Tã ʼẼʼẽ 24

1Gõʼdá kậyị̂ njị̂ vólé drị̃ ʼásĩ rî, ãmbá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ ʼbá kâ rî ʼbá yí kâ gólâ rú bê Ãnãníyã rî drí ngãzó nĩlí ĩyî gólĩyî rĩ ʼbá âdrélé sị́sị́-lésĩ ró rî ʼbá yí bê Sẽsãréyã ʼálâ, ʼdĩî ãgô ãzâ rú bê Tẽrãtólõ gólâ tã lôpé ʼbá ró tã kĩ ʼbá drí rî nĩ kpá kpãâ Ãnãníyã yí bê. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî câ bê Sẽsãréyã ʼálâ rî, gólĩyî drí nĩzó kúmú ạ́ngị́ Fẽlíkã ngálâ tã âṇõlé gólâ ândrá Póõlõ rú. 2Ĩtí rî, kúmú Fẽlíkã drí Póõlõ rî ậzị́zó ânĩlí âdrélé ĩyî ândrá. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ânĩzó âdrélé õzõ ʼbãlé trá ʼdĩ kâtí. Gõʼdá nĩngá sĩ, Tẽrãtólõ drí ngãzó tã Yúdạ̃ yí kâ ngĩlí Fẽlíkã ândrá kĩ nĩ rî, "Kúmú ạ́ngị́ ãmákâ, nî trá ĩʼdî drị́-ãcê bê ʼbạ̃drị̃ ãmákâ nõ drị̃lị́ tã nị̃nị̃ bê rõô. Gõʼdá ní ʼê tã tãndí kpá trá dũû ʼbạ̃drị̃ ãmákâ ʼá. Ní ʼbã õjílã ãmákâ trá rĩlí tã ạ̃ʼdị́ sĩ ndrô ãmbá sĩ. 3Tãlâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, ãmâ rĩʼá ãyĩkõ ãmbá bê kũmũ áníkâ tãsĩ. Gõʼdá ĩtí rî, mã lûyị̂ nî ãwô-ĩtí ʼẽʼẽ sĩ ạ̃dũkũ ãkó. 4Bê trá ĩtí rî, má lẽé kô ị̃tú-pá áníkâ ʼbãlé nĩlí tãkó ĩtí, gõʼdá má lôʼbã rúʼbạ́ ní drí úlị́ ámákâ kútúwạ́ nõ ʼbá yî ârílí. 5Mã ûsû trá nõngá õjílã ãmákâ rî ʼbá yí bê kĩ, ãgô Póõlõ nõ rĩʼá ãgô gólâ lâṇõ âsé ʼbá rî ĩʼdî. Gólâ ʼbã õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ngãlé õmbã ró mị̃rị̃ Rómã kâ rú võ ʼásĩ ndrĩ. Gólâ kpá ĩʼdî rĩʼá drị̃-ʼbá ʼî õjílã ãmâ drí zị̃lị́ "'õjílã Nãzãrétã kâ rî ʼbá yî"' drí rî. 6Gólâ ûjũ kpá trá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî îzãlé, gõʼdá mã rû gólâ cú ãkpãkãʼdã drẽ gólâ ʼé tã rî ʼdĩ kô. 8Õzõ ánî nyãányâ ĩîjî tã îjî nĩ gólâ tị́ rî, ní âʼdô tã gólĩyî ãmâ drí âtálé gólâ rú ní drí nõ ʼbá yî ûsúʼá ndrĩ ʼdó tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró." 9Gõʼdá nĩngá sĩ, Tẽrãtólõ ndẽ úlị́ íyíkâ rĩʼá âtálâ rî ʼbá yî bê rî, Yúdạ̃ yî ãzâ ʼbá yî drí tã ãlôlâ rãlé Póõlõ rú ʼdĩ ʼbá yî âtázó kĩ, rĩʼá tã mbị̂ ʼî. 10Nĩngá sĩ, Fẽlíkã drí ngãzó tã âʼdálé Póõlõ drí ngãlé ûrû tã ngĩlí. Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó âdrélé ûrû gõʼdá tã âtálé kĩ, "Kúmú ãmákâ ró rî, má nị̃ trá kĩ nĩ rî, nî trá rĩʼá tã kĩ ʼbá ʼî õjílã ãmákâ rî ʼbá yî drị̃lị́ ndrô ãmbá sĩ. Bê trá ĩtí rî, mâ rĩʼá ãyĩkõ ró tã ámákâ rî ngĩlí trậ ní drí sị́rú-sị́rú. 11Õzõ ní ĩîjî õjílã ãzâ ʼbá yî tị́ rî, ní âʼdô ûsúʼá lâ cú ĩtí lâṇõ ãkó kĩ, lậvũ trá cé kậyị̂ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ĩʼdî má drí nĩzó Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ Yẽrõsãlémã ʼá tólâ rî. 12Gõʼdá õjílã gólĩyî tã âṇõ ʼbá má rú ʼdĩ ʼbá yî ûsú mâ kô tị̂ ânyáʼá tã ʼbãʼbã gólĩyíkâ rú õjílã bê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá. Gólĩyî ûsú mâ kpá kô tã sõʼá õjílã ʼá, tãlâ gólĩyî õngâ ró bê õmbã ró jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼá. 13Gólĩyî rĩʼá cú ĩtí tã ãzãkã ãkó âʼdálé ní drí kĩ, tã gólĩyî drí âṇõlé má rú rî rĩʼá ĩyî tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî. 14"Tã pạ̃tị́ị̃ rî ĩʼdî rĩʼá nõ, má ị̂njị̃ Ôvârí gólâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî Yúdạ̃ yî ró rî ʼbá yî drí kpá rĩʼá ị̂njị̃lâ rî ĩʼdî, lạ́tị̂ gólâ Yésũ kâ rî vó ró. Ĩtí ró rî, õjílã ʼdî ʼbá yî âtâ ĩyî kĩ, ãâʼdô rĩʼá ányâ ró. Gõʼdá má lẽ tã trá úlị́ gólĩyî ndrĩ îgĩlí trá búkũ gólĩyî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ bê yí ʼá rî ʼbá yî ʼá gõʼdá kpá búkũ tã ậngũ ʼbá gólâkâ rî ʼbá yí kâ ʼá. 15Gõʼdá mâ kpá rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã bê Ôvârí drị̃ị̂ kĩ, pạ̃tị́ị̃ gólâ âʼdô õjílã ndrĩ tã tãndí ʼbá gõʼdá kpá õnjí rî ʼbá yí bê lîdríʼá õdrã ʼásĩ. Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ nõ ʼbá yî kpá rĩʼá ĩyî lị̃fị́ ʼbãʼbã bê gólâ drị̃ị̂ tã ʼdî tãsĩ. 16Gõʼdá tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, mâ rĩʼá kárá rû cẽʼá rõô, ãʼdô ró bê rĩzó õjílã tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí ândrá gõʼdá kpá õjílã ândrá. 17"Má rî bê trá võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ ndrô dũû sĩ rî, má drí ngãzó gõlé tólâ Yẽrõsãlémã ʼálâ ậdị̂ âtrõlé õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî ĩzã ró rî yî drí, gõʼdá kpá ngá fẽfẽ ró fẽlé Ôvârí drí jó ạ́ngị́ gólâkâ ʼá. 18Gõʼdá má drí rĩrĩ lãʼbí ʼdíyî âʼdâ kâ âʼdólé ngbángbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ʼẽrẽ ʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá rî, õjílã ʼdî ʼbá yî ũrûkậ lâ yî ûsû ĩyî mâ trá tólâ. Gõʼdá ʼdĩî rĩʼá, õjílã tị́lị́lị́ êʼbé rû drẽ bê kô má rú rî, gõʼdá õmbã drẽ kpá yûʼdạ́wạ́. 19Gõʼdá Yúdạ̃ yî ũrûkậ ʼbá yî Ásĩyã lésĩ rî ʼbá yî bê rĩʼá Yẽrõsãlémã ʼá tólâ. Gõʼdá gólĩyî nyãányâ âtâ tã nĩ má rú. Õzõ gólĩyî õlẽ trá ícícíyá ʼẽlé má rú tãlâ óõfẽ ró lâṇõ bê má drí rî, ʼdõvó gólĩyî ãânĩ ĩyî nõlé ícícíyá ʼẽlé má rú ní ândrá. 20Õjílã nô ʼbá yî gólĩyî ânĩ ʼbá kpá trá nõngá nõ, ʼdõvó gólĩyî ãâtâ ní drí ngãtá gólĩyî nị̃ tã õnjí ãzãkã trá gólĩyî drí ûsúlị́ trá tã ámákâ kĩlí rû êʼbê gólĩyî nyãányâ kâ rî tú rî. 21Gõʼdá rû êʼbê rî ʼdĩ ʼá rî, tã ãlô gólĩyî drí ûsúlị́ má rú rî rĩʼá úlị́ gólĩyî má drí âtálé trá kĩʼá nĩ rî, 'Mĩ rî tã ámákâ kĩlí ãndrõ nô, tãlâ má lẽ tã trá kĩ, õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî ãâʼdô lîdríʼá ĩyî õdrã ʼásĩ' rî drí rî ĩʼdî. Nĩ ị̂sũ tã kĩ, úlị́ má drí âtálé tã ámákâ âʼdálé ngbálí-ngbálí tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá rî rĩʼá õnjí ró yã? Úlị́ ámákâ ạ̃dũkũ lâ ĩʼdî ʼdĩ." 22Gõʼdá Fẽlíkã nị̃ tã trá tãndí ró tã îmbâ lạ́tị̂ Yésũ kâ rî tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ drí rû êʼbê ʼdĩ ndẽzó cú ĩtí tã gólâ âṇõlé Póõlõ rú ʼdĩ kĩ ãkó. Gólâ kĩ nĩ rî, "Lĩsíyã drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ õtírĩ âcá rî, má âʼdô tã ʼdî kĩʼá trá." 23Nĩngá sĩ, gólâ drí tã ʼbãzó drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ãzâ drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê Póõlõ rî vó gạ̃nị́mạ̃ ʼá, gõʼdá gólâ õrî drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. Gõʼdá nĩ âyê õjílã kpá ngá âʼdó ʼbá bê rî ʼbá yî âjílí gólâ drí." 24Gõʼdá kậyị̂ fínyáwá vólé drị̃ ʼásĩ, Fẽlíkã yî õkó lâ Dõrõsílã õjílã Yúdạ̃ kâ ró rî bê drí tã jõzó ĩyî, Póõlõ ãânĩ ró gạ̃nị́mạ̃ lésĩ tã âtálé ĩyí bê. Nĩngá sĩ, Póõlõ âcâ bê rî, Fẽlíkã yî drí úlị́ Póõlõ kâ tã lẽlẽ Yésũ Krístõ ʼá ʼdĩ tãsĩ rî ârízó. 25Tólâ sĩ, Póõlõ drí kpá tã âtázó rĩrĩ tãndí gólâ sũ ʼbá Ôvârí rú rî tãsĩ gõʼdá ʼdíyî nyãányâ ậtũ-ậtũ gõʼdá kậyị̂ Yésũ kâ ʼẽzó âgõlé tã õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tãsĩ. Fẽlíkã ârílí bê tã kĩʼá nĩ, Ôvârí âʼdô rĩrĩ õjílã kâ kĩʼá rî, gólâ drí âʼdózó ũrị̃ ró rõô. Ĩtí rî, gólâ drí tã âtázó Póõlõ drí kĩ, "Ní gõ drẽ tãkõ vólé. Má âʼdô ánî ậzị́ʼá trá ânĩlí má ngálâ óʼdí õzõ má ũûsû ị̃tú-pá tãndí trá rî." 26Úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ ʼbã Fẽlíkã trá âʼdólé ũrị̃ ró, kpálé rî, Fẽlíkã lẽ kpá rõô Póõlõ drí íyî lị̃fị́ gĩlí ậdị̂ sĩ. Tã rî ʼdĩ tãsĩ, gólâ rî trá kárá Póõlõ rî ậzị́lị́ ânĩlí yí ngálâ. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó úlị́ âtálé Póõlõ bê. 27Gõʼdá ndrô rị̃ vólé drị̃ ʼásĩ, õjílã ãzâ rú lâ Põrõsíyã Fésĩtõ rî ʼbãzó kúmú ạ́ngị́ ró õjílã Yúdạ̃ yí kâ drị̃lị́ Fẽlíkã rî võ ʼá. Gõʼdá Fẽlíkã kpálé trá ʼẽʼá nĩlí vólé rî, gólâ înjí Póõlõ kôʼdáwá gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ, tãlâ gólâ lẽ íyî tã ũsû ró bê õjílã Yúdạ̃ yí kâ rú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\