Tã ʼẼʼẽ 3

1Kậyị̂ ãzâ sĩ, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí nĩzó jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ, ị̃tú-pá nâ sĩ lạ̃njạ́túlị́ bê, tãlâ ʼdĩî rĩʼá ị̃tú-pá rãtáã ʼẽ kâ Ôvârí drí rî ĩʼdî. 2Gõʼdá gólĩyî câ bê ạ́tị̃ ãzâ ndõgõ ạ̃ʼdị́-drị̃ kâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ gólâ rĩʼá zị̃lâ Sũ-ãkĩ ʼdî tị́ rî, drílĩyî õjílã ãzâ ʼbá yî ûsúzó rĩʼá ĩyî ãgô ãzâ gólâ rĩ ʼbá õṇõ ró rî njị̃ʼá. Útị̂ ãgô ʼdĩ kó õṇõ ró ĩtí. Kậyị̂ vósĩ cé, órî trá ãgô rî ʼdĩ njị̃lị́ gõʼdá ʼbãlé võ rî ʼdĩ ʼá rĩlí ậdị̂ zị̃lị́ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá nĩlí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ rî yî tị́ sĩ. 3Gõʼdá ãgô õṇõ ró ʼdĩ ndrélé bê Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê rĩʼá ĩyî ânĩʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ rî, drílâ ngãzó ậdị̂ zị̃lị́ gólĩyî tị́ sĩ. 4Ĩtí rî, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí ngãzó rĩʼá ĩyî gólâ rî ndrẽlé dĩí, gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Ní ndrê võ ãmâ ngáá nõlé." 5Nĩngá sĩ, ãgô õṇõ ró ʼdĩ drí võ ndrẽzó gólĩyî ngálâ lị̃fị́ ʼbãʼbã bê. Gólâ ị̂sũ íyíkâ kĩ nĩ rî, ãwô-ʼdĩ, gólĩyî âʼdô ĩyî trá ʼẽʼá ậdị̂ fẽlé yí drí. 6Gõʼdá Pétẽrõ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Âʼdó kô ngá gólâ ậdị̂ ró rî ĩʼdî má drí ʼẽʼá fẽlâ ní drí. Gõʼdá võ lâ ʼá rî, má âʼdô ngá gólâ âʼdó ʼbá má bê rî fẽʼá ĩʼdî. Má âtâ tã ní drí nõ mbârâkã gólâ Yésũ Krístõ gólâ Nãzãrétã lésĩ rî kâ sĩ, ʼdõvó ní ngâ ûrû gõʼdá ậcị́ tõlé." 7Gõʼdá Pétẽrõ ní drí õṇõ ʼdî drị́-ágó lâ rũzó ạ̃ngbũ, ãʼdô ró bê gólâ rî ʼbãlé ngãlé âdrélé ûrû. Gõʼdá ʼwãâ õṇõ ʼdî pá lâ yî gõʼdá pá lị̃fị́ lâ yí bê drí âmbázó. 8Gõʼdá drílâ ngãzó âdrélé ûrû íyî pá nyãányâ drị̃ị̂, gõʼdá ngãlé rĩʼá lậmúlị́. Drílâ ngãzó Ôvârí rî lûyị́lị́ ãyĩkõ ãmbá sĩ. Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí ʼdũwạ̃ Pétẽrõ yí bê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ Ôvârí rî lûyị́lị́. Gõʼdá ãyĩkõ drí sĩ rî, ãgô rî ʼdĩ drí ngãzó nĩʼá lậmú bê gõʼdá kpá lôwã bê. 9Gõʼdá õjílã ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá tólâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ nã ʼálâ rî ʼbá yî ndrê ĩyî bê ãgô rî ʼdĩ rĩʼá lậmúʼá gõʼdá kpá rĩʼá Ôvârí rî lûyị́ʼá rî, 10drílĩyî gólâ rî nị̃zó kĩ, gólâ ĩʼdî ãgô õṇõ ró gólâ rĩ ʼbá rĩlí ãnyî ạ́tị̃ tị́ kậyị̂ vósĩ cé rĩʼá ậdị̂ zị̃lị́ õjílã tị́ sĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrúndrú, tãlâ tã lârâkô gólâ rû ʼẽ ʼbá trá ãgô ʼdĩ drí rî tãsĩ. 11Nĩngá sĩ, õjílã tị̂ lâ yî drí ậʼdị́lị́ trá ndrúndrú ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî ãgô rî ʼdĩ trá âdréʼá ãnyî Pétẽrõ yî lạ̃gạ́tị́ Yõwánĩ bê jó bị́lị́ gólâ zị̃lị́ jó bị́lị́ kúmú Sólõmõ kâ rî ʼá. Ĩtí, õjílã dũû drí ngãzó rãlé gólĩyî ngáá tólâ. 12Gõʼdá Pétẽrõ ndrélé bê õjílã tị́lị́lị́ rû êʼbéʼá rî, drílâ ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õjílã ámákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ, ãnî tị̂ ậʼdị̂ tã nô tãsĩ ãʼdô drí sĩ yã? Gõʼdá nĩ rî ãmâ ndrẽlé dĩí ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ rî ị̂sũlâ kĩ nĩ rî, mã êdê ãgô rî nõ mbârâkã ãmákâ sĩ ngãtá rĩrĩ ãmákâ mbị̂ Ôvârí lị̃fị́ rî sĩ yã? Âʼdó kô rĩʼá ĩtí. 13Nõô tã gólâ Yésũ drí ʼẽlé trá rî ĩʼdî. Gólâ rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí gólâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã, Ĩsákã, Yãkóbã, gõʼdá kpá ũrûkậ ʼbá yî drí rõlé rî kâ. Ôvârí ʼbã Yésũ rî lậnjị̃ trá tákányĩ ĩʼdî, drílâ mbârâkã fẽzó Yésũ drí âʼdózó ngá-tị̂ ãmbá dũû nõ drị̃lị́ ndrĩ. Gõʼdá âʼdólé bê trá ĩtí rî, nĩ âṇõ gólâ rî ạ̃lị̃ trá drị́-ãcê ʼbá drí gõʼdá gólâ rî gãzó dó kúmú Pĩlátõ ândrá, gbõ lé Pĩlátõ lẽ tã bê drị́ âyézó Yésũ rú sĩ rî. 14Yésũ rĩʼá õjílã tãndí ró gólâ tã Ôvârí kâ ʼẽ ʼbá rî ĩʼdî, gõʼdá nĩ gã gólâ trá dó Pĩlátõ ândrá, gõʼdá Pĩlátõ rî îjízó ãvõ fũ ʼbá ãzákôlâ ʼdĩ înjílí ĩʼdî Yésũ rî gógó võ lâ ʼá. 15Yésũ gólâ nõ ãnî drí ʼẽlé drãlé ʼdĩ, gólâ ĩʼdî rĩʼá ãlô gólâ õjílã ʼẽ ʼbá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú rî. Gólâ rî õdrã vósĩ, Ôvârí ʼbã gólâ trá lîdrílí õdrã ʼásĩ. Ãmâ nyãányâ ndrê gólâ trá kpá óʼdí cú ãmâ lị̃fị́ sĩ. 16Rĩʼá mbârâkã Yésũ rî ʼdĩ kâ, gólâ ãgô õṇõ ró ãnî drí ndrẽlé trá ndrĩ nô ʼbã ʼbá âʼdólé dódó ʼdĩ. Gólâ lẽ tã trá Yésũ ʼá. Tã rî ʼdĩ tãsĩ, Yésũ drí fãfã fẽzó gólâ drí ngãzó ậcị́ tõlé, õzõ ãnî drí ndrẽlé nõ tí. 17"Ámâ ậdrúpị̃ yî, má nị̃ tã gólĩyî ãnî drí ʼẽlé drị̃-ʼbá ãníkâ rî ʼbá yí bê Yésũ rú gólâ rî ạ̃lị̃ âṇõzó drãlé rî trá, gõʼdá nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ mĩ nị̃ị́ kô kĩ nĩ rî, rĩʼá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ ãngó nõ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró rî ĩʼdî. 18Gõʼdá ạ̃kû ró nã sĩ, Ôvârí ʼbã tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî trá tã ậngũlị́ kĩ nĩ rî, ʼdíyî pã ʼbá rî ʼdĩ âʼdô lâṇõ ûsúʼá gõzó drãlé. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, yí âyê tã rî ʼdĩ trá âʼdólé õzõ ʼdĩî kâtí. 19"Ãnî ámâ ậdrúpị̃ yî, tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí, nĩ âdĩ drị̃ tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá rû jãlé úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârílí gõʼdá ị̂njị̃lị́ ĩʼdî, tãlâ Ôvârí õjĩ ró bê tã õnjí ãníkâ vólé ngbá. 20Ôvârí âʼdô Yésũ rî gógó gólâ drí njĩlí ạ̃kû ró nã sĩ ʼdíyî pã ʼbá ró rî âjóʼá ãnî ngálâ, tãlâ gólâ õsõ ró mbârâkã íyíkâ bê ãnî ʼá õjílã íyíkâ ró. 21Yésũ bê ʼbũû ʼálâ, rĩʼá tólâ bũúũ kậyị̂ tíbê gólâ drí ngá ʼẽzó ndrĩ óʼdí ró õzõ sị́sị́ rî kâtí rî. Ạ̃kû ró nã sĩ, Ôvârí ʼbã tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî rĩʼá tã rî ʼdĩ ʼbá yî ngĩlí. 22Tã âʼdálâ ró, Músạ̃ âtâ tã Yésũ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, 'Ôvârí Yãkóvã âʼdô õjílã ãzâ ãnî ʼásĩ ʼẽʼá âʼdólé tã ậngũ ʼbá ró má tí. Îcâ trá ãnî drí tã cé tị̂tị̂ tã ậngũ ʼbá rî ʼdĩ drí âtálé ãnî drí rî ârílí ʼẽlé, 23tãlâ gólĩyî gólâ rî ârí ʼbá kôʼdáwá rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî trõʼá vólé õjílã íyíkâ rî ʼbá yî lãfálé sĩ ûfúlị́.' ʼDĩî úlị́ Músạ̃ kâ ĩʼdî. 24Gõʼdá má âtâ kpá óʼdí ãnî drí drị̃ âdĩlí tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ Sãmõwélẽ gõʼdá tã ậngũ ʼbá ũrûkậ ʼbá yí bê ndrĩ, gólĩyî tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtá ʼbá trá rî ậngũ ĩyî tã trá tã gólĩyî Yésũ drí ʼẽʼá ʼẽlâ kậyị̂ ãmákâ nõ ʼbá yî ʼá rî tãsĩ. 25"Ĩtí rî, îcâ trá ãnî drí ãnî drị̃ âdĩlí tã õnjí ʼásĩ, tãlâ tã gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî sĩ ạ̃kû ró nã rî kpá rĩʼá ãnî drí, gõʼdá tã-drị̃ lẽlẽ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ạ̃kû ró nã sĩ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí bê rî rĩʼá kpá ãnî drí. Gólâ âtâ trá Ãbãrãyámã drí kĩ nĩ rî, 'Má âʼdô ánî ózõwá yî ʼbãʼá ândrâ-tãndĩ fẽlé õjílã ãngó drị̃ kâ drí ndrĩ.' 26Má âtâ tã ãnî drí kĩ nĩ rî, Yésũ ĩʼdî rĩʼá gólâ Ôvârí drí njĩlí lãjóʼbá íyíkâ ró gõʼdá gólâ rî âjózó ãnî drí sị́sị́ tã õnjí ãníkâ âyélé, tãlâ Yésũ õsõ ró mbârâkã íyíkâ ãnî ʼá rĩzó tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî õjílã íyíkâ ró."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\