Tã ʼẼʼẽ 16

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ yî Sílã bê drí ngãzó ĩyî rĩʼá nĩlí ậcị́ ĩyíkâ ʼá, gõʼdá gólĩyî drí cãzó jạ̃rị́bạ̃ gólâ zị̃lị́ Dérẽbẽ rî ʼálâ, gõʼdá drílĩyî nĩzó cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Lísĩtrã rî ʼálâ. Gõʼdá tã lẽ ʼbá ãzâ bê rĩʼá Lísĩtrã ʼá tólâ, rú lâ Tĩmátĩyã, gólâ rî ândrê rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólâ tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ rî átá íyíkâ Gị̃rị́kị̃ lé ʼbá ʼî. 2Tĩmátĩyã rî gógó ʼdĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ Lísĩtrã kâ gõʼdá Ĩkõníyã kâ bê ʼbã ĩyî gólâ rî lậnjị̃ rõô, gõʼdá gólĩyî âtâ tã trá kĩ nĩ rî, gólâ ãâʼdô rĩʼá õjílã tãndí ʼî. 3Tã ʼdî tãsĩ rî, Póõlõ lẽ Tĩmátĩyã rî ʼdĩ trá nĩlí ĩyí bê lôsĩ ʼẽ ʼbá ãzí ró. Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî nị̃ ĩyî trá kĩ, Tĩmátĩyã rĩʼá Gị̃rị́kị̃ mvá ʼî, gõʼdá gólâ ʼdé drẽ bãsã ʼá kô. Gõʼdá ĩtí rî, Póõlõ drí gólâ rî ʼbẽzó bãsã ʼá, õjílã Yúdạ̃ yí kâ õzó gólâ rî gãâ kô dó. 4Nĩngá sĩ, Póõlõ yî drí nĩzó kôrô jạ̃rị́bạ̃ ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá võ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ cé tị̂tị̂ rî, gólĩyî fẽ wárãgã bị́ lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yí kâ, gõʼdá kpá õjílã ãmbâ-ãmbâ kạ̃nị́sạ̃ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yí kâ bê trá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî drí. Gõʼdá gólĩyî kĩ gólĩyî drí rî, gólĩyî õʼê tã wárãgã bị́ rî ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî. 5Gõʼdá bê trá ĩtí rî, õjílã kạ̃nị́sạ̃ rî ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó tã lẽlẽ sĩ Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ị̂dû-ị̂dû sĩ. Kậyị̂ vósĩ cé rî, õjílã ãzâ ʼbá yî drí rĩzó tã lẽlẽ ĩyíkâ ʼbãlé Yésũ ʼá. Ĩtí rî, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí rĩzó lîzólé dũû. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ĩyî lôfízó õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé. 6Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí Póõlõ yî lôgázó dó nĩlí Ásĩyã ʼálâ nĩlí tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé õjílã tólâ nã ʼbá yî drí. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, gólĩyî drí nĩzó kôrô ʼbạ̃drị̃ Fãrĩgíyã kâ gólâ âʼdó ʼbá Gãlãtíyã ʼálâ rî ʼásĩ. 7Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, gólĩyî âcálé bê ẽsê-drị̃ Mĩsíyã kâ ʼá rî, gólĩyî ʼê trá nĩlí kôrô ʼbạ̃drị̃ Bĩtĩníyã kâ rî ʼásĩ rî, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólĩyî lôgázó dó nĩlí kôrô tólâ sĩ ró. 8Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí kôrô ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Mĩsíyã rî ʼásĩ, bũúũ cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Trówã rî ʼálâ. 9Gõʼdá ngạ́cị̂ lâ ʼdĩ sĩ rî, Póõlõ drí ngãzó âbĩlí. Âbĩ-âbĩ rî ʼdĩ ʼá rî, gólâ drí ãgô ãzâ ʼbạ̃drị̃ Mẽkẽdónĩyã kâ lésĩ rî ndrẽzó rĩʼá âdréʼá, gõʼdá kpá rĩʼá gólâ rî zị̃ʼá kĩ, "Ní ânĩ ãmâ pãlé Mẽkẽdónĩyã ʼá nõlé." 10Âbĩ-âbĩ Póõlõ kâ ʼdĩ vósĩ rî, ãmâ drí ãmâ êdézó njãâ, tãlâ nĩzó ʼwãâ Mẽkẽdónĩyã ʼálâ, tãlâ âbĩ-âbĩ ʼdî âʼdâ tã trá ãmâ drí kĩ, Ôvârí jô ãmâ trá nĩlí tã âtî-âtî tãndí íyíkâ pẽlé õjílã ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ drí. 11Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ drí ngãzó mbãlé kõlóngbõ ʼá Trówã ʼá tólâ, gõʼdá nĩlí kõlóngbõ rî ʼdĩ sĩ cãlé îkîmâ ândrê zị̃lị́ Sãmõtrákẽ rî ʼálâ. Gõʼdá kậyị̂ ʼdĩ vósĩ, ãmâ drí ậcị́ îngázó zãâ kõlóngbõ sĩ nĩlí cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Nẽyãpólĩ rî ʼálâ. 12Gõʼdá tólâ sĩ, ãmâ drí nĩzó pá sĩ Fị̃lị́pị̃ ʼálâ. Gõʼdá ãmbã Fị̃lị́pị̃ rî ʼdĩ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ jạ̃rị́bạ̃ ãzâ ʼbá yî ʼbạ̃drị̃ Mẽkẽdónĩyã kâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Õjílã Fị̃lị́pị̃ kâ ãmbá võ lâ yî rĩʼá ĩyî Rómã lé ʼbá ʼî. Gõʼdá ãmâ drí rĩzó tólâ kậyị̂ fínyáwá sĩ. 13Gõʼdá kậyị̂ rãtáã kâ sĩ, ãmâ drí fõzó jạ̃rị́bạ̃ ʼálé ʼásĩ áyágá tị́ ʼálâ, tãlâ mã ârî tã trá kĩ, võ rãtáã kâ Yúdạ̃ yî drí rî bê tólâ. Gõʼdá tólâ rî, mã ûsû õkó ãzâ ʼbá yî êʼbê ĩyî rû trá rãtáã ʼẽlé. Ĩtí rî, ãmâ drí rĩzó vũdrị́ tã pẽlé õkó ʼdĩ ʼbá yî drí. 14Nĩngá rî, õkó ãzâ bê rĩʼá gólĩyî lãfálé rú lâ Lúdị̃yạ̃. Gólâ rĩʼá Tĩyãtírã lé ʼbá ʼî, gõʼdá gólâ ítá lạ́múrị̃-lạ́múrị̃ tãndí rî lậzị́ ʼbá lâ ʼî. Gõʼdá gólâ kpá rĩʼá õjílã lídí gólâ Ôvârí rî ị̂njị̃ ʼbá ró rî ĩʼdî. Ĩtí rî, Póõlõ pẽlé bê tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî õkó dĩ ʼbá yî drí rî, Ôvârí drí Lúdị̃yạ̃ rî ʼbãzó tã Póõlõ kâ ʼdĩ ârílí dódó, gõʼdá gólâ drí tã lẽzó Yésũ ʼá. 15Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, ãmâ drí gólĩyî îbábátízãzó õjílã gólâkâ ʼbã kâ rî ʼbá yí bê. Ĩtí rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé ãmâ drí kĩ, "Õzõ nĩ õndrê trá kĩ, má õlẽ tã trá Yésũ ʼá rî, ʼdõvó nĩ ânĩ má drí ʼbã ʼálâ, gõʼdá rĩlí ũmú ámákâ ró." Nĩngá sĩ, gólâ drí ãmâ vó ndrẽzó dódó ũmú íyíkâ rî ʼbá yî ró. 16Kậyị̂ ãzâ sĩ, ãmâ kpá trá rĩʼá nĩʼá võ rãtáã kâ ʼálâ óʼdí, gõʼdá ãmâ drí ízámvá ãzâ gólâ líndrí õnjí bê rî ûsúzó. Líndrí õnjí ʼdĩ rî gólâ rî ʼbãlé tã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé ạ̃tị́ ʼálâ rî ʼbá yî ngĩlí õjílã drí. Gólâ rĩʼá rạ̃gị́ị̃ ʼî, ĩtí rî, gólâ rî lị́pị̂ yî rî ĩyî trá rĩʼá ậdị̂ ûsúlị́ gólâ drị̃ị̂ tã ậngũ-ậngũ gólâkâ ʼdĩ sĩ. 17Ízámvá rî ʼdĩ rî trá ãmâ vó lôbẽlé, gõʼdá nĩʼá ôtré bê õjílã drí kĩ, "Ãgô nõ ʼbá yî rĩʼá ĩyî rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí gólâ ʼbãlé bê ãmbá ʼbũû ʼálâ rî kâ ĩʼdî. Gólĩyî âʼdô lạ́tị̂ ʼdíyî pã kâ âʼdáʼá nĩ ãnî drí." 18Gólâ ʼê tã rî ʼdĩ trá kậyị̂ dũû sĩ, gõʼdá tã líndrí õnjí ʼdĩ kâ drí ngãzó Póõlõ rî îkpókpólõlé rõô. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí rû jãzó tã âtálé líndrí õnjí ʼdĩ drí kĩ, "Má ʼbã tã ní drí drị́-ãcê Yésũ Krístõ kâ rî sĩ, ní âfõ vólé ízámvá nõ ʼásĩ." Nĩngá sĩ ʼwãâ, líndrí õnjí ʼdĩ drí âfõzó ízámvá rî ʼdĩ ʼásĩ. 19Gõʼdá ízámvá rî ʼdĩ lị́pị̂ lâ yî ndrélé bê ĩyî kĩ, yĩ ûsú gõʼdá ậdị̂ ízámvá ʼdĩ drị̃ị̂ kô rî, gólĩyî drí âʼdózó õmbã ró, tãlâ Póõlõ drô líndrí gólâ mbârâkã fẽ ʼbá ízámvá ʼdĩ drí rî trá vólé. Gõʼdá ízámvá ʼdĩ lị́pị̂ lâ yî drí ngãzó Póõlõ yî rũlị́ Sílã bê gólĩyî trõlé fẽlé õjílã jạ̃rị́bạ̃ kâ võ tã kĩ ʼbá kâ ʼá rî ʼbá yî drí. 20Gõʼdá tólâ rî, gólĩyî drí tã âtázó tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãgô nõ ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî, gõʼdá gólĩyî rĩʼá õjílã îkpókpólõʼá ĩyî jạ̃rị́bạ̃ ʼá nõngá. 21Gólĩyî rĩʼá õjílã lị̃fị́ îcíʼá lãʼbí gólâ ãmâ drí gãlé dó rî yî sĩ. Ãmâ õjílã Rómã lé ʼbá îcá kô lãʼbí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼẽlé." 22Gõʼdá bê trá ĩtí rî, õjílã tị́lị́lị́ rû êʼbé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé Póõlõ yî rú Sílã bê. Gõʼdá tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí lómígówá ʼbãzó ítá gólĩyíkâ ôsĩlí trãáã trãáã vólé gõʼdá kpá gólĩyî cãlé pị̃drị́gú sĩ. 23Ĩtí, lómígówá ʼdĩ ʼbá yî drí gólĩyî cãzó õnjí lâ drị̃ị̂ gõʼdá trõlé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Gõʼdá tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã ʼbãzó õjílã gạ̃nị́mạ̃ kâ drí õjílã ãzâ ndrẽlé ʼbãlé gólĩyî vó lôkílí dódó, tãlâ gólĩyî õzó îcá kô rãlé vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. 24Drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ kâ ʼdĩ ârî úlị́ tã kĩ ʼbá kâ ʼdĩ bê rî, gólâ drí gólĩyî trõzó sõlé jó ʼá gạ̃nị́mạ̃ ító ʼâ ʼá, gõʼdá pá lâ yî îcízó gạ́gạ́ fê lãlã rị̃ lãfálé nyãrĩ sĩ. 25Ngạ́cị̂ ító ʼâ ʼá, Póõlõ yî Sílã bê rĩʼá rãtáã ʼẽʼá gõʼdá kpá lôngó ngõʼá ĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃zó. Gõʼdá õjílã gạ̃nị́mạ̃ kâ ãzâ ʼbá yî rĩʼá tã gólĩyíkâ ʼdĩ âríʼá. 26Gõʼdá ạ̃trũkũʼdũ ró, ạ̃gbị̃gbị̃ drí ngãzó rĩʼá võ îyálé gbị̃ gbị̃ gbị̃, mbârâkã lâ lậvũ trá kôrô. Gõʼdá võ gólâ gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ngâ trá ndrĩ ʼdó rĩʼá rû îyálé õnjí lâ ró. Gõʼdá ạ́tị̃ drí rû njị̃zó ndrĩ hûwậ-hûwậ, gõʼdá kpá nyãrĩ õjílã gólĩyî gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ʼbá yî pá rî drí âtĩzó ngbá vólé. 27Ạ̃gbị̃gbị̃ îyâ võ bê rî, drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ kâ drí ngãzó nĩlí võ lômílí gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. Gólâ õtírĩ võ ndrẽê rî, ạ́tị̃ njị̃ rû trá ndrĩ hûwậ. Gólâ ị̂sũ tã trá kĩ, õjílã gólĩyî gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ʼbá yî õrâ ĩyî trá ndrĩ vólé. Ĩtí rî, gólâ drí lị́gú ândrê mbẽlẽsõ íyíkâ âtrõzó ʼẽzó íyî fũlị́ ĩʼdî sĩ lâ. 28Gõʼdá Póõlõ drí trẽzó ûrû gólâ drí kĩ, "Ní lôfõ ánî ãrí ʼá ãkpã nĩ kô. Ãmâ drẽ bê ndrĩ rĩʼá nõ." 29Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ʼdĩ drí tã ʼbãzó lạ̃sị́ îʼĩlí âfẽlé, gõʼdá drílâ ngãzó rãlé nĩʼá jó gólâ Póõlõ yî drí ʼbãzó ʼá lâ Sílã bê rî ʼálâ. Tólâ rî, gólâ drí ngãzó ʼãʼî tị̃lị́ gólĩyî ândrá, ʼdĩî rúʼbạ́ lâ rĩʼá lẽʼá kpã kpã kpã ũrị̃ drí sĩ, tãlâ gólâ ndrê mbârâkã Ôvârí kâ trá. 30Nĩngá sĩ, gólâ drí gólĩyî trõzó lôfõlé ĩví ʼálâ gõʼdá tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Ãmbá yî, má âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî Ôvârí drí ámâ pãzó yã?" 31Gõʼdá ĩtí rî, Póõlõ yî drí tã ʼdî drị̃ lâ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Ní lẽ tã Kúmú Yésũ ʼá, gõʼdá gólâ âʼdô ãnî pãʼá kpá õjílã áníkâ ʼbã kâ rî ʼbá yí bê ndrĩ." 32Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî ngĩlí ãgô rî ʼdĩ drí õjílã gólâkâ ʼbã kâ bê ndrĩ. 33Gõʼdá ngạ́cị̂ ãlôlâ ʼdĩ sĩ rî, ãgô rî ʼdĩ drí lãzé gólĩyî drí ûsúlị́ gólĩyî cãrẽ ʼá rî ʼbá yî jĩzó ngbángbá. Nĩngá sĩ, Póõlõ yî drí drị̃-ʼbá rî ʼdĩ îbábátízãzó õjílã gólâkâ ʼbã kâ bê ndrĩ. 34Gõʼdá vó lâ sĩ, gólâ drí gólĩyî trõzó yî rî gógó drí ʼbã ʼálâ gõʼdá ngá nyãnyã fẽzó gólĩyî drí. Nĩngá sĩ rî, õjílã gólâkâ ʼbã kâ rî ʼbá yî drí âʼdózó ndrĩ ʼdó ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá Yésũ ʼá. 35Cị̃ị́nó lâ ʼdĩ sĩ rî, tã kĩ ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ rî ʼbá yî drí ngãzó drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ĩyíkâ rî ʼbá yí kâ rî jõzó tã âtî-âtî bê drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ ʼdî kâ ʼdĩ drí kĩ, ʼdõvó ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yî ãâfõ vólé. 36Gõʼdá drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ kâ ʼdĩ drí nĩzó úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ngĩlí Póõlõ yî drí kĩ, "Tã kĩ ʼbá âjô ĩyî tã trá kĩ, nĩ ãâʼdô nĩʼá cú ĩtí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. Bê trá ĩtí rî, nĩ âfõ gõʼdá mĩ nĩ ró rúʼbạ́ ạ̃ʼdị́ sĩ." 37Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí tã âtázó trậ drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ kâ ʼdĩ drí drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ âjólé ʼdĩ ʼbá yí bê kĩ, "Ãmâ gólĩyî nyãányâ lâ Rómã kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. Rĩʼá õnjí ró lâṇõ fẽlé õjílã Rómã kâ drí drẽ tã kĩkĩ ãkó. Gõʼdá âʼdô bê kpálé ĩtí rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼbã ĩyî tã trá lâṇõ fẽlé ãmâ drí õʼbí lị̃fị́ drị̃ ʼá ãmâ lârâkô ʼẽʼẽ sĩ lãcácá sĩ cú ĩtí tã ãmákâ kĩ ãkó tãndí ró. Gólĩyî ʼbã ãmâ gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõngá tãkó. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólĩyî lẽ trá ãmâ lôfõlé jõlé vólé õʼbí lị̃fị́ drị̃ ãkó. Tã ʼdî sú kô. Gólĩyî nyãányâ âʼdô ânĩʼá nĩ ãmâ lôfõlé vólé nõngá sĩ." 38Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó gõlé úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ ʼbá yî trõlé nĩʼá âtálâ tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí. Gõʼdá tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê kĩʼá nĩ rî, Póõlõ yî Sílã bê rĩʼá ĩyî õjílã Rómã kâ ĩʼdî rî, ũrị̃ drí fĩzó gólĩyî ʼá. 39Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî nyãányâ drí ngãzó nĩlí gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ Póõlõ yî îjílí âʼdólé tã âyélé ĩyî drí. Gõʼdá gólĩyî drí Póõlõ yî lôfõzó Sílã bê vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ, gõʼdá gólĩyî drí Póõlõ yî îjízó fõlé vólé jạ̃rị́bạ̃ ĩyíkâ ʼásĩ. 40Ĩtí lâ ʼdĩ ró, Póõlõ yî drí ngãzó gạ̃nị́mạ̃ âyélé. Sị́sị́ gólĩyî ngâ nĩlí Lúdị̃yạ̃ drí ʼbã ʼálâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî lômílí. Gõʼdá gólĩyî âʼdólé bê rĩʼá rãtáã ʼẽʼá ĩyî kpãkã ãlô rî, Póõlõ yî Sílã bê drí tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îcízó âdrélé gạ́gạ́ rákã fê kâtí kậyị̂ lâṇõ kâ ʼá. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, Póõlõ yî Sílã bê drí ngãzó ĩyî jạ̃rị́bạ̃ ʼdî âyélé nĩzó Tẽsãlõníkã ʼálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\