Tã ʼẼʼẽ 21

1Gõʼdá tólâ sĩ, ãmâ drí mí-rî-gbõ ʼẽzó drị̃-ʼbá Ẽfésõ lésĩ rî ʼbá yî drí tã ị̂sũ ãmbá sĩ. Gõʼdá ãmâ drí ngãzó nĩlí Mẽlétõ ʼásĩ kõlóngbõ sĩ lậvũlị́ ậcị́ ãmákâ bê Yẽrõsãlémã ʼálâ. Mã ngâ nĩlí kôrô mbị̂ lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá ãmâ drí cãzó ãkîrĩ zị̃lị́ Kósã rî ʼálâ. Ĩtí drị̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí nĩngá sĩ ãkîrĩ zị̃lị́ Ródã rî ʼálâ. Gõʼdá cị̃ị́nó lâ sĩ, ãmâ drí nĩzó jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Pãtárã rî ʼálâ. 2Tólâ rî, ãmâ drí kõlóngbõ ãmâ drí ânĩzó ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ âyézó, gõʼdá kõlóngbõ ândrê ãzâ ûsúzó. Kõlóngbõ ʼdî rî nĩʼá võ mvá zị̃lị́ Fõnísĩyã ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã kâ ʼá rî ʼálâ. Gõʼdá bê ĩtí rî, ãmâ drí mbãzó fĩlí kõlóngbõ ʼdî ʼá, gõʼdá nĩzó lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ sĩ kậyị̂ dũû sĩ. 3Ĩtí ró rî, ãmâ drí nĩzó zãâ zãâ, gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ drí ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Sãyĩpãrásĩ rî ndrẽzó jẽjẽ ró. Gõʼdá ãmâ drí lậvũzó ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ rú sĩ gõlé ãmâ drị́-lị̃jị́ drị̃ị̂ ró nĩʼá cãlé ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã rî ʼálâ. Gõʼdá ãmâ drí cãzó âdrélé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Tírã rî ʼá ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã ʼdĩ ʼá nĩngá, tãlâ õjílã gólĩyî kõlóngbõ kâ ʼdĩ ʼbá yî lẽ ĩyî ngá lậnjị̃ ĩyíkâ kõlóngbõ rî ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî îrílí ndrĩ vólé kõlóngbõ ʼásĩ gõʼdá rĩzó nĩngá kậyị̂ dũû sĩ. 4Tírã ʼá nĩngá rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá nĩngá rî ʼbá yî ûsúlị́. Gõʼdá ãmâ drí rĩzó gólĩyí bê nĩngá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ sĩ. Gõʼdá nĩngá rî, gólĩyî drí tã âʼdázó Póõlõ drí ngbálí-ngbálí kĩ, gólâ õnĩ Yẽrõsãlémã ʼálâ kô, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdâ tã trá gólĩyî drí kĩ, Póõlõ âʼdô lâṇõ ûsúʼá tólâ. 5Gõʼdá kậyị̂ kõlóngbõ ʼdî kâ ʼẽʼá ʼẽlâ Tírã ʼá nĩngá rî ndẽlé bê rû trá rî, ãmâ drí ãmâ êdézó njãâ ngãlé nĩlí. Ĩtí rî, õjílã ndrĩ õkó lâ yí bê gõʼdá kpá mvá lâ yî ãmâ drí rĩzó trá gólĩyí bê ʼdĩ ʼbá yî drí ãmâ vó ʼbãzó jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ lạ́tị̂ ʼá. Nĩngá sĩ, mã âcâ bê lị̃mvû ândrê tị́ rî, ãmâ gólĩyí bê ndrĩ drí ngãzó ʼãʼî tị̃lị́ lị̃mvû ândrê sínyítã bê ʼdĩ tị́ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí. ʼDĩî vósĩ rî, ãmâ drí ngãzó mí-nĩ-gbõ ʼẽlé ãmâ vó ʼásĩ. 6Nĩngá sĩ rî, ãmâ drí ãmákâ mbãzó fĩlí kõlóngbõ ʼá, gõʼdá gólĩyî drí ĩyíkâ gbõ ngãzó gõlé lậʼbúlị́ ĩyî drí ʼbã ʼásĩ. 7Gõʼdá tólâ sĩ rî, ãmâ drí nĩzó Tírã ʼásĩ Póõlõ yí bê zãâ gõʼdá nĩʼá cãlé Pẽtõlẽmáyã ʼálâ. Nĩngá rî, ãmâ drí nĩzó nî-bê-yã ʼẽlé tã lẽ ʼbá Yésũ kâ nĩngá ʼdĩ ʼbá yî drí gõʼdá ậʼdú kõzó gólĩyí bê kậyị̂ ãlô. 8Gõʼdá drị̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ drí nĩzó zãâ kõlóngbõ sĩ gõʼdá cãlé Sẽsãréyã ʼálâ. Nĩngá rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí rĩlí Fílĩpõ ãgô gólâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ kâ pẽ ʼbá ró rî drí ʼbã ʼálâ. Gólâ kpá ĩʼdî ãlô õjílã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí njĩlí trá Yẽrõsãlémã ʼálâ ngá nyãnyã fẽlé õkó gólĩyî ạ̃yị́zị́ ró rî ʼbá yî drí rî ĩʼdî. 9Gólâ rĩʼá cú mvá ãnjó ágó ãkó rî ʼbá yí bê sû ndrĩ ʼdó ĩyî tã Ôvârí kâ ngĩ ʼbá ʼî tã ậngũ ʼbá ró. 10Mã rî gólĩyí bê tólâ kậyị̂ fínyáwá sĩ. Gõʼdá tã ậngũ ʼbá ãzâ rú lâ Ágãbã, gólâ drí âcázó Yẽrõsãlémã lésĩ. 11Gólâ ânĩ trá ãmâ válâ Fílĩpõ drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá gólâ drí gásĩ Póõlõ kâ âtĩzó Póõlõ pị́ sĩ, íyî pá gõʼdá íyî drị́ bê ômbézó ĩʼdî sĩ lâ, gõʼdá ngãzó tã âtálé kĩ, "Nõô rĩʼá tã gólâ Líndrí Tãndí drí âʼdálé trá kĩʼá nĩ rî, õjílã gólâ gásĩ ị́pị̂ kâ nõ drí âʼdólé gólâkâ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ âʼdô gólâ rî ômbéʼá õzõ nõô kâtí Yẽrõsãlémã ʼálâ gõʼdá trõlé fẽlé Rómã lé ʼbá yî drí ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá." 12Gõʼdá mã ârî bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rî, ãmâ gõʼdá tã lẽ ʼbá Yésũ kâ ãzâ ʼbá yî tólâ rî ʼbá yí bê drí ngãzó rû lôʼbãlé Póõlõ rú ândálé ândâ, tãlâ gólâ õzó nĩî kô Yẽrõsãlémã ʼálâ. 13Gõʼdá gólâ lôgõ íyîngá tã-drị̃ ãmâ drí kĩ nĩ rî, "Mĩ rî rĩʼá ãwó ngõlé ĩtí ʼdĩ ãʼdô tãsĩ yã? Mĩ rî rĩʼá ámâ fũlị́ ĩzã sĩ nõtí ãʼdô tãsĩ yã? Âʼdô bê trá ĩtí rî, mâ trá ngãʼá nĩlí. Má âʼdó kô ũrị̃ ró gạ̃nị́mạ̃ Yẽrõsãlémã kâ tãsĩ, gõʼdá má âʼdó kpá kô õdrã ũrị̃ bê drãlé tólâ Kúmú Yésũ rî tãsĩ." 14Nĩngá sĩ rî, mã îcá gõʼdá kô tã lôgõlé gólâ drí. Ĩtí rî, ãmâ drí gbõ úlị́ âtâ-âtâ gólâ drí rî âyézó vólé tã rî ʼdĩ tãsĩ. Gólâ ãmâ drí âtálé rî cé "Ôvârí drí lẽlé rî vó ró." 15Rĩrĩ gólâkâ tólâ rî vósĩ, ãmâ drí ngá ãmákâ rî ʼbá yî êdézó njãâ ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. 16Nĩngá sĩ, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá Sẽsãréyã kâ rî ʼbá yî drí ngãzó ãmâ âjílí lạ́tị̂ nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ rî drị̃ị̂. Gólĩyî trõ ãmâ âjílí bũúũ cãlé tã lẽ ʼbá ãzâ rú bê Mĩnãsónã rî drí ʼbã ʼálâ rĩlí tólâ tãkõ. Mĩnãsónã rĩʼá Sãyĩpãrásĩ lé ʼbá ró gólâ âʼdó ʼbá tã lẽ ʼbá Yésũ kâ ạ̃kû ró nã rî ĩʼdî. 17Gõʼdá ãmâ Póõlõ yí bê, mã câ bê Yẽrõsãlémã ʼá rî, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ tólâ nã ʼbá yî drí ânĩzó nî-bê-yã fẽlé ãmâ drí ãyĩkõ sĩ. 18Nĩngá sĩ, drị̃zõ lâ sĩ rî, ãmâ Póõlõ yí bê drí ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá Yãkóbã yî ndrẽlé, gõʼdá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî drí kpá rû êʼbézó ndrĩ ãmá bê tólâ. 19Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó nî-bê-yã fẽlé gólĩyî drí, gõʼdá kpá tã tãndí ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼẽlé trá õjílã lídí gólĩyî âʼdó ʼbá Yúdạ̃ ró kô rî ʼbá yî lãfálé ʼá rî ʼbá yî ngĩlí sị́rú-sị́rú, tãlâ lôsĩ gólâ drí ʼẽlé trá gólĩyî lãfálé ʼá rî sĩ. 20Gõʼdá Yãkóbã yî ârî tã Póõlõ drí ngĩlí ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólĩyî drí Ôvârí rî lûyị́zó ãmbá, tãlâ õjílã lídí dũû lẽ ĩyî tã trá Yésũ ʼá võ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó tã âtálé Póõlõ drí kĩ nĩ rî, "Ãmâ ậdrúpị̃, ãmâ rĩʼá ãyĩkõ ró rõô tã Ôvârí drí ʼẽlé lôsĩ áníkâ sĩ rî tãsĩ. Gõʼdá kpá jạ̃rị́bạ̃ ãmákâ ʼá nõngá õjílã dũû Yúdạ̃ yí kâ lẽ ĩyî tã trá Yésũ ʼá, gõʼdá gólĩyî ndrĩ rĩʼá ngíyá ró tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ ị̂njị̃lị́ kôrô. 21Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ârî úlị́ fã-fã trá ní rú kĩ nĩ rî, ní õrî tã îmbálé kĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá õjílã lídí lãfálé rî ʼbá yî õʼê ĩyî tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî kô, gõʼdá kpá ʼdĩyímvá lâ yî drí ʼdẽlé bãsã ʼá gõʼdá kô, kpá kô lãʼbí ãmákâ rî ʼbá yî ʼdãlé ãlôwálâ. 22Nõô rî gólĩyî âʼdô tã âríʼá kĩ, ní âcâ trá nõngá. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, mã âʼdô tã ní drí îcáʼá ʼẽʼá ʼẽlâ tã lâ sĩ rî âʼdáʼá ní drí. 23Rĩʼá dó kĩ, ní ʼê ngá gólâ ãmâ drí âtálé ní drí nõ tã âʼdálé kĩ, nî zãâ rĩʼá tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî ʼbá yî ʼẽʼá. Ãgô ãzâ ʼbá yî ãmákâ bê sû rĩʼá ĩyî nõngá. Gólĩyî ʼbã lãtrítrí trá Ôvârí drí. Ngbãângbânõ, gólĩyî lẽ trá lãtrítrí ʼdĩ ndẽlé dódó. Mĩ nĩ gólĩyí bê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ. Tólâ nĩ ʼdâ lãʼbí ʼdíyî âʼdâ kâ ngbángbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî gólĩyí bê. Nĩngá sĩ, ní fẽ ró lãfâ lãʼbí rî ʼdĩ ʼdã kâ drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ drí gólĩyî tãsĩ ndrĩ, tãlâ gólĩyî õfâ ró ĩyî drị̃-ʼbí lãmbé ró kĩ nĩ rî, yĩ âtî lãtrítrí ĩyíkâ Ôvârí drí rî trá. ʼDĩî rî âʼdô âʼdáʼá lâ õjílã ãlô-ãlô drí kĩ, tã âʼbã-âʼbã ní rú rî rĩʼá õnjõ ʼî. Mí rî lãʼbí Músạ̃ yí kâ rî ʼẽlé ĩʼdî. 25"Gõʼdá õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yî tãsĩ rî, mí nị̃ trá ngbãângbânõ kĩ, mã jô wárãgã trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ tã ʼbãʼbã bê kĩ, gólĩyî õnyâ ãʼwá gólâ ômbê lâ lị̃lị́ lị̃lị̃ kô rî kôʼdáwá, gõʼdá gólĩyî õnyâ ngá ãrí drí ʼbãzó drẽ bê ʼá lâ rî kô, gõʼdá kpá gólĩyî õʼbã õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô ĩyî õkó ró ngãtá ĩyî ágó ró rî kô ĩyî ũgúlị́ ậʼdú kõzó ĩʼdí bê lâ. Îcá kô gólĩyî drí lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ ʼẽlé ndrĩ." 26Gõʼdá Póõlõ drí tã ʼdî ʼẽzó té ĩtí. Cị̃ị́nó ãzâ rî sĩ, Póõlõ yî drí ngãzó nĩlí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼálâ ãgô gólĩyî sû ʼdĩ ʼbá yí bê lãʼbí ʼdíyî âʼdâ kâ ngbángbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá ʼdĩ ʼdãlé gólĩyí bê. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó nĩlí jó ʼálâ tã âtálé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ drí kậyị̂ ʼbãzó kõrõnyã zãzó lãʼbí gólĩyíkâ ʼdĩ vó lâ âtízó. 27Nĩngá sĩ, Póõlõ yî drẽ rĩʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lãʼbí âʼdózó ngbángbá Ôvârí ágálé rî kâ drí rû ndẽrẽ rî sĩ, Yúdạ̃ yî ũrûkậ gólĩyî ânĩ ʼbá trá Ásĩyã lésĩ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá rî drí ĩyî Póõlõ rî ndrẽzó. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó tã ʼbẽlé õjílã õʼbí ró ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê ạ̃wạ̃ ró Póõlõ bê. Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ʼdẽlé Póõlõ rî rũlị́ ạ̃wạ̃ sĩ. 28Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó tã rî ʼdĩ îyálé kĩ nĩ rî, "Õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ, nĩ pâ ãmâ lâṇõ fẽlé ãgô nõ drí. Nõô rĩʼá ãgô rî gógó gólâ rĩ ʼbá õjílã îmbálé võ ʼásĩ cé tị̂tị̂ kĩ nĩ rî, õjílã ãmákâ, gõʼdá tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî ʼbá yî, gõʼdá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ãmákâ nõ ãâʼdô ĩyî ndrĩ rĩʼá tã ífí ãkó rî ĩʼdî. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ ânĩ kpá trá õjílã lídí lôfílí jó ạ́ngị́ ãmâ drí rĩzó Ôvârí ị̂njị̃lị́ nõ ʼá îzãlâ." 29Gólĩyî âtâ tã ĩtí, tãlâ sị́sị́ gólĩyî ndrê Trõfímõ gólâ õjílã lídí Ẽfésõ kâ ró rî trá lậmúʼá ĩyî Póõlõ bê jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ. Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî ị̂sũ tã trá ányâ ró kĩ nĩ rî, Póõlõ ãâtrõ gólâ nĩ âjílí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá. 30Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã võ rî ʼdĩ ʼá nĩngá rî ʼbá yî ndrĩ kậkậrậ drí ngãzó rû âmõlé ạ̃wạ̃ sĩ. Ĩtí gólĩyî drí ngãzó ʼdũwạ̃ kpãkã ãlô ʼdẽlé Póõlõ rî rũlị́. Gõʼdá drílĩyî gólâ rî sẽzó vólé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼásĩ, gõʼdá ạ́tị̃ jó ạ́ngị́ ʼdĩ kâ rî ʼbá yî âʼbãzó kpạ̃ạ́kũ kpạ̃ạ́kũ. 31Nĩngá sĩ, gólĩyî trá ʼẽʼá Póõlõ rî fũlị́ lãcácá sĩ, gõʼdá õjílã ãzâ drí ngãzó nĩʼá tã ʼdî ngõlé ãmbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ Rómã kâ drí kĩ, õjílã ndrĩ Yẽrõsãlémã kâ ʼdĩ ʼbá yî êʼbê rû ĩyî trá ạ̃wạ̃ bê. 32Gõʼdá ãmbá rî ʼdĩ ârî tã rî ʼdĩ bê ĩtí rî, ʼwãâ gólâ drí ngãzó nĩlí ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼdĩ ʼbá yí bê õʼbí rî ʼdĩ lâpẽlé vólé. Gõʼdá õʼbí rî ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî bê rî, drílĩyî Póõlõ rî cãcã âyézó. 33Nĩngá sĩ rî, ãmbá ʼdĩ drí ânĩzó ãnyî Póõlõ rú gõʼdá gólâ rî rũlị́. Nĩngá sĩ, gólâ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí Póõlõ rî ômbézó nyãrĩ ạ́ngị́ ạ́ngị́ rị̃ sĩ. Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã îjílí kĩ, Póõlõ ãâʼdô íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã, gõʼdá tã õnjí gólâkâ ʼẽlé trá rî ãʼdô ʼî yã. 34Gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî ôtrê ĩyíkâ úlị́ ãzâ ʼbá yî ĩʼdî, gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî ôtrê ĩyíkâ úlị́ ngĩíngî ãzâ ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ trá tã ífí ãkó. Ĩtí rî, ãmbá ʼdĩ îcá gõʼdá kô tã lôgõ tã îjî íyíkâ ʼdĩ kâ ûsúlị́ mbị̂. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí Póõlõ rî trõzó âjílí ûrú ʼálâ nĩzó ạ̃ʼdị́-drị̃ ĩyíkâ ʼbáráṇã bê dîrî yí rú sĩ rî ʼá. 35Gõʼdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí cãzó Póõlõ bê bũúũ pá tõ võ rĩzó mbãlé ûrú ʼálâ rõvõ ró rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã trá rĩʼá ĩyî ʼẽʼá Póõlõ rî sẽlé õmbã sĩ gólĩyî drị́gạ́ sĩ vólé. Bê trá ĩtí rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí gólâ rî njị̃zó lôpélé ûrú ʼálâ ró pá tõ võ drị̃ ʼálâ. 36Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ʼdẽzó zãâ gólĩyî vó ôtrê-ôtrê bê kĩ nĩ rî, "Úfû gólâ fũfũ vólé!" 37Ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼê ĩyî bê ʼẽʼá Póõlõ rî lôfílí ĩyî drí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼálâ rî, Póõlõ drí ngãzó tã âtálé ãmbá gólĩyíkâ rî drí Gị̃rị́kị̃ tị̂ sĩ kĩ, "Ãmbá, ní âyê drẽ mâ tã âtálé ní drí." Ĩtí rî, ãmbá ʼdĩ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Mí nị̃ Gị̃rị́kị̃ tị̂ trá! 38Ĩtí rî, ní âʼdó kô Mạ́sị̃rị̃ lé ʼbá gólâ ạ̃kû ró ạ̃jú ʼbũ ʼbá trá mị́rị̃ ãmákâ Rómã kâ bê gólâ rã ʼbá trá õmã ʼálâ õjílã ʼdíyî ûfú ʼbá ró rî bê kútũ-sû rî ĩʼdî yã?" 39Gõʼdá Póõlõ kĩ, "Ĩtí kô! Mâ rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî. Útị̂ mâ Tãrásõ ʼálâ, Tãrásõ ʼdĩ rĩʼá jạ̃rị́bạ̃ ʼbạ̃drị̃ Sĩlísĩyã kâ tã lâ drí âʼdólé lậnjị̃-lậnjị̃ ró rî ĩʼdî. Ãyẽ, ní âyê mâ tã âʼdálé õjílã nô ʼbá yî drí." 40Gõʼdá ĩtí rî, ãmbá ʼdĩ drí gólâ rî âyézó tã pẽlé õjílã ʼdî ʼbá yî drí. Nĩngá rî, gólâ drí ngãzó âdrélé ûrû pá tõ võ drị̃ị̂, gõʼdá íyî drị́ îngázó ûrû õjílã ʼbãlé âʼdólé njũrũ. Vó lâ sĩ, gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí tị̂ Ị́bũrũ kâ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\