Tã ʼẼʼẽ 18

1Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, Póõlõ drí ngãzó Átẽnã ʼásĩ nĩlí jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Kõrínĩtõ rî ʼálâ. 2Tólâ rî, gólâ drí ʼbạ̃drị̃ ãzí õjílã Yúdạ̃ kâ ró ãzâ rú bê Ãkõwílã rî ûsúzó. Útị̂ Ãkõwílã rî ʼdĩ trá ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Pónĩtõ rî ʼálâ. Sị́sị́ rî, gólâ rî trá Rómã ʼálâ. Gõʼdá kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ zị̃lị́ Kãlõdíyã rî ʼbã tã trá kĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ õfõ vólé Rómã ʼásĩ. Nĩngá sĩ, tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, Ãkõwílã rî ʼdĩ drí ngãzó fõlé vólé ʼbạ̃drị̃ Ĩtálĩyã kâ ʼásĩ õkó lâ Pĩrĩsílã bê. Gólĩyî âcâ drẽ ngbãâ ʼdĩ Kõrínĩtõ ʼá nĩngá. 3Ĩtí, Póõlõ drí ngãzó nĩlí gólĩyî lômílí tólâ Kõrínĩtõ ʼálâ. Gõʼdá tãlâ lôsĩ gólĩyíkâ gũgũ ítá ʼásĩ rî lôsê kâ ʼdélé bê trá dã gólâkâ bê rî, gólâ drí rĩzó gólĩyí bê tólâ lôsĩ gũgũ lôsê kâ ʼdĩ ʼẽlé gólĩyí bê. 4Kậyị̂ rãtáã kâ vósĩ cé, gólâ rî trá nĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼálâ tã ngĩlí õjílã bê tólâ, ʼdĩî rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá kpá ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yí bê, ãʼdô ró yí drí gólĩyî jãzó tã lẽlé Yésũ ʼá. 5Gõʼdá nĩngá sĩ, Sílã yî Tĩmátĩyã bê drí âcázó ĩyî Mẽkẽdónĩyã lésĩ. ʼDĩî vósĩ, Póõlõ îcâ trá rĩlí cú ĩtí lôsĩ ítá lôsê kâ gũgũ ró rî ʼẽ ãkó, gõʼdá rĩlí tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé ĩʼdî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kĩ, Yésũ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé trá ãngó nõ ʼá rî. 6Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yî ânyâ ĩyî tị̂ trá ạ̃wạ̃ sĩ gólâ bê. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, drílâ ngãzó tạ̃pị́lị́ndrị́ îyálé ngbõô ítá íyíkâ ʼásĩ lãmbé ró gólĩyî rú kĩ nĩ rî, Ôvârí gã gólĩyî trá dó. Gõʼdá gólâ sõ drị́-mbílí trá gólĩyî lị̃fị́ kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ ạ̃ậvị̃ lạ́tị̂ Ôvârí drí ʼẽzó ãnî pãlé lâṇõ tã õnjí kâ ʼásĩ rî trá rî, ʼdĩî cé tã ãnî nyãányâ kâ ĩʼdî. Má ûjũ trá kpị̃ị̂ ãnî pãlé. Ngbãângbânõ zãâ nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ, má âʼdô nĩʼá tã Ôvârí kâ pẽ bê õjílã ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî drí." 7Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó gólĩyî âyélé jó gólĩyíkâ tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼdĩ ʼá, gõʼdá nĩzó õjílã ʼbạ̃súrú ãzâ kâ rú bê Tĩtíyõ Yõsétõ gólâ Ôvârí ị̂njị̃ ʼbá ró rî drí ʼbã ʼálâ tã pẽlé õjílã drí tólâ. Jó gólâkâ rĩʼá ãnyî jó rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí ʼdĩ rú. 8Gõʼdá drị̃-ʼbá gólâ jó tã ârî kâ ʼdĩ kâ zị̃lị́ Kĩrísĩpõ gõʼdá õjílã íyíkâ ʼbã kâ bê ndrĩ drí tã lẽzó ĩyî Kúmú Yésũ ʼá. Kõrínĩtõ lé ʼbá dũû ãzâ ʼbá yî drí úlị́ Póõlõ kâ Yésũ rî tãsĩ rî ârízó. Gõʼdá gólĩyî drí tã lẽzó Yésũ ʼá, gõʼdá gólĩyî îbábátízãzó. 9Gõʼdá ngạ́cị̂ ãzâ sĩ, Kúmú Yésũ drí íyî âʼdázó Póõlõ drí âbĩ-âbĩ ʼá. Gólâ kĩ Póõlõ drí rî, "Ní âʼdô kô ũrị̃ ró ãmâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí, mí nĩ zãâ ạ̃tị́ ʼálâ tã âtî-âtî ámákâ pẽ bê õjílã drí, ní cî ánî lãndrâ kô tã ámâ tãsĩ rî drị̃ị̂. 10Mâ bê rĩʼá njãâ âdrélé ndũû ní ngá lésĩ, õzõ õjílã ãzãkã õʼê trá ánî dõlé rî. Mí rî nõngá, tãlâ õjílã má drí zĩlí âʼdólé õjílã ámákâ ró rî bê dũû jạ̃rị́bạ̃ nô ʼá nõngá." 11Ĩtí rî, Póõlõ drí rĩzó Kõrínĩtõ ʼá tólâ ndrô ãlô párá njị̂-kázíyá rĩʼá õjílã lị̃fị́ îmbálé tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ Yésũ rî tãsĩ rî sĩ. Ĩtí rî, pạ̃tị́ị̃ õjílã dũû drí âʼdózó õjílã Yésũ kâ ró. 12Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî Póõlõ rî gã ʼbá dó rî ʼbá yî drí ngãzó rû êʼbélé ãlô Póõlõ rî êdrẽlé tã pẽpẽ ʼásĩ tã õnjí ʼẽʼẽ sĩ gólâ drí. Drílĩyî gólâ rî rũzó trõlé âjílí võ tã kĩ kâ rî ʼálâ tã lâ kĩlí. Kúmú ãzâ zị̃lị́ Gãlíyõ rî trá drị́-ãcê bê kúmú ró ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼdĩ drị̃ị̂ ndrĩ. 13Nĩngá rî, gólĩyî drí tã ʼbãzó Póõlõ rú kúmú Gãlíyõ ândrá kĩ, "Ãgô nõ rî rĩʼá tã pẽ bê õjílã drí Ôvârí ị̂njị̃zó tã gólĩyî tã ʼbãʼbã drí lôgálé dó õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî sĩ." 14Gõʼdá Póõlõ ʼélé bê tã âtálé rî, Gãlíyõ, ní gõ ní ngâ nĩ kôrô tã âtálé sị́sị́. Ní kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, nĩ ârî drẽ úlị́ má tị́ sĩ nô. Tí õzõ nĩ ãâtrõ ãgô nõ âjílí má ândrá nõngá nõ ngãtá tã ʼẽʼẽ gólâkâ õnjí ró ũrûkậ ʼbá yî mị̃rị̃ rú rî tãsĩ yã ngã tãlâ tã âdô-âdô gólâkâ ũrûkậ ʼbá yî mị̃rị̃ rú rî tãsĩ yã rî, tí âʼdô âʼdóʼá tãndí ró má drí úlị́ ãníkâ rî ʼbá yî ârízó. 15Gõʼdá tã rî gógó nõ íyîngá trá cé úlị́ yî tãsĩ, rú yî tãsĩ gõʼdá tã ʼbãʼbã ãnî õjílã nyãányâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rî tãsĩ rî. Bê trá ĩtí rî, nĩ âʼdô ãnîngá vó lâ âtíʼá ãnî. Ãʼdô mâ rî, má gã trá dó tã ʼdî ʼbá yî kĩlí." 16Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí gólĩyî drõzó vólé võ tã kĩ kâ ʼdĩ ʼásĩ. 17Nĩngá sĩ, õjílã dũû rĩ ʼbá tólâ rî ʼbá yî drí ngãzó ʼdẽlé Sõsõténĩ gólâ âʼdó ʼbá õjílã ãmbá ró jó Yúdạ̃ yí kâ rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî kâ rî drị̃ị̂. Gólĩyî drí Sõsõténĩ rî cãzó võ tã kĩ kâ ʼdĩ ʼá tólâ. Gõʼdá Gãlíyõ ndrê tã rî ʼdĩ bê rî, gólâ jâ íyîngá ũgúlị́ ĩʼdî tã rî ʼdĩ drí. 18Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí rĩzó Kõrínĩtõ ʼá tólâ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ʼdĩ ʼbá yí bê kậyị̂ dũû sĩ. Gõʼdá drílâ ngãzó mí-rî-gbõ ʼẽlé tã lẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí gõʼdá ngãzó nĩlí Sẽnẽkõréyã ʼálâ pá sĩ ãzí-ãzí lâ yí bê, nĩʼá kõlóngbõ ûsúlị́ íyî njị̃lị́ âjílí ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã ʼdĩ ʼálâ. Ãzí-ãzí ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá Ãkõwílã yî ĩʼdî õkó lâ Pĩrĩsílã bê. Gólĩyî lẽ nĩlí bũúũ Ẽfésõ ʼálâ, gõʼdá Póõlõ lẽ íyíkâ nĩlí lậvũlị́ bũúũ Yẽrõsãlémã ʼálâ, gõʼdá gõlé tólâ sĩ jạ̃rị́bạ̃ íyíkâ Ãnĩtĩyókã ʼálâ. Sẽnẽkõréyã ʼá tólâ rî, gólâ fâ íyî drị̃-ʼbí trá vólé, tãlâ lãtrítrí gólâ drí ʼbãlé Ôvârí drí rî kậyị̂ lâ ndẽ rû trá. Gõʼdá ĩtí rî, Póõlõ yî drí ngãzó nĩlí vólé kõlóngbõ sĩ. Póõlõ yî âcâ bê jạ̃rị́bạ̃ Ẽfésõ ʼá rî, gólâ drí ngãzó Ãkõwílã yî âyélé nĩzó jó tã Ôvârí kâ ârî kâ Ẽfésõ ʼá tólâ rî ʼá tã Yésũ rî tãsĩ rî ngĩlí õjílã Yúdạ̃ yí kâ tólâ nã ʼbá yí bê. 20Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî îjî ĩyî gólâ trá rĩlí ĩyí bê kậyị̂ dũû sĩ, gõʼdá Póõlõ lẽé tã-drị̃ lâ kô. 21Gólâ ʼê mí-rî-gbõ ĩʼdî õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí gõʼdá tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õzõ Ôvârí õlôpê mâ trá rî, má âʼdô âgõʼá trá ãnî ngálâ ị̃zạ́tú." Gõʼdá Póõlõ drí kõlóngbõ ûsúzó tólâ íyî njị̃lị́, tãlâ yí lôpê ró ậcị́ íyíkâ ạ̃tị́ ʼálâ nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ. Ĩtí, drílâ ngãzó Ẽfésõ lésĩ kõlóngbõ sĩ nĩlí Yũdạ́yạ̃ ʼálâ. 22Gõʼdá gólâ câ bê trá jạ̃rị́bạ̃ gólâ Sẽsãréyã rî ʼá rî, gólâ drí ngãzó âfõlé kõlóngbõ ʼásĩ gõʼdá nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ pá sĩ nî-bê-yã fẽlé õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî drí tólâ. Nĩngá sĩ, gólâ drí lậvũzó nĩlí Ãnĩtĩyókã ʼálâ, 23gõʼdá rĩlí tólâ kậyị̂ fínyáwá sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólâ drí ngãzó ậcị́ îtõlé kpá óʼdí kôrô ʼbạ̃drị̃ Gãlãtíyã kâ gõʼdá Fãrĩgíyã bê rî ʼbá yî ʼásĩ õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ lị̃fị́ lâ yî îcí bê, tãlâ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ãʼdô ró bê ị̂dû-ị̂dû ró. 24Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ rú bê Ãpólõ rî drí âcázó Ẽfésõ ʼá. Útị̂ Ãpólõ rî ʼdĩ Ãlẽkẽzãndĩríyã ʼálâ. Gólâ îcâ trá úlị́ pẽlé dódó, gõʼdá gólâ nị̃ tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ kpá trá tãndí ró. 25Íîcî gólâ trá lạ́tị̂ mbị̂ sĩ kĩ, Kúmú Yésũ ãâʼdô ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá ʼî tã õnjí ʼásĩ. Gõʼdá gólâ rî gógó îcî õjílã lị̃fị́ trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã ndrĩ gólĩyî gólâ drí nị̃lị́ trá Yésũ rî tãsĩ rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá bãbãtízĩ ãlô gólâ drí nị̃lị́ trá rî rĩʼá gólâ Yõwánĩ drí rĩʼá ʼẽlâ trá õjílã drí rî ĩʼdî. Gólâ nị̃ị́ bãbãtízĩ gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó tã lẽ ʼbá ʼá rî drẽ kô. 26Kậyị̂ ãzâ sĩ, Ãpólõ rĩʼá tã Ôvârí kâ âtáʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá rî, Ãkõwílã yî Pĩrĩsílã bê drí gólâ rî gbórókõ ârízó. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí gólâ rî trõzó ĩyî drí ʼbã ʼálâ, nĩʼá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ Yésũ rî tãsĩ rî ngĩlí mbị̂mbị̂ ró rõô Ãpólõ rî gógó drí. 27ʼDĩî vósĩ, Ãpólõ lẽ trá nĩlí ʼbạ̃drị̃ gólâ Gị̃rị́kị̃ kâ rî ʼálâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽlé tólâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ Ẽfésõ kâ tólâ rî ʼbá yî drí gólâ rî pãzó wárãgã îgĩ-îgĩ sĩ õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼálâ rî ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî õtrõ ró bê gólâ drị́ rị̃ sĩ tã îmbá ʼbá Ôvârí kâ ró. Gõʼdá Ãpólõ câ bê tólâ rî, gólâ drí rĩzó ngá pãpã ʼẽlé rõô õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ Ôvârí kâ rî sĩ rî ʼbá yî drí. 28Gólâ rî kpá trá tã ngĩlí õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yí bê õʼbí lãfálé ʼá lị̃fị́ lõmbâ sĩ gõzó tã trõlé gólĩyî tị́ sĩ, tã gólĩyî úlị́ Ôvârí kâ âʼdá ʼbá mbị̂ trậ kĩ, Yésũ ãâʼdô ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé trá ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\