Tã ʼẼʼẽ 5

1Gõʼdá ãgô ãzâ bê rú lâ Ãnãníyã, gõʼdá õkó lâ rî rú íyíkâ rĩʼá Sãfírã. Ãnãníyã ndrê tã Bãrãnábã kâ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ gĩzó vólé gõʼdá ậdị̂ lâ trõzó fẽlé ngbá tã lẽ ʼbá gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî drí rî trá. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Ãnãníyã yî kpạ̃rạ̃tị́ õkó lâ bê drí kpá ngãzó ạ́mvú ĩyíkâ ãzâ ʼbãlé gĩlí vólé, tãlâ tã lẽ ʼbá gólĩyî ĩzã ró rî ʼbá yî pãzó lãfâ lâ sĩ. Tákõ tã ị̂sũ gólĩyíkâ bê rĩʼá ngĩî, gólĩyî trõ lãfâ rî ʼdĩ ũrûkậ lâ lậpị́lị́ ị̃nị́nị̂ ró ĩyî drí, gõʼdá ãʼdô ró cé ũrûkậ lâ trõzó ĩʼdî fẽlé lãjóʼbá drí õjílã ĩzã ró rî ʼbá yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ. Nĩngá sĩ rî, Ãnãníyã drí lãfâ ʼdĩ ũrûkậ lâ trõzó cé ĩʼdî fẽlé Pétẽrõ drị́gạ́ nĩʼá lânjílâ ngá ãkó lé ʼbá yî drí. 3Nĩngá sĩ, Pétẽrõ nị̃ tã Ãnãníyã kâ ʼẽlé ʼdĩ trá. Ĩʼdî Pétẽrõ drí tã âtázó Ãnãníyã drí kĩ nĩ rî, "Ãnãníyã, ní âdô õnjõ ʼî. Ní âyê tã ị̂sũ õnjí Sãtánã kâ fĩlí ánî pị̃pị̂sị́lị́ îzãlé ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Tã ní drí ʼẽlé ʼdĩ rĩʼá tã õnjí ʼî. Tã ʼdî rĩʼá tã Sãtánã kâ ʼî, gólâ ʼbã nî nĩ ãndrõ õnjõ âdólé Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí kĩ, lãfâ ạ́mvú ʼdĩ kâ gĩzó vólé rî, ní fẽ trá ndrĩ ngá ãkó lé ʼbá yí drí, gõʼdá ní drí ũrûkậ lâ trõzó ánîngá lậpị́lị́ ánî nyãányâ drí ʼdĩ. 4Sị́sị́ rî, ạ́mvú ʼdĩ trá áníkâ ĩʼdî, gõʼdá ní gílí bê vólé rî, lãfâ lâ trá kpá áníkâ ĩʼdî ngá gólĩyî ní drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá ní ị̂sũ tã tã õnjí nõ ʼẽzó ãʼdô tãsĩ yã? Ní rí ʼdĩ kô õnjõ âdólé ʼdĩ cé ãmâ lãjóʼbá Yésũ kâ rî yî drí, ní rî õnjõ ʼdî âdólé ʼdĩ kpá Ôvârí rî nyãányâ drí!" 5Ĩtí, Ãnãníyã, ní drí rĩrĩ úlị́ nõ ârílí rî ʼá rî, ní drí ngãzó ʼdẽlé gbũ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ãvõ ró kĩní-kínî. Gõʼdá ánî drãdrã ʼdî ũrị̃ lâ drí fĩzó rõô õjílã gólĩyî tã lâ ârí ʼbá trá rî ʼbá yî rú. Gólĩyî âʼdô trá ũrị̃ ró mbârâkã Ôvârí kâ ʼdĩ tãsĩ. 6Nĩngá sĩ, ãgô mvá ãzâ ʼbá yî drí ânĩzó ãvõ lâ gõlé ítá sĩ gõʼdá njị̃zó lâ vólé ʼbãlé ʼbú ʼá. 7Gõʼdá ị̃tú-pá lậvũ trá nâ rî kâtí, õkó lâ Sãfírã drí gõzó âcálé Pétẽrõ ngálâ, gõʼdá gólâ nị̃ị́ drẽ tã gólâ rû ʼẽ ʼbá ágó lâ drí rî kô. 8Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã âtázó Sãfírã drí kĩ nĩ rî, "Ní âtâ drẽ má drí lãfâ gólâ ạ́mvú gĩzó vólé rî vó lâ trá ĩʼdî rĩʼá ndrĩ má drị́gạ́ nõ yã?" Ĩtí rî, Sãfírã ní drí tã kõzó kĩ, "Ãwô, lãfâ vó ạ́mvú gĩzó rî rĩʼá ndrĩ ĩʼdî ʼdĩ." 9Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó gólâ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Ãnî ánî ágó bê, nĩ dĩ mãnĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âdózó ãʼdô tãsĩ yã? Ní ndrê trá, õjílã gólĩyî ánî ágó rî ãvõ trõ ʼbá ʼbãlé ʼbú ʼá rî trá rĩʼá ânĩʼá ĩyî jó tị́lị́-tị̂ ʼá nõ. Gólĩyî âʼdô kpá ánî ãvõ njị̃ʼá ngbãângbânõ vólé nĩʼá ʼbãlâ ʼbú ʼá." 10Nĩngá sĩ ʼwãâ, Sãfírã ní drí ngãzó ʼdẽlé vũdrị́ Pétẽrõ ândrá gõʼdá kpá drãlé. Gõʼdá ãgô mvá ʼdĩ ʼbá yî âfílí bê jó ʼálâ rî, gólĩyî drí ãvõ lâ ndrẽzó ậyị́ʼá tólâ ndrạ̃ạ̃. Nĩngá sĩ, ãgô mvá ʼdĩ ʼbá yî drí ãvõ lâ njị̃zó vólé nĩʼá ʼbãlâ kpá ʼbú ʼá ágó lâ rî lóʼdé gãrã drị̃ ʼá. 11Nĩngá sĩ, ũrị̃ drí fĩzó õjílã ndrĩ kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼá rõô, gõʼdá kpá õjílã ũrûkậ ʼbá yî ndrĩ tã ʼdî ârí ʼbá trá rî yí bê. 12Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼê ĩyî tã lârâkô gólĩyî õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó drí lâ yî sĩ rî trá dũû, õzõ gólĩyî drí Ôvârí rî îjízó ĩyî pãlé ʼẽlâ rî kâtí. Gõʼdá tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî rî ĩyî trá kárá rû êʼbélé võ ãlô ʼá ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. 13Gbõ lé õjílã tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá kô rî ʼbá yî ʼbã ĩyî bê lậnjị̃ gólĩyî rú rî, gõʼdá gólĩyî rĩʼá ũrị̃ ró rû êʼbélé võ ãlô ʼá õjílã ʼdî ʼbá yí bê. 14Gõʼdá âʼdô bê kpálé ĩtí rî, tólâ kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, ãgô õkó ãzâ ʼbá yí bê dũû, drílĩyî kpá tã lẽzó Kúmú Yésũ ʼá, gõʼdá gólĩyî drí ĩyî lôfízó õjílã tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî lãfálé. 15Nĩngá sĩ, tãlâ tã lârâkô lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ rî, õjílã drí ngãzó rĩʼá ngá lãzé ʼbá ĩyíkâ lôjílí lôʼbãlé ĩyî ndríí lạ́tị̂ lãjóʼbá yí kâ rĩʼá trõlâ ĩʼdî rî gãrã drị̃ lâ ʼásĩ gbãrãkã drị̃ị̂ sĩ gbũrũkũ yí bê, ãʼdô ró bê, õzõ Pétẽrõ õtírĩ lậvũû rî, gólâ õdõ ró ngbãâ gólĩyî dõdõ ngãtá gbõ ngbãâ gólâ rî líndrí õgõ ró ngá lãzé ʼbá ũrûkậ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, gólĩyî tã ị̂sũ bê kĩ, ãâʼdô ngá lãzé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá âʼdólé dódó. 16Nĩngá sĩ, õjílã tị́lị́lị́ drí ânĩzó ʼbạ̃drị̃ mvá gólĩyî ãnyî Yẽrõsãlémã rú rî lésĩ rĩʼá ngá lãzé ʼbá ĩyíkâ lôjílí gõʼdá kpá gólĩyî líndrí õnjí bê rî ʼbá yí bê. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô trá ndrĩ ʼdó dódó. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, tã drí ʼdẽzó Kãyífã drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ʼá õjílã gólâkâ rĩʼá zị̃lâ Sạ̃dúsị̃ rî ʼbá yí bê lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî rú, tãlâ tã ʼẽʼẽ lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ tã lâ âgî trá gólĩyî lị̃fị́. 18Nĩngá sĩ, gólĩyî drí lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ûrúzó ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 19Gõʼdá mãlãyíkã Ôvârí kâ drí ânĩzó ngạ́cị̂ sĩ ạ́tị̃ gạ̃nị́mạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî njị̃lị́ hõwé-hõwéẽ, gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî lôfõzó vólé. Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 20"Mĩ nĩ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼálâ, gõʼdá nĩ âtâ ró tã lédrẽ-lédrẽ óʼdí Yésũ ʼá nõ tãsĩ ndrĩ õjílã drí." 21Nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ ʼdĩ ârízó. Gõʼdá cị̃ị́nó lâ sĩ, gólĩyî drí ngãzó nĩlí ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼálâ rĩlí õjílã îmbálé tólâ. Gõʼdá kpá ị̃tú-pá rî ʼdĩ sĩ, drị̃-ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó õjílã Yúdạ̃ yí kâ sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî ậzị́lị́ ndrĩ rû êʼbélé ĩyî ãlô võ tã kĩ kâ ʼá. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó lómígówá jõlé ĩyî nĩlí lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ậdrị̃lị́ âjílí ĩyî drí gạ̃nị́mạ̃ lésĩ. 22Gõʼdá lómígówá ʼdĩ ʼbá yî cálé bê ĩyî gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ rî, gólĩyî ûsú lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî tólâ kôʼdáwá. Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó gõlé gõʼdá tã âtálé tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, 23"Mã cálé bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá tólâ rî, mã ûsû ạ́tị̃ áâʼbã trá ngạ́rạ́-ngạ́rạ́, gõʼdá lómígówá lâ yî rĩʼá ĩyî lị̃fị́ ngíyá ró ạ́tị̃ ʼdî ndrẽʼá. Gõʼdá mã njị̃lị́ bê ạ́tị̃ lâ ʼdĩ rî, mã ûsú õjílã ãzãkã jó ʼá tólâ kô." 24Gõʼdá drị̃-ʼbá lómígówá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ rî ʼbá yí kâ gõʼdá drị̃-ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rî, ĩtõ lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ kô, gõʼdá gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó kĩ, "Ãʼdô tã âʼdô nĩ yã?" 25Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ drí ngãzó ânĩlí gõʼdá tã âtálé kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî ãnî drí ʼbãlé trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ʼbá yî ĩyîngá rĩʼá ĩyî ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼálâ õjílã lị̃fị́ îmbáʼá ĩyî tólâ." 26Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî ârílí bê ĩyî tã ʼdî rî, drị̃-ʼbá lómígówá kâ rî drí ngãzó lómígówá íyíkâ yí bê gõʼdá nĩlí lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ậdrị̃lị́ âjílí tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí. ʼDĩî, gólĩyî ậdrị̃ị́ lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî mbârâkã sĩ kô, tãlâ gólĩyî rĩʼá ũrị̃ ró kĩ, õjílã ãâʼdô ngãʼá õmbã ró, õzõ yĩ õlôʼê lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî lârâkô lâ ĩyî trá rî, gõʼdá õjílã ãâʼdô kpá ĩyî lûvũʼá kúnị́ mvá sĩ. 27Gõʼdá nĩngá sĩ, lómígówá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ậdrị̃lị́ gõʼdá gólĩyî ʼbãlé âdrélé tã kĩ ʼbá yî ândrá. Nĩngá sĩ, Kãyífã drí tã âtázó õmbã sĩ lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, 28"Sị́sị́ nã sĩ, mã ʼbã tã trá ãnî drí ngbálí-ngbálí âʼdó kô tã Yésũ rî tãsĩ rî îmbálé õjílã drí. Gõʼdá ngbãângbânõ, tã rî ʼdĩ võ lâ ʼá rî, tã îmbâ ãníkâ lậʼbû trá õjílã Yẽrõsãlémã kâ drí ndrĩ, gõʼdá nĩ lẽ nô ãmâ rú îzãlé õdrã Yésũ kâ ʼdĩ tãsĩ. Nĩ ʼê tã õnjí ʼdĩ ĩtí ãʼdô tãsĩ yã?" 29Nĩngá sĩ, Pétẽrõ yî lãjóʼbá ãzâ ʼbá yí bê, drílĩyî ngãzó tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãmbá ãmákâ, mã lẽ trá tíkó tã áníkâ ârílí. Gõʼdá õzõ tã áníkâ ʼdĩ õʼbã ãmâ tã Ôvârí kâ rî gãlé dó rî, gõʼdá rĩʼá mbị̂ ãmâ drí lậnjị̃ ʼbãzó Ôvârí rú, âʼdó kô õjílã mvá rú. 30Gõʼdá ãnî nyãányâ tãsĩ rî, ãnî ĩʼdî gólĩyî Yésũ rî îpá ʼbá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ drãlé õdrã ãnyĩ kâ ró rî sĩ, gõʼdá Ôvârí rî ĩʼdî gólâ Yésũ rî ʼbã ʼbá lîdrílí õdrã ʼásĩ rî, âʼdô trá kpá Ôvârí rî gógó ʼdĩ ĩʼdî gólâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî. 31Gõʼdá Ôvârí ʼbã lậnjị̃ trá Yésũ rú gólâ rî ʼbãzó rĩlí yî Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró ʼbũû ʼálâ drị́-ãcê bê Kúmú ãmákâ ró, gõʼdá kpá ʼdíyî pã ʼbá ró. Gõʼdá ãmâ rî gógó nyãányâ lâ yî tãsĩ rî, mã rî tã nô ʼbá yî âtálé õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí, tãlâ gólĩyî ũnị̃ ró bê, gólâ ʼdíyî pã ʼbá ʼî, gõʼdá gólĩyî ãâdĩ ró ĩyî drị̃ tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ gólâ ãâyê ró tã õnjí gólĩyíkâ bê. Mã îcâ trá tã ʼdî ʼbá yî âtálé, tãlâ tã gólĩyî Yésũ drí ʼẽlé rî ʼbá yî rĩʼá ndrĩ ãmâ lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gõʼdá Líndrí Tãndí gólâ Ôvârí drí âjólé gólĩyî tã íyíkâ ârí ʼbá rî yî drí kpá rĩʼá lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró tã pạ̃tị́ị̃ âʼdálé gólĩyî drí." 33Gõʼdá nĩngá sĩ, tã kĩ ʼbá ârílí bê ĩyî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rî, gólĩyî drí ngãzó õmbã ró lậvũlị́ kôrô. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ trá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ûfúlị́. 34Gõʼdá tã kĩ ʼbá ãzâ ãlô drí ngãzó âdrélé ûrû võ tã kĩ kâ ʼdĩ ʼá. Tã kĩ ʼbá rî ʼdĩ rú lâ Gãmãlélẽ, gólâ rĩʼá Pạ̃rúsị̃ gólâ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼbá yî îmbá ʼbá ʼî õjílã drí, gõʼdá õjílã cé tị̂tị̂ ị̂njị̃ ĩyî gólâ trá. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ tã ʼbãzó lómígówá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî õtrõ lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî tãkõ fínyáwá ĩví ʼálâ. 35ʼDĩî vósĩ, drílâ ngãzó tã âtálé tã kĩ ʼbá ãzí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã ámâ ãzí-ãzí yî ró Ĩsĩrãʼélẽ kâ nõ ʼbá yî, nĩ ị̂sũ tã dódó tã gólâ ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãgô nõ ʼbá yî drí rî tãsĩ, tãlâ nĩ õzó tã ányâ ʼẽê kô. 36Nĩ ị̂sũ tã tã gólâ Túdạ̃ kâ rî tãsĩ, gólâ sị́sị́ tã âmã ʼbá kĩ nĩ rî, yí ãʼdô õjílã tã lâ drí lâzélé kôrô rî ĩʼdî. Gólâ ngâ rû jãlé ạ̃jú ʼbũlị́ kúmú ʼbạ̃drị̃ nô kâ bê. Ĩtí rî, õjílã dũû ʼdẽ ʼbá gólâ vósĩ ạ̃jú ʼbũ ʼbá ró rî rĩʼá õzõ kámá-sû kâtí. Gõʼdá úfúlị́ bê gólâ rî gógó trá rî, gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá gólâ vósĩ rî ʼbá yî drí rû lâpẽzó, gõʼdá tã rî ʼdĩ drí âʼdózó gbõ tã gólâ cú ĩtí ífí ãkó rî ró. 37"Gõʼdá tã ʼdî vósĩ rî, Yúdạ̃ gólâ õjílã Gãlĩláyã kâ ró rî drí kpá drị̃ îngázó kậyị̂ gólâ rĩzó õjílã lãlé rú lâ yî îgĩ-îgĩ bê rî sĩ. Õjílã dũû ʼdê ĩyî kpá trá gólâ vósĩ ạ̃jú ʼbũlị́ kúmú ʼbạ̃drị̃ nô kâ bê. Gõʼdá ódrí kpá gólâ rî fũzó. Nĩngá sĩ, gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá gólâ vósĩ rî ʼbá yî drí kpá rû lâpẽzó ĩyî. 38Bê trá ĩtí rî, ãʼdô tã õjílã nô ʼbá yí kâ tãsĩ nõngá rî, má âtâ ãnî drí, nĩ ʼê tã õnjí ãnî drí lẽlé ʼẽlé rî gólĩyî drí kôʼdáwá. Nĩ âyê gólĩyî nĩlí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. Tãlâ õzõ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî gõʼdá tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rî yí bê ãʼdô cé tã gólĩyíkâ rî ĩʼdî rî, tã rî gógó yî âʼdô âʼdóʼá kpá cú ĩtí ífí ãkó, õzõ tã Túdạ̃ yí kâ Yúdạ̃ bê rî kâtí. 39Gõʼdá õzõ tã rî gógó ãʼdô ĩyî Ôvârí kâ ĩʼdî rî, îcá kô gólĩyî lôgálé, tãlâ nĩ âʼdô ãnî nyãányâ ûsúʼá ạ̃jú ʼbũʼá Ôvârí bê." 40Nĩngá sĩ, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ Gãmãlélẽ kâ kĩzó nĩ rî, úũfû lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî kôʼdáwá rî tã-drị̃ lâ lẽzó. Ĩtí, drílĩyî lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó lôfílí gõlé jó ʼálâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî ʼbãzó cãlé ônjóróʼbí sĩ, gõʼdá tã ʼbãzó gólĩyî drí kĩ, gólĩyî ãâtâ ĩyî tã kó kô óʼdí Yésũ rî tãsĩ, gõʼdá gólĩyî âyézó. 41Nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí âfõzó ĩví ʼálâ võ tã kĩ kâ rî ʼásĩ. Gólĩyî trá ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî ûsû lâṇõ trá tã Yésũ kâ tãsĩ. Gõʼdá Ôvârí ndrê gólĩyî kpá trá îcâ-îcâ ró lâṇõ ûsúlị́ tã Yésũ kâ tãsĩ. 42Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî vósĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá zãâ rĩlí kậyị̂ vósĩ cé rĩʼá tã îmbálé õjílã drí Yésũ rî tãsĩ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá gõʼdá kpá õjílã drí ʼbã ʼásĩ. Gólĩyî ʼbã õjílã trá tã nị̃lị́ kĩ, Yésũ ãâʼdô ĩʼdî ʼdíyî pã ʼbá ró gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá âjólé sị́sị́ rî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\