Tã ʼẼʼẽ 6

1Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, tã lẽ ʼbá Yésũ kâ âʼdólé bê trá ĩyî lîzóʼá rõô rî, tã lẽ ʼbá gólĩyî lãfálé sĩ âʼdó ʼbá ĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rĩ ʼbá ĩyî Gị̃rị́kị̃ tị̂ âtálé ĩʼdî rî ʼbá yî, drílĩyî ngãzó rĩʼá tã gĩlí gólĩyî Yúdạ̃ ró rĩ ʼbá cé Ị́bũrũ tị̂ âtálé ĩʼdî rî ʼbá yî rú. Gólĩyî kĩ nĩ rî, "Ạ̃yị́zị́ ãmákâ rî ʼbá yî rí ĩyî gõʼdá ngá nyãnyã gólĩyíkâ gólâ rĩʼá lânjílâ kậyị̂ vósĩ cé ạ̃yị́zị́ drí ndrĩ rî ûsúlị́ kô." 2Ĩtí rî, lãjóʼbá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ngãzó ĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî ậzị́lị́ rû êʼbélé võ ãlô ʼá. Gõʼdá drílĩyî tã âtázó tã lẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Rĩʼá fí dó ãmâ drí ngãzó lôsĩ tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtâ kâ õjílã drí rî âyézó gõʼdá ngãzó nĩlí rĩʼá lôsĩ ngá nyãnyã lânjî kâ ʼẽlé ĩʼdî yã? 3ʼDĩî võ lâ ʼá rî, ãmâ ậdrúpị̃ yî, rĩʼá tãndí ró ãnî drí îcázó õjílã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ njĩlí ãnî lãfálé sĩ, gólĩyî ãnî drí nị̃lị́ trá kĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ĩyî ʼá rî ʼbá yî gõʼdá kpá âʼdó ʼbá ĩyî tã nị̃nị̃ bê rõô rî. Ĩtí rî, mã âʼdô gólĩyî ʼbãʼá lôsĩ ʼdî ʼẽlé. 4Gõʼdá ãmâ rî gógó nyãányâ lâ tãsĩ rî, lôsĩ ãmákâ ãʼdô ró zãâ rãtáã ʼẽʼẽ ĩʼdî, gõʼdá úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî âtâ-âtâ lâ ĩʼdî õjílã drí." 5Ĩtí rî, õjílã ndrĩ drí tã ʼdî drị̃ lâ lẽzó ĩʼdî gõʼdá gólĩyî drí ngãzó õjílã tãndí njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ʼbá yî njĩlí. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî lãfálé rî, gólĩyî njĩ Sĩtĩfánõ gólâ tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rõô pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê yí ʼá dũû rî kpá trá. Gõʼdá gólĩyî njị̂-kázíyá njĩlí Sĩtĩfánõ bê rî ʼbá yî rĩʼá: Fílĩpõ ãzâ, Põrõkárõ, Nĩkõnórã, Tímõnõ, Pãrãmónã gõʼdá Nĩkólã. 6Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí õjílã ĩyî drí njĩlí trá njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî ậzị́zó ʼbãlé lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí drị́ ʼbãzó gólĩyî drị̃ị̂, ãʼdô ró bê gólĩyî ʼbãlé ngá lânjí ʼbá ró õjílã ạ̃yị́zị́ ró rî ʼbá yî drí. Gõʼdá drílĩyî rãtáã ʼẽzó ngá lânjí ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ Ôvârí drí, tãlâ gólâ õpâ ró gólĩyî lôsĩ rî ʼdĩ ʼẽrẽ lâ ʼá. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, õjílã ị́tị́lị́lị́ drí ngãzó rĩʼá tã lẽlé úlị́ Ôvârí kâ ʼá. Ĩʼdî ĩtí, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí lîzózó âcálé dũû Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yî dũû drí kpá tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá. 8Gõʼdá Ôvârí rî trá ândrâ-tãndĩ fẽlé rõô Sĩtĩfánõ drí gõʼdá kpá rĩʼá mbârâkã fẽlé gólâ drí tã dũû tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼẽzó õjílã dũû ândrá. 9Nĩngá sĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî rĩʼá tị̂ ânyálé gólâ bê mbârâkã Ôvârí drí fẽlé drílâ rî tãsĩ. Gólĩyî rĩʼá õjílã jạ̃rị́bạ̃ gólĩyî zị̃lị́ Sĩrénẽ gõʼdá Ãlẽkẽzãndĩríyã rî ʼbá yí kâ, gólĩyî rî trá lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ ʼẽlé ndrĩ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó fĩlí ĩyî õjílã ũrûkậ ʼbạ̃drị̃ gólĩyî zị̃lị́ Sĩlísĩyã gõʼdá Ásĩyã bê rî ʼbá yí kâ lãfálé tị̂ ânyálé Sĩtĩfánõ bê. 10Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã Sĩtĩfánõ trá âʼdólé tã nị̃nị̃ bê îcálé tã trõlé õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî tị́ sĩ. 11Ĩtí, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí õjílã ãzâ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî gĩlí, tãlâ õnjõ âdólé Sĩtĩfánõ rú tã âtálé kĩ nĩ rî, "Mã ârî ãgô nõ gbórókõ lâ trá rĩʼá Ôvârí yî lôʼdáʼá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Músạ̃ bê." 12Ĩtí rî, úlị́ ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ rî, õjílã Yẽrõsãlémã kâ gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî gõʼdá lãʼbí îmbá ʼbá gólĩyíkâ rî ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî ạ̃wạ̃ ró Sĩtĩfánõ bê. Gõʼdá nĩngá sĩ, tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî drí ngãzó ârálé ạ̃wạ̃ sĩ Sĩtĩfánõ ngálâ gõʼdá gólâ rî rũlị́ âjílí võ tã kĩ kâ rî ʼálâ drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ậzị́lị́ tã kĩ ʼbá ró rî ʼbá yî ândrá. 13Nĩngá sĩ, gólĩyî drí tã âtázó õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí lạ́tị̂ gólâ ángô rî ĩʼdî gólâ rî mõndrã fẽzó õnjõ sĩ yã. Gõʼdá gólĩyî kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ vósĩ cé, ãgô nõ rî zãâ tã õnjí âtálé ĩʼdî jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rú gõʼdá kpá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ gólĩyî Músạ̃ drí lôpélé ạ̃tị́ ʼálâ ãmâ drí rî ʼbá yî rú. 14Mã ârî gólâ trá gólâ õtírĩ âtálâ kĩʼá nĩ rî, Yésũ õjílã Nãzãrétã kâ ró rî ãâʼdô jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ûfúʼá gõʼdá kpá lãʼbí gólĩyî Músạ̃ drí îmbálé trá ãmâ drí rî ʼbá yî ôjáʼá vólé." 15Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩlí võ tã kĩ kâ ʼá rî ʼbá yî drí ngãzó ĩyî võ ndrẽlé Sĩtĩfánõ ngálâ, tãlâ tã gólâ drí ʼẽʼá âtálâ rî ârílí, gõʼdá gólĩyî ndrê gólâ rî nị̃lị́ trá rĩʼá lậgúʼá õzõ mãlãyíkã nị̃lị́ kâtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\