Tã ʼẼʼẽ 28

1Gõʼdá nĩngá sĩ, mã câ bê dódó lị̃mvû tị́ ʼálâ rî, ãmâ drí ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ nị̃zó õjílã tólâ nã ʼbá yî tị́ sĩ kĩ, ãâʼdô ãkîrĩ rú bê Mãlátã rî ĩʼdî. 2Gõʼdá õjílã ãkîrĩ ʼdî kâ rĩʼá ĩyî õjílã tãndí ʼî ãmâ drí. Ôzê îtõ trá rĩʼá ʼdị̃lị́ gõʼdá võ trá ạ̃ʼdị́ ró rõô. Ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó lạ̃sị́ îcílí ãmâ drí yãlé. Gõʼdá gólĩyî drí kpá ãmâ vó ndrẽzó dódó ĩtí. 3Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó nĩʼá ngá zázá ậʼdúlị́ lạ̃sị́ ró. Gõʼdá gólâ ʼbã ngá zázá ʼdĩ bê lạ̃sị́ ʼá rî, nyĩî ró, ị̃nị̃ drí âfõzó ngá zázá rî ʼdĩ ʼásĩ, tãlâ ngá ãmé lạ̃sị́ kâ ʼdĩ drí sĩ, gõʼdá Póõlõ rî drị́ cĩlí. Gõʼdá drílâ njũzó gạ́gạ́ rú lâ. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã võ ʼdî kâ rî ʼbá yî ndrélé bê ị̃nị̃ ʼdî njû trá ĩtí Póõlõ rî drị́ rú rî, gólĩyî drí rĩzó tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ âʼdô ʼbãʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró õjílã ûfú ʼbá ʼî. Gólâ pâ yî trá õdrã lị̃mvû kâ rî ʼásĩ, gõʼdá ôvârí ãzâ ʼbá yî gólĩyî tã õjílã kâ kĩ ʼbá ró rî âʼdô lâṇõ fẽʼá gólâ drí drãzó vólé." 5Nĩngá sĩ, Póõlõ drí ngãzó ị̃nị̃ ʼdî îyálé íyî drị́ ʼásĩ lạ̃sị́ ʼá. Nĩngá rî, ngá ãzâ õnjí lâ ʼé rû kô Póõlõ rî drị́ bê. 6Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí rĩzó gólâ rî tẽlé, drị́ lâ õgâ ró bê, gõʼdá gólâ õʼdê ró bê zãlô zĩî ãvõ ró vũdrị́, gõʼdá gólĩyî drí rĩzó kpị̃ị̂. Ngá ãzãkã õnjí lâ ró rî ʼé rû gbõ kó kô gólâ drí ãlôwálâ. Ĩtí rî, tã ị̂sũ gólĩyíkâ Póõlõ rî tãsĩ rî drí rû jãzó. Nĩngá rî, gólĩyî drí tã âtázó kĩ, Póõlõ ãâʼdô ôvârí ãzâ ʼî. 7Ãnyî võ rî ʼdĩ rú rî, ʼbã ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ rî kâ bê rĩʼá. Drị̃-ʼbá rî ʼdĩ rú lâ rĩʼá Pũbị̃lị́yạ̃. Ĩtí rî, ãgô rî ʼdĩ drí ãmâ trõzó drị́ rị̃ sĩ yí drí ʼbã ʼálâ kậyị̂ nâ sĩ ũmú íyíkâ ró. Gólâ ndrê ãmâ vó tãndí ró ĩtí. 8Gõʼdá ãgô rî ʼdĩ átá lâ bê rĩʼá ậyị́ʼá gbãrãkã drị̃ị̂ ʼâ lãzé bê gõʼdá kpá ẽʼdẽ bê rõô. Gõʼdá Póõlõ ârî tã rî ʼdĩ bê rî, drílâ ngãzó nĩlí fĩlí jó ãgô rî ʼdĩ kâ ʼálâ, gõʼdá íyî drị́ ʼbãlé gólâ rú rãtáã ʼẽzó Ôvârí rî îjízó gólâ rî îngálé ngá lãzé rî ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá ngá lãzé ãgô ʼdĩ kâ drí rû ndẽzó. 9Gõʼdá tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ngá lãzé ʼbá ãzâ ʼbá yî ndrĩ ãkîrĩ ʼdî ʼá rî ʼbá yî drí ngãzó ânĩlí ĩyî Póõlõ ngálâ. Gõʼdá ĩtí rî, Póõlõ drí gólĩyî êdézó ngá lãzé ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 10Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ãmâ drẽ zãâ rĩʼá Mãlátã ʼá tólâ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí drị́-ngá fẽzó ãmâ drí dũû, ãwô-ĩtí ʼẽzó ãmâ drí rõô. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, kậyị̂ ãmâ drí ʼẽzó võ ʼdî âyélé rî sĩ, gólĩyî drí kpá ngãzó ngá gólĩyî ãmâ drí lẽlé ậcị́ tõzó rî ʼbá yî âfẽlé ãmâ drí. 11Nĩngá sĩ, ãmâ drí rĩzó Mãlátã ʼálâ párá nâ. ʼDĩî vósĩ, ãmâ drí õjílã Ãlẽkẽzãndĩríyã kâ ũrûkậ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá trá Mãlátã ʼálâ párá kạ̃gũmạ́ạ̃ õnjí kâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî ʼbá yî ûsúzó. Gólĩyî trá ʼẽʼá ngãlé nĩlí Ĩtálĩyã ʼálâ kõlóngbõ ândrê ĩyíkâ sĩ. 12Ĩtí rî, ãmâ drí nĩzó kõlóngbõ rî ʼdĩ sĩ cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sĩrãkósã rî ʼálâ. Gõʼdá ãmâ drí rĩzó tólâ kậyị̂ nâ. 13Nĩngá sĩ, ãmâ drí ngãzó gõʼdá nĩlí kõlóngbõ sĩ jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Rẽgíyã rî ʼá ʼbạ̃drị̃ Ĩtálĩyã kâ rî ʼálâ. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ rî sĩ rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ drí ngãzó rĩʼá vị̃lị́ tãndí ró ãmâ ũgúlị́ lésĩ ró kõlóngbõ zẽlé ʼwãâʼwâ ró. Gõʼdá ãmâ drí ngãzó cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Põtẽyólĩ rî ʼá kậyị̂ rị̃ gólâ ãmâ drí ângázó Rẽgíyã lésĩ rî sĩ. 14Gõʼdá jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼá rî, ãmâ drí tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ãzâ ʼbá yî ûsúzó. Nĩngá rî, gólĩyî drí ãmâ trõzó rĩlí ĩyí bê ĩyî drí ʼbã ʼálâ kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ sĩ. Gõʼdá vó lâ sĩ rî, ãmâ drí ngãzó tólâ sĩ nĩlí pá sĩ Rómã ʼálâ. 15Gõʼdá õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ Rómã ʼálâ rî ʼbá yî ârî bê ĩyî tã kĩ, ãmâ ãâʼdô bí ânĩʼá rî, gólĩyî drí ngãzó ânĩlí ãmâ ûsúlị́ lạ́tị̂ drị̃ị̂. Ũrûkậ ʼbá yî ûsû ãmâ võ ngá lậzị̂ kâ Ãpíyã kâ rî ʼá. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ûsû ãmâ võ gólâ rĩʼá zị̃lâ "'Jó-nâ-ũmú-kâ-rî-ʼbá-yî"' ʼálâ. Gólĩyî ânĩ ãmâ lậgúlị́ gõʼdá ãmâ drị̃lị́ Rómã ʼálâ. Gõʼdá Póõlõ ndrê õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî bê rî, mbârâkã drí fĩzó gólâ ʼá. Gõʼdá gólâ drí ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí tãlâ gólĩyî tãsĩ. 16Gõʼdá mã câ bê Rómã ʼálâ rî, drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ kâ drí gạ̃nị́mạ̃ ʼbá ãzâ ʼbá yî trõzó ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá, gõʼdá gólâ drí Póõlõ rî âyézó rĩlí jó ãzâ ʼá lómígówá ãzâ bê ãlô gólâ rî vó ndrẽlé, tãlâ gólâ õzó kô rãâ. 17Gõʼdá kậyị̂ nâ Póõlõ rî cãcã Rómã ʼálâ rî vólé drị̃ ʼásĩ rî, gólâ drí ngãzó drị̃-ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ gólĩyî âʼdó ʼbá tólâ rî ʼbá yî ậzị́lị́ ânĩlí yí ngálâ. Ĩtí rî, gólĩyî drí ânĩzó gólâ rî ûsúlị́. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Ámâ ậdrúpị̃ yî, má ậzị̂ ãnî ânĩlí má ngálâ, tãlâ má ngî ró bê tã ámákâ ãnî drí. Má ʼé ngá ãzâ õnjí lâ ró kô õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí. Gõʼdá má îzãá lãʼbí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî kô. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, õjílã Yẽrõsãlémã kâ rû mâ trá gõʼdá fẽlé drị̃-ʼbá Rómã kâ rî ʼbá yî drị́gạ́. 18Gõʼdá drị̃-ʼbá Rómã kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê tã ámákâ bê rî, gólĩyî ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, má õʼé tã õnjí ãzãkã kô gólâ lâṇõ fẽzó má drí tã lâ ʼá rî. Bê trá ĩtí rî, gólĩyî lẽ trá ámâ înjílí vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. 19Gõʼdá drị̃-ʼbá ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî gã ĩyî trá dó kĩ nĩ rî, íĩînjî mâ kôʼdáwá vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, tã ãlô má drí îcálé trá ʼẽlâ ámâ pãzó rî rĩʼá kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ rî îjílí ĩʼdî tã ámákâ kĩlí. Gõʼdá má lẽé kô tã âtálé õjílã ámâ nyãányâ kâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rú gólâ ândrá. 20Tãlâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, má ậzị̂ ãnî ânĩlí má ngálâ nõ úlị́ ámákâ rî ʼbá yî ârílí. Mĩ ndrê drẽ, óômbê mâ trá nyãrĩ nô sĩ, tãlâ ʼdíyî pã ʼbá gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ndrĩ lị̃fị́ ʼbãzó gólâ rî âcâ-âcâ vó rî tãsĩ." 21Nĩngá sĩ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Mã ûsú wárãgã ãzãkã gólâ õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ drí âjólé ánî tãsĩ rî kô, gõʼdá kpá õjílã gólĩyî âcá ʼbá trá Yũdạ́yạ̃ lésĩ rî âtá tã ní rú õnjí ró kô. 22Gõʼdá mã nị̃ trá kĩ, ʼbạ̃drị̃ ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ õjílã âtâ tã õnjí trá ãnî gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá Yésũ vó rî ʼbá yî rú. Gõʼdá ĩtí rî, mã lẽ trá tã ị̂sũ-ị̂sũ áníkâ ârílí tã Yésũ kâ rî tãsĩ ãmâ bị́ sĩ." 23Nĩngá sĩ rî, drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kậyị̂ ʼbãzó ĩyî drí rû êʼbézó ʼá lâ Póõlõ yí bê. Gõʼdá kậyị̂ rû êʼbê ʼdĩ kâ sĩ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ dũû drí ânĩzó ĩyî võ gólâ Póõlõ drí rĩzó rĩlí rî ʼá. Gõʼdá îtõlé cị̃ị́nó rî lésĩ cãlé bũúũ ngạ́cị̂ ʼá, Póõlõ ngî tã âtî-âtî tãndí lạ́tị̂ gólâ õjílã drí rĩzó kũmũ Ôvârí kâ zẽlé Yésũ ʼásĩ rî tãsĩ rî trá gólĩyî drí. Gólâ âtâ trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Yésũ ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá âjólé rî." Gólâ âtâ ʼdĩ tã gólâ Músạ̃ yî tã ậngũ ʼbá yí bê drí îgĩlí trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ ʼdíyî pã ʼbá rî tãsĩ rî ngĩngĩ lâ sĩ. 24Gõʼdá nĩngá rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ũrûkậ lâ yî drí tã lẽzó úlị́ Póõlõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá, gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî lẽé kô. 25Ĩtí, gólĩyî bê trá njãâ ʼẽʼá ĩyî Póõlõ rî âyélé rî, gólĩyî lẽé tã-drị̃ kô ãlô úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ʼá ĩyî lãfálé ʼásĩ. Gõʼdá ĩtí rî, Póõlõ drí tã ạ̃dũkũ nô âtázó gólĩyî gã ʼbá dó tã Ôvârí kâ ʼdĩ ârílí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ tã ãnî drí, nĩ gã tã Ôvârí kâ kô dó. Nĩ ʼê tã õzõ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí ʼẽlé rî tí kô, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âtâ úlị́ trá gólĩyî tãsĩ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã sị́lị́ ạ̃kû ró ạ̃kû ró kĩ nĩ rî, 26'Ní ngâ gõʼdá ní nĩ ró õjílã áníkâ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ, gõʼdá ní âtâ ró tã gólĩyî drí kĩ, "Nĩ rî úlị́ má drí âtálé rî ârílí, gõʼdá nĩ îcá kô tã ífí lâ nị̃lị́! Nĩ rî ngá ndrẽlé, gõʼdá nĩ ndré ngá má drí rĩʼá ʼẽlâ rî kô!" 27Ní âtâ tã gólĩyî drí ĩtí, tãlâ gólĩyî drị̃ rĩʼá âmbâ-âmbâ ró tã ámákâ rî drí fĩzó ʼá lâ. Gõʼdá gólĩyî jâ ĩyî bị́ kpá trá vólé gõʼdá kpá lị̃fị́ âmbézó gạ́gạ́. Tí õzõ ãʼdô kó kô ĩtí rî, tí gólĩyî âʼdô îcáʼá pạ̃tị́ị̃ tã ámákâ ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ nị̃zó lâ, gõʼdá úlị́ ámákâ ârílí ĩyî bị́ sĩ tã ífí lâ nị̃zó. Tí tã âtî-âtî ámákâ âʼdô fĩʼá gólĩyî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî ãâdĩ ró drị̃ tã õnjí ʼásĩ âgõzó má ngálâ. Ĩtí rî, má âʼdô gólĩyî êdéʼá âʼdólé dódó.' " Ĩsáyã 6.9-10 28Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ âtâ tã kpá õjílã ãmbâ-ãmbâ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má lẽ ãnî drí nị̃lâ kĩ, Ôvârí âfẽ tã âtî-âtî tãndí lạ́tị̂ lédrẽ-lédrẽ kâ kâ nõ trá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî drí. Gólĩyî âʼdô tã âtî-âtî rî ʼdĩ âríʼá nĩ, tãlâ gólĩyî õlẽ ró tã bê ʼá lâ." Nĩngá sĩ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî Póõlõ rî âyélé. 30Gõʼdá nĩngá sĩ, Póõlõ drí rĩzó Rómã ʼálâ ndrô rị̃ jó rĩzó rĩlí ʼá lâ ậdị̂ sĩ rî ʼá. Gólâ rî zãâ rĩlí tãndí ró õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩʼá gólâ rî lômílí tólâ rî ʼbá yí bê. 31Gólâ rî trá rĩʼá tã ngĩlí gólĩyî drí tã âtî-âtî tãndí lạ́tị̂ õjílã drí rĩzó kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî tãsĩ. Gólâ îmbâ gólĩyî trá tã Kúmú Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá gólâ îcâ trá tã âtî-âtî ʼdĩ âtálé õjílã gólĩyî ndrĩ ânĩ ʼbá gólâ ngálâ rî ʼbá yî drí cú ĩtí ũrị̃ ãkó, tãlâ tólâ rî, ófẽé lâṇõ kô drílâ tã âtî-âtî ʼdĩ tãsĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\