Tã ʼẼʼẽ 2

1Kậyị̂ kãrámã Pẽnĩtãkósĩtĩ rî kâ âcâ bê rî, õjílã gólĩyî ndrĩ tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí rû êʼbézó võ ãlô ʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ. 2Nĩngá sĩ, ʼwãâ drílĩyî ngá ạ̃yị́ ãmbá ârízó ûrú lésĩ, ʼũʼũ lâ âʼdô trá õzõ ĩlî gólâ vị̃ ʼbá mbârâkã sĩ rî kâtí. Gõʼdá õjílã ârî ngá ạ̃yị́ rî ʼdĩ trá võ gólĩyî drí rĩzó rĩlí rî ʼásĩ ndrĩ. 3Gõʼdá gólĩyî drí ngá gólĩyî âʼdó ʼbá õzõ lạ̃sị́ lãndrâ mbẽlẽ-mbẽlẽ rî kâtí rî ndrẽzó lãfálé cãʼá nĩzó rĩlí ãlô-ãlô gólĩyî drị̃ị̂ sĩ cé tị̂tị̂. 4Nĩngá sĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ânĩzó mbârâkã íyíkâ fẽlé gólĩyî drí, gõʼdá drílâ gólĩyî ʼbãzó rĩʼá úlị́ âtálé ãlô-ãlô tị̂ lídí gólĩyî drí nị̃lị́ ạ̃kû lâ sĩ kô rî ʼbá yî sĩ. 5Jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ ʼá tólâ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî ânĩ ʼbá trá ʼbạ̃drị̃ dũû ngĩíngî ʼásĩ Ôvârí rî îrátãlé rî ʼbá yî kpá bê rĩʼá ĩyî dũû. 6Gõʼdá õjílã ârílí bê úlị́ tã lẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rĩʼá âtálâ tị̂ ngĩíngî sĩ ʼdî ʼbá yî rî, drílĩyî ngãzó rû êʼbélé âcálé õjílã ị́tị́lị́lị́ ró. Ĩtí rî, õjílã ị́tị́lị́lị́ rî ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ tã rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ kô, tãlâ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ ãlô-ãlô rĩʼá úlị́ âtáʼá tị̂ õjílã rĩ ʼbá úlị́ rî ʼdĩ ârílí rî ʼbá yí kâ sĩ. 7Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ, õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá drílĩyî ngãzó rĩʼá tã âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Nõô íyíkâ âʼdó ʼbá tã lârâkô ʼî yã? Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá úlị́ âtálé nõngá nõ, gólĩyî rĩʼá ĩyî ndrĩ Gãlĩláyã lé ʼbá ʼî. 8Îcâ ángô tí ró gólĩyî drí úlị́ âtázó tị̂ ãmâ nyãányâ kâ rî ʼbá yî sĩ yã? 9Nõngá rî, ãmâ bê rĩʼá ʼbạ̃drị̃ ngĩíngî nõ ʼbá yî ʼásĩ, Pãrãtíyã, Mẽdíyã, Ẽlámã, Mõsõpõtámĩyã, Yũdạ́yạ̃, Kãpãdõsíyã, Pónĩtõ, Ásĩyã, Fãrĩgíyã, Pãmbĩlíyã, Mạ́sị̃rị̃, Kẽrétẽ, Sãwõdíyã, gõʼdá kpá võ gạ̃rạ̃ drị̃ ãzâ Líbĩyã kâ rî ãnyî jạ̃rị́bạ̃ Kĩrénẽ kâ rî rú, gõʼdá Rómã lésĩ rî, rĩʼá ãmâ gólĩyî pạ̃tị́ị̃ Yúdạ̃ ró rî, gõʼdá gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ âʼdâ tã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî. Ãmâ õjílã ndrĩ ʼbạ̃drị̃ tị̂ ngĩíngî nõ ʼbá yí kâ nõ, ârî õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá úlị́ âtáʼá ĩyî tị̂ ngĩíngî ãmâ nyãányâ kâ sĩ tã ạ́ngị́ Ôvârí drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî tãsĩ." 12Ĩtí rî, õjílã ndrĩ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó tã rî ʼdĩ drí sĩ, gõʼdá tã ʼdî drí gólĩyî drị̃ lîjãzó. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó rĩʼá tã îjílí ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Tã ífí tã lârâkô rĩ ʼbá rû ʼẽlé nõ kâ ãʼdô ʼî yã?" 13Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî drí úlị́ ʼdásí âtázó tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãyẽ, ngá õdrá õcî gólĩyî kpá nĩ nô íyíkâ ãʼdô ʼî." 14Nĩngá sĩ, Pétẽrõ yî drí ngãzó âdrélé ûrû lãjóʼbá Yésũ kâ ũrûkậ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-ãlô rî ʼbá yí bê. Gõʼdá drílâ ngãzó úlị́ âtálé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ õjílã ị́tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî, ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, gõʼdá kpá ãnî ãzâ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá nõngá Yẽrõsãlémã ʼá rî yî, nĩ ârî drẽ tã má ngáá nõlé, tãlâ má ngî ró tã ãnî drí ârílí ʼdĩ ífí lâ ãnî drí mbị̂mbị̂. 15Nĩ âtâ tã kĩʼá nĩ rî, õdrá õcî ãmâ nĩ õjílã nô ʼbá yí bê ãʼdô tãsĩ yã? Drẽ rĩʼá ị̃tú-pá njị̂-drị̃-lâ-sû ʼî cị̃ị́nó. Õdrá îcâ kpá bê õjílã cĩlí ãkpãkãʼdã cị̃ị́nó ĩtí yã? Tã rî ʼdĩ âʼdó ĩtí kô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã ãmâ nĩ úlị́ âtálé tị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ ĩtí. 16Tã rî ʼdĩ kpá rĩʼá õzõ tã gólâ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ Yõwélẽ rî drí ậngũlị́ trá ạ̃kû ró nãtí kĩ nĩ rî, 17'Ôvârí âtâ kĩ, "Kậyị̂ ạ̃dũkũ rî ʼbá yî sĩ, má âʼdô Líndrí Tãndí ámákâ lôfíʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rû ị̂ʼbũlị́ má drí rî ʼá, võ ʼásĩ ndrĩ. Nĩngá sĩ, ãnî mvá õkó gõʼdá ãgô ró rî ʼbá yî âʼdô ĩyî úlị́ má drí fẽlé gólĩyî drí rî ʼbá yî âtáʼá õjílã ãzâ ʼbá yî drí. Má âʼdô ãgô ãnjî gõʼdá kpá ãgô ãrãkã ãníkâ rî ʼbá yî ʼbãʼá âbĩ-âbĩ âbĩlí tã ámákâ nị̃zó ʼẽlé. 19Gõʼdá má âʼdô kpá ngá gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó drí lâ sĩ rî yî ʼbãʼá âʼdólé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá, gõʼdá kpá ʼbũû ʼálâ. Nĩ ndrê drẽ, ãrí âʼdô âʼdóʼá gõʼdá lạ̃sị́ gõʼdá õcĩkã ậnị́ ʼbá gúndrị̃-gúndrị̃ ị̃nyạ́kú drị̃ lîmólé rî. 20Gõʼdá ʼbũû ʼálâ rî, ị́nị́rị́kúwạ́ âʼdô ậsị́ʼá ạ̃mvũ ị̃tú lị̃fị́ ʼá, gõʼdá párá lị̃fị́ âʼdô rû jãʼá âʼdólé kãâkâ ró õzõ ãrí kâtí. Tã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá sị́sị́, gõʼdá vó lâ sĩ rî, kậyị̂ ạ́ngị́ rî gógó má drí ʼẽzó âgõlé âcálé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá tã õjílã kâ kĩlí rî drí âʼdózó. 21Gõʼdá gólĩyî ndrĩ ámâ zị̃ ʼbá ĩyî pãlé rî yî, má âʼdô gólĩyî pãʼá pạ̃tị́ị̃ ró, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê." ' Yõwélẽ 2.28-32 22"Ãnî õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ, nĩ ârî úlị́ ámákâ Yésũ gólâ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî tãsĩ nô ʼbá yî, tã âʼdâ-âʼdâ Ôvârí kâ ãnî drí rî kĩ, Yésũ ĩʼdî gólâ yí drí âjólé ãnî drí ʼdíyî pã ʼbá ró, tã lârâkô gólâ yí drí Yésũ rî ʼbãzó ʼẽlâ õjílã pãlé rî ʼbá yî sĩ. Yésũ rî gógó ʼê tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ãnî lãfálé ʼá nõngá, gõʼdá mĩ nị̃ tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá dódó. 23Gõʼdá Ôvârí nị̃ tã gólâ ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ Yésũ drí rî trá sị́sị́, gõʼdá ĩʼdî gólâ drí tã lâ lẽzó ãnî drí kĩ, nĩ õʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî Yésũ drí. Ĩtí rî, Ôvârí drí gólâ rî âyézó ãnî drị́gạ́, gõʼdá ãnî drí Yésũ rî gógó fẽzó õjílã tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî ʼbá yî ị̂njị̃ ʼbá kôʼdáwá rî ʼbá yî drị́gạ́ îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, ĩtí rî, gõʼdá ãnî drí gólâ rî fũzó. 24Gõʼdá Ôvârí îngâ gólâ trá ngá lãzé õdrã kâ gólâ rî ị̂mvú ʼbá trá rî ʼásĩ, gõʼdá gólâ rî ʼbãzó lîdrílí, tãlâ õdrã îcá kô tã trõlé gólâ drị́gạ́ sĩ. 25Rĩʼá õzõ tã gólâ kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ drí âtálé ạ̃kû ró nã sĩ Yésũ rî tãsĩ rî tí, kĩ nĩ rî, 'Má ndrê nî Ôvârí Yãkóvã rĩʼá ãnyî má bê kậyị̂ vósĩ cé, tãlâ nî rĩʼá ãnyî má bê rî drí, ngá ãzâ îcá kô ámâ îkpókpólõlé, gõʼdá kpá ámâ ʼbãlé âʼdólé ũrị̃ ró. 26Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ámâ pị̃pị̂sị́lị́ ậʼdị̂ trá ndrúndrú, gõʼdá má lûyị̂ nî ãyĩkõ ãmbá sĩ. Má âʼdô rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ ámâ ãvõ tãsĩ, 27tãlâ õzõ má õdrã trá rî, nî Ôvârí õzó kô ámâ ãvõ âyé ṇãlé lóʼdé ʼá. Mí nị̃ trá mâ rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí áníkâ rî ĩʼdî. 28Ní âʼdâ lạ́tị̂ lîdrî kâ õdrã ʼásĩ rî trá má drí. Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ nî rĩʼá má bê.' Lôngó 16.8-11 29"Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má âtâ tã ãnî drí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ ãndrõ nô trậ. Gólâ drã trá ạ̃kû ró nã sĩ, óʼbã ãvõ lâ trá ʼbú ʼá, gõʼdá gólâ rî lóʼdé rĩʼá nõngá ãnyî ãmá bê. 30Mã nị̃ trá Dạ̃wúdị̃ âtâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tã ậngũ ʼbá ró, tãlâ gólâ nị̃ tã Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá yí drí rî trá. Mĩ ndrê drẽ, Ôvârí ʼbã tã trá lãtrítrí ró kĩ nĩ rî, 'Má âʼdô õjílã ãlô ánî ózõwá yî lãfálé ʼásĩ rî ʼbãʼá âʼdólé kúmú ạ́ngị́ ró õzõ ní tí.' 31Dạ̃wúdị̃ ndrê tã gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ ạ̃tị́ ʼá tólâ rî trá. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ, gólâ drí úlị́ nõ ʼbá yî âtázó kĩ nĩ rî, 'Ôvârí âyé ámâ ãvõ kô ṇãlé lóʼdé ʼá', ʼdĩî Dạ̃wúdị̃ rî úlị́ ʼdĩ âtálé lîdrî-lîdrî õjílã gólâ Ôvârí drí njĩlí trá ãmâ pã ʼbá ró õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. 32Mĩ ndrê drẽ, Yésũ ĩʼdî gólâ Ôvârí drí ʼẽlé lîdrílí õdrã ʼásĩ rî. Ãmâ ndrĩ lãjóʼbá ró rî ʼbá yî ndrê gólâ rî trõtrõ nyé kûlûndúndû ró nĩzó gõlé ûrú ʼálâ rî trá ãmâ lị̃fị́ nyãányâ sĩ. 33Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, Ôvârí drí gólâ rî trõzó ʼbãlé íyî drị́-ágó drị̃ị̂ kúmú ró. Ôvârí âjô Líndrí Tãndí íyíkâ Yésũ drí õzõ gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí kĩ nĩ rî, yí âʼdô âjóʼá lâ rî tí. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ âjô Líndrí Tãndí íyíkâ ʼdĩ trá ãmâ drí, õzõ ãnî drí ndrẽlé trá gõʼdá kpá ârílí rî tí. 34Mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, kúmú gólâ nĩ ʼbá cú kûlûndúndû ró rî âʼdó kô rĩʼá kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ ĩʼdî, tãlâ gólâ âtâ trá ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ tãsĩ kĩ nĩ rî, 'Ôvârí Yãkóvã âtâ trá Kúmú ámákâ drí kĩ, "Ní rî mâ lạ̃gạ́tị́ ámâ drị́-ágó drị̃ lésĩ kúmú ró drị́-ãcê bê. 35Gõʼdá má âʼdô ạ̃jú-ʼbá-ãzí áníkâ rî ʼbá yî ʼbãʼá rĩlí ánî pá zẽlé." ' Lôngó 110.1 36Nĩngá sĩ, ʼdõvó ãnî ndrĩ õjílã ámákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ũnị̃ tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩ nĩ rî, Yésũ nõ gólâ ãnî drí îpálé trá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ĩʼdî, gólâ ĩʼdî Ôvârí drí njĩlí ʼdíyî pã ʼbá ró rî. Gólâ kpá ĩʼdî õjílã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé kúmú ró ãngó drị̃lị́ ndrĩ rî ĩʼdî. Tã ámákâ ãnî drí rî ạ̃dũkũ lâ ĩʼdî ʼdĩ." 37Gõʼdá õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê úlị́ Pétẽrõ kâ ʼdĩ ʼbá yî rî, úlị́ ʼdĩ ʼbá yî drí gólĩyî ʼbãzó tã ị̂sũ ró rõô. Nĩngá sĩ, gólĩyî rúʼbạ́ drí âdãzó sõlĩ, gõʼdá drílĩyî ngãzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Pétẽrõ drí lãjóʼbá Yésũ kâ ãzâ ʼbá yí bê kĩ nĩ rî, "Ãmâ ậdrúpị̃ yî, mã âʼdô gõʼdá ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî yã?" 38Ĩtí rî, Pétẽrõ drí tã-drị̃ lâ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âdĩ drị̃ vólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá íîbábátízã ró ãnî bê, tãlâ nĩ âʼdô ró bê õjílã Yésũ Krístõ kâ ró. Nĩngá sĩ, Ôvârí âʼdô tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî âyéʼá, gõʼdá Líndrí Tãndí íyíkâ fẽzó ãnî drí, 39tãlâ ạ̃kû ró nã sĩ, gólâ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô Líndrí Tãndí íyíkâ âfẽʼá õjílã ãmákâ gólĩyî yí drí ậzị́lị́ rî yî drí ndrĩ, ãnî ngbãângbânõ nõngá nõ ʼbá yî drí ãnî mvá yí bê, gõʼdá kpá gólĩyî rĩ ʼbá jẽjẽ ró rî ʼbá yí bê." 40Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã ãzâ ʼbá yî âtázó dũû õjílã ʼdî ʼbá yî drí Yésũ rî tãsĩ Yésũ rî âʼdálé ʼdíyî pã ʼbá ró gólĩyî drí, gõʼdá gólĩyî ârî ró ĩyî tã Yésũ kâ bê. Gõʼdá drílâ kpá rû lôʼbãzó gólĩyî rú úlị́ âtâ sĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼbã Yésũ õpâ ãnî lâṇõ gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé tã õnjí ʼbá yî drí rî ʼásĩ." 41Gõʼdá ĩtí, õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ Pétẽrõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârízó, gõʼdá gólĩyî îbábátízãzó. Kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ, õjílã tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî rĩʼá ĩyî õzõ kútũ-nâ kâtí, gõʼdá gólĩyî drí rû êʼbézó kpãkã ãlô gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yí bê. 42Gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó rĩʼá tã kậkậrậ gólĩyî lãjóʼbá Yésũ kâ drí rĩzó gólĩyî îmbálé ĩʼdî sĩ lâ rî ʼbá yî ârílí ãyĩkõ sĩ. Gõʼdá gólĩyî ndrĩ drí rĩzó rû êʼbélé kpãkã ãlô võ ãlô ʼá kậyị̂ vósĩ cé. Gólĩyî rî trá ngá ãlô ró ngá lẽlẽ sĩ ãzí-ãzí yí bê, ngá nyãlé kpãkã ãlô, gõʼdá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rãtáã ʼẽʼẽ sĩ. 43Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, Ôvârí ʼbã lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá tã lârâkô dũû tị̂ drí ậʼdị́zó drílĩyî sĩ rî ʼẽlé. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî dũû drí gólĩyî rõzó. 44Gõʼdá gólĩyî ndrĩ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí rĩzó zãâ rû êʼbélé kpãkã ãlô, gõʼdá gólĩyî drí rĩzó ngá ậmúlị́ ĩyî vó ʼásĩ ngá-tị̂ ĩyíkâ rî ʼbá yî sĩ. 45Kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ, gólĩyî rî trá ngá-tị̂ ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼbãlé gĩlí vólé, gõʼdá ậdị̂ lãfálé lâ cãzó fẽlé gólĩyî ĩzã ró rî ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró ĩyî bê cú ngá gólĩyî drí âʼdózó ãkó lâ rî ʼbá yí bê. 46Kậyị̂ vósĩ cé, gólĩyî rî trá zãâ rû êʼbélé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá ngá ãlô ró. Gólĩyî rî kpá rĩʼá ngá nyãlé kpãkã ãlô ĩyî drí ʼbã ʼásĩ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ãyĩkõ sĩ. 47Gólĩyî rî kpá Ôvârí rî lûyị́lị́. Gõʼdá õjílã ị́tị́lị́lị́ ị̂njị̃ ĩyî gólĩyî õjílã tãndí ró. Gõʼdá kậyị̂ vósĩ cé, Ôvârí rĩʼá õjílã pãʼá tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ, gõʼdá gólĩyî lôfílí tã lẽ ʼbá ãzí yî lãfálé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\