Tã ʼẼʼẽ 22

1Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Ámâ átá yî ámâ ậdrúpị̃ yî, nĩ îgâ drẽ bị́ má ngálâ, má âʼdâ ró drẽ tã mbị̂ ámákâ ãnî drí." 2Õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê ĩyî gólâ rĩʼá tã ngĩʼá tị̂ ĩyî nyãányâ kâ Ị́bũrũ kâ rî sĩ ĩtí rî, gólĩyî drí gõzó rĩlí tị́tị́ ró rõô. 3Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Mâ rî gógó rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼî. Útị̂ mâ jạ̃rị́bạ̃ Tãrásõ gólâ âʼdó ʼbá ʼbạ̃drị̃ Sĩlísĩyã kâ ʼá rî ʼálâ. Gõʼdá má mbâ Yẽrõsãlémã ʼá nõngá. Gãmãlélẽ îcî ámâ lị̃fị́ nĩ tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí fẽlé trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rî ʼbá yî ị̂njị̃lị́ ʼẽlé kpádí-kpádí. Mâ rĩʼá kậyị̂ vósĩ cé njãâ úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârílí ʼẽlé, nyé õzõ ãnî drí âʼdórẽ ãndrõ njãâ ʼẽlâ rî tí. 4Nĩngá sĩ, má fẽ lâṇõ trá õjílã gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá lạ́tị̂ gólâ Yésũ kâ rî vó rî yî drí õnjí lâ ró rõô. Má ʼê ũrûkậ lâ yî trá ôdrãlé, gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî õkó ãgô bê má ûrû gólĩyî trá ômbélé vũlị́ gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 5Drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá sị́sị́ lé ʼbá ãmákâ rî ʼbá yí bê ndrĩ îcâ ĩyî trá âʼdálâ ãnî drí kĩ, úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tã mbị̂ ʼî. Gõʼdá gólĩyî ĩʼdî rĩʼá õjílã tíbê wárãgã îgĩ ʼbá fẽlé má drị́gạ́ trõlé nĩʼá fẽlâ õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí Dãmãsékẽ ʼálâ, ãʼdô ró bê õjílã Yésũ kâ tólâ nã ʼbá yî ûrúzó lâṇõ fẽzó gólĩyî drí rî. 6"Gõʼdá mâ bê rĩʼá nĩʼá lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ Dãmãsékẽ ʼálâ rî, gõʼdá má âcâ bê ãnyî jạ̃rị́bạ̃ ândrê ʼdĩ ʼá, ị̃tú gbílí-gbílí sĩ rî, ạ̃trũkũʼdũ ró, võ drí lậgúzó võ îwálé ámâ gãrã ʼásĩ ʼbũû lésĩ ngá îʼĩlí má rú sĩ dîrî. 7Nĩngá sĩ rî, má drí ʼdẽzó vũdrị́, gõʼdá má drí gbórókõ úlị́ âtâ-âtâ bê ârízó tã âtáʼá má drí kĩ nĩ rî, 'Sóõlõ, Sóõlõ, ní rî rĩʼá lâṇõ õnjí fẽlé má drí rõô ãʼdô tãsĩ yã?' 8Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí tã âtázó kĩ, 'Kúmú, nî ãʼdî ĩʼdî yã?' Gõʼdá gbórókõ ʼdî drí tã lôgõzó má drí kĩ nĩ rî, 'Mâ Yésũ ĩʼdî. Mâ gólâ ní drí rĩzó lâṇõ fẽlé drílâ rî ĩʼdî.' 9Õjílã gólĩyî má bê rî ʼbá yî ndrê ĩyî võ îʼĩ kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ʼdĩ kpá trá. Lé ĩtí rî, gólĩyî ârí úlị́ gólĩyî âtálé má drí rî kôʼdáwá. 10"Nĩngá sĩ, má drí tã îjízó kĩ nĩ rî, 'Kúmú, bê trá ĩtí rî, má âʼdô îcáʼá ãʼdô ʼẽlé ĩʼdî yã?' Gõʼdá ĩtí rî, Kúmú Yésũ drí ngãzó tã âtálé má drí kĩ nĩ rî, 'Ní ngâ ûrû nĩlí Dãmãsékẽ ʼálâ. Tólâ rî, õjílã ãzâ bê âʼdô tã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ní drí ʼẽlé rî ʼbá yî âtáʼá ní drí ʼẽlé.' 11Võ îʼĩ-îʼĩ tíbê kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ʼdĩ ʼbã mâ trá âʼdólé lị̃fị́ ũdúdû ró. Nĩngá sĩ rî, õjílã gólĩyî má bê rî ʼbá yî drí ámâ drị́ rũzó rĩzó ámâ sẽlé kũdũ-kũdũ nĩzó fĩlí má bê Dãmãsékẽ ʼálâ. 12"Gõʼdá ãgô ãzâ bê Dãmãsékẽ ʼá tólâ, rú lâ Ãnãníyã. Gólâ rĩʼá Ôvârí rî ị̂njị̃ ʼbá ʼî gõʼdá kpá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ârí ʼbá lâ ʼî. Õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ âʼdó ʼbá tólâ rî ʼbá yî ʼbã ĩyî lậnjị̃ trá gólâ rú õjílã tãndí mbị̂mbị̂ rî ró. 13Nĩngá sĩ, drílâ ânĩzó âcálé jó má drí rĩzó ʼá lâ rî ʼá, drílâ âdrézó ámâ gãrã drị̃ ʼá gõʼdá ngãlé tã âtálé kĩ nĩ rî, 'Sóõlõ, ámâ ậdrúpị̃, ʼdõvó ánî lị̃fị́ ũnjị̃ rû võ ndrẽlé óʼdí.' Gõʼdá ĩtí rî, ámâ lị̃fị́ drí rû njị̃zó võ ndrẽlé kpá óʼdí, gõʼdá má drí ngá ndrẽzó gólâ ngálâ. 14"Gõʼdá nĩngá rî, Ãnãníyã drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, 'Ôvârí gólâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî njĩ nî nĩ, tãlâ tã yí drí lẽlé ní drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî nị̃lị́. Gólâ njĩ nî pávó mbị̂ ʼdíyî pã kâ rî âʼdálé õjílã drí. Tã ʼdî tãsĩ, Yésũ âʼdâ rû trá ní drí úlị́ âtâ-âtâ sĩ íyî âʼdálé ní drí ʼdíyî pã ʼbá gólâ tã mbị̂ ʼbá ró rî ró. 15Nõô rĩʼá tã gólâ Yésũ drí ánî njĩzó ʼẽlâ rî ĩʼdî, tãlâ ní âʼdâ ró bê tã gólâ ní drí ndrẽlé trá gólâ rî tãsĩ gõʼdá ârílí kpá trá gólâ tị́ sĩ rî õjílã drí ndrĩ. 16Bê trá ĩtí rî, ní tẽ ngá ãzâ gõʼdá kô ãlôlâ. Ní ngâ íîbábátízã ró nî. Ní ʼê rãtáã Ôvârí drí, tãlâ gólâ ãâyê ró nî tã õnjí áníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ.' 17"Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí ângázó âgõlé Yẽrõsãlémã ʼá nõngá. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, má nĩ bê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ rãtáã ʼẽlé rî, Kúmú Yésũ drí rû âʼdázó má drí õzõ âbĩ-âbĩ kâtí. Tã âʼdâ ʼdĩ ʼá rî, gólâ kĩ, 'Õjílã jạ̃rị́bạ̃ nô kâ îcá ĩyî kô tã ní drí âtálé ámâ tãsĩ rî ârílí. Ĩtí rî, mí ngâ ʼwãâʼwâ võ nô âyélé.' 19Gõʼdá má drí tã âtázó gólâ drí kĩ, 'Gõʼdá kúmú, má îcá kô nĩlí vólé. Õjílã võ ʼásĩ ndrĩ nị̃ ĩyî trá kĩ, sị́sị́ nã sĩ rî, má tô ậcị́ trá võ drị̃ị̂ ʼásĩ gbãâ, nĩʼá tã lẽ ʼbá trá ní ʼá rî ʼbá yî ûrú bê jó dũûdû rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá kpá gólĩyî cã bê. 20Gõʼdá gólĩyî fúlị́ bê Sĩtĩfánõ trá tã lẽlẽ gólâkâ ní ʼá rî tãsĩ rî, ʼdĩî mâ bê rĩʼá tólâ tã-drị̃ gólâ rî fũfũ kâ ʼdĩ lẽʼá gõʼdá kpá rĩʼá ítá ạ́ngị́ gólĩyî gólâ rî fũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ vó lâ ndrẽʼá.' 21Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó má drí kĩ, 'Mí ngâ ûrû nĩlí. Mâ rĩʼá ánî jõʼá jẽjẽ ró tã ámákâ pẽlé gólĩyî âʼdó ʼbá õjílã lídí ró rî ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê õjílã ámákâ ró.' " 22Õʼbí ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá rĩʼá úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârílí, gõʼdá gólĩyî ârî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî õjílã lídí tãsĩ bê rî, gólĩyî drí ngãzó rĩʼá ôtrélé kĩ nĩ rî, "Úfû gólâ! Âʼdó kô rĩʼá mbị̂ õjílã gólâ lârâkô bê ĩtí ʼdĩ drí rĩzó lédrẽ-lédrẽ ró ãngó nõ ʼá!" 23Õʼbí ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá ôtrélé ûrû ạ̃wạ̃ sĩ. Gólĩyî nĩʼá ítá ĩyíkâ îyá bê gõʼdá kpá tạ̃pị́lị́ndrị́ lôdã bê ûrû sĩ ạ̃wạ̃ sĩ. 24Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí Póõlõ rî âtrõzó lôfílí ạ̃ʼdị́-drị̃ ĩyíkâ rî ʼálâ. Gólâ ʼbã tã kpá trá gólĩyî drí, tãlâ Póõlõ rî cãzó ônjóróʼbí sĩ, tãlâ gólâ õlôfõ ró tã õnjí gólâ drí ʼẽlé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ʼbã ʼbá ôtrélé ạ̃wạ̃ sĩ gólâ rú rî. 25Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drẽ zãâ gólâ rî ômbéʼá cãlé rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ãzâ âʼdó ʼbá tólâ nã drí kĩ nĩ rî, "Ĩtí rî, tã ʼbãʼbã Rómã kâ lôgá ãnî kô õjílã gólâ âʼdó ʼbá pạ̃tị́ị̃ ró Rómã kâ rî cãlé cú ĩtí tã gólâkâ kĩ ãkó yã?" 26Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ ârî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólâ drí gõzó ngãlé nĩlí drị̃-ʼbá ãmbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ rî ngálâ, gõʼdá gólâ rî îjílí kĩ, "Mí nị̃ tã õnjí gólâ ãmâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ nõ trá yã? Ãgô gólâ nãâ rî rĩʼá õjílã pạ̃tị́ị̃ Rómã kâ ʼî. Ní lẽ fí ãmâ drí gólâ rî cãlé yã?" 27Nĩngá sĩ, ãmbá rî ʼdĩ drí ngãzó nĩlí Póõlõ ngálâ gólâ rî îjílí, "Ní âʼdâ drẽ tã má drí, nî fí rĩʼá õjílã pạ̃tị́ị̃ Rómã kâ ʼî yã?" Gõʼdá Póõlõ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ãwô, mâ õjílã pạ̃tị́ị̃ Rómã kâ ʼî." 28Gõʼdá nĩngá sĩ rî, drị̃-ʼbá ãmbá ʼdĩ drí tã âtázó kĩ, "Mâ rî gógó nõ fẽ ậdị̂ ạ́ngị́ ĩʼdî má drí âʼdózó õjílã Rómã kâ ró." Gõʼdá Póõlõ drí tã âtázó kĩ, "Ámâ tãsĩ rî, útị̂ mâ trá õjílã Rómã kâ ró." 29Gõʼdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî ʼẽ ʼbá Póõlõ rî cãlé rî ʼbá yî drí ngãzó lôwãlé gõlé vólé ũrị̃ drí sĩ, gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ drí kpá âʼdózó ũrị̃ ró, tãlâ gólâ ʼbã tã ʼbãʼbã trá Póõlõ gólâ õjílã Rómã kâ ró rî ômbézó. 30Drị̃zõ ãzâ rî sĩ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ lẽ drẽ zãâ tã ífí gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí tã ʼbãzó yí ândrá Póõlõ rú rî nị̃lị́ mbị̂mbị̂. Nĩngá sĩ, gólâ drí Póõlõ rî lôfõzó vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ, gõʼdá drílâ tã ʼbãzó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rû êʼbélé võ tã kĩ kâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼá, tãlâ tã Póõlõ kâ rî kĩlí. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí Póõlõ rî âtrõzó ʼbãlé âdrélé gólĩyî ândrá ndrĩ tã lâ kĩlí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\