Tã ʼẼʼẽ 17

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Póõlõ yî drí ngãzó nĩlí Sílã bê kôrô jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ ĩyî Ãmbĩpólã gõʼdá Ãpõlõníyã bê rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá gólĩyî drí cãzó jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Tẽsãlõníkã rî ʼálâ. Gõʼdá jó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí ʼá lâ rî bê rĩʼá tólâ. 2Ĩtí rî, Póõlõ yî drí nĩzó tólâ nĩʼá fĩlí õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãfálé, õzõ gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî kâtí. Kậyị̂ rãtáã kâ gólĩyî drí ʼẽlé tólâ ândâlâ nâ nã sĩ rî, gólĩyî drí nĩzó tólâ úlị́ Ôvârí kâ îgĩlí trá ʼdíyî pã ʼbá tãsĩ rî ʼbá yî ngĩlí õjílã tólâ nã ʼbá yí bê. 3Úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Póõlõ âʼdâ tã trá kĩ, îcâ trá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé ãngó nõ ʼá rî drí lâṇõ ûsúlị́, tãlâ gólâ õdrã ró, gõʼdá õlîdrî ró kpá õdrã ʼásĩ. Nĩngá sĩ, gólâ drí tã âtázó kpá kĩ, "Yésũ rî gólâ má drí tã lâ âtálé ãnî drí ʼdĩ gólâ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé âjólé rî ĩʼdî." 4Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ũrûkậ lâ yî drí úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ ʼbá yî tã-drị̃ lâ lẽzó. Gõʼdá gólĩyî drí rû êʼbézó Póõlõ yí bê kpãkã ãlô âʼdólé õjílã Yésũ kâ ró. Õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ ũrûkậ ʼbá yî rĩ ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî drí kpá ĩyî lôfízó gólĩyî lãfálé, ʼdó õkó gólĩyî dũû ãmbâ-ãmbâ ró rî ʼbá yí bê. 5Gõʼdá nĩngá sĩ, tã rî ʼdĩ drí âgízó õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî lị̃fị́, tãlâ õjílã dũû trá rĩʼá rû êʼbéʼá Póõlõ yí bê. Ĩtí rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá tã âsé ʼbá ũrûkậ ʼbá yî rĩ ʼbá ĩyíkâ kó kárá võ ngá lậzị̂ kâ ʼásĩ tãkó ngá ʼẽ ãkó rî yî ậzị́lị́ gólĩyî ʼbãlé âʼdólé ạ̃wạ̃ ró Póõlõ yí bê. Nĩngá sĩ, tã âsé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rû êʼbézó õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yí bê âʼdólé õʼbí ạ̃wạ̃ kâ rî ró, nĩʼá ôtré bê kôrô jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ. Gõʼdá gólĩyî drí nĩzó ʼdẽlé Yásõnã drí ʼbã ʼálâ ạ̃wạ̃ bê. Gólĩyî fî nĩʼá Póõlõ yî lôndãlé rũlị́, ãʼdô ró bê ódrí tã gólĩyíkâ kĩzó. 6Gõʼdá nĩngá rî, gólĩyî ûsú Póõlõ yî kô. Gbõ gólĩyî drí Yásõnã rî rũzó ĩʼdî õjílã ũrûkậ ʼbá yî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yí bê gõʼdá gólĩyî trõlé âjílí tã kĩ ʼbá gólĩyíkâ rî ʼbá yî ândrá. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó ôtrélé tị̂-võ âṇõ-âṇõ bê tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá õjílã îkpókpólõlé võ ʼásĩ ndrĩ rî ʼbá yî ânĩ ĩyî kpá trá nõngá. 7Gólĩyî rî tã gólĩyî tã ʼbãʼbã kúmú ãmbâ-ãmbâ Rómã kâ rî ʼbá yî drí ʼbãlé trá ʼẽlé kô rî ʼbá yî ʼẽlé. Mĩ ndrê drẽ, gólĩyî kĩ nĩ rî, õjílã ãzâ ãâʼdô bê rĩʼá kúmú ạ́ngị́ ʼî kúmú Rómã kâ rî võ lâ ʼá, õjílã ʼdî ãâʼdô íyíkâ rĩʼá zị̃lâ Yésũ rî ĩʼdî. Gõʼdá Yásõnã rî gógó nõ ndrê gólĩyî vó trá ũmú ró yí drí ʼbã ʼálâ." 8Nĩngá sĩ rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî ʼdó ạ̃wạ̃ ró tãlâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 9Ĩtí rî, gólĩyî drí Yásõnã rî ʼbãzó ậdị̂ fẽlé, ãʼdô ró bê gólĩyî âyézó. Gõʼdá gólĩyî kĩ, Póõlõ yî õʼê gõʼdá lâṇõ ãzâ óʼdí kô. ʼDĩî vósĩ, gólĩyî drí drị́ yĩzó Yásõnã yî rú sĩ. 10Gõʼdá câ trá võ drí ậnị́rị̃ sĩ ʼdî, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí ngãzó Póõlõ yî jõlé Sílã bê nĩlí jạ̃rị́bạ̃ gólâ Bẽríyã rî ʼálâ. Gõʼdá Bẽríyã ʼá tólâ rî, Póõlõ yî drí ngãzó nĩlí jó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí ʼá lâ rî ʼálâ tã Yésũ kâ âtálé gólĩyî drí. 11Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ Póõlõ kâ ârízó dódó. Gãá ĩyî tã âtî-âtî Póõlõ yí kâ ʼdĩ õzõ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî gólĩyî Tẽsãlõníkã ʼálâ rî ʼbá yî drí gãrẽ lâ tí kôʼdáwá. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólĩyî lẽ trá rõô tã rî ʼdĩ ârílí Póõlõ yî tị́ sĩ. Kậyị̂ vósĩ cé, gólĩyî rî trá tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ zị̃lị́. Ĩtí rî, drílĩyî ndrẽzó lâ kĩ, úlị́ tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ ʼá ʼdĩ ʼbá yî ʼbê drị̃ trá úlị́ gólĩyî Póõlõ yí kâ Sílã bê rĩʼá âtálâ rî bê. 12Gõʼdá ndrê ĩyî bê tã îmbâ ʼdĩ mbị̂ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ dũû tólâ rî ʼbá yî drí tã lẽzó Yésũ ʼá, gõʼdá kpá ãgô Gị̃rị́kị̃ kâ ũrûkậ ʼbá yî gõʼdá õkó ãmbâ-ãmbâ Gị̃rị́kị̃ kâ rî ʼbá yí bê drí kpá tã lẽzó Yésũ ʼá. 13Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ Tẽsãlõníkã ʼálâ gólĩyî tã ʼbã ʼbá Póõlõ yî rú rî ârî ĩyî bê kĩ Póõlõ kpá trá rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ pẽʼá Bẽríyã ʼálâ rî, gólĩyî drí ngãzó nĩʼá cãlé tólâ õjílã êʼbélé tị́lị́lị́ ró, tãlâ gólĩyî õngâ ró bê ạ̃wạ̃ ró Póõlõ yí bê. 14Bê trá ĩtí rî, ʼwãâ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí Póõlõ rî jãzó vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ tã lẽ ʼbá ũrûkậ ʼbá yí bê. Gõʼdá Sílã yî Tĩmátĩyã bê rî ĩyíkâ ãkpãkãʼdã Bẽríyã ʼá tólâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, tã lẽ ʼbá Bẽríyã kâ gólĩyî Póõlõ rî âjí ʼbá rî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí lị̃mvû ândrê tị́ ʼálâ. Gõʼdá drílĩyî gólâ rî âjízó kõlóngbõ sĩ ậcị́ ạ́ngị́ gólâkâ ʼdĩ ʼá bũúũ jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Átẽnã rî ʼálâ. ʼDĩî vósĩ, Póõlõ drí õjílã ʼdî ʼbá yî jõzó gõlé vólé tã ʼbãlé Sílã yî drí Tĩmátĩyã bê ânĩlí ʼwãâ yí ngálâ Átẽnã ʼálâ. 16Gõʼdá Póõlõ drẽ bê rĩʼá Átẽnã ʼálâ Sílã yî tẽʼá Tĩmátĩyã bê rî, gólâ drí ôvârí ãbãrãdãgõ líndrí ndrẽzó dũû jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼá. Tã ʼdî drí gólâ rî ʼbãzó âʼdólé tã ị̂sũ ró rõô. 17Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ rî trá kárá nĩlí jó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí ʼá lâ rî ʼálâ, rĩʼá tã âtálé Yésũ rî tãsĩ gólĩyí bê gõʼdá kpá õjílã lídí gólĩyî Ôvârí rî îrátã ʼbá ró tólâ nã ʼbá yí bê. Kậyị̂ vósĩ cé, gólâ rî kpá nĩlí võ ngá lậzị̂ kâ ʼálâ tã Yésũ kâ ngĩlí gólĩyî ânĩ ʼbá tólâ nã ʼbá yí bê, 18gõʼdá kpá lị̃fị́ îcí ʼbá gólĩyî zị̃lị́ Ẽpĩkórĩyã gõʼdá kpá ũrûkậ ʼbá yî zị̃lị́ Sĩtówã rî yí bê. Tãlâ tã ngĩngĩ rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, õjílã ũrûkậ ʼbá yî kĩ, "Tí ãgô rî nõ cê rû nõ ʼẽʼá ãʼdô tã pẽlé ĩʼdî úlị́ fạ́rạ́ngạ́ngạ́ íyíkâ nõ ʼbá yí bê nõ yã?" Gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, "Ngãlẽ ngãtá gólâ rî tã pẽlé ôvârí ãbãrãdãgõ ãzâ ʼbá yî tãsĩ yã?" Gólĩyî âtâ tã trá ĩtí lâ ʼdĩ kâtí, tãlâ Póõlõ rî trá tã pẽlé Yésũ rî tãsĩ gõʼdá kpá gólâ rî lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. 19Ĩtí rî, gólĩyî drí gólâ rî ậzị́zó ânĩlí tã pẽlé tã îmbá ʼbá gólĩyíkâ zị̃lị́ Ãrĩyópãgõ rî ʼbá yî drí, gõʼdá gólĩyî kĩ mãnísĩ rî, "Mã lẽ tã îmbâ-îmbâ óʼdí áníkâ ʼdĩ ârílí. 20Tã ũrûkậ ní drí âtálé rî ʼbá yî, mã ârí kó kô sị́sị́ lâ sĩ. Ãmâ rĩʼá lârõ-lârõ ró drí lâ sĩ. Nĩngá sĩ rî, mã lẽ ĩtõ lâ yî nị̃lị́." 21Gólĩyî âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ õjílã Átẽnã kâ gõʼdá õjílã ndrĩ ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî ʼbá yí bê tólâ rî ʼbá yî lẽ ĩyî ãmbá lâ tã gólâ rĩzó rĩʼá tã âtálé gõʼdá kpá tã ârílí tã óʼdí tãsĩ rî ĩʼdî tákányĩ. 22Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó âdrélé õjílã rû êʼbé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá gõʼdá tã âtálé gólĩyî drí ndrĩ kĩ, "Ãnî õjílã Átẽnã kâ, má kpã jạ̃rị́bạ̃ ʼálé ãníkâ rî trá ndrĩ, gõʼdá má ndrê ôvârí líndrí dũû ãníkâ rî ʼbá yî trá. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, má nị̃ trá kĩ, ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî ôvârí ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃ ʼbá rõô rî yî ĩʼdî. Gõʼdá kpá má ndrê võ gólâ kõrõnyã lị̃ kâ ôvârí ãzâ drí rî trá tã îgĩ-îgĩ nô ʼbá yí bê drị̃ lâ ʼá, |scVÕ ÔVÂRÍ GÓLÂ NỊ̃LỊ́ KÔ RÎ Ị̂NJỊ̃ZÓ RÎ|r Gõʼdá Ôvârí gólâ ãnî drí ị̂njị̃lị́ cú ĩtí nị̃ ãkó lâ kĩ gólâ ãʼdî ĩʼdî yã rî, gólâ ĩʼdî Ôvârí gólâ má drí ânĩzó nõngá tã pẽlé ãnî drí tã lâ sĩ rî ĩʼdî. 24"Ôvârí rî ʼdĩ rĩʼá Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gólâ ʼbã ʼbũû nĩ ị̃nyạ́kú drị̃ bê gõʼdá ngá ndrĩ ʼá lâ rî ʼbá yí bê, gõʼdá gólâ ĩʼdî rĩʼá kúmú ʼî, drị́-ãcê bê ngá lédrẽ-lédrẽ ʼá lâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ ndrĩ. Bê trá ĩtí rî, gólâ rí jó gólĩyî õjílã drí ʼdị̃lị́ nĩ Ôvârí drí rî ʼá kô. 25Gólâ ʼbã õjílã nĩ kõrõnyã bê ndrĩ rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró gõʼdá gólâ âfẽ ngá-tị̂ cé tị̂tị̂ gólĩyî drí âʼdózó ĩzã lâ bê rî kpá nĩ gólĩyî drí. Nĩngá sĩ, gólâ rĩʼá ĩzã ãkó õjílã mvá drí ngá ãzãkã fẽzó ngãtá ʼẽzó yí drí íyî pãlé. 26Ạ̃kû ró rî, gólâ ʼbã ãgô ãzâ Ádãmã trá âʼdólé ạ́ʼbị́yạ́ õjílã mvá kâ ró ndrĩ. Gõʼdá tólâ sĩ rî, gólâ drí õjílã ʼbãzó nĩlí nĩʼá rĩlí võ ʼásĩ ndrĩ ãngó drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá drẽ sị́sị́ gólâ ʼbãá õjílã drẽ kpá kôʼdáwá rî, gólâ nị̃ võ gólĩyî õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽzó rĩlí rî ʼbá yî trá ãlô-ãlô, gõʼdá gólâ nị̃ kậyị̂ gólĩyî drí ʼẽʼá ʼẽlâ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî ʼbá yî kpá trá ndrĩ. 27Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí, tãlâ ʼdĩî õzõ ngãtá õjílã ãzâ ʼbá yî õlôndã ĩyî yî rî, gólĩyî ạ̃ậnjû ró võ bê dîrî gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólĩyî ãâcâ ró ngũ yí rú. Nĩ ndrê drẽ, gólâ bê rĩʼá ãnyî ãmâ lạ̃gạ́tị́ ãlô-ãlô. 28Rĩʼá õzõ õjílã ãníkâ ãzâ drí âtálé trá rî kâtí kĩ, 'Gólâ ĩʼdî ãmâ ʼbã ʼbá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró gõʼdá rĩlí zãâ ạ̃tị́lị́ ạ̃tị́lị́ ró lậmúlị́ ãngó nõ drị̃ị̂ sĩ.' Gõʼdá kpá rĩʼá õzõ úlị́ lôngó ngõ ʼbá ãníkâ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yí kâtí kĩ, 'Ãmâ ndrĩ rĩʼá ʼdĩyímvá gólâkâ ĩʼdî.' 29"Ĩtí rî, õzõ ãmâ ãʼdô fí ʼdĩyímvá Ôvârí kâ ĩʼdî rî, âʼdó kô rĩʼá ãmâ drí tãndí ró ãmâ drí tã ị̂sũzó kĩ nĩ rî, gólâ rĩʼá ngá ãzákôlâ gólâ õjílã tã nị̃ ʼbá ró rî drí dị̃lị́ nĩ ậdị̂ ʼásĩ ngãtá pãlé fê ʼásĩ rî ĩʼdî kô. ʼDĩî cé rĩʼá tã nị̃ ãkõ ʼî. 30Gõʼdá Ôvârí ndrê võ trá tậyị̂ kậyị̂ gólĩyî sị́sị́ drẽ õjílã drí íyî nị̃zó kôʼdáwá rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ ʼbã tã trá õjílã drí ndrĩ võ ʼásĩ ãkí ãkó drị̃ âdĩlí tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ âʼdólé cé íyî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî, tãlâ yí õzó lâṇõ fẽê kô gólĩyî drí. 31Nĩ ârî drẽ, gólâ ʼbã kậyị̂ íyíkâ trá tã õjílã ndrĩ ãngó nõ kâ nõ ʼbá yí kâ kĩzó mbị̂mbị̂. Kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ, gólâ âʼdô õjílã gólâ drí njĩlí trá âʼdólé tã kĩ ʼbá ró ʼdĩ ʼbãʼá tã õjílã kâ kĩlí. Gõʼdá gólâ âʼdâ õjílã rî ʼdĩ trá õjílã drí ãkí ãkó tã kĩ ʼbá gólĩyíkâ ró, õjílã rî ʼdĩ ʼẽʼẽ lâ sĩ lîdrílí õdrã ʼásĩ." 32Ĩtí, õjílã rû êʼbé ʼbá ʼdĩ ârílí ĩyî bê úlị́ Póõlõ kâ õjílã lîdrî-lîdrî kâ õdrã ʼásĩ ʼdî rî, gólĩyî ũrûkậ ʼbá yî drí gólâ rî gũzó. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ, "Mã lẽ nî tã âʼdálé rõô ãmâ drí tã ʼdî tãsĩ kậyị̂ ãzâ sĩ." 33Gõʼdá tólâ sĩ, Póõlõ drí ngãzó nĩlí vólé rû êʼbê võ ʼdî ʼásĩ. 34Gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí ĩyî lôfízó gólâ bê, gõʼdá tã lẽzó Yésũ ʼá. Ãlô õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî ãzâ rú lâ úzị̂ Dĩyõnósĩyã, gólâ tã îmbá ʼbá Ãrĩyópãgõ kâ ĩʼdî. Gólĩyî õkó zị̃lị́ Dãmãrí rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá õjílã ãzâ ʼbá yí bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\