Tã ʼẼʼẽ 25

1Kậyị̂ nâ Fésĩtõ drí âcázó trá ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼá rî vósĩ, drílâ ngãzó Sẽsãréyã ʼásĩ nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. 2Gõʼdá Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ lãʼbí ʼẽ ʼbá kâ rî ʼbá yî gõʼdá kpá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yí bê drí ngãzó nĩlí ĩyî kúmú Fésĩtõ ngálâ, nĩʼá tã âtálé gólâ drí tã gólĩyî drí âʼbãlé trá Póõlõ rú ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 3Gólĩyî îjî kúmú Fésĩtõ trá tã ĩyíkâ rî lẽlé cé ĩʼdî, gólâ ãâjô ró Póõlõ ânĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gólĩyî âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ gólĩyî ậyị̂ tã trá Póõlõ rî fũzó lạ́tị̂ drị̃ị̂ nĩrĩ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼá. 4Gõʼdá kúmú Fésĩtõ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Lómígówá ámákâ rî ʼbá yî rĩʼá Póõlõ rî lôkíʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá Sẽsãréyã ʼálâ. Gõʼdá ámâ nyãányâ lẽ trá gõlé vólé tólâ ngbãângbânõ. 5Õzõ gólâ õʼê tã õnjí trá rî, ʼdõvó drị̃-ʼbá ãníkâ rî ʼbá yî ãânĩ ícícíyá ʼẽlé gólâ rú tólâ." 6Ĩtí rî, kúmú Fésĩtõ drí rĩzó tólâ cãlé õzõ kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-nâ, ngãtá kpá mûdrị́ kâtí. Vó lâ sĩ, drílâ ngãzó gõlé Sẽsãréyã ʼálâ. Gõʼdá drị̃zõ ãzâ rî sĩ, gólâ drí rĩzó võ tã kĩ kâ rî ʼá, gõʼdá drílâ võrã jõzó Póõlõ vó ânĩlí yí ngálâ. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ âcâ bê võ tã kĩ kâ ʼdĩ ʼá rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî ânĩ ʼbá Yẽrõsãlémã lésĩ rî ʼbá yî drí ngãzó ĩyî âdrélé gbãâ gólâ rú sĩ, gõʼdá rĩʼá ĩyî tã õnjî-õnjî âtálé tã gólâ drí ʼẽlé rî rú. Gõʼdá gólĩyî îcá kô úlị́ ĩyíkâ Póõlõ rú rî ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé pạ̃tị́ị̃ mbị̂mbị̂ ró. 8Ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó tã íyíkâ rî ʼbá yî ngĩlí kĩ nĩ rî, "Má ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã gólĩyî Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî trá cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ãkó. Má îzãá jó Ôvârí kâ kôʼdáwá, gõʼdá má âtá tã õnjí kpá kôʼdáwá kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ rú." 9Gõʼdá kúmú Fésĩtõ lẽ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró yí drị́gạ́ sĩ. Ĩʼdî gólâ drí tã lôgõzó Póõlõ drí kĩ, "Ní lẽ tã-drị̃ trá ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ, tãlâ má drí tã ánî tãsĩ rî kĩzó bê tólâ yã?" 10Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Võ nô nõngá rĩʼá võ tã kĩ kâ kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ rî kâ ĩʼdî, gõʼdá mâ rĩʼá õjílã Rómã kâ ʼî. Nõô rĩʼá võ mbị̂ tíbê tã ámákâ kĩzó rî ĩʼdî. Má ʼé tã ãzãkã õnjí lâ ró õjílã Yúdạ̃ yí kâ rú kô, õzõ ní drí nị̃rị̃ lâ trá rî tí. 11Tí õzõ má õʼê tã ãzâ ʼbá yî trá õnjí ró ámâ fũzó tã lâ ʼá rî, má îjí nî kô ámâ pãlé õdrã rî ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá tã gólĩyî õjílã nô ʼbá yî drí tã âtrõzó âʼbãlé má rú tã lâ sĩ nô, õzõ ní õndrê tã gólĩyíkâ ʼdĩ õnjõ ró rî, ʼdĩî âʼdó kô rĩʼá tã mbị̂ ró ámâ trõzó fẽlé vólé gólĩyî drị́gạ́. Má lôʼbã rúʼbạ́ ní drí, kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ õkî tã ámákâ nĩ." 12Gõʼdá nĩngá sĩ, kúmú Fésĩtõ drí ngãzó nĩlí tã ʼdî ífí lâ ôjálé õjílã íyíkâ gólĩyî tã lôgõ ʼbá ró yí drí rî ʼbá yí bê. Ĩtí rî, drílâ tã lôgõzó Póõlõ drí kĩ, "Âʼdó kô õnjí ró. Ní lôʼbã rúʼbạ́ trá ãmbá, kúmú ạ́ngị́ ãmákâ Rómã ʼálâ rî ãârî ró tã áníkâ ʼdĩ rî, ĩtí rî, ní âʼdô nĩʼá gólâ ngáá tólâ." 13Kậyị̂ fínyáwá vósĩ, kúmú ạ́ngị́ Ãgãrípã drí nĩzó Sẽsãréyã ʼálâ îzó lâ Bẽrẽnísĩ bê, nĩʼá kúmú Fésĩtõ rî lậgúlị́ kúmú óʼdí ró. 14Gõʼdá gólĩyî rílí bê tólâ gbíyá ãcê rî, Fésĩtõ drí tã Póõlõ kâ ngĩzó Ãgãrípã drí kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzâ drẽ zãâ bê rĩʼá nõngá, gólâ Fẽlíkã drí ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá ạ̃kû ró nã sĩ rî. 15Mã nĩlí bê Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, drị̃-ʼbá gólĩyî lãʼbí ʼẽ ʼbá kâ rî ʼbá yî gõʼdá sị́sị́ lé ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ʼbã ĩyî tã trá má ândrá gólâ rú. Gõʼdá ĩtí rî, gólĩyî îjî mâ trá tã gólâkâ kĩlí, tãlâ ãʼdô ró bê gólâ rî fũzó vólé. 16Gõʼdá má lôgõ tã gólĩyî drí kĩ nĩ rî, rĩʼá lãʼbí ãmâ õjílã Rómã kâ rî ʼbá yí kâ ĩʼdî, sị́sị́ õjílã zị̃lị́ âdrélé kúmú ândrá gólĩyî tã ʼbã ʼbá gólâ rú rî ʼbá yí bê, tãlâ gólâ õngî ró bê tã íyíkâ cú íyî tị̂ sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, má fẽé õjílã kô gólĩyî tã ʼbã ʼbá trá gólâ rú rî ʼbá yî drị́gạ́ drẽ cú ĩtí má ndẽé tã rî ʼdĩ kô. 17"Âʼdólé bê trá ĩtí rî, mã âcâ bê nõngá gólĩyî tã ʼbã ʼbá ãgô ʼdĩ rú ʼdĩ ʼbá yí bê rî, mã njãá kô. Drị̃zõ ãzâ rî sĩ rî, má drí kôrô ngãzó nĩlí rĩlí võ tã kĩ kâ rî ʼálâ, gõzó tã ʼbãlé ãgô ʼdĩ âtrõzó âjílí âdrélé má ândrá. 18Má ị̂sũ ámákâ kĩ, õjílã gólĩyî tã ʼbã ʼbá gólâ rú ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdô ĩyî tã ʼbãʼá kĩ, gólâ õrî trá tã õnjí ʼẽlé. Gõʼdá ʼdĩî gólĩyî ʼé kô. 19ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólĩyî ânyâ tị̂ cé gólâ rú, tãlâ tã ũrûkậ gólĩyíkâ Ôvârí ĩyíkâ rî ị̂njị̃ kâ rî tãsĩ gõʼdá kpá Yésũ ãgô ãzákôlâ ʼdĩ ró rî tãsĩ. Yésũ rî ʼdĩ drã trá ạ̃kû ró, gõʼdá ãgô Póõlõ ʼdĩ âʼbã tã kĩ nĩ rî, gólâ õlîdrî trá gõʼdá ãâʼdô bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. 20Gõʼdá mã nị̃ị́ tã mbị̂ ûsúlị́ tã Póõlõ kâ ʼdĩ tãsĩ rî kô. Ĩtí rî, má drí Póõlõ rî îjízó ngãtá gólâ âʼdô îcáʼá tã lẽlé nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ má drí tã gólâkâ kĩzó bê yã rî. 21Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólâ drí ngãzó rúʼbạ́ lôʼbãlé kĩ, má ĩîcâ trá íyî vó ndrẽlé bũúũ má ĩîcâ ró bê íyî jõlé Rómã ʼálâ kúmú ạ́ngị́ ãmákâ drí tólâ tã íyíkâ kĩlí. Nĩngá sĩ, má drí tã ʼbãzó lómígówá yî drí gólâ rî lôkílí nõngá bũúũ õzõ ĩîcâ trá má drí gólâ rî jõzó kúmú ãmákâ ạ́ngị́ ró ʼdĩ ngálâ rî." 22Gõʼdá nĩngá sĩ, Ãgãrípã drí tã âtázó kĩ, "Ámâ nyãányâ lẽ kpá tã ãgô ʼdĩ kâ ârílí." Gõʼdá Fésĩtõ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, "Ní âʼdô úlị́ gólâkâ âríʼá trá ị̃drú." 23Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ rî, kúmú ạ́ngị́ Ãgãrípã yî Bẽrẽnísĩ bê drí ânĩzó ĩyî âcálé fĩlí õjílã ãmbâ-ãmbâ ró jó ạ́ngị́ rû êʼbê kâ rî ʼá. Õjílã dũû gólĩyî âdré ʼbá ndị́rị́ pávó gãrã ʼásĩ rî ʼbá yî drí gólĩyî lậgúzó tãndí ró kôrô. Gõʼdá gólĩyî drí fĩzó jó rû êʼbê kâ ʼdĩ ʼá drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá drị̃lị́ rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ lậnjị̃ ʼbá lậnjị̃ rî ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ, Fésĩtõ drí tã ʼbãzó Póõlõ rî âtrõzó âjílí âdrélé ĩyî ândrá. 24Nĩngá sĩ, kúmú Fésĩtõ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Kúmú ạ́ngị́ Ãgãrípã gõʼdá kpá ãnî gólĩyî rû êʼbé ʼbá trá ãmá bê nõngá nõ ʼbá yî, nĩ ndrê drẽ võ ãgô nõ ngálâ. Gólâ ĩʼdî rĩʼá ãgô õjílã ndrĩ Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ gõʼdá kpá nõngá nõ ʼbá yî drí rĩʼá ícícíyá ʼẽlé rú lâ rî ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî rî trá ôtrélé tã âtâ-âtâ bê má drí kĩ nĩ rî, má ũfû gólâ vólé. 25Gõʼdá tã gólâkâ tãsĩ rî, ámâ nyãányâ ûsú tã ãzãkã gólâ drí ʼẽlé trá õnjí ró, gólâ rî ʼbã ʼbá âʼdólé fũlị́ fũfũ tã lâ sĩ rî kô. Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ lôʼbã rúʼbạ́ trá tã îjílí kĩ, kúmú ạ́ngị́ ãmákâ Rómã ʼálâ rî ãâʼdô tã íyíkâ rî kĩʼá nĩ. Ĩtí rî, má ị̂sũ tã trá gólâ rî jõzó Rómã ʼá tólâ. 26Gõʼdá má nị̃ị́ úlị́ gólĩyî má drí ʼẽʼá îgĩlâ wárãgã ʼá jõlé kúmú ạ́ngị́ nã drí gólâ rî tãsĩ rî drẽ kô. Gõʼdá bê ĩtí rî, má âtrõ gólâ trá ãndrõ nõngá ãnî õjílã ândrá gõʼdá ngîngî lâ nî kúmú Ãgãrípã ândrá, tãlâ mã ndrê ró tã gólâkâ bê kpãkã ãlô. Nĩngá sĩ rî, má âʼdô îcáʼá cú tã ũrûkậ ʼbá yî ûsúlị́ gólâ rî tãsĩ îgĩlí wárãgã ʼá kúmú ạ́ngị́ nã drí, 27tãlâ má nị̃ trá kĩ, âʼdó kô rĩʼá dó õjílã gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî jõzó kúmú ạ́ngị́ drí Rómã ʼálâ cú ĩtí tã õnjí gólâkâ rî ʼbá yî ngĩ ãkó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\