Tã ʼẼʼẽ 27

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Fésĩtõ lẽ trá Póõlõ rî jõlé Rómã ʼálâ, tãlâ tã ʼbãlé trá gólâ rú rî ngĩlí kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ drí íyî tị̂ nyãányâ sĩ. Ĩtí rî, Fésĩtõ drí Póõlõ yî gạ̃nị́mạ̃ lé ʼbá ũrûkậ ʼbá yí bê fẽzó drị̃-ʼbá ãzâ zị̃lị́ Yũlị́yạ̃ rî drị́gạ́ trõlé nĩʼá âjílâ ĩyî ʼbạ̃drị̃ Ĩtálĩyã rî ʼálâ jạ̃rị́bạ̃ Rómã rî ʼálâ. Yũlị́yạ̃ ʼdĩ lẽ tã-drị̃ trá ãmâ drí nĩlí Póõlõ yí bê. 2Bê trá ĩtí rî, gólâ drí õjílã ũrûkậ ʼbá yî Ãdrãmítĩ lésĩ gólĩyî lẽ ʼbá nĩlí kõlóngbõ ândrê ĩyíkâ sĩ jạ̃rị́bạ̃ ũrûkậ ʼbá yî ʼá ʼbạ̃drị̃ Ásĩyã kâ rî ʼálâ rî ʼbá yî ûsúzó. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yũlị́yạ̃ drí tã ʼbãzó ãmâ drí ngãzó fĩlí kõlóngbõ ândrê gólĩyíkâ ʼdĩ ʼá nĩlí Ásĩyã ʼálâ. Gõʼdá ʼdĩî rî, Ãrĩsĩtãrókõ bê rĩʼá ãmá bê. Tólâ sĩ, ãmâ drí lậvũzó kõlóngbõ ândrê rî ʼdĩ sĩ ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ. 3Ĩtí drị̃zõ ãzâ rî sĩ, ãmâ drí cãzó jạ̃rị́bạ̃ Sĩdónã rî ʼálâ. Yũlị́yạ̃ rĩʼá õjílã tãndí ʼî Póõlõ drí. Drẽ ãmâ drí âʼdózó Sĩdónã ʼálâ rî, gólâ âyê Póõlõ trá âfõlé kõlóngbõ ʼdî ʼásĩ nĩʼá ãzí-ãzí lâ yî lômílí tólâ, tãlâ gólĩyî õfẽ ró bê ngá gólâ drí lẽlé rî ʼbá yî gólâ drí. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ drí ngãzó Sĩdónã rî âyélé kõlóngbõ ândrê ãlôlâ ʼdĩ sĩ, gõʼdá ãmâ drí rĩzó ĩlî-sị́ ányâ trõlé ĩʼdî, nĩzó sị́sị́ ʼálâ. Nĩngá sĩ, îcâ trá ãmâ drí võ ndrãzó gõlé drị́-lị̃jị́ drị̃ ʼálâ ró ãnyî ãkîrĩ ạ́ngị́ Sãyĩpãrásĩ kâ ʼdẽ ʼbá võ tãndí ʼá ĩlî drí sị̃zó õnjí ró kô rî ʼálâ ró. 5Gõʼdá tólâ sĩ rî, ãmâ drí ngãzó nĩlí lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Mẽdĩtẽrénĩ rî ʼdĩ ító ʼâ lâ ʼásĩ lậvũlị́ ʼbạ̃drị̃ gólĩyî Sĩlísĩyã kâ gõʼdá Pãmbĩlíyã bê rî ʼásĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ drí ngãzó cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Mírã ʼbạ̃drị̃ gólâ Lĩsíyã rî ʼá rî ʼálâ. 6Gõʼdá Mírã ʼá tólâ rî, Yũlị́yạ̃ drí õjílã ũrûkậ ʼbá yî ûsúzó jạ̃rị́bạ̃ Ãlẽkẽzãndĩríyã kâ rî lésĩ nĩʼá ĩyî kpá kõlóngbõ ândrê sĩ Ĩtálĩyã ʼálâ. Ĩtí rî, Yũlị́yạ̃ drí tã lẽzó ãmâ drí nĩzó kõlóngbõ rî Ãlẽkẽzãndĩríyã lé ʼbá kâ ʼdĩ sĩ Ĩtálĩyã ʼálâ. 7Gõʼdá ãmâ drí ngãzó lậvũlị́ tólâ sĩ kõlóngbõ rî ʼdĩ sĩ. Gõʼdá âʼdô trá ândrâ-õnjĩ ró ãmâ drí, ãmâ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ cị́rị̃ drị̃ị̂. Tã ʼdî tãsĩ rî, ãmâ drí îcázó nĩlí mãnísĩ ạ̃tị́ ʼálâ lâṇõ ãmbá sĩ kậyị̂ dũû sĩ, té ãmâ drí cãzó ãnyî jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Kĩnídõ rî rú. ʼDĩî vósĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ ʼbãá ãmâ kô nĩlí sị́sị́ ʼálâ. Ĩtí rî, ãmâ drí ngãzó võ jãlé lậvũzó jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sãlãmónã ãkîrĩ ândrê Kẽrétẽ rî ʼá rî rú sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ drí nĩzó zãâ gõlé drị́-lị̃jị́ drị̃ ãkîrĩ ʼdî kâ rî lésĩ. 8Mã rî trá zãâ nĩlí lâṇõ ândrê sĩ ãnyî gõlé lị̃mvû tị́ ʼálâ ró kạ̃gũmạ́ạ̃ rî ʼdĩ drí sĩ, gõʼdá té ãmâ drí âcázó võ gólâ rĩzó kõlóngbõ vó ndrẽlé ʼá lâ dódó rî ʼá ãnyî jạ̃rị́bạ̃ Lãséyã rî rú. 9Gõʼdá ãmâ drí rĩzó võ rî ʼdĩ ʼá kậyị̂ dũû sĩ. Gõʼdá kậyị̂ ạ́ngị́ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó ʼálé ʼãʼí ró rî âcâ trá. ʼDĩî rĩʼá kậyị̂ gólâ lị̃mvû ândrê drí rĩzó âʼdólé õnjí lâ ró kõlóngbõ drí lậvũzó ʼá lâ sĩ kô rî ĩʼdî. Âʼdô bê trá ĩtí rî, Póõlõ drí ngãzó drị́-mbílí sõlé õjílã ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá bê kõlóngbõ ʼá rî ʼbá yî lị̃fị́. Gõʼdá gólâ kĩ gólĩyî drí rî, 10"Ãnî õjílã nô ʼbá yî, má nị̃ trá kĩ nĩ rî, õzõ mã õngâ trá võ nô âyélé ngbãângbânõ rî, ậcị́ ãmákâ ʼẽʼá tõlâ rî âʼdô ʼbãʼá lâṇõ ạ́ngị́ ró ãmâ drí. Ngá gólĩyî kõlóngbõ nô drí njĩlí rî ʼbá yî âʼdô rû îzãʼá, gõʼdá kõlóngbõ âʼdô rû îzãʼá, gõʼdá ãmâ ũrûkậ ʼbá yî âʼdô kpá ôdrãʼá vólé." 11Gõʼdá kpálé tã Póõlõ drí âtálé trá ʼdĩ ʼbá yí kâtí rî, kõlóngbõ lị́pị̂ gõʼdá ãgô gólâ pĩ ʼbá lâ ró rî bê lẽé ĩyî tã Póõlõ kâ âtálé ʼdĩ ʼbá yî kôʼdáwá. Gólĩyî gõʼdá ngá ʼẽ ʼbá kõlóngbõ ʼá rî ʼbá yí bê ị̂sũ ĩyî kĩ, võ kõlóngbõ drí rĩzó âdrélé tólâ ʼdĩ ãâʼdó kô tãndí ró gólĩyî drí rĩzó ʼá lâ kậyị̂ gólĩyî kạ̃gũmạ́ạ̃ õnjí ʼdĩ ʼbá yí kâ sĩ ndrĩ. Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, õjílã dũû lẽ ĩyî trá nĩlí ĩyî tólâ sĩ kõlóngbõ rî ʼdĩ sĩ. Gõʼdá kõlóngbõ rî ʼdĩ lị́pị̂ lâ gõʼdá pĩ ʼbá lâ bê drí tã sõzó Yũlị́yạ̃ ʼá kĩ, rĩʼá tãndí ró kõlóngbõ ʼdî drí ậcị́ îtõzó kpá óʼdí nĩlí ạ̃tị́ ʼálâ. Nĩngá sĩ, Yũlị́yạ̃ ârí úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ kô. Gólâ lẽ tã-drị̃ trá gólĩyî drí ûjũlị́ nĩlí cãlé Fõníkĩsĩ ʼálâ, tãlâ gólĩyî ĩîcâ ró bê rĩlí tólâ kõlóngbõ ʼdî bê párá gólĩyî kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ. Fõníkĩsĩ ʼdĩ rĩʼá kpá võ ãzâ gólâ kõlóngbõ drí rĩzó âdrélé ʼá lâ lâṇõ ãkó rî ĩʼdî ʼbạ̃drị̃ Kẽrétẽ rî ʼá gõlé lạ̃njị́ drị̃ lésĩ ró. 13Nĩngá sĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ drí ngãzó rĩʼá vị̃lị́ cé mãnísĩ drị́-lị̃jị́ drị̃ lésĩ ró. Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã kõlóngbõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã ị̂sũzó kĩ, mã õngâ ró nĩlí Fõníkĩsĩ ʼálâ. Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ậdị̂ sị́ pãtrãkã lậnjị̃-lậnjị̃ ró ĩtí kõlóngbõ drí rĩzó âdrélé rú lâ rî âsélé bãgó lâ sĩ lôgõlé kõlóngbõ ʼálâ, tãlâ kõlóngbõ õnĩ ró bê. Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ drí võ rî ʼdĩ âyézó nĩzó ạ̃tị́ ʼálâ zãâ ãnyî ãnyî gõlé lị̃mvû tị́ ʼálâ ró. 14Gõʼdá ʼwãâ kạ̃gũmạ́ạ̃ drí ngãzó vị̃lị́ õnjí lâ ró ĩví lésĩ ró vị̃ị́ vị̃ị́. 15Drílâ vị̃zó kõlóngbõ ãmá bê yí ʼá ʼdĩ rú mbârâkã õnjí sĩ gõʼdá kõlóngbõ îyálé kãndã-kãndã. Tã ʼdî tãsĩ rî, mã îcá kô nĩlí sị́sị́ ʼálâ. Gõʼdá bê ĩtí rî, ãmâ drí gbõ kõlóngbõ âyézó kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí zẽlé nĩzó gõlé ĩʼdí bê lâ ĩlî sị́ drílâ rĩzó vị̃lị́ gõlé ʼálâ rî drị̃ị̂. 16Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ãmâ drí cãzó ãnyî ãkîrĩ zị̃lị́ Kódã rî rú, tãlâ âʼbãlé fínyáwá cácã ró ãmâ ngá lésĩ kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí sĩ. Nĩngá sĩ, ãmâ drí rû cẽzó tákányĩ kõlóngbõ fínyáwá gólâ ʼĩlí kõlóngbõ ândrê ãmá bê ʼdĩ ũgúlị́ rî âsélé. 17Nĩngá sĩ, ãmâ drí îcázó kõlóngbõ mvá rî ʼdĩ îngálé cú kõlóngbõ ândrê ʼdĩ ʼá, tãlâ õzó kô lêté dínyí lị̃mvû ʼá. Gõʼdá õjílã kõlóngbõ ândrê ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî ũrûkậ lâ yî drí ĩyíkâ gbúrúdị̃yạ̃ âtrõzó ĩʼdî kõlóngbõ ândrê ʼdĩ rúʼbạ́ lâ gõzó ômbélé njírí-njírí, tãlâ ʼbãlâ âʼdólé gạ́gạ́. Gõʼdá gólĩyî kpá rĩʼá ũrị̃ ró kĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ ãâʼdô kpá kõlóngbõ ʼdî zẽʼá ãnyî lị̃mvû tị́ ʼbạ̃drị̃ Líbĩyã kâ sínyítã ró rõô rî ʼálâ, gõʼdá kõlóngbõ drí vólé gãzó, kạ̃gũmạ́ạ̃ drí zẽzó lâ rû îzãlé. Tãlâ gólĩyî lẽé kô tã õnjí ʼdĩ drí rû ʼẽlé rî, gólĩyî drí ngãzó ítá bị́ ʼbạ̃rạ̃gạ̃ ạ́ngị́ gólâ kạ̃gũmạ́ạ̃ drí rĩʼá zẽlâ kõlóngbõ drí nĩzó rî îrílí dã vũdrị́. Gõʼdá gólĩyî drí kpá ậdị̂ lậnjị̃-lậnjị̃ kõlóngbõ drí rĩzó âdrélé rú lâ rî îrízó bãgó lâ sĩ lị̃mvû ʼá. Gõʼdá tã õjílã ʼdî ʼbá yî drí ʼẽlé ʼdĩ drí kõlóngbõ ʼbãzó rĩʼá nĩlí mãnísĩ ró. 18Gõʼdá vó lâ sĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ drí rĩzó zãâ rĩʼá vị̃lị́ õnjí lâ ró kpá óʼdí lị̃mvû drí rû cãzó kõlóngbõ rú õnjí ró. Gõʼdá ĩtí kậyị̂ ãzâ rî sĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngá lậnjị̃ ũrûkậ ãmbá kõlóngbõ ʼá rî ʼbá yî lûvũzó lị̃mvû ʼá. 19Gõʼdá kậyị̂ ãzâ ʼdĩ vósĩ rî, gólĩyî drí kpá drị́-ngá ngá ʼẽ kâ ũrûkậ ʼbá yî kõlóngbõ kâ ậʼdúzó lûvũlị́ kpá lị̃mvû ʼá ndrĩ. 20Nõô lâṇõ ûsû ãmâ trá rõô. Mã ndré kô lâ ngbãâ ị̃tú ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ yí bê kậyị̂ dũû sĩ tãlâ mũkũkũ drí sĩ. Ĩtí rî drí sĩ rî, mã îcá kô nị̃lâ kĩ, kõlóngbõ rî nĩlí ʼdĩ ángô lé ró yã rî. Gõʼdá nĩngá sĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ íyíkâ kpá fí zãâ vị̃ʼá õnjí ró rõô. Gõʼdá mã ị̂sũ tã gbõ kĩ, lạ́tị̂ ãzâ gõʼdá kó trá yûʼdạ́wạ́ ãmâ drí ngá pãzó ʼá lâ sĩ. 21Gõʼdá vó lâ sĩ, õjílã kõlóngbõ ʼdî ʼá rî ʼbá yî rî ĩyî trá kậyị̂ dũû sĩ lôsĩ ʼẽlé kõlóngbõ ʼá ʼálé ʼãʼí ró. Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî vósĩ rî, Póõlõ drí âdrézó gólĩyî ândrá tã âtálé gólĩyî drí ndrĩ kĩ, "Tí îcâ kó trá âʼdólé tãndí ró ãnî drí tã má drí âtálé trá ãnî ândrá Kẽrétẽ ʼálâ rî ârízó. Tí õzõ mã ãângâ drẽ kó kô Kẽrétẽ lésĩ rî, mã îcá kô lâṇõ nô ûsúlị́, gõʼdá kpá ngá gólĩyî kõlóngbõ kâ rî ʼbá yî íîcá kô lûvũlâ lị̃mvû ʼá ậvị̃lị́. 22Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má lẽ ãnî lị̃fị́ îmbálé âʼdólé pị̃pị̂sị́lị́ ị̂dû-ị̂dû bê. Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ãnî lãfálé ʼásĩ ʼdẽlé lị̃mvû ʼá lị̂mvúlị́ drãlé. Gõʼdá kõlóngbõ âʼdô rû îzãʼá cé nĩ. 23Má nị̃ ʼdĩî trá tã pạ̃tị́ị̃ ró, tãlâ Ôvârí ámákâ má drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî âjô mãlãyíkã íyíkâ má drị̃ị̂ ngạ́cị̂ gólâ ậwú ʼbá ãndrõ nô sĩ tã rî ʼdĩ âtálé má drí. 24Mãlãyíkã ʼdî kĩ má drí rî, 'Póõlõ, ní ʼê ũrị̃ kô! Ôvârí âʼdô ánî ʼbãʼá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró bũúũ ní drí té cãzó Rómã ʼálâ tã áníkâ ngĩlí kúmú ạ́ngị́ tólâ nã ândrá ánî tị̂ sĩ. Gõʼdá Ôvârí rî ʼâ âʼdô kpá ậʼdị́ʼá ãnî rú ndrĩ, gõʼdá ãnî ndrĩ ậcị́ ʼdĩ drị̃ị̂ rî ʼbá yî âʼdô ʼẽʼá ngá pãlé õdrã lị̃mvû kâ ʼdĩ ʼásĩ.' 25Ĩtí rî, má âtâ ãnî õjílã drí ndrĩ, ʼdõvó nĩ rî fĩî ị̂dû-ị̂dû sĩ. Má lẽ tã-drị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô ãmâ pãʼá ndrĩ té ĩtí õzõ gólâ drí âtálé trá má drí ʼdĩ kâtí. 26Gõʼdá kạ̃gũmạ́ạ̃ âʼdô kõlóngbõ ãmákâ zẽʼá ãkîrĩ ãzâ ʼá rû îzãlé cĩnyí cĩnyí." 27Nĩngá sĩ, kậyị̂ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû ãmâ drí ngãzó lậvũlị́ Kẽrétẽ ʼásĩ rî vósĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ drẽ zãâ kõlóngbõ zẽʼá ãmá bê lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá tólâ sĩ ãʼbí ító ʼâ ʼá, õjílã kõlóngbõ kâ drí tã ị̂sũzó kĩ, mã âcâ trá ãnyî ãkîrĩ ũrûkậ ʼbá yî rú. 28Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó kúnị́ mvá ômbélé trá bãgó sĩ rî îrílí lị̃mvû ʼá tãlâ lị̃mvû fĩfĩ ûjũzó rú lâ. Gõʼdá gólĩyî âsélé bê kúnị́ mvá rî ʼdĩ gõʼdá bãgó ômbézó lâ ʼdĩ ndrẽzó rî, gólĩyî drí ûsúzó lâ kĩ, lị̃mvû ʼdĩ fĩfĩ lâ rĩʼá pá lãfálé nyâʼdî-rị̃. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, mã nĩ bê fínyáwá ạ̃tị́ ʼálâ rî, gólĩyî drí kpá lị̃mvû fĩfĩ ûjũzó óʼdí. Gõʼdá nĩngá rî, gólĩyî drí fĩfĩ lâ ûsúzó rĩʼá cé pá lãfálé nyâʼdî-ãlô-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́. 29Ĩtí rî, ũrị̃ drí gãzó gólĩyî rú, tãlâ kõlóngbõ âʼdô nĩʼá rû ʼbẽlé kúnị́ rú gõʼdá rû îzãlé vólé. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó ậdị̂ sị́ pãtrãkã lậnjị̃-lậnjị̃ ró ĩtí sû kõlóngbõ drí rĩzó âdrélé rú lâ ʼá rî îrílí bãgó sĩ lị̃mvû ʼá kõlóngbõ ũgúlị́ lésĩ, tãlâ kõlóngbõ ãâdrê ró bê nĩ ãkó sị́sị́ ʼálâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî ãlô-ãlô drí rãtáã ʼẽzó ôvârí ngĩíngî ĩyíkâ rî ʼbá yî drí, tãlâ võ ạ̃ậwû ró bê ʼwãâ. 30Gõʼdá õjílã ũrûkậ gólĩyî kõlóngbõ ʼdî kâ rî ʼbá yî lẽ ĩyî trá ʼẽʼá ậvị̃lị́ kírî ró kõlóngbõ ʼdî ʼásĩ ĩyî nyãányâ pãlé. Gólĩyî âtrõ kõlóngbõ tíbê fínyáwá ró ômbélé ômbê kõlóngbõ ândrê ʼdĩ rú rî trá îrílí lị̃mvû ʼá bãgó sĩ, gõʼdá drílĩyî õnjõ gãzó kĩ, yĩ õrî rĩʼá nĩlí ậdị̂ lậnjị̃-lậnjị̃ kõlóngbõ kâ rî ʼbá yî îrílí lị̃mvû ʼá sị́sị́ lésĩ ró, tãlâ õʼbã ró kõlóngbõ ʼdî bê nĩ ãkó. 31Gõʼdá bê lé ĩtí rî, Póõlõ nị̃ tã gólĩyíkâ ʼdĩ trá. Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã lâ âtálé Yũlị́yạ̃ drí ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ʼdî ʼbá yî õrî kô ãmá bê kõlóngbõ nô ʼá rî, mã îcá kô âʼdólé ngá pãlé õdrã ʼásĩ lị̃mvû ândrê nõ drị̃ị̂ nõngá." 32Gõʼdá Yũlị́yạ̃ ârî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî bê rî, drílâ tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí bãgó gólĩyî kõlóngbõ mvá ʼdĩ ômbézó gạ́gạ́ gólâ ãmbá rî rú ʼdĩ ʼbá yî ômvãlé ngbá vólé, gõʼdá kõlóngbõ mvá ʼdĩ drí ʼdẽzó. 33Gõʼdá nĩngá sĩ, võ drí ʼẽrẽ ậwúlị́ rî sĩ ʼdî, Póõlõ ní drí ngãzó tã ʼbãlé gõʼdá õjílã gólĩyî ndrĩ kõlóngbõ ândrê ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí, õnyâ ró ĩyî ngá bê. Ĩtí rî, gólâ kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê trá rĩʼá kậyị̂ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû ãndrõ nô rĩʼá ngá gólĩyî kõlóngbõ kâ rî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé ĩʼdî cú ĩtí ngá nyãnyã ãzãkã dõ ãkó ãlôwálâ. 34Gõʼdá má ʼbã ãnî drí ngá nyãnyã nyãlé ãndrõ, ãʼdô ró bê mbârâkã sõlé ãnî rú, ãnî nyãányâ pãzó õdrã ʼásĩ. Má ʼbã ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩ, õjílã ãlô drãá kô lị̃mvû nõ ʼá." 35Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ãmbãtã trõzó gõzó ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí tã lâ sĩ õjílã ʼdî ʼbá yî ândrá ndrĩ. Gõʼdá drílâ tị̂ mvá lâ pị̃zó gõʼdá sõlé yí sị́lị́ nyãlé. 36Ĩtí, õjílã ndrĩ ʼdî ʼbá yî pị̃pị̂sị́lị́ lâ yî drí ậʼdị́zó, gõʼdá drílĩyî kpá ngá nyãnyã nyãzó. 37Ãmâ kậkậrậ ndrĩ kõlóngbõ rî ʼdĩ ʼá rî, rĩʼá dũû. 38Gõʼdá nĩngá sĩ, ãmâ ndrĩ nyálé bê ngá nyãnyã îcálé dũû rî, õjílã kõlóngbõ ʼdî kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ạ̃drúgú lâkí ʼbá kõlóngbõ drí rĩʼá njị̃lâ rî âtrõzó lûvũlị́ lị̃mvû ʼá, tãlâ lậnjị̃-lậnjị̃ lâ õzó kô kõlóngbõ îrí lị̃mvû zẽlé. 39Gõʼdá ị̃tú âfõ bê rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ị̃nyạ́kú ndrẽzó. Gõʼdá lé bê ĩtí rî, gólĩyî nị̃ị́ kô kĩ ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ ángô rî ĩʼdî yã. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí võ ʼãʼí gólâ sínyítã bê rî ndrẽzó, âfõ trá lị̃mvû tị́ lésĩ ró. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ trá kõlóngbõ ʼbãlé âdrélé ʼá lâ tólâ. 40Ĩtí õjílã ũrûkậ ʼbá yî kõlóngbõ ʼdî kâ drí ngãzó bãgó ậdị̂ lậnjị̃-lậnjị̃ kõlóngbõ drí rĩzó âdrélé rú lâ ʼá ʼdĩ kâ ômvãlé tú tú vólé, ãʼdô ró bê ậdị̂ lậnjị̃-lậnjị̃ ró ʼdĩ ʼbá yî drí ậvị̃zó lị̃mvû ʼá. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî înjî ĩyíkâ ngá kúdrạ̃lị́ kâtí rî îrílí lị̃mvû ʼá, ãʼdô ró bê njãâ kõlóngbõ pĩzó ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî îngâ ĩyíkâ ítá bị́ âmbélé kõlóngbõ tị́ lésĩ ró, tãlâ kạ̃gũmạ́ạ̃ õzê ró kõlóngbõ ʼdî bê gõlé lị̃mvû tị́ ʼálâ ró. 41Gõʼdá gbõ nyĩî ró, kõlóngbõ ândrê nõ drí ngãzó nĩʼá íyî ʼbẽlé ngạ́rạ́ sínyítã dị̃ lị̃mvû zẽlé rî rú tólâ. Võ lâ sị́sị́ lésĩ rî drí vólé gãzó ngạ́rạ́-ngạ́rạ́ gõʼdá îcá kô rû îʼwãlé fínyáwá lâ. Gõʼdá tãlâ lị̃mvû cú rĩʼá mbârâkã bê rõô rî drí sĩ rî, drílâ võ lâ vólé lésĩ rî pị̃zó cõlé ôṇõlé rõʼbó-rõʼbó. 42Gõʼdá nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã lẽzó ʼẽzó gạ̃nị́mạ̃ ʼbá ûfúlị́ ndrĩ, tãlâ gólĩyî õzó kô lị̃mvû yãâ fõzó lị̃mvû tị́ ʼálâ gõʼdá rãlé ʼbẽlé dị̃ ĩyî drị́gạ́ sĩ. 43Gõʼdá Yũlị́yạ̃ rî gógó gólĩyî drị̃lị́ ndrĩ rî lẽé kô Póõlõ drí drãlé. Ĩtí rî, gólâ lẽé tã-drị̃ kô ạ̃jú ʼbũ ʼbá drí gạ̃nị́mạ̃ ʼbá ûfúzó. Tã rî ʼdĩ võ lâ ʼá rî, gólâ drí tã ʼbãzó gólĩyî lị̃mvû yã ʼbá bê rî ʼbá yî drí lôwãzó sị́sị́ lị̃mvû ʼá lị̃mvû yãlé fõzó lị̃mvû tị́ ʼálâ. 44ʼDĩî vósĩ, gólâ drí tã ʼbãzó õjílã lâkí ʼbá rî yî drí ʼdẽzó gólĩyî vó, gólĩyî õmbâ ĩyíkâ fê ạ̃lị́ gólĩyî ôṇõ ʼbá kõlóngbõ ândrê ʼdĩ kâ lậnjị̃ ʼbá kô rî ʼbá yî drị̃ị̂, îcâ ró bê gólĩyî drí fõzó lị̃mvû tị́ ʼálâ cú ĩtí lêté ãkó lị̃mvû ʼá. Ĩtí rî, ãmâ drí tã ʼdî ʼẽzó té ĩtí, gõʼdá ãmâ drí ngãzó ndrĩ fõlé lị̃mvû tị́ ʼálâ rúʼbạ́ ạ̃ʼdị́ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\