Tã ʼẼʼẽ 4

1Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê õtírĩ rĩî tã ʼdî ʼbá yî âtálé õjílã drí rî, drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ũrûkậ ʼbá yî drí âcázó Sạ̃dúsị̃ ũrûkậ ʼbá yí bê, gõʼdá kpá drị̃-ʼbá lómígówá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâ lómígówá íyíkâ ũrûkậ ʼbá yí bê. 2Gólĩyî rĩʼá ạ̃wạ̃ ró, tãlâ úlị́ gólĩyî Pétẽrõ yî drí rĩzó õjílã îmbálé kĩʼá nĩ rî, Yésũ õlîdrî trá õdrã ʼásĩ rî tãsĩ, tãlâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã lîdrî-lîdrî õjílã kâ õdrã ʼásĩ rî trá rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. 3Âʼdólé bê trá ĩtí rî, drílĩyî Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê rũzó ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá ậʼdú kõlé tólâ ngạ́cị̂ ãlô, tãlâ trá rĩʼá lạ̃njạ́túlị́ drị̃ lésĩ ró, gõʼdá ị̃tú-pá îcá kô tã kĩ ʼbá ậzị́zó ndrĩ tã gólĩyíkâ kĩlí kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ. 4Gõʼdá kpálé bê ĩtí rî, õjílã gólĩyî tíbê úlị́ Pétẽrõ kâ ârí ʼbá trá rî ĩyî lãfálé sĩ rî, õjílã dũû âdĩ ĩyî drị̃ trá tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ tã lẽlé Yésũ ʼá. Bê trá ĩtí rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî yî drí âcázó õzõ kútũ-njị̂ kâtí. 5Cị̃ị́nó lâ sĩ, tã kĩ ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rû êʼbézó kpãkã ãlô võ ãlô ʼá tólâ Yẽrõsãlémã ʼálâ tã Pétẽrõ yí kâ kĩlí. 6Gõʼdá Ánãsĩ gólâ âʼdô trá sị́sị́ nã sĩ ãmbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rĩʼá gólĩyí bê, gõʼdá õjílã âʼdó ʼbá kpá bê rî yî rĩʼá Kãyífã, Yõwánĩ, Ãlẽkẽzándã gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ʼbã ʼálé Ánãsĩ kâ rî ʼásĩ âʼdó ʼbá kpá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ró rî ʼbá yí bê. 7Nĩngá sĩ, gólĩyî drí Pétẽrõ yî ậzị́zó âdrélé ĩyî ândrá kpãkã ãlô ãgô gólâ õṇõ ró êdélé trá rî bê. Gólĩyî îjî Pétẽrõ yî trá kĩ nĩ rî, "Ãnî, nĩ êdê ãgô õṇõ ró nõ ángô tí yã? Ãʼdî fẽ mbârâkã ãnî drí drị́-ãcê bê tã ʼdî ʼẽzó rî nĩ yã?" 8Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã lôgõzó mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ kĩ nĩ rî, "Drị̃-ʼbá õjílã ãmákâ rî yí kâ gõʼdá sị́sị́-lésĩ ãmákâ rî ʼbá yí bê, 9nĩ rî rĩʼá ãmâ îjílí nõ tã tãndí ãmákâ ʼẽlé ãgô õṇõ ró nõ ʼẽzó âʼdólé dódó rî tãsĩ yã? 10ʼDõvó nĩ lẽ bê trá tã nị̃lị́ tã lâ ʼdĩ tãsĩ rî, má âtâ ãnî drí gõʼdá kpá õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí ndrĩ kĩ nĩ rî, rĩʼá drị́-ãcê Yésũ Krístõ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî kâ ĩʼdî ãgô õṇõ ró nõ pã ʼbá âʼdólé dódó gõʼdá kpá gólâ rî ʼbãlé âdrélé nõngá ãnî ândrá ãndrõ õjílã ndị̂ndị̂ ró nõ. Yésũ ĩʼdî ãlôlâ gólâ ãnî drí îpálé drãlé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî, gõʼdá Ôvârí ʼê gólâ trá lîdrílí õdrã ʼásĩ. 11"Ãnî drị̃-ʼbá õjílã ãmákâ rî ʼbá yí kâ, nĩ ârî drẽ úlị́ ámákâ nõ. Gólâ rĩʼá ĩʼdî kó ãlô ậjû ró tã îgĩzó tã lâ sĩ búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩʼá nĩ rî, 'Ậjû gólâ jó ʼdị̃ ʼbá drí gãlé dó rî âʼdô gõʼdá trá ậjû tãndí ró tã lâ drí lâzélé rõô jó ʼdị̃zó rî ĩʼdî.' Lôngó 118.22 12Ĩtí rî, má lẽ ãnî drí nị̃lâ dódó kĩ nĩ rî, gólâ cé ĩʼdî ãlô gólâ îcá ʼbá ãmâ õjílã mvá pãlé rû îzã gõʼdá kpá õdrã ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ tãlâ tã õnjí ãmákâ sĩ, Ôvârí âfẽé drị́-ãcê tã ʼdî ʼẽzó õjílã ãzãkã drí kó kô." 13Nĩngá sĩ, tã kĩ ʼbá gólĩyî rû êʼbé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, tãlâ úlị́ gólĩyî Pétẽrõ yî drí âtálé Yõwánĩ bê ngbạ́ngậ lâ ró ũrị̃ ãkó ʼdĩ yî sĩ, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê õjílã tãkó ʼî, zị́ ĩyî tã kô. Gólĩyî ndrê ĩyî Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê kĩ nĩ rî, gólĩyî âʼdô rĩʼá Yésũ rî ãzí-ãzí ʼî, tãlâ tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rĩʼá nyé õzõ Yésũ kâ rî tí. 14Gõʼdá ãgô gólâ õṇõ ró pãlé trá rî rĩʼá âdréʼá tólâ dódó Pétẽrõ gõʼdá Yõwánĩ yí bê. Tã rî ʼdĩ sĩ, gólĩyî îcá gõʼdá kô tã õnjí ãzãkã âtálé úlị́ Pétẽrõ kâ âtálé trá ʼdĩ rú. 15Nĩngá sĩ, drílĩyî Pétẽrõ yî gõʼdá ãgô õṇõ ró rî bê lôfõzó vólé ĩví ʼálâ jó rû êʼbê kâ ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó rĩʼá tã ị̂ʼbị̃lị́ ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, 16"Mã âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî õjílã ʼdî ʼbá yî drí yã? Tã pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã ndrĩ rĩ ʼbá rĩlí ĩyî Yẽrõsãlémã ʼá nõngá rî ʼbá yî nị̃ trá kĩ nĩ rî, gólĩyî ʼê tã tị̂ drí ậʼdị́zó ʼdĩ nĩ, gõʼdá mã gãá tị̂ lâ kô. 17Gõʼdá mã ʼbã tã gólĩyî drí, gólĩyî õzó kô tã âtá Yésũ rî tãsĩ ãlôwálâ õjílã ãzãkã drí, tãlâ tã rî ʼdĩ õzó lậʼbú õjílã rõô drí kô." 18Gõʼdá nĩngá sĩ, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó Pétẽrõ yî ậzị́lị́ Yõwánĩ bê âgõlé jó ʼálâ. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã ʼbãzó Pétẽrõ yî drí, gólĩyî ĩîmbâ õjílã kô óʼdí Yésũ rî tãsĩ ngãtá cé Yésũ rî rú zị̃lị́ ĩʼdî õjílã drí yã rî. 19Gõʼdá Pétẽrõ yî drí ngãzó ûrû Yõwánĩ bê tã-drị̃ gólĩyíkâ ʼdĩ lôgõlé kĩ nĩ rî, "ʼDõvó nĩ njĩ drẽ, tã gólâ ángô rî ĩʼdî Ôvârí drí ndrẽlé tãndí ró rî, tã ãníkâ ârílí ĩʼdî, ngãtá tã Ôvârí kâ ârílí ĩʼdî. 20Ãmâ drí rî, mã îcá kô tị̂ cĩlí gạ́ tã gólĩyî ãmâ drí ndrẽlé trá Yésũ drí ʼẽlé gõʼdá kpá tã gólĩyî ãmâ drí ârílí trá gólâ drí rĩʼá âtálâ rî ʼbá yî drị̃ị̂." 21Gõʼdá ĩtí rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ gõʼdá lạ́tị̂ lâṇõ fẽzó Pétẽrõ yî drí rî kô, tãlâ õjílã trá ndrĩ rĩʼá ĩyî Ôvârí rî lûyị́ʼá ĩʼdî ãgô õṇõ ró ʼbãlé trá âʼdólé dódó ʼdĩ tãsĩ. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî drí cé úlị́ ĩyíkâ ãlô ʼdĩ ʼbá yî âtázó ĩʼdî ngbálí-ngbálí óʼdí Pétẽrõ yî drí Yõwánĩ bê, gõʼdá drị́ yĩzó gólĩyî rú sĩ. 22Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê ʼê ĩyî trá tã lârâkô ạ́ngị́ ʼî, tãlâ ãgô õṇõ ró ʼbãlé âʼdólé dódó ʼdĩ, ndrô lâ rĩʼá kôrô nyâʼdî-rị̃ drị̃ị̂ sĩ. 23Gõʼdá óyĩlí bê drị́ Pétẽrõ yî rú sĩ Yõwánĩ bê rî, drílĩyî ngãzó gõlé ãzí-ãzí lâ yî ngálâ, gõʼdá tã gólâ drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé trá ʼdĩ ngĩlí gólĩyî drí. 24Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî ârílí bê ĩyî tã ʼdî ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ndrĩ Ôvârí rî lûyị́lị́ kpá rãtáã ʼẽlé kpãkã ãlô kĩ, "Kúmú ãmákâ gólâ ãmâ drị̃lị́ ãngó nõ ʼá rî, ní ʼbã ãmâ nĩ ʼbũû bê, ị̃nyạ́kú bê, lị̃mvû ândrê bê, gõʼdá ngá ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá ʼá lâ rî ʼbá yí bê. 25Gõʼdá ní nị̃ tã ãmákâ trá. Nî ĩʼdî tã nô âtá ʼbá sị́sị́ úlị́ ífí sĩ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Dạ̃wúdị̃ drí, gólâ âʼdó ʼbá tã áníkâ ʼẽ ʼbá ró rî. Líndrí Tãndí áníkâ ʼbã gólâ trá tã âtálé kĩ nĩ rî, 'Kúmú ạ́ngị́ ʼbạ̃drị̃ kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî trá ạ̃wạ̃ ró Kúmú ãmákâ Ôvârí rú. Gólĩyî drí rû êʼbézó ãlô tã õnjí ị̂ʼbị̃lị́ kpị̃ị̂ ạ̃wạ̃ ʼẽlé gólâ rú lõʼwâ ãkó. Gólĩyî lẽ trá kpá õmbã ʼẽlé ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ ãngó nõ ʼá rî rú.' Lôngó 2.1-2 27"Gõʼdá ngbãângbânõ rî, úlị́ Dạ̃wúdị̃ kâ ʼdĩ ʼê rû trá, tãlâ kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ gõʼdá drị̃-ʼbá ị̃nyạ́kú drị̃ kâ Põnĩtíyõ Pĩlátõ drí tã ị̂ʼbị̃zó jạ̃rị́bạ̃ nô ʼá nõngá õjílã lídí Rómã lésĩ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ bê Yésũ rú, lãjóʼbá áníkâ gólâ ní drí âjólé ʼdíyî pã ʼbá ró ãngó nõ ʼá rî. 28Õzõ kpálé gólĩyî ĩʼdî õjílã tã ị̂ʼbị̃ ʼbá tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽzó rî, ní ʼbã tã rî ʼdĩ ʼbá yî nĩ âʼdólé, tãlâ ʼdĩî rĩʼá tã gólâ ní drí lẽlé trá rî ĩʼdî, gõʼdá nî trá cú mbârâkã lâ bê drílâ rû ʼẽzó. 29"Kúmú ãmákâ Ôvârí, mí nị̃ tã õnjí gólĩyî õjílã ãmákâ sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî drí lẽlé ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ rú rî trá, tãlâ ãmâ drí tã Yésũ kâ pẽzó õjílã drí rî sĩ. Ãmâ rĩʼá lãjóʼbá áníkâ ĩʼdî, ní âfẽ mbârâkã ãmâ drí úlị́ áníkâ nõ ʼbá yî âtázó õjílã drí Yésũ rî tãsĩ cú ĩtí ũrị̃ ãkó. 30Ní âʼdâ ánî mbârâkã õjílã drí tã ʼẽʼẽ gólâ nõ sĩ. Ní ʼbã ãmâ ngá lãzé ʼbá pãlé âʼdólé dódó, gõʼdá kpá tã lârâkô ãzâ ʼbá yî ʼẽlé drị́-ãcê gólâ lãjóʼbá tãndí áníkâ Yésũ kâ sĩ." 31Gõʼdá gólĩyî ndẽlé bê rãtáã rî, võ gólĩyî drí rû êʼbézó ʼá lâ ʼdĩ drí rû îyázó gbị̃ gbị̃ gbị̃. Gõʼdá nĩngá sĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí mbârâkã fẽzó gólĩyî drí rõô, gõʼdá gólĩyî drí ngãzó rĩʼá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí cú ĩtí ũrị̃ ãkó. 32Ĩtí rî, kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî drí rĩzó ĩyî ngá ãlô ró, tã ị̂sũ gólĩyíkâ kpá ãlô. Gõʼdá gólĩyî kárá lẽ trá ngá ʼẽlé võ ãlô ʼá. Gõʼdá õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ãlô gólĩyî lãfálé sĩ ngá gólĩyî íyî nyãányâ kâ lậpị́lị́ cé íyî ífífí drí. Gólĩyî ndrĩ rî trá ĩyî ậmúlị́ ĩyî lãfálé ʼásĩ. 33Lãjóʼbá rî ĩyî trá mbârâkã ãmbá sĩ kárá tã îyálé õjílã drí kĩ nĩ rî, Kúmú Yésũ lîdrî trá õdrã ʼásĩ. Gõʼdá Ôvârí rî trá ândrâ-tãndĩ fẽlé gólĩyî drí tákányĩ. 34Ĩtí rî, gólĩyî âʼdó ʼbá trá gólĩyî lãfálé ʼá ạ́mvú yí bê gõʼdá kpá jó yí bê rî ʼbá yî trá rĩʼá ĩyî njãâ ʼbãlâ ĩyî gĩlí vólé gõʼdá lãfâ lâ trõlé fẽlé lãjóʼbá drí lânjílí õjílã gólĩyî ĩzã bê rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ âʼdô ĩzã gólĩyíkâ rî ʼbá yî vó ró. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã ãzãkã trá yûʼdạ́wạ́ ĩzã ró gólĩyî lãfálé ʼásĩ. 36Ãgô ãzâ rú bê Yõsépã rî ʼê tã ʼdî nĩ té ĩtí. Gólâ rĩʼá ʼbạ̃súrú Lạ́vị̃ kâ rî ʼásĩ, gõʼdá útị̂ gólâ ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Sãyĩpãrásĩ rî ʼálâ. Gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî tíbê lãjóʼbá drí zị̃lị́ kpá Bãrãnábã rî. Ĩtõ lâ kĩ nĩ rî, õjílã gólâ rĩ ʼbá mbârâkã sõlé ãzí-ãzí ʼá rî. 37Yõsépã Bãrãnábã rî gógó gî ạ́mvú íyíkâ ãzâ vólé gõʼdá lãfâ lâ trõzó fẽlé lãjóʼbá drí, ãʼdô ró bê õjílã ĩzã ró rî ʼbá yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\