Tã ʼẼʼẽ 26

1Gõʼdá nĩngá sĩ, kúmú ạ́ngị́ Ãgãrípã drí Póõlõ rî âyézó úlị́ yí ngá lésĩ rî ʼbá yî âtálé. Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó íyî drị́ îngálé ûrû, gõʼdá ngãzó tã íyíkâ rî ʼbá yî ngĩlí kĩ nĩ rî, 2"Kúmú Ãgãrípã, mâ rĩʼá ãyĩkõ ró ãmbá ãndrõ nô, tãlâ trá rĩʼá ní ândrá ĩʼdî má drí îcázó tã gólâ Yúdạ̃ yí kâ lôʼbãlé trá má rú nõ ngĩlí. 3Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró ngîngî lâ tã ámákâ nõ ngĩlí ní drí kúmú, tãlâ nî rĩʼá õjílã gólâ lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ nị̃ ʼbá ndrĩ gõʼdá kpá tã gólĩyî ãmâ drí tã-drị̃ lẽzó tã lâ sĩ kô ãmâ lãfálé ʼásĩ rî ʼbá yí bê. Bê trá ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ ní drí úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî ârílí mãnísĩ dódó. 4"Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ nị̃ ĩyî rĩrĩ tãndí ámákâ rî ʼbá yî trá ndrĩ õjílã ámâ nyãányâ kâ Yúdạ̃ yî ró rî ʼbá yî lãfálé kó ʼdĩmvã ʼásĩ, sị́sị́ lâ rĩʼá ʼbạ̃drị̃ ámâ nyãányâ kâ rî ʼá, gõʼdá kpá Yẽrõsãlémã ʼálâ. 5Õzõ gólĩyî õlẽ trá tã mbị̂mbị̂ rî âtálé ĩʼdî ámâ tãsĩ rî, gólĩyî âʼdô âtáʼá lâ kĩ nĩ rî, yĩ nị̃ trá kĩ, má rî trá rĩlí Pạ̃rúsị̃ tãndí ró. Âʼdô Pạ̃rúsị̃ yí kâ rî vó ró rî, má rî trá ûjũlị́ kárá rõô rĩʼá tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼbãlé ʼẽlé ndrĩ kôrô õjílã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 6Bê trá ĩtí rî, má drí lị̃fị́ ʼbãzó tã kĩʼá nĩ rî, Ôvârí ãâʼdô õjílã ʼẽʼá lîdrílí õdrã ʼásĩ õzõ gólâ drí âtálé trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rî kâtí rî drị̃ị̂. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, áâtrõ mâ âdrélé ní ândrá ãndrõ nô rî tã lîdrî-lîdrî rî gógó ʼdĩ kâ tãsĩ. 7Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼbạ̃súrú mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî ndrĩ ûjũ ĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ kậyị̂ vósĩ cé, ãʼdô ró bê ĩyî drí îcázó Ôvârí rî ndrẽlé õjílã lîdrírĩ ʼá ị̃zạ́tú. Gólĩyî ʼbã lị̃fị́ drị̃ lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âʼdô õjílã ʼẽʼá lîdrílí õdrã ʼásĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ, Yúdạ̃ yî ʼdĩ ʼbá yî nyãányâ lâ rĩʼá ĩyî ãlôlâ gólĩyî tã âtá ʼbá má rú tãlâ tã lẽlẽ ámákâ tã ʼdî ʼá rî tãsĩ rî yî ĩʼdî. 8Ãnî õjílã ndrĩ, nĩ rî tã ị̂sũlị́ kĩ, Ôvârí ãâʼdô rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó õjílã lîdrízó õdrã ʼásĩ rî ãʼdô tãsĩ yã? 9"Mâ rî gógó nyãányâ lâ kpá ị̂sũ tã trá sị́sị́ nã sĩ kĩ, rĩʼá tã mbị̂ ʼî má drí rĩzó õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ Nãzãrétã kâ rî ʼá rî ʼbá yî îkpókpólõlé. 10Nĩngá sĩ, má îkpókpólõ õjílã ʼdî ʼbá yî trá Yẽrõsãlémã ʼálâ. Drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ ʼbá kâ rî ʼbá yî drí drị́-ãcê fẽzó má drí tã lẽ ʼbá dũû Yésũ ʼá rî ʼbá yî ûrúzó ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Õzõ gõʼdá óõkî tã gólĩyíkâ trá kĩ, gólĩyî õdrã rî, má drí kpá tã-drị̃ lẽzó tã rî ʼdĩ ʼá. 11Má rî trá kậyị̂ vósĩ kárá rĩʼá lâṇõ fẽlé gólĩyî drí jó gólĩyî drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî ʼásĩ ndrĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî ʼbãlé tã lẽlẽ ĩyíkâ Yésũ ʼá rî gãlé dó. Mâ trá õmbã ró rõô gólĩyí bê. Ĩtí rî, õmbã ámákâ ʼbã mâ trá nĩlí jạ̃rị́bạ̃ ãtrâ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ nĩʼá gólĩyî ûrú bê. 12"Gõʼdá tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ ʼbá kâ rî ʼbá yî drí drị́-ãcê fẽzó má drí wárãgã bê nĩzó tã ãlôlâ ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé gólĩyî tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî drí kpá Dãmãsékẽ ʼálâ. 13Óõ kúmú Ãgãrípã, mâ bê drẽ rĩʼá nĩʼá lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ Dãmãsékẽ ʼálâ rî, ị̃tú gbílí-gbílí sĩ, má drí võ îʼĩ-îʼĩ ndrẽzó lậgû-lậgû ró kãngbê-kãngbê kôrô ị̃tú drị̃ị̂ sĩ. Îwâ võ ʼbũû lésĩ gõʼdá võ îʼĩlí ãmâ gãrã ʼásĩ gbãâ õjílã má bê rî ʼbá yí bê. 14Gõʼdá tãlâ ngá îʼĩ ʼdî tãsĩ rî, ãmâ drí ngãzó ndrĩ lôʼdélé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. Nĩngá sĩ rî, má drí gbórókõ ârízó úlị́ âtáʼá má drí tị̂ ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ sĩ kĩ nĩ rî, 'Sóõlõ, Sóõlõ, ní rî lâṇõ fẽlé má drí ãʼdô tãsĩ yã? Õzõ ní ũʼbû ạ̃jú má bê rî, ní rî ʼdĩ lâṇõ sõʼá ãkpã ánî ífífí rú!' 15"Nĩngá sĩ, má drí tã lôgõzó drílâ kĩ nĩ rî, 'Kúmú, nî ãʼdî ĩʼdî yã?' "Gõʼdá ĩtí rî, gbórókõ rî ʼdĩ drí tã kõzó má tị́ kĩ, 'Mâ Yésũ gólâ ní drí rĩzó lâṇõ fẽlé drílâ rî ĩʼdî. 16Gõʼdá ní ngâ ûrû. Má âʼdâ mâ trá ní drí ãndrõ ánî ʼbãlé âʼdólé lãjóʼbá ámákâ ró. ʼDõvó ní ʼdê nĩlí tã gólâ ní drí ndrẽlé trá ámâ tãsĩ ãndrõ nô nõ pẽlé õjílã drí gõʼdá kpá tã gólâ má drí ʼẽʼá âʼdálâ ní drí ị̃zạ́tú rî. 17Má âʼdô ánî pãʼá õjílã ánî nyãányâ Yúdạ̃ yí kâ drị́gạ́ sĩ gõʼdá kpá õjílã lídí ãzâ ʼbá yí bê. Má jô nî gólĩyî ngálâ 18gólĩyî ʼbãlé tã nị̃lị́ ámâ tãsĩ. Gõʼdá ní âʼdô gólĩyî ʼbãʼá rû jãlé âfõlé ị́nị́rị́kúwạ́ Sãtánã kâ rî ʼásĩ ânĩlí võ îʼĩ-îʼĩ Ôvârí kâ rî ʼá, tãlâ gólĩyî ʼbãlé tã lẽlé má ʼá. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî âyéʼá tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ âʼdô gólĩyî ʼbãʼá âʼdólé õjílã gólĩyî gólâ drí zĩlí trá yí drí rî ʼbá yî lãfálé.' 19"Kúmú Ãgãrípã, gbórókõ gólâ ậʼú ʼbá ʼbũû lésĩ rî, má ârî fí úlị́ ʼdĩ ʼbá yî trá ʼẽlé dódó. 20Má nĩ trá úlị́ Ôvârí kâ pẽlé sị́sị́ Dãmãsékẽ ʼálâ, gõʼdá Yẽrõsãlémã ʼálâ, gõʼdá kpá ʼbạ̃drị̃ ndrĩ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá má nĩ kpá trá tã rî ʼdĩ pẽlé õjílã ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yí kâ drí. Má pẽ tã trá gólĩyî drí drị̃ âdĩzó vólé tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârízó ʼẽlé ĩʼdî. Má âtâ tã, gólĩyî õrî tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî. ʼDĩî âʼdô âʼdálâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ gólĩyî âdĩ drị̃ trá tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ạ̃kû ró nã ʼbá yî ʼásĩ. 21"Ĩtí, rĩʼá tãlâ tã gólĩyî má drí pẽlé trá ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî drí ʼdĩ tãsĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ngãzó ámâ rũlị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼásĩ, tí ʼẽzó ámâ fũlị́ fũfũ vólé. 22Gõʼdá Ôvârí drí rĩzó ámâ pãlé gólĩyî drị́gạ́ sĩ bũúũ âcálé ị̃tú gólâ ãndrõ nô rî sĩ nô. Gõʼdá mâ rî trá drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró úlị́ Ôvârí kâ ãlôlâ nõ pẽʼá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ãmbâ-ãmbâ ró gõʼdá fínyáwá rî ʼbá yî drí ndrĩ. Ĩtí rî, úlị́ ámákâ rî ʼbá yî sĩí gárá úlị́ gólĩyî Músạ̃ yí kâ, gõʼdá tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ãzâ ʼbá yí bê drí âtálé ĩyî ạ̃kû ró nã sĩ ʼdíyî pã ʼbá rî tãsĩ kĩ, ãâʼdô âʼdóʼá rî bê kô. 23Gólĩyî ậngũ tã trá kĩ, 'ʼDíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ ãngó nõ ʼá rî, áâʼdô fũʼá lâ. Nĩngá sĩ rî, gólâ âʼdô âʼdóʼá õjílã gólâ ʼẽ ʼbá lîdrílí sị́sị́ õdrã ʼásĩ gõʼdá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ rî âʼdálé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí gõʼdá kpá õjílã ʼbạ̃súrú ãzâ kâ rî ʼbá yí bê drí ngá pãzó rî ĩʼdî.' " 24Póõlõ drẽ zãâ rĩʼá tã ʼdî ʼbá yî âtáʼá rî, Fésĩtõ drí ngãzó trẽlé ûrû kĩ nĩ rî, "Póõlõ, ní rî ʼdĩ úlị́ drị̃ õnjĩ kâ âtáʼá, búkũ dũû ãmbá ní drí zị̃lị́ trá ʼdĩ ʼbá yî ʼbã nî trá âcálé drị̃ õnjĩ bê tã mbị̂ âtá ãkó." 25Nĩngá sĩ rî, Póõlõ drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú ámákâ Fésĩtõ, má âʼdó kô drị̃ õnjĩ bê, gõʼdá úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô drị̃ õnjĩ kâ ʼî. Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá úlị́ pạ̃tị́ị̃ ʼî. 26Má nị̃ trá kĩ, kúmú ạ́ngị́ Ãgãrípã nị̃ tã kpá trá tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, mâ trá rĩʼá úlị́ âtáʼá gólâ drí trậ ró nõ. Má nị̃ trá kĩ, gólâ ârî tã trá ndrĩ tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, tãlâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼé rû lậpị̂-lậpị̂ ró kô. 27Kúmú Ãgãrípã, ní lẽ tã trá tã gólĩyî tã ậngũ ʼbá drí âtálé trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ ʼdíyî pã ʼbá rî tãsĩ rî ʼá yã? Má nị̃ trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ ní lẽ tã trá úlị́ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá." 28Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Ãgãrípã drí tã-drị̃ lôgõzó Póõlõ drí kĩ, "Póõlõ, mí rî nõ ʼẽʼá tã îcílí má ʼá, tãlâ má ãʼdô ró bê õjílã Yésũ kâ ró ngbãângbânõ yã?" 29Gõʼdá ĩtí rî, Póõlõ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, "Má ʼê rãtáã nõ Ôvârí drí kĩ, ngãtá ngbãângbânõ ngã kậyị̂ dũû vólé drị̃ ʼásĩ yã rî, ʼdõvó Ôvârí õʼê ãnî gõʼdá gólĩyî ãzâ ʼbá yî ámâ úlị́ ârí ʼbá trá ãndrõ nô rî yí bê âʼdólé õjílã Yésũ kâ ró nyé õzõ má tí, gõʼdá tótó nyãrĩ gólĩyî ámâ îcízó nõ ʼbá yî ãkó." 30Nĩngá sĩ rî, kúmú Ãgãrípã, kúmú Fésĩtõ, Bẽrẽnísĩ gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî âʼdó ʼbá kpãkã ãlô gólĩyí bê rî ʼbá yí bê drí ngãzó ûrû gõʼdá nĩlí ĩyî vólé. 31Nĩngá sĩ, drílĩyî nĩzó nĩʼá tã âtá bê ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Ãgô ʼdĩ ʼé tã õnjí ãzãkã gólâ rî ʼbã ʼbá fũlị́ ngãtá ômbélé gạ̃nị́mạ̃ ʼá tã lâ sĩ rî kôʼdáwá." 32Gõʼdá ĩtí rî, Ãgãrípã drí tã âtázó Fésĩtõ drí kĩ. "Tí õzõ ãgô nõ õró rúʼbạ́ lôʼbãâ kô kĩ, kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ ãâʼdô tã íyíkâ kĩʼá nĩ rî, tí îcâ trá gólâ rî înjílí vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\