Tã ʼẼʼẽ 19

1Õzõ Ãpólõ drí âʼdózó drẽ Kõrínĩtõ ʼálâ õjílã lị̃fị́ îcíʼá rî tí rî, Póõlõ rî gógó rî trá ậcị́ tõlé lạ́tị̂ kôrô Fãrĩgíyã ʼásĩ rî ʼásĩ, nĩʼá ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼbá yî ʼásĩ cãlé jạ̃rị́bạ̃ gólâ Ẽfésõ rî ʼálâ. Gõʼdá gólâ câ bê Ẽfésõ ʼá tólâ rî, gólâ drí tã lẽ ʼbá ũrûkậ ʼbá yî ûsúzó tólâ. 2Gõʼdá gólâ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Ĩtí rî, ãnî drí tã lẽzó Yésũ ʼá rî sĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fî fí té trá mbârâkã bê ãnî ʼásĩ yã?" Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî lôgõ tã ʼdî drị̃ lâ kĩ, "ʼÉʼẽ, mã ârí tã kĩʼá nĩ rî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãâʼdô bê fĩlí rĩlí õjílã mvá ʼásĩ rî kôʼdáwá." 3Nĩngá sĩ, Póõlõ ârílí bê tã kĩʼá nĩ, gólĩyî nị̃ị́ tã drẽ kô Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tãsĩ rî, gólâ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Gõʼdá íîbábátízã ãnî ángô tí ró yã?" Gõʼdá gólĩyî lôgõ tã-drị̃ kĩ, "Íîbábátízã ãmâ gbõ cé õzõ Yõwánĩ drí rĩrĩ õjílã îbábátízãlé rî kâtí." 4Nĩngá sĩ, gólâ drí tã âtázó kĩ, "Yõwánĩ ʼdĩ îbábátízã õjílã âʼdálâ kĩ, gólĩyî ãâdĩ ĩyî drị̃ trá tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá Yõwánĩ rî gógó âtâ tã kpá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí tã lẽzó gólâ ãlô kĩʼá nĩ rî, ãâʼdô âcáʼá lôsĩ ʼẽlé yí vó rî ʼá kĩ, ʼdĩî rĩʼá Yésũ ĩʼdî." 5Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârílí bê ĩyî úlị́ Póõlõ kâ âtálé Yésũ rî tãsĩ rî, drílĩyî tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ ʼá, gõʼdá Póõlõ drí gólĩyî îbábátízãzó Kúmú Yésũ rî rú sĩ. 6Nĩngá sĩ, Póõlõ drí drị́ ʼbãzó gólĩyî drị̃ị̂, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó gólĩyî ʼásĩ mbârâkã bê gólĩyî ʼbãlé úlị́ âtálé tị̂ lídí ãzâ ʼbá yî sĩ gõʼdá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽ bê. 7Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ʼdó rĩʼá õzõ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ kâtí. 8Nĩngá sĩ, Póõlõ rî trá kárá rĩʼá nĩlí kậyị̂ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî vósĩ cé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼálâ cú ĩtí ũrị̃ ãkó, tã âtálé õjílã tólâ nã ʼbá yî drí gõʼdá kpá tã ngĩlí gólĩyí bê, tãlâ gólĩyî ĩîcâ ró bê âʼdólé rĩlí kũmũ Ôvârí kâ rî zẽlé. Gólâ rî trá tã ʼdî ʼẽlé ĩtí tólâ párá nâ sĩ. 9Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî bê tólâ rĩʼá ĩyî drị̃ âmbâ-âmbâ bê, gõʼdá gólĩyî gã tã âtî-âtî gólâkâ ʼdĩ trá dó. Gólĩyî âtâ tã, õnjí ró õjílã dũû drí lạ́tị̂ gólâ Yésũ drí âʼdálé ʼdẽzó ʼá lâ sĩ rî tãsĩ. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Póõlõ drí drị́ yĩzó gólĩyî rú sĩ gõʼdá cé gólĩyî tã ârí ʼbá ʼdũwạ̃ yí bê rî ʼbá yî trõzó ĩʼdî. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí jó lị̃fị́ îcî kâ ãgô zị̃lị́ Tĩránã rî kâ rî ʼálâ. Gõʼdá jó ʼdĩ ʼá rî, Póõlõ drí rĩzó tã Yésũ kâ îmbálé õjílã tólâ nã ʼbá yî drí kậyị̂ vósĩ cé. 10Gólâ rî trá tã ʼdî îmbálé ĩtí ndrô rị̃ sĩ. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã dũû gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî ʼbạ̃drị̃ ndrĩ Ásĩyã kâ rî ʼásĩ, gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá kpá Gị̃rị́kị̃ kâ rî ʼbá yí bê ârî ĩyî tã âtî-âtî tãndí trá Kúmú Yésũ rî tãsĩ. 11Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Ôvârí ʼbã Póõlõ trá âʼdólé rĩʼá tã tíbê õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ rõô rî ʼbá yî ʼẽlé. 12Õzõ gõʼdá õjílã õtrõ gbõ cé ítá Póõlõ drí sõlé trá yí rú rî ĩʼdî, ngãtá ítá úrị̃ lĩ kâ gólâkâ rî ĩʼdî fẽlé ngá lãzé ʼbá drí dõlé rî, ngá lãzé gólĩyíkâ ʼdĩ drí kĩzó. Gõʼdá kpá ĩtí, gólĩyî líndrí õnjí drí ômbélé trá rî ʼbá yî drí âʼdózó kpá tãndí ró cé ítá ʼdĩ ʼbá yî dõdõ lâ sĩ. 13Nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî bê rĩʼá ĩyî tólâ kárá nĩʼá ĩyî ậcị́ tõ bê dîrî, gõʼdá nĩʼá ĩyî úlị́ âtá bê kĩ nĩ rî, yĩ ĩîcâ trá líndrí õnjí lôfõlé vólé õjílã ʼásĩ. Gólĩyî ûjũ trá líndrí õnjí lôfõlé õjílã ʼásĩ Kúmú Yésũ rî rú sĩ kĩ nĩ rî, "Má ʼbã tã ní drí mbârâkã Yésũ gólâ Póõlõ drí rĩʼá tã âtálé tã lâ sĩ rî kâ sĩ." 14Õjílã gólĩyî tã ʼẽ ʼbá ĩtí rî rĩʼá ĩyî ʼdĩyímvá njị̂-drị̃-lâ-rị̃ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ lãʼbí ʼẽ kâ zị̃lị́ Sẽkévã rî kâ ĩʼdî. 15Nĩngá sĩ, kậyị̂ ãzâ sĩ, gólĩyî drí tã ʼbãzó ʼẽzó líndrí õnjí ãzâ drõlé vólé ãgô ãzâ ʼásĩ. Gõʼdá líndrí õnjí rî ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mã nị̃ mbârâkã Yésũ kâ trá, gõʼdá mã nị̃ tã kpá trá Póõlõ lãjóʼbá Yésũ kâ ró rî tãsĩ. Gõʼdá ãnî rî gógó nyãányâ lâ ĩyíkâ ãʼdî yî ĩʼdî yã?" 16Nĩngá sĩ, líndrí õnjí ʼdĩ drí mbârâkã fẽzó ãgô ʼdĩ drí ʼdẽzó gólĩyî drị̃ị̂, gõʼdá ãgô ʼdĩ drí ngãzó gólĩyî lûvũlị́ ngbá vũdrị́ sĩ gõʼdá gólĩyî cãzó õnjí lâ drị̃ị̂ ítá gólĩyíkâ ôsĩzó ngbá vólé. Nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí ĩyî pãzó rãlé vólé ʼbã ʼdî ʼásĩ ũndú ró. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ gõʼdá õjílã Gị̃rị́kị̃ kâ bê gólĩyî rĩ ʼbá Ẽfésõ ʼálâ rî ʼbá yî drí tã ʼdî ârízó. Gõʼdá gólĩyî drí âʼdózó ũrị̃ ró, gõʼdá drílĩyî mbârâkã Kúmú Yésũ kâ rî rõzó rõô. 18Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí võ lâ ûsúzó kĩ, rĩʼá õnjí ró gólĩyî drí rĩzó cú ngá õjõ kâ bê gõʼdá kpá ngá ãlókõ kâ ngãtá lạ̃ndrị́ kâ bê. 19Gõʼdá õjílã dũû gólĩyî lãfálé ʼásĩ rĩ ʼbá ĩyî tã õjõ kâ ʼẽlé kpá tã ãlókõ kâ ʼẽlé sị́sị́ rî ʼbá yî drí búkũ ĩyíkâ õjõ kâ kpá ngá ãlókõ kâ rî âtrõzó lôzãlé ngbá vólé õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá ãlô-ãlô. Búkũ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá cú úlị́ gbạ̃wũ kâ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá cú rĩʼá tã îmbâ lârâkô gólĩyî tã õjõ kâ rî ʼbá yî tãsĩ rî ʼbá yí bê. Lâgî búkũ lôzãlé trá ʼdĩ ʼbá yí kâ ólã bê rî, âcâ rĩʼá rõô. 20Ĩtí rî, mbârâkã tã ʼẽʼẽ ʼdî ʼbá yí kâ gạ̃rạ̃ ʼdî drí õjílã dũû ʼbãzó tã lẽlé úlị́ Kúmú Yésũ kâ ʼá, gõʼdá kpá tã âtî-âtî tãndí Yésũ kâ drí lậʼbúzó mbârâkã bê ãmbá. 21Tã ʼdî vósĩ rî, Póõlõ drí tã ị̂sũzó íyî nyãányâ sĩ ʼẽzó nĩlí ậcị́ tõlé kôrô Mẽkẽdónĩyã ʼásĩ, ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ bê gõʼdá kpá ạ̃dũkũ lâ ró rî nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Tã ʼdî tãsĩ rî, Póõlõ drí úlị́ âtázó kĩ nĩ rî, "Nĩnĩ ámákâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî vósĩ rî, má lẽ âgõlé cãlé bũúũ jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ Rómã kâ rî lômílí." 22Nĩngá sĩ, Póõlõ rî drí ngãzó Tĩmátĩyã yî Ẽrésĩtõ bê íyî pã ʼbá ró rî yî jõlé nĩlí sị́sị́ ʼálâ Mẽkẽdónĩyã ʼálâ, gõ gólâ rî gógó drí íyíkâ rĩzó drẽ ãkpã nĩngá kậyị̂ fínyáwá sĩ jạ̃rị́bạ̃ Ẽfésõ rî ʼá. 23Kậyị̂ Póõlõ drí rĩzó Ẽfésõ ʼálâ rî ʼbá yî sĩ rî, õjílã Ẽfésõ kâ drí rû êʼbézó ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ bê tákányĩ gõʼdá ôtrê-ôtrê bê tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî rú. 24Tã ʼdî ʼê rû trá nõtí. Óká ʼbá ãzâ bê rú lâ Dẽmétrĩyõ. Gólâ rî trá líndrí õnyíkõ jó ôvârí ãbãrãdãgõ zị̃lị́ Ãrĩtĩmísã rî kâ êdélé dáãbõ mvẽêmvê ʼásĩ rî, gõʼdá gólĩyî rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé gólâ bê rî ûsû ĩyî lãfâ rõô lôsĩ rî ʼdĩ ʼásĩ. 25Gõʼdá Dẽmétrĩyõ rî ʼdĩ ndrélé bê õjílã dũû ʼdó rĩʼá tã lẽʼá Yésũ ʼá rî, drílâ âʼdózó õmbã ró. Drílâ ngãzó lôsĩ ʼẽ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́lị́ rû êʼbélé võ ãlô ʼá kpá gólĩyî ãzâ ʼbá yî rĩ ʼbá lôsĩ ãlô ʼdĩ ʼẽlé rî ʼbá yí bê. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã, mĩ nị̃ trá kĩ, mã rî lãfâ ãmákâ ûsúlị́ lôsĩ nô ʼásĩ. 26Gõʼdá mĩ ndrê kpá trá, gõʼdá nĩ ârî kpá trá tã ãgô gólâ Póõlõ ʼdĩ kâ rĩʼá ʼẽlâ rî, gólâ âtâ kĩ nĩ rî, ngá gólĩyî ãmâ õjílã mvá drí rĩʼá êdélâ rî ʼbá yî ãâʼdó ĩyî kó kô ngá gólĩyî õjílã drí ị̂njị̃lị́ ôvârí ró rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí lâ ʼdĩ ró rî, gólâ ʼê õjílã dũû trá úlị́ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lẽlé, Ẽfésõ ʼá nõngá gõʼdá kpá ʼbạ̃drị̃ ngõlõ Ásĩyã kâ nõ ʼásĩ ndrĩ! 27Má nị̃ị́ kô ngãtá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã âʼdô ngá gólĩyî ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ndrẽʼá âʼdólé cú ĩtí tã ífí ãkó lâ ró, gõʼdá ngãtá gólĩyî âyé gĩgĩ lâ yî kô yã rî! Gõʼdá ãʼdô trá ĩtí rî, gólĩyî âʼdô îcáʼá âtálâ kĩ, jó ândrê Ãrĩtĩmísã kâ ãâʼdô kpá trá rĩʼá tã ífí ãkó, gõʼdá gólĩyî âʼdô kpá úlị́ ányâ âtáʼá ôvârí ãmákâ õkó ró gólâ ngbãângbânõ õjílã ndrĩ Ásĩyã kâ gõʼdá kpá ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yí kâ bê drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî rú, ãʼdô ró bê ãmbã gólâkâ îzãlé!" 28Gõʼdá õjílã ârílí bê tã ʼdî rî, gólĩyî drí ngãzó õmbã ró rõô, gõʼdá rĩʼá ôtrélé kĩ, "Ãrĩtĩmísã ĩʼdî ôvârí ãmâ gólĩyî Ẽfésõ lé ʼbá ró rî ʼbá yí kâ! Gólâ rĩʼá gạ̃rạ̃ lậvũlị́ kôrô!" 29Nĩngá sĩ, õjílã ndrĩ jạ̃rị́bạ̃ kâ drí ngãzó rû êʼbélé ĩyî ạ̃wạ̃ bê, gõʼdá gólĩyî drí Gáyõ yî Ãrĩsĩtãrókõ bê âʼdó ʼbá lậmû-ãzí Póõlõ kâ ró rî ʼbá yî rũzó. Gólĩyî ngâ nĩlí ʼwãâ õjílã rị̃ ʼdî ʼbá yí bê võ gólĩyíkâ rû êʼbê kâ rî ʼálâ. 30Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ ârî tã bê tã ʼdî tãsĩ rî, gólâ lẽ trá nĩlí lậmû-ãzí gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî pãlé õjílã rû êʼbé ʼbá ngbạ̃ʼũ ʼdî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ, gõʼdá tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî lôgâ gólâ dó nĩlí. 31Gõʼdá kpá õjílã ãmbâ-ãmbâ ũrûkậ ʼbá yî Ẽfésõ kâ, gólĩyî âʼdó ʼbá gólâ rî rû-lẽ-ãzí ró rî ʼbá yî drí tã âtízó gólâ drí kĩ, gólâ õnĩ tólâ kô. Tã ʼdî tãsĩ rî, Póõlõ nĩí gõʼdá tólâ kô. 32Gõʼdá võ rû êʼbê kâ ʼdĩ ʼá tólâ rî, õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî drẽ zãâ ôtréʼá ãzí-vó ãzí-vó. Ũrûkậ lâ yî ôtrê tã ãzâ ʼbá yî sĩ, gõʼdá ũrûkậ lâ yî ôtrê ĩyíkâ tã ãzâ ʼbá yî sĩ, tãlâ ãmbá lâ gólĩyî ʼásĩ rî ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî tã ífí ĩyî drí rû êʼbézó rî kôʼdáwá. 33Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ãgô ãzâ gólĩyî lãfálé ʼásĩ zị̃lị́ Ãlẽkẽzándã rî ʼbãzó nĩʼá âdrélé õʼbí ândrá âʼdólé tã âtá ʼbá ró ĩyî ngá lésĩ. Õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí tã gólâ ʼẽʼá nĩʼá âtálâ rî âtázó gólâ drí. Nĩngá sĩ, Ãlẽkẽzándã rî drí drị́ îngázó ûrû õjílã drí rĩzó bê njũrũ, tãlâ yí ngî ró bê tã ĩyî ngá lésĩ gólĩyî drí. 34Gõʼdá õjílã nị̃ ĩyî bê kĩ, gólâ rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî rî, gólĩyî drí ngãzó kpãkã ãlô rĩʼá ôtrélé kĩ nĩ rî, "Cé Ãrĩtĩmísã ĩʼdî gólâ ôvârí ãmákâ õkó ró rî! Gólâ rĩʼá ôvârí ãmbá ʼî gạ̃rạ̃ lậvũlị́ kôrô!" Ĩtí rî, gólĩyî rî trá ôtrélé ị̃tú-pá rị̃ sĩ. 35Nĩngá sĩ, ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólâ tã îgĩ ʼbá ãmbá jạ̃rị́bạ̃ kâ ró rî drí ngãzó ânĩlí gólĩyî ʼbãlé rĩlí njũrũ. Gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ, "Ãnî õjílã ámákâ Ẽfésõ kâ ró rî ʼbá yî, õjílã cé tị̂tị̂ nị̃ trá kĩ nĩ rî, ãmâ Ẽfésõ lé ʼbá ĩʼdî rĩ ʼbá jó ândrê gólâ rĩzó Ãrĩtĩmísã rî ị̂njị̃lị́ rî vó lâ ndrẽlé rî. Mã ndrê ãmákâ kúnị́ mvá lânjã âʼdé ʼbá trá ûrú lésĩ gólâ ãmâ drí ị̂njị̃lị́ Ãrĩtĩmísã ró rî vó lâ ĩʼdî. 36Ógãá tị̂ tã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ kô. Ĩtí rî, îcâ trá ãnî drí âgízó tị́tị́ ró gõʼdá âʼdó kô tã õnjí ʼẽzó ĩʼdî tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ. 37Gõʼdá ãgô rị̃ nô ʼbá yî tãsĩ rî, kpálé gólĩyî ûgũú ngá kô jó ôvârí ãmákâ rî kâ ʼásĩ gõʼdá gólĩyî ʼdá ôvârí ãmákâ õkó ró Ãrĩtĩmísã kpálé kôʼdáwá rî, nĩ rû gólĩyî trá âtrõlé âjílí nõngá. 38"Nĩngá sĩ, õzõ Dẽmétrĩyõ õjílã íyíkâ rî ʼbá yí bê ãʼdô ĩyî cú tã bê ʼbãlé õjílã ãzâ rú rî, gólĩyî âʼdô õjílã rî ʼdĩ âtrõʼá ʼbãlé kúmú ândrá kậyị̂ gólâ tã kĩ kâ rî sĩ gõʼdá tã rî ʼdĩ ngĩzó dódó kúmú drí. 39Gõʼdá õzõ ãnî ndrĩ õlẽ kpá tã ãzâ ʼẽlé tã ʼdî tãsĩ rî, ĩtí rî, trá rĩʼá tãndí ró ãmâ drí õjílã ndrĩ jạ̃rị́bạ̃ nô kâ êʼbézó kĩlâ mbị̂mbị̂ ró. 40Ạ̃wạ̃ gólâ ãnî ndrĩ drí ʼẽlé trá ãndrõ rî tãsĩ rî, mâ ũrị̃ ró, tãlâ õjílã ãzâ âʼdô nĩʼá tã ʼbãlé ãmâ rú kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ ândrá tã lâ sĩ. Ạ̃wạ̃ ʼdî tã ífí lâ yûʼdạ́wạ́, gõʼdá mã îcá kô ngĩlâ kúmú Rómã kâ drí mbị̂mbị̂ ró." 41Gõʼdá tã îgĩ ʼbá ãmbá ʼdĩ ndẽ tã âtâ-âtâ bê trá rî, gólâ drí ngãzó õjílã ʼbãlé lậʼbúlị́ gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\