Tã ʼẼʼẽ 23

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí võ ndrẽzó mbị̂ õjílã gólĩyî rû êʼbé ʼbá tã íyíkâ kĩlí ʼdĩ ʼbá yî ngálâ, gõʼdá tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ámâ ậdrúpị̃ yî, tã ị̂sũ ámákâ vó ró rî, má nị̃ trá kĩ, má rî trá ị̃nyạ́kú drị̃ nô ʼá õjílã tãndí rî ró Ôvârí ândrá lôsĩ gólâkâ má drí ʼẽlé trá gólâ drí rî tãsĩ bũúũ âcálé ị̃tú ãndrõ nô ʼá." 2Gõʼdá nĩngá sĩ, ãgô ãzâ rú bê Ãnãníyã gólâ ãmbá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yí kâ drí tã ʼbãzó õjílã âdré ʼbá ĩyî Póõlõ rî gãrã ʼá rî ʼbá yî drí, gólĩyî õsâ ró gólâ tị̂ ʼá, tãlâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼá rî, Póõlõ õlẽ trá íyî nyãányâ ʼbãlé õjílã ãmbá ró. 3Nĩngá sĩ, Póõlõ drí tã âtázó kĩ, "Nî, tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô kpá ánî sãʼá, nî rû ôjá ʼbá ró nõ, nî ĩʼdî rĩʼá õzõ ãbẽ ạ̃kû âgã ʼbá trá trạ̃ậtrậ gólâ gõʼdá ndrũzó lâ ófó sĩ mvẽlé kpírí-kpírí, tãlâ ũsû ró bê lị̃fị́ drị̃ ʼá rî kâtí. Mí rî tólâ ámâ tã kĩlí tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí fẽlé Músạ̃ drí rî ʼbá yî sĩ, gõʼdá nî rî gógó, ní ró áníkâ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî kôʼdáwá, ĩʼdî ní drí tã ʼbãzó õjílã drí ámâ sãzó tị̂ ʼá ʼdĩ ãkpãkãʼdã úlị́ ámákâ drí ndẽ ãkó." 4Gõʼdá õjílã âʼdó ʼbá tólâ ãnyî Póõlõ bê rî ʼbá yî drí gólâ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Ní ʼdâ drị̃-ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá ãmbá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yí kâ ró rî ãʼdô tãsĩ yã?" 5Ĩtí, Póõlõ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Má nị̃ị́ kô kĩ, ãgô ʼdĩ rĩʼá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼî drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yî drị̃lị́. Rĩʼá tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ ʼá kĩ, 'Ní âtâ tã kô õnjí ró drị̃-ʼbá õjílã áníkâ rî ʼbá yî drị̃lị́ rî rú.' " 6Gõʼdá Póõlõ nị̃ trá kĩ nĩ rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî, ũrûkậ ʼbá yî rĩʼá ĩyî Sạ̃dúsị̃ ʼî, gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî ĩyíkâ Pạ̃rúsị̃ ʼî. Sạ̃dúsị̃ yî âtâ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, õjílã õlîdrí kô õdrã ʼásĩ, gõʼdá mãlãyíkã ãâʼdô kpá yûʼdạ́wạ́, gõʼdá õjílã líndrí ãâʼdô kpá yûʼdạ́wạ́. Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî lẽ ĩyíkâ tã-drị̃ tã ʼdî ʼbá yí kâ rî ndrĩ. Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Ámâ ậdrúpị̃ yî, mâ Pạ̃rúsị̃ ʼî, gõʼdá ámâ átá kpá Pạ̃rúsị̃ ʼî. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, áâ trá tã ámákâ kĩʼá nõngá, tãlâ má nị̃ trá kĩ, õjílã gólâ drã ʼbá trá rî âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." Gõʼdá Póõlõ âtâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólĩyî âʼdó ʼbá Pạ̃rúsị̃ ró rî ʼbá yî drí ngãzó ĩyî rĩʼá lâwãlé gólĩyî Sạ̃dúsị̃ ró rî ʼbá yí bê, tãlâ tã kĩʼá nĩ rî õjílã ãâʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. Ĩtí rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí lãfálé cãzó. 9Gõʼdá nĩngá sĩ, gbálálá ạ̃wạ̃ kâ gõʼdá trá rõô. Gõʼdá lãʼbí îmbá ʼbá ũrûkậ ʼbá yî âʼdó ʼbá ĩyî Pạ̃rúsị̃ ró rî yî drí ngãzó ĩyî ûrû lâwãlé ạ̃wạ̃ sĩ Sạ̃dúsị̃ yí bê. Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Mã ûsú tã õnjí ãzãkã kô ãgô nõ rú. Ngãtá mãlãyíkã âtâ úlị́ nĩ gólâ drí ngã lãjóʼbá Ôvârí kâ yã rî." 10Nĩngá sĩ, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ạ̃wạ̃ bê. Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî drí rĩzó Póõlõ rî lâsélé ĩyî lãfálé ʼásĩ Sạ̃dúsị̃ yí bê. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá yí kâ ʼdĩ drí âʼdózó ũrị̃ ró kĩ, áâʼdô Póõlõ rî fũʼá gólâ rî lâsê-lâsê ʼdĩ sĩ. Ĩtí rî, gólâ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí õnĩ ró ĩyî fĩlí gólĩyî lãfálé ʼá Póõlõ rî ânjólé ânĩzó gólâ bê ạ̃ʼdị́-drị̃ ĩyíkâ rî ʼálâ. 11Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî vólé drị̃ lâ ʼásĩ ngạ́cị̂ lâ ʼdĩ sĩ rî, Kúmú Yésũ drí íyî âʼdázó Póõlõ drí gõʼdá tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní ị̂dû ánî fĩî! Tãlâ ní pẽ úlị́ ámákâ trá õjílã drí Yẽrõsãlémã ʼá nõngá. Ĩtí rî, má âʼdô kpá ánî ʼbãʼá nĩlí úlị́ ámákâ pẽlé õjílã drí jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ Rómã kâ nã ʼá tólâ." 12Cị̃ị́nó drị̃zõ lâ ãzâ rî sĩ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî drí rû êʼbézó tã ậyị́lị́ Póõlõ rú. Gólĩyî ʼbã tã trá lãtrítrí ró kĩ nĩ rî, yĩ õnyá ngá kô, gõʼdá yĩ ũmvú ngá mvũmvũ kpá kô, té õzõ yĩ ĩîcâ trá Póõlõ rî fũlị́ rî vósĩ. 13Õjílã gólĩyî lãtrítrí ʼdĩ îtrí ʼbá rî ʼbá yî rĩʼá kôrô nyâʼdî-rị̃ drị̃ị̂ sĩ. 14Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ ʼbá kâ rî ʼbá yî ngálâ gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê tã âʼdálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mã ʼbã tã trá ʼdó kpãkã ãlô lãtrítrí ró kĩ, mã îcá kô ngá ãzãkã nyãlé ngá mvũmvũ bê té õzõ mã ũfû Póõlõ rî ʼdĩ trá rî vósĩ. 15Nĩngá sĩ ʼdõvó, ãnî gõʼdá tã kĩ ʼbá ãzâ ʼbá yí bê, nĩ jô tã âtî-âtî drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ rî ʼbá yî drị̃lị́ rî drí kĩ, nĩ lẽ tã Póõlõ kâ ʼdĩ ífí lâ ûsúlị́ dódó, gólâ ĩînjî drị́ Póõlõ rú sĩ ânĩlí âdrélé ãnî ândrá tị̂ lâ îjílí. Ĩtí rî, mã âʼdô ãmákâ rû lậpị́ʼá pávó gãrã drị̃ ʼá njãâ Póõlõ rî fũlị́ drẽ ãkpãkãʼdã gólâ cá drẽ ãnî rú kô." 16Gõʼdá Póõlõ rî ádrã, îzó lâ rî mvá ró rî drí tã ậyị́lị́ trá Póõlõ rú ʼdĩ ârízó. Nĩngá sĩ, drílâ ngãzó nĩlí fĩlí ạ̃ʼdị́-drị̃ ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ ʼdĩ ʼbá yí kâ rî ʼálâ, nĩʼá Póõlõ rî ûsúlị́, tãlâ tã ậyị́lị́ trá gólâ rú ʼdĩ âtálé gólâ drí. 17Gõʼdá ĩtí, Póõlõ ârî tã rî ʼdĩ bê rî, gólâ drí ngãzó drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ãzâ zị̃lị́ gõʼdá tã âtázó drị̃-ʼbá rî ʼdĩ drí kĩ, "Ágá nõ rĩʼá cú tã lậnjị̃-lậnjị̃ bê âtálé ãmbá ãnî drị̃lị́ rî drí. Ĩtí rî, ní trõ gólâ âjílí ãmbá rî ʼdĩ ngálâ." 18Gõʼdá nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ʼdĩ drí ágá rî ʼdĩ drị̃zó âjílí ãmbá rî ʼdĩ ngálâ gõʼdá tã âtázó ãmbá rî ʼdĩ drí kĩ, "Póõlõ gólâ ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî zị̂ mâ gõʼdá tã âtázó má drí kĩ, ágá nõ âʼdô rĩʼá cú tã lậnjị̃-lậnjị̃ bê âtálé ní drí. Gõʼdá má ạ̃ậdrị̃ gólâ âjílí ní ngálâ." 19Gõʼdá ãmbá rî ʼdĩ drí ágá rî ʼdĩ drị́ lâ rũzó sẽlé fínyáwá gãrã drị̃ị̂ ĩyî rị̃-wálâ gõʼdá gólâ rî îjízó ị̃nị́nị̂ ró kĩ nĩ rî, "Ní lẽ ãʼdô tã âtálé má drí yã?" 20Gõʼdá ágá rî ʼdĩ drí tã lôgõzó ãmbá rî ʼdĩ drí kĩ, "Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî êʼbê ĩyî rû trá ãlô ʼẽʼá ánî îjílí Póõlõ rî âjólé âdrélé ĩyî ândrá rû êʼbê ĩyíkâ ị̃drú rî ʼá, tãlâ yĩ ĩîjî ró bê gólâ tã îjî-îjî ũrûkậ ʼbá yî sĩ, ãʼdô ró bê tã gólâkâ kĩzó mbị̂mbị̂. 21Ĩtí rî, ní lẽ tã-drị̃ gólĩyíkâ ʼdĩ kô. Ãgô gólĩyíkâ ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá ĩyî kôrô nyâʼdî-rị̃ drị̃ị̂ sĩ, gólĩyî lậpị̂ ĩyî trá pávó gãrã drị̃ ʼásĩ Póõlõ rî rũlị́ fũlị́ vólé. Gólĩyî îtrî lãtrítrí trá kĩ nĩ rî, yĩ õnyá ngá kô ngá mvũmvũ bê té õzõ yĩ ũfû Póõlõ trá rî ĩʼdî. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólĩyî rĩʼá tótó tã ní drí ʼbãʼá lôgõʼá lâ rî tẽʼá ĩʼdî." 22Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmbá ʼdĩ drí drị́-mbílí sõzó ágá ʼdĩ lị̃fị́, gõʼdá tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, "Ní âtâ tã kô õjílã ãzãkã drí kĩ, ní pẽ tã rî ʼdĩ trá má drí." Nĩngá sĩ, ãmbá rî ʼdĩ drí ágá rî ʼdĩ jõzó vólé. 23Tólâ sĩ, gólâ drí drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ yí zẽlé rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí yí ngálâ. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ậzị̂ ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãníkâ rî ʼbá yî kámá-rị̃ gõʼdá kpá nyâʼdî-nâ-drị̃-lâ-mûdrị́ ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî rã ʼbá bê õsánĩ drị̃ị̂ rî ʼbá yî, gõʼdá kpá õjílã gólĩyî ạ̃jú bê rî ʼbá yî kámá-rị̃ ʼdó rû êʼbélé võ ãlô ʼá âʼdólé njãâ ngãlé nĩlí Sẽsãréyã ʼálâ ị̃tú-pá njị̂-drị̃-lâ-sû ngạ́cị̂ nõ rî kâ sĩ. 24Gõʼdá mĩ ʼbã õsánĩ ãzâ ʼbá yî kpá njãâ Póõlõ yî drí nĩzó drị̃ lâ ʼá ĩyî, tãlâ nĩ îcâ ró bê gólâ rî âjílí kúmú ạ́ngị́ Fẽlíkã ngálâ cú ĩtí tã õnjí ûsú ãkó lạ́tị̂ ʼá." 25Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí wárãgã îgĩzó jõlé gólĩyí bê kĩ nĩ rî, 26Mâ Kãlõdíyã Lĩsíyã îgĩ wárãgã nô nĩ nî kúmú ãmákâ Fẽlíkã drí. Má ʼê nî-bê-yã ãmbá ãmbá ní drí. 27Ãgô nõ má drí rĩʼá jõlâ ní ngálâ nõ, gólâ rĩʼá ãgô tíbê õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rũlị́ trá gõʼdá lẽlé trá fũlâ rî ĩʼdî. Gõʼdá má ûsû vó lâ trá kĩ nĩ rî, gólâ ãâʼdô fí õjílã pạ̃tị́ị̃ Rómã kâ ĩʼdî. Bê trá ĩtí rî, má drí ngãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá ámákâ rî ʼbá yî jõlé, nĩʼá gólâ rî âpálé õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drị́gạ́ sĩ. 28Nĩngá sĩ, má lẽ trá tã gólâ gólĩyî drí tã âʼbãzó gólâ rú tã lâ sĩ nị̃lị́ rî, má drí gólâ rî trõzó âjílí rû êʼbê gólĩyíkâ võ tã kĩ kâ rî ʼálâ. 29Ĩtí rî, má ûsû trá rû êʼbê võ rî ʼdĩ ʼá kĩ, áâʼbã tã gólâ rú tã ũrûkậ fínyáwá tã ʼbãʼbã gólĩyî nyãányâ kâ rî tãsĩ. Âʼdó kô rĩʼá tã lậnjị̃-lậnjị̃ ʼî gólâ rî fũzó ngã kpálé ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 30Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, ágá ãzâ drí ngãzó tã âʼdálé má drí kĩ nĩ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ậyị̂ ĩyî tã trá ãgô nõ rú fũlị́ vólé. Ĩtí rî, má drí gólâ rî jõzó ʼwãâ ní ngáá tólâ, gõʼdá má ʼbã tã kpá trá gólĩyî tã ậyị́ ʼbá trá gólâ rú rî ʼbá yî drí nĩzó ní ngálâ, tãlâ tã gólĩyî drí âʼbãlé ãgô rî rú ʼdĩ ngĩlí ní drí ĩyî tị̂ sĩ. ʼDĩî tã má drí ʼbãlé ní drí nị̃lị́ rî ĩʼdî. Ĩʼdî ʼdĩ. 31Gõʼdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí tã gólâ ʼbãlé trá ĩyî drí ʼẽlé rî ʼẽzó. Gólĩyî trõ Póõlõ trá ngạ́cị̂ ʼdĩ sĩ âjílí bũúũ jạ̃rị́bạ̃ Ãnĩtĩpátrõ kâ rî ʼálâ. 32Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ũrûkậ ʼbá yî pá sĩ rî ʼbá yî drí ngãzó gõlé ĩyî drí rĩ-võ ʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî õsánĩ drị̃ị̂ rî ʼbá yî lậvũ ĩyíkâ zãâ ạ̃tị́ ʼálâ Póõlõ yí bê. 33Gõʼdá gólĩyî drí nĩzó cãlé Sẽsãréyã ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî drí wárãgã ʼdî fẽzó kúmú ạ́ngị́ Fẽlíkã drí, gõʼdá Póõlõ rî fẽzó âyélé gólâ drị́gạ́. 34Nĩngá sĩ, kúmú ạ́ngị́ Fẽlíkã drí ngãzó wárãgã rî ʼdĩ zị̃lị́. Gõʼdá drílâ Póõlõ rî îjízó ʼbạ̃drị̃ gólâ rî tị̃zó ʼálâ ʼá rî tãsĩ. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, úũtị̂ yî Sĩlísĩyã ʼálâ. 35Gõʼdá nĩngá sĩ, Fẽlíkã drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Tãndí ró! Õzõ gólĩyî tã âʼbã ʼbá ní rú ʼdĩ ʼbá yî ãâcâ trá rî, má âʼdô tã áníkâ kĩʼá trá." Ĩtí rî, gólâ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí Póõlõ rî vó ndrẽlé dódó jó ạ́ngị́ ãzâ kúmú Ẽródẽ kâ ró rî ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\