Tã ʼẼʼẽ 20

1Gõʼdá õjílã Ẽfésõ kâ ndẽlé bê ạ̃wạ̃ ũjạ́ ĩyíkâ ʼdĩ rî, Póõlõ drí ngãzó tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî êʼbélé tũ võ ãlô ʼá. Gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí, tãlâ gólĩyî õrî ró bê pị̃pị̂sị́lị́ ậtũ-ậtũ sĩ. ʼDĩî vósĩ, gólâ drí mí-rî-gbõ ʼẽzó gólĩyî drí gõʼdá ngãzó nĩlí Mẽkẽdónĩyã ʼálâ. 2Mẽkẽdónĩyã ʼálâ rî, gólâ tô ậcị́ trá nĩʼá mbârâkã sõ bê gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yî ʼá úlị́ tãndí rî ʼbá yî sĩ. ʼDĩî vósĩ rî, gólâ drí ngãzó lậvũlị́ jạ̃rị́bạ̃ Kõrínĩtõ ʼbạ̃drị̃ Gị̃rị́kị̃ kâ ʼá rî ʼálâ. 3Gõʼdá gólâ drí rĩzó jạ̃rị́bạ̃ Kõrínĩtõ ʼdĩ ʼá tólâ párá nâ sĩ. Gõʼdá tólâ sĩ rî, gólâ lẽ trá ângálé âgõlé ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã kâ ʼálâ kõlóngbõ sĩ gõzó Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá gólâ ârî tã kĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî Gị̃rị́kị̃ ʼálâ rî ʼbá yî ậyị̂ ĩyî tã trá ʼẽzó gólâ rî fũlị́. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ drí ngãzó gõlé vólé pá sĩ kôrô ʼbạ̃drị̃ Mẽkẽdónĩyã kâ rî ʼásĩ. 4Gõʼdá gólĩyî nĩ ʼbá kpãâ gólâ bê rî ʼbá yî rĩʼá Sõpãtérã Pírã rî mvá ró gólâ Bẽríyã lé ʼbá ró rî, Ãrĩsĩtãrókõ gõʼdá Sẽkóndõ bê gólĩyî Tẽsãlõníkã lé ʼbá ʼî, gõʼdá nĩngá sĩ, Gáyõ ãzâ Dérẽbẽ lé ʼbá ró rî, gõʼdá Tĩmátĩyã, gõʼdá Tĩkíkõ yî Trõfímõ bê, gólĩyî ĩyíkâ kpạ̃rạ̃tị́ Ásĩyã lé ʼbá ʼî. 5Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî lậvũ ĩyíkâ sị́sị́ ạ̃tị́ ʼálâ kõlóngbõ sĩ ãmâ tẽlé Póõlõ bê Trówã ʼálâ. 6Mã rî trá jạ̃rị́bạ̃ Fị̃lị́pị̃ rî ʼá kãrámã gólâ rĩzó ãmbãtã gólâ rĩʼá ʼbẽlâ cú ĩtí ạ̃kú ãkó rî nyãlé rî ʼẽlé tólâ. ʼDĩî vósĩ rî, ãmâ drí Fị̃lị́pị̃ rî âyézó. Trõ ãmâ rĩʼá kậyị̂ njị̂ kõlóngbõ sĩ cãzó õjílã gólĩyî lậvũ ʼbá sị́sị́ ʼálâ rî ʼbá yî ûsúlị́ Trówã ʼálâ ãmâ tẽrẽ ʼá. Gõʼdá nĩngá rî, ãmâ drí ʼẽzó lâ kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃. 7Kậyị̂ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rãtáã ʼẽ kâ rî vósĩ lạ̃njạ́túlị́ sĩ rî, ãmâ drí ngãzó rû êʼbélé rãtáã ʼâ ậmû kâ tãsĩ. Gõʼdá Póõlõ drí úlị́ Ôvârí kâ pẽzó õjílã drí. Gólâ lẽ trá ngãlé lậvũlị́ tólâ sĩ ị̃drú rî kâtí. Ĩtí rî, gólâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí bũúũ ãʼbí ító ʼá. 8Mã êʼbê rû trá jó ʼálé lạ̃kũ gólâ ûrú lésĩ ãzí drị̃ị̂ lámbã dũû drí rĩzó kõlé rî ʼá. 9Nĩngá sĩ, ágá ãzâ rú lâ Yũtúkũ gólâ rĩ ʼbá ũpị̃ ãbẽ kâ ʼá rî, ậʼdú drí ậsị́zó lị̃fị́ lâ ʼá lâṇõ rĩrĩ kâ ʼdĩ drí sĩ. ʼDĩî Póõlõ drẽ zãâ rĩʼá tã pẽʼá ạ̃tị́lị́ ạ̃tị́lị́ ró rõô. Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró rî, Yũtúkũ drí gbõ lîtĩzó âʼdélé ʼyárá ũpị̃ ʼásĩ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. Gõʼdá õjílã ngâ bê nĩlí gólâ rî îngálé ûrû rî, gólĩyî gõ ûsû gólâ trá kĩní-kínî ãvõ ró. 10Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó nĩlí rû ûtúlị́ gólâ drị̃ị̂ gõʼdá rĩʼá rúʼbạ́ lâ ậnjúlị́. Gõʼdá Póõlõ rî drí tã âtázó õjílã drí, tãlâ gólĩyî ãâyê ró ãwó ngõngõ. Gólâ kĩ, "Nĩ âyê ãwó, gólâ lîdrî trá." 11Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó mbãlé gõlé ûrú ʼálâ jó ʼdĩ ʼá tólâ kpá óʼdí ãmbãtã ʼâ ậmû kâ rî nyãlé ngá mvũmvũ bê tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá rĩlí tã ngĩlí gbíyá ãcê ró bũúũ võ drí ậwúzó. Gõʼdá vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, gólâ drí ngãzó nĩlí. 12Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ágá Yũtúkũ Póõlõ drí lîdrílí trá ʼdĩ drị̃zó âjílí gõlé yí drí ʼbã ʼálâ, ʼdĩî gólĩyî gõʼdá trá ʼdó ãyĩkõ ró tãlâ tã ʼdî tãsĩ. 13Nĩngá sĩ, Póõlõ drí tã âtázó ãmâ drí nĩzó mbãlé kõlóngbõ ândrê ʼá gõʼdá nĩlí ạ̃tị́lị́ ró, tãlâ gólâ lẽ íyíkâ võ kĩlí pá sĩ mbị̂ nĩlí Ãsósõ ʼálâ. Ĩtí rî, ãmâ drí ãmákâ nĩzó lîgõ bê kõlóngbõ sĩ cãlé Ãsósõ ʼálâ gólâ rî ûsúlị́ tólâ. 14Gõʼdá mã ûsû gólâ bê tólâ rî, gólâ drí mbãzó fĩlí ãmá bê kõlóngbõ ʼá. Gõʼdá ãmâ drí nĩzó zãâ Mĩtõlénẽ ʼálâ ậʼdú kõlé tólâ. 15Gõʼdá cị̃ị́nó ãzâ rî sĩ rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí kõlóngbõ sĩ tólâ sĩ cãlé ãnyî ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Kíyõ rî rú. Kậyị̂ ãzâ rî sĩ rî, ãmâ drí nĩzó zãâ kõlóngbõ sĩ Sámõ ʼálâ. Gõʼdá drị̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ drí nĩzó nĩʼá cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Mẽlétõ rî ʼálâ. 16Póõlõ lẽ trá nĩlí kôrô mbị̂ Mẽlétõ ʼálâ cú ĩtí cã ãkó Ẽfésõ ʼálâ, tãlâ yí õzó kô nĩî lîpí bê ʼbạ̃drị̃ Ásĩyã kâ ʼdĩ ʼásĩ. Gólâ lẽ nĩlí ʼwãâʼwâ Yẽrõsãlémã ʼálâ, tãlâ õzõ ĩîcâ trá rî yí drí âʼdózó bê Yẽrõsãlémã ʼálâ kậyị̂ Pẽnĩtãkósĩtĩ kâ sĩ. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó tã âtílí drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ Ẽfésõ ʼálâ rî ʼbá yî drí ânĩzó íyî ûsúlị́ Mẽlétõ ʼá tólâ. 18Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî câ bê tólâ rî, Póõlõ drí nî-bê-yã fẽzó gólĩyî drí, gõʼdá gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Ãnî nyãányâ nị̃ rĩrĩ ámákâ má drí rĩzó rĩlí kậyị̂ vósĩ ndrĩ, má drí âʼdózó ãní bê kậyị̂ drị̃-káká má drí âcázó ʼbạ̃drị̃ ãníkâ Ásĩyã kâ rî ʼá, bũúũ cãlé kậyị̂ gólâ má drí lậvũzó rî sĩ rî trá. 19Má ʼê lôsĩ Kúmú Yésũ kâ trá rû lôgõ dã rî sĩ. Má ngô ãwó trá rõô Ôvârí drí ãnî tãsĩ, tãlâ nĩ ãâdrê ró bê pị̃pị̂sị́lị́ ậtũ-ậtũ sĩ kậyị̂ lâṇõ kâ rî sĩ. Gõʼdá mâ rî gógó ûsû lâṇõ kpá trá rõô õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî tã ậyị́ ʼbá trá má rú rî yî drị́gạ́ sĩ, ndrô gólĩyî má drí rĩzó lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé ãnî lãfálé rî ʼbá yî sĩ. 20Lâṇõ rî ʼdĩ âʼdô bê kpálé ĩtí rî, má rî trá zãâ rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽlé ãnî drí, gõʼdá kpá ãnî îmbálé õʼbí lãfálé gõʼdá kpá ãnî drí ʼbã ʼásĩ, cú ĩtí tã Ôvârí drí ʼẽlé trá ãnî pãzó rî ãzãkã lâ lôkí ãkó ãlôwálâ ãnî drí. 21Má âtâ úlị́ trá ngbálí-ngbálí õjílã drí ndrĩ, âʼdó kô cé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí. Má âtâ tã trá gólĩyî drí drị̃ âdĩzó vólé tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ gólĩyî ị̃ị̂njị̃ ró Ôvârí gõʼdá kpá tã lẽlé Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá. 22"Ngbãângbânõ rî, má âtâ ãnî drí kĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ trá ámâ jõʼá ĩʼdî nõ nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ, gõʼdá má nị̃ị́ tã õjílã drí ʼẽʼá ʼẽlâ má drí tólâ rî kô. 23Gõʼdá má nị̃ cé tã nô ʼbá yî ĩʼdî, jạ̃rị́bạ̃ gólĩyî cé tị̂tị̂ má drí rĩzó trá ʼá lâ ʼásĩ rî ʼbá yî ʼásĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî âʼdâ tã trá má drí kĩ nĩ rî, kậyị̂ ãzâ sĩ, õjílã âʼdô ĩyî ámâ vũʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá gõʼdá ámâ ʼbãlé lâṇõ ûsúlị́. 24Gõʼdá tã ị̂sũ ámákâ rĩʼá ị̂sũlâ rî ʼá rî, âʼdó kô rĩʼá tã ạ́ngị́ ʼî õzõ má õdrã ngãtá má õdrã kôʼdáwá rî. Tã ạ́ngị́ má drí rî rĩʼá lôsĩ gólâ Kúmú Yésũ drí tã lâ ʼbãlé trá má drí ʼẽlé rî ndẽlé bũúũ kậyị̂ má drí drãzó rî sĩ. ʼDĩî rĩʼá tã âtî-âtî tã tãndí Ôvârí drí ʼẽlé trá õjílã pãzó rî tãsĩ rî ĩʼdî. 25Sị́sị́ lâ sĩ rî, má rî trá gbíyá rõô ãnî lãfálé tã âtálé ãnî drí kũmũ ạ́ngị́ Ôvârí kâ tãsĩ. "Gõʼdá ngbãângbânõ rî, nĩ ndré ámâ lị̃fị́ gõʼdá kó kô óʼdí. 26Ĩtí rî, má âtâ tã gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí lẽlé ʼẽlâ rî trá ãnî drí. Má cí tị̂ tã ãzãkã drị̃ị̂ ãnî drí kô. Bê trá ĩtí rî, má âtâ ãnî drí ãndrõ, õzõ nĩ ãâyê rĩrĩ lạ́tị̂ mbị̂ ró rî kâ trá gõʼdá lâṇõ ûsúzó rî, ʼdĩî âʼdó gõʼdá kô tã ʼẽʼẽ ányâ ámákâ rî tãsĩ. Gõʼdá ʼdĩî rĩʼá tã ãnî nyãányâ kâ rî ĩʼdî. 28"Gõʼdá ĩtí rî, nĩ ndrê ãnî vó dódó ndrĩ ʼdó õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ãnî ʼbãlé trá vó lâ yî ndrẽlé rî ʼbá yí bê. Nĩ îmbâ tã mbị̂ Yésũ kâ gólĩyî drí ngbálí-ngbálí, gõʼdá kpá gólĩyî ậtị̃zó õzõ lôkí ʼbá drí kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ ậtị̃rị̃ kâtí, tãlâ gólĩyî rĩʼá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî gõʼdá gólâ gî gólĩyî trá âʼdólé íyíkâ ró õdrã mvá lâ Yésũ kâ rî sĩ. 29Má nị̃ trá kĩ, má ãâyê ãnî trá rî, vólé drị̃ lâ ʼásĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô ânĩʼá ãnî ngálâ tã ányâ îmbálé õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ âdólé tã lẽlẽ gólĩyíkâ îzãlé, õzõ kõrõnyã õnjí drí kạ́bị̃lị́kị̃ rũrị̃ fũlị́ nyãlé rî kâtí. 30Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ âʼdô kpá ngãʼá rĩʼá õnjõ âdólé, tãlâ õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼbãlé ʼdẽlé ĩyî vósĩ Yésũ rî võ ʼá. 31Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, nĩ ʼê lôsĩ Ôvârí kâ ʼdĩ lị̃fị́ lõmbâ sĩ, tã ʼdî õjá kô ãnî drị̃ sĩ. Nĩ ʼê tã õzõ má drí ʼẽlé trá rî kâtí. Má rî trá ãnî îmbálé ndrĩ ãlô-ãlô õjílã ãlô rî âyé ãkó ndrô nâ sĩ. ʼDĩî rĩʼá ngạ́cị̂ ị̃tú bê ndrĩ. Gõʼdá má ngô ãwó kpá trá rõô ãnî tãsĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí ʼdẽzó tã Ôvârí kâ vósĩ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. 32"Ĩtí ngbãângbânõ rî, má fẽ ãnî Ôvârí drị́gạ́, gólâ õndrê ró bê ãnî vó. Gõʼdá má âtî ãnî úlị́ gólâkâ ârílí ʼẽlé, tãlâ úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî õʼbã ró ãnî bê tã lânjã gólâkâ gólâ rî gógó drí âfẽlé cú ĩtí tãkó ãnî drí rî nị̃lị́. Tã âtî-âtî rî ʼdĩ âʼdô ãnî ʼbãʼá âdrélé pị̃pị̂sị́lị́ ị̂dû-ị̂dû sĩ, tãlâ Ôvârí ĩîcâ ró bê ândrâ-tãndĩ gólĩyî gólâ drí lẽlé ʼẽʼá fẽlâ õjílã íyíkâ drí ndrĩ rî fẽlé ãnî drí ạ̃tị́ ʼálâ. 33"Mĩ nị̃ tã gólĩyî má drí ʼẽlé sị́sị́ rî ʼbá yî trá ndrĩ, má âʼdó kô lãfâ ngãtá ítá lôvó bê trõlé ãnî ãzãkã drị́gạ́ sĩ. 34Ãnî rî gógó nyãányâ lâ nị̃ trá kĩ, kậyị̂ ndrĩ má drí rĩzó trá ãnî lãfálé rî sĩ rî, má rî trá ngá ʼẽlé ámâ drị́ sĩ ngá gólĩyî ndrĩ ãmâ drí lẽlé ãmâ ãzí-ãzí yí bê rî ûsúzó. 35Ĩtí lâ ʼdĩ ró rî, má âʼdâ trá ãnî drí kĩ, kậyị̂ vósĩ cé nĩ õʼê lôsĩ mbârâkã sĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî îcá ʼbá ngá ʼẽlé kôʼdáwá rî ʼbá yî pãzó. Gõʼdá kpá úlị́ Kúmú ãmákâ Yésũ kâ nõ ʼbá yî õrî ãnî drị̃ị̂. Gólâ kĩ nĩ rî, 'Õjílã gólâ ngá fẽ ʼbá rî âʼdô ândrâ-tãndĩ Ôvârí kâ ûsúʼá rõô lậvũlị́ õjílã gólâ rĩ ʼbá ngá trõlé rî drị̃ị̂ sĩ.' " 36Nĩngá sĩ, Póõlõ ndẽ tã drílâ rĩʼá âtálâ ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólĩyî ndrĩ drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ gõʼdá rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí. 37Nĩngá sĩ, gólĩyî ndrĩ ʼdó drí Póõlõ rî âmvózó gõʼdá mí-rî-gbõ ʼẽzó gólâ drí ãwó ngõngõ rõô rî sĩ. 38Gólĩyî trá tã ị̂sũ ró ãmbá, tãlâ gólâ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, gólĩyî ĩîcá gõʼdá kô íyî ndrẽlé óʼdí. ʼDĩî vósĩ, gólĩyî drí gólâ rî vó ʼbãzó nĩlí mbãlé fĩlí kõlóngbõ ʼálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\