Tã ʼẼʼẽ 7

1Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ drí ngãzó tã îjílí Sĩtĩfánõ tị́ kĩ nĩ rî, "Úlị́ gólĩyî õjílã nô ʼbá yî drí rĩʼá âtálâ ní rú nõ ʼbá yî pạ̃tị́ị̃ yã?" 2Gõʼdá Sĩtĩfánõ drí ngãzó tã ʼdî lôgõlé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ãmbá ámákâ, mõndrã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ má rú ʼdĩ âʼdó kô tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Ámâ ậdrúpị̃ yî gõʼdá ãnî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê, nĩ ârî drẽ úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî. Ạ̃kû ró nã sĩ rî, Ôvârí gólâ âʼdó ʼbá mbârâkã bê ngá ãmbá nõ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ndrĩ rî âʼdâ íyî nyãányâ trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã drí õzõ ãnî drí nị̃lị́ trá rî kâtí. Kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ, Ãbãrãyámã rî trá rĩlí ʼbạ̃drị̃ gólâ rĩʼá zị̃lâ Mõsõpõtámĩyã rî ʼálâ, ʼdĩî gólâ nĩí drẽ kô rĩlí Hãránã ʼálâ. 3Gõʼdá nĩngá sĩ, Ôvârí âʼdálé bê íyî nyãányâ trá Ãbãrãyámã drí rî, Ôvârí drí ngãzó tã âtálé Ãbãrãyámã drí kĩ nĩ rî, 'Ní ngâ ʼbạ̃drị̃ nô ʼásĩ õjílã ánî átá kâ rî ʼbá yî lãfálé sĩ nĩlí ʼbạ̃drị̃ gólâ má drí ʼẽʼá âʼdálâ ní drí ạ̃tị́ ʼálâ nã ʼá.' 4"Ĩtí rî, Ãbãrãyámã yî ãtî-drị̃ íyíkâ rî ʼbá yí bê drí ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ ʼásĩ nĩlí rĩlí Hãránã ʼálâ. Võ rî ʼdĩ ʼálâ rî, átá lâ drí drãzó. Gõʼdá átá lâ rî õdrã vólé drị̃ ʼásĩ rî, Ôvârí drí gólâ rî âjózó Hãránã ʼá tólâ sĩ ânĩlí rĩlí ʼbạ̃drị̃ Kãnánã kâ gólâ ãmâ drí âʼdózó ngbãângbânõ ʼálâ nõ ʼá. 5Gõʼdá kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Ôvârí fẽé võ drị̃ mvá ãzãkã gbúrúwạ́ lâ âʼdólé Ãbãrãyámã rî nyãányâ kâ ró rî kô. Gõʼdá Ôvârí ʼbã tã lâ trá gólâ drí kĩ, yí ãâʼdô fẽʼá lâ gólâ drí kậyị̂ ãzâ sĩ ị̃zạ́tú âʼdólé ʼbạ̃drị̃ gólĩyî nyãányâ kâ ró gólâ rî ózõwá yí bê. Ôvârí õtírĩ tã ʼdî ʼbãâ ĩtí rî, ʼdĩî Ãbãrãyámã drẽ cú ĩtí ʼdĩyímvá ãkó. 6Gõʼdá sị́sị́ kậyị̂ rî ʼdĩ drí sĩ rî, Ôvârí âtâ tã kpá kĩ nĩ rî, 'Ánî ózõwá yî âʼdô nĩʼá rĩlí ĩyî ngá ãwã ró ʼbạ̃drị̃ ãtrâ ʼá. Gõʼdá õjílã ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ âʼdô gólĩyî ʼbãʼá lôsĩ ĩyíkâ ʼẽlé rạ̃gị́ị̃ ró gõʼdá áâʼdô rĩʼá gólĩyî ʼẽlé õnjí ró ndrô kámá-sû sĩ. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, má âʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã gólĩyî ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ gólĩyî ánî ózõwá yî ʼbã ʼbá trá rạ̃gị́ị̃ ró rî ʼbá yî drí. Nĩngá sĩ, ánî ózõwá yî âʼdô âfõʼá vólé ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ ânĩlí ʼbạ̃drị̃ gólâ má drí ʼẽʼá fẽlâ gólĩyî drí nõ ʼálâ, gõʼdá gólĩyî âʼdô ámâ ị̂njị̃ʼá ʼbạ̃drị̃ nô ʼá.' 8"Nĩngá sĩ, Ôvârí drí tã âtázó Ãbãrãyámã drí õjílã gólâkâ ãgô ãmbá ró rî ʼbá yî gõʼdá kpá ãgô mvá ró rî ʼbá yí bê ʼdẽlé ĩyî bãsã ʼá lãmbé tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí yí kâ Ãbãrãyámã bê rû-lẽ-ãzí ró rî ró. ʼDĩî vólé drị̃ lâ ʼásĩ, Ãbãrãyámã drí íyî mvá Ĩsákã rî tị̃zó, gõʼdá Ĩsákã rî gógó âjízó ʼdẽlé bãsã ʼá, ʼdĩî drẽ kậyị̂ gólâ rî tị̃zó rî rĩʼá cé njị̂-drị̃-lâ-nâ. Gõʼdá vó lâ sĩ, Ĩsákã drí Yãkóbã rî tị̃zó gõʼdá âjízó lâ kpá ʼdẽlé bãsã ʼá. Gõʼdá vó lâ sĩ, Yãkóbã drí ʼdĩyímvá tị̃zó mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ âʼdó ʼbá ĩyî ạ́ʼbị́yạ́ ró ʼbạ̃súrú ãmákâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yí kâ ró rî, gõʼdá Yãkóbã drí kpá gólĩyî âjízó ndrĩ ʼdẽlé bãsã ʼá. 9"Nĩngá sĩ, Yãkóbã rî mvá rú bê Yõsépã rî, tã lâ drí âgízó ậdrúpị̃ lâ yî lị̃fị́. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó gólâ rî gĩlí vólé õjílã gólĩyî gólâ rî trõ ʼbá rạ̃gị́ị̃ ró Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ rî yî drí. Gõʼdá Ôvârí bê rĩʼá kárá Yõsépã bê ândrâ-tãndĩ fẽlé gólâ drí. 10Gõʼdá nĩngá sĩ, Ôvârí drí kpá gólâ rî pãzó ĩzã gólâkâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, gõʼdá Ôvârí ʼbã gólâ trá tã nị̃nị̃ bê, tãlâ kúmú Mạ́sị̃rị̃ kâ ãʼdô ró tãndí ró gólâ bê. Gõʼdá kúmú ʼdĩ ʼbã Yõsépã trá âʼdólé drị́-ãcê bê Mạ́sị̃rị̃ drị̃lị́ gõʼdá kpá âʼdólé ngá cé tị̂tị̂ ʼbã íyíkâ ʼá rî vó lâ ndrẽ ʼbá lâ ró. 11"ʼDĩî vósĩ, lõfó õnjí tẽtẽ drí ʼdẽzó Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ ndrĩ gõʼdá kpá ʼbạ̃drị̃ Kãnánã kâ nõ bê gõʼdá õjílã ʼbãlé ndrĩ rû îzãlé kôrô. Gõʼdá tãlâ lõfó ʼdĩ tãsĩ rî, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ gólĩyî âʼdó ʼbá Kãnánã ʼálâ rî ʼbá yî îcá ĩyî gõʼdá ngá-ĩyínyâ ãzãkã ûsúlị́ kô. 12Gõʼdá Yãkóbã ârílí bê tã kĩʼá nĩ rî, ạ̃drúgú ãâʼdô bê Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ rî, drílâ íyî mvá yî jõzó Mạ́sị̃rị̃ ʼá tólâ nĩʼá ạ̃drúgú âgílí tólâ sĩ. 13Gõʼdá gólĩyî ândálé bê ĩyî rû nĩʼá ạ̃drúgú gĩlí kpá óʼdí Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ rî, Yõsépã drí gólĩyî ʼbãzó íyî nị̃lị́ gólĩyî ậdrúpị̃ ró, gõʼdá gólâ drí kpá íyî ậdrúpị̃ yî ʼdĩ ʼbá yî âʼdázó kúmú Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼdĩ drí. 14ʼDĩî vósĩ, Yõsépã drí kpá tã âtízó ậdrúpị̃ lâ yî sị́lị́ átá lâ Yãkóbã drí tólâ, gólâ ãânĩ ró Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ õjílã íyíkâ ʼbã kâ rî ʼbá yí bê ndrĩ. Õjílã Yõsépã kâ ndrĩ rĩʼá nyâʼdî-nâ-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂. 15Ĩtí rî, Yãkóbã yî drí ngãzó nĩlí Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ. Gõʼdá vólé drị̃ lâ ʼásĩ, Yãkóbã drí drãzó ãkpãkãʼdã Mạ́sị̃rị̃ ʼá tólâ. Gõʼdá gólâ rî mvá yî drí ãvõ lâ trõzó ʼbạ̃drị̃ Kãnánã kâ ʼálâ ʼbãlé ũgị́ ʼá, võ gólâ Ãbãrãyámã drí gĩlí trá ậdị̂ sĩ ạ̃kû ró rî ʼálâ. Gõʼdá vó lâ sĩ, Yãkóbã rî mvá yî ôdrã ĩyî kpá trá ʼdó ndrĩ Mạ́sị̃rị̃ ʼá tólâ. Gõʼdá mvá lâ yî drí gólĩyî ãvõ trõzó Sẽkémẽ ʼálâ gõʼdá ʼbãlé ũgị́ ãzâ ʼá. 17"Gõʼdá nĩngá sĩ, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí tã ʼbãʼbã íyíkâ ândrâ-õnjĩ kâ Ãbãrãyámã drí rî ʼẽzó vó lâ âtílí rî âcâ bê trá ãnyî rî, ʼdĩî ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî lîzô trá dũû Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ. 18Gõʼdá kúmú ãzâ gólâ Yõsépã rî tã nị̃ ʼbá kô rî ĩʼdî rĩʼá drị́-ãcê bê Mạ́sị̃rị̃ drị̃ị̂ sĩ ndrĩ. 19Kúmú rî ʼdĩ âdô ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî trá mãnĩ sĩ, gõʼdá dị̂ gólĩyî drị̃ kpá trá ʼbãlé ĩzã nị̃lị́. Gõʼdá kúmú rî ʼdĩ ʼbã gólĩyî trá rĩʼá ĩyî mvá õdẽ ró rî ʼbá yî trõlé ʼbãlé âyélé õmã ʼálâ, tãlâ õôdrã ró ĩyî bê vólé. 20"Nĩngá sĩ, kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, Músạ̃ rî tị̃zó. Gólâ rĩʼá mvá sũsũ tãndí ʼî Ôvârí lị̃fị́. Ândrê lâ yî trõó gólâ kô vũlị́ âyélé õmã ʼálâ. Íîmbâ gólâ zãlô cãlé párá nâ átá lâ drí jó ʼá. 21ʼDĩî vósĩ, gólâ rî trõzó lậpị́lị́ õmã ʼá, gõʼdá mvá ãnjó kúmú Mạ́sị̃rị̃ kâ rî kâ drí gólâ rî ûsúzó, gõʼdá drílâ trõzó lâ ʼbã ʼálâ, ãʼdô ró yí drí vó lâ ndrẽlé mvá ró íyî nyãányâ drí. 22Ĩtí rî, Músạ̃ drí gõzó tã nị̃nị̃ gólâ õjílã Mạ́sị̃rị̃ kâ rî ʼbá yí kâ ị̂lị́zó ĩʼdî nị̃lị́ ndrĩ. Gólâ âʼdô trá cú mbârâkã bê úlị́ âtâ-âtâ ʼá gõʼdá kpá tã ʼẽʼẽ ʼá. 23"Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ rî ndrô âʼdólé bê trá nyâʼdî-rị̃ rî, drílâ tã ị̂sũzó nĩzó nĩʼá õjílã íyíkâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ró rî ʼbá yî lômílí. 24Gõʼdá gólâ cálé bê võ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, gólâ drí õjílã Mạ́sị̃rị̃ kâ ndrẽzó rĩʼá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ cãʼá, gõʼdá gólâ drí ngãzó gbõ õjílã ãzí íyíkâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ró ʼdĩ pãlé, gõʼdá gólâ rî gógó õjílã Mạ́sị̃rị̃ kâ ró nõ rũzó cãlé kpãdí-kpãdí tã-võ lôgõ ró, gõʼdá õjílã ʼdî drí drãzó. 25Gólâ ị̂sũ íyíkâ kĩ nĩ rî, õjílã íyíkâ rî ʼbá yî âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, yí âʼdô ĩʼdî gólâ Ôvârí drí lẽlé ʼẽʼá gólĩyî pãlé ĩzã ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ tã lâ kô ĩtí. 26"Gõʼdá kậyị̂ tã ʼdî kâ rî vósĩ rî, gólâ ndrélé bê õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rû fũʼá ĩyî rî, gólâ ngâ trá rû cẽlé gõʼdá tã ạ̃ʼdị́ ʼbãlé ĩʼdî gólĩyî lãfálé ʼá. Gõʼdá gólâ kĩ nĩ rî, 'Ãnî, nĩ ârî drẽ tã má ngáá nõlé, ãnî ʼdó ậdrúpị̃ ãzí ró. Gõʼdá nĩ rî rû fũlị́ ãnî lãfálé ʼásĩ ãʼdô tãsĩ yã?' 27Gõʼdá gólâ ạ̃wạ̃ îtõ ʼbá rî ngâ íyíkâ kôrô Músạ̃ rî zẽlé zẽzẽ vólé, gõʼdá ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, 'Nî, ãʼdî ʼbã nî nĩ tã kĩ ʼbá ró ãmâ drị̃lị́ tã ãmákâ rî kĩlí nĩ yã? 28Ní lẽ nõ kpá ámâ fũlị́ õzõ ní drí Mạ́sị̃rị̃ lé ʼbá nã fũrị̃ ậgị́ rî kâtí yã?' 29"Gõʼdá Músạ̃ ârílí bê tã îjî ʼdĩ rî, ũrị̃ drí gãzó rú lâ, gõʼdá gólâ drí ngãzó rãlé vólé Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ nĩlí rĩlí ʼbạ̃drị̃ Mĩdĩyánã kâ rî ʼálâ ngá ãwã ró. ʼDĩî vósĩ rî, drílâ õkó gĩzó gõzó mvá tị̃lị́ rị̃ tólâ. 30"Ndrô nyâʼdî-rị̃ Músạ̃ drí ʼẽlé trá Mĩdĩyánã ʼálâ rî vósĩ rî, kậyị̂ ãzâ sĩ, gólâ nĩ trá õmã ʼálâ ãnyî únị́ ạ́ngị́ zị̃lị́ Sĩnáyĩ rî rú. Gõʼdá tólâ rî, Ôvârí drí rû âʼdázó gólâ drí lạ̃sị́ lãndrâ rĩ ʼbá kõlé fê rú rî ʼá. 31Gõʼdá Músạ̃ ndrélé bê lạ̃sị́ rî ʼdĩ rî, tị̂ lâ drí ậʼdị́zó. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó rû êsélé ãnyî lạ̃sị́ rî gógó ʼdĩ rú, tãlâ yí õndrê ró bê dódó tã ífí lâ nị̃zó. Gõʼdá drílâ Ôvârí rî gbórókõ ârízó úlị́ âtáʼá gólâ drí kĩ nĩ rî, 32'Mâ rĩʼá Ôvârí gólâ rĩ ʼbá ánî ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã, Ĩsákã gõʼdá Yãkóbã yî vó ndrẽ ʼbá ró rî ĩʼdî.' Nĩngá sĩ, Músạ̃ drí ngãzó rĩʼá lẽlé ũrị̃ drí, gõʼdá gólâ îcá kô fĩî ậtũlị́ rĩzó võ ndrẽlé lạ̃sị́ lãndrâ rĩ ʼbá kõlé ʼdĩ ngálâ ãlôlâ. 33"Ĩtí rî, Ôvârí drí ngãzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, 'Võ ní drí âdrézó ʼá lâ ʼdĩ rĩʼá võ mâ Ôvârí kâ ĩʼdî. Ĩtí rî, ní ângî káʼbókã áníkâ pá ʼá ʼdĩ vólé. 34Músạ̃, ní ârî drẽ, ámâ nyãányâ ndrê trá pạ̃tị́ị̃ kĩ, õjílã ámákâ rĩʼá ĩzã nị̃ʼá rõô Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ, gõʼdá má ârî ãwó gólĩyíkâ trá, ĩʼdî má drí ânĩzó ûrú lésĩ ãngó nõ ʼá, tãlâ gólĩyî pãlé ĩzã gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. Ĩtí rî, Músạ̃, ní ngâ, má jô ró nî gõlé ʼbạ̃drị̃ Mạ́sị̃rị̃ kâ rî ʼálâ.' 35"Ĩtí rî, ámâ ậdrúpị̃ yî, má âtâ ãnî drí kĩ nĩ rî, rĩʼá Músạ̃ rî gógó ĩʼdî gólâ õjílã drí gãlé trá dó kĩzó nĩ rî, 'Ãʼdî ʼbã nî nĩ tã kĩ ʼbá ró ãmâ drị̃lị́ tã ãmákâ kĩlí yã?' Rĩʼá gólâ ĩʼdî Ôvârí drí âjólé trá gólĩyî drí, âʼdólé drị́-ãcê bê gólĩyî drị̃lị́ gõʼdá kpá gólĩyî pãlé ĩzã gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Ôvârí ʼbã tã ʼdî ʼbá yî Músạ̃ drí kậyị̂ tíbê gólâ drí íyî âʼdázó Músạ̃ drí võ lạ̃sị́ drí kõzó fê rú rî ʼálâ rî sĩ. 36"Nĩngá sĩ, Músạ̃ drí ʼdẽzó sị́sị́ õjílã Ôvârí kâ lôfõlé vólé ʼbạ̃drị̃ Mạ́sị̃rị̃ kâ rî ʼásĩ tã ʼẽʼẽ gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî sĩ ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼálâ gõʼdá kpá lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Lị̃mvû Kãâ rî ʼálâ, gõʼdá gólâ drí rĩzó zãâ rĩlí tã gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ rî ʼẽlé gólĩyî pãzó õmã ʼálâ ndrô nyâʼdî-rị̃ sĩ. 37Gõʼdá rĩʼá kpá Músạ̃ ĩʼdî gólâ tã âtá ʼbá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí kĩ nĩ rî, 'Ôvârí âʼdô ãzákôlâ ʼdĩ ʼẽʼá ãnî ózõwá yî lãfálé ʼásĩ âʼdólé úlị́ Ôvârí kâ lôpé ʼbá ró má tí.' 38Músạ̃ rî ʼdĩ âʼdô kpá trá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ bê kậyị̂ gólâ gólĩyî drí rĩzó kpãkã ãlô õmã ʼálâ ãnyî únị́ ạ́ngị́ zị̃lị́ Sĩnáyĩ rî rú rî ʼá. Nĩngá rî, Ôvârí drí tã âtázó gólâ drí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí bê, gõzó tã ʼbãʼbã íyíkâ lédrẽ-lédrẽ âfẽ ʼbá õjílã drí rî ʼbá yî trõzó fẽlé drílâ, tãlâ gólâ õlôpê ró kpá tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî bê ãmâ drí ʼẽlé. 39"Gõʼdá Músạ̃ âʼdô bê drẽ ãkpã únị́ ạ́ngị́ Sĩnáyĩ drị̃ ʼálâ rî, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî lẽé ĩyî gólâ rî tẽlé kô. Ĩtí rî, gólĩyî drí gólâ rî gãzó dó. Gólĩyî ị̂sũ tã trá, ãʼdô ró nĩzó gõlé Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ. 40Ĩtí rî, drílĩyî tã âtázó Ãrónã Músạ̃ rî ậdrúpị̃ drí kĩ nĩ rî, 'Gõʼdá Músạ̃, ánî ậdrúpị̃ ró gólâ ãmâ âtrõ ʼbá Mạ́sị̃rị̃ lésĩ rî, mã nị̃ị́ tã gólâ âʼdó ʼbá gólâ bê tólâ rî kô. Âʼdólé bê trá ĩtí rî, ní âʼdô drị̃-ʼbá ãmákâ ró gólâ rî võ ʼá. Ní êdê ôvârí ãmâ drí ậdị̂ ʼásĩ, tãlâ mã njị̃ ró bê kpãâ ʼbãlé ãmâ ândrá ãmâ pãlé gõgõ ãmákâ Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ rî sĩ.' 41Ĩtí rî, gólĩyî drí Ãrónã rî ʼbãzó ôvârí líndrí ãbãrãdãgõ êdélé ị́tị́ jõrã lârâkô kâtí. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé drílâ gõʼdá kpá kãrámã lâ ʼẽzó, tãlâ ôvârí ãbãrãdãgõ gólĩyî nyãányâ drí êdélé trá ʼdĩ tãsĩ. 42"Gõʼdá Ôvârí rĩʼá õmbã ró gólĩyí bê tã rî ʼdĩ tãsĩ. Ĩʼdî drílâ gólĩyî gãzó dó gõzó gólĩyî âyélé rĩʼá ị̃tú, párá gõʼdá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ yî îrátãlé ĩʼdî. Gólĩyî tã âʼdô trá õzõ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ Ãmósẽ drí îgĩlí trá rî kâtí kĩʼá nĩ rî, 'Ãnî õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ, âʼdó mâ ĩʼdî kô ãnî drí rĩzó kõrõnyã lị̃lị́ zãlé drílâ õmã ʼálâ ndrô nyâʼdî-rị̃ sĩ rî. 43ʼDĩî võ lâ ʼá rî, nĩ njị̃ mãsámã bị́ ró rî kpãâ gũgũ ʼdị̃zó ĩʼdî sĩ lâ líndrí ró ôvârí ãbãrãdãgõ ãníkâ zị̃lị́ Mõlékã rî drí, gõʼdá nĩ njị̃ ôvârí ãbãrãdãgõ líndrí zị̃lị́ Rẽpánã gólâ pãlé fê ʼásĩ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ lârâkô ró rî kpá kpãâ. Nĩ êdê ôvârí ãbãrãdãgõ lârâkô ʼdĩ ʼbá yî nĩ, gõʼdá ãnî drí rĩzó gólĩyî îrátãlé. Nĩngá sĩ, tã ʼdî tãsĩ rî, má âʼdô ãnî drõʼá vólé nĩlí gõʼdá rĩlí ãtíʼbá ró ʼbạ̃drị̃ ãwã ʼá Bãbĩlónã ũgû ʼálâ.' Ãmósẽ 5.25-27 Ĩtí rî, ãnî õjílã gólĩyî kậyị̂ ngbãângbânõ kâ rî ʼbá yî kpá rĩʼá ãndõtô ró õzõ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâtí. 44"Kậyị̂ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rĩzó rĩlí õmã ʼálâ rî sĩ, gólĩyî rĩʼá cú líndrí ʼdị̃lị́ ítá ʼásĩ gũgũ ró rî bê Ôvârí rî ị̂njị̃zó ʼá lâ, tãlâ ʼdĩî únị̃ ró kĩʼá nĩ rî, Ôvârí ãâʼdô bê ĩyí bê. Éêdê gũgũ rî ʼdĩ õzõ Ôvârí drí âtálé trá Músạ̃ drí rî kâtí, âʼdô cú lârâkô lâ gólâ Ôvârí drí âʼdálé gólâ drí rî vó ró. 45Vó lâ ʼásĩ, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí gũgũ rî ʼdĩ lôpézó ạ̃tị́lị́ ĩyî mvá yî drí. Gõʼdá vó lâ sĩ, mvá lâ yî ʼdĩ ʼbá yî drí ngá gólĩyî gũgũ ʼdî kâ ʼdĩ ʼbá yî trõzó ânĩzó drị̃-ʼbá gólĩyíkâ Yásõwã yí bê âcálé ʼbạ̃drị̃ gólâ nõ Ôvârí drí õjílã lâ lâdrólé nĩ gólĩyî drí nõ ʼá. Gõʼdá gũgũ rî ʼdĩ rî trá âcálé bũúũ kậyị̂ gólĩyî ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Dạ̃wúdị̃ kâ rî ʼbá yî tú. 46"Gõʼdá tã Dạ̃wúdị̃ rî ʼdĩ kâ sû trá Ôvârí rú. Ĩtí rî, Dạ̃wúdị̃ drí ngãzó Ôvârí rî îjílí, tãlâ tã-drị̃ lẽlé yí drí jó ʼdị̃zó õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí Ôvârí rî ị̂njị̃zó ʼá lâ. 47Gõʼdá Sólõmõ, Dạ̃wúdị̃ rî mvá ĩʼdî gólâ Ôvârí drí ʼbãlé jó rî ʼdĩ ʼdị̃lị́ yí Ôvârí drí rî. 48"Gõʼdá má âtâ drẽ tã ãnî drí, õzõ Ôvârí õʼbã õjílã kpálé võ íyî ị̂njị̃zó ʼá lâ rî ʼbá yî êdélé ĩtí rî, gólâ rí rĩlí jó gólĩyî õjílã mvá drí ʼdị̃lị́ nĩ rî ʼbá yî ʼá kô, tãlâ Ôvârí rĩʼá ãmbá kôrô. ʼDĩî rĩʼá nyé õzõ úlị́ gólâkâ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí kĩʼá nĩ rî, 49'ʼBũû rĩʼá kị́tị̃ kũmũ ámákâ rî kâ ĩʼdî má drí rĩzó drị̃ lâ kúmú ạ́ngị́ ró tã kĩlí gõʼdá ị̃nyạ́kú drị̃ nô íyíkâ má drí õzõ tókpóró kâtí má drí ámâ pá tõzó gá drị̃ lâ. Ĩtí rî, âʼdô îcáʼá ángô tí ró ãnî õjílã mvá drí jó ʼdị̃zó má drí yã? Âʼdô îcáʼá ángô tí ró ãnî drí võ êdézó má drí lôvózó ʼá lâ yã? 50Nĩ îcá kô võ êdélé má drí. Mâ rĩʼá gólâ ngá lôʼbã ʼbá kậkậrậ ndrĩ ãkí ãkó rî ĩʼdî.' " Ĩsáyã 66.1-2 51Gõʼdá nĩngá sĩ, Sĩtĩfánõ drí tã âtázó kĩ, "Ámâ ậdrúpị̃ yî, nĩ ârî drẽ úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî! Ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî drị̃ lâ yî drí âmbálé âmbâ rî ʼbá yî ĩʼdî! Ãnî ĩʼdî rĩʼá gólĩyî úlị́ Ôvârí kâ ị̂njị̃ ʼbá kôʼdáwá rî. Ãnî rĩʼá nyé õzõ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâtí. Ãnî gõʼdá ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí bê, nĩ rî trá rĩʼá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gãlé kárá dó. 52Ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî fẽ lâṇõ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî drí ndrĩ, gõʼdá gólĩyî ûfû õjílã gólĩyî tã îyá ʼbá kĩʼá nĩ rî, Ôvârí âʼdô õjílã mbị̂mbị̂ ʼdíyî pã ʼbá ró rî âjóʼá ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂ rî kpá trá. Nĩngá sĩ, kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, ʼdíyî pã ʼbá drí âcázó, gõʼdá ãnî drí tã âʼbãzó gólâ rú, gõʼdá gólâ rî fũzó vólé. 53Kpálé mĩ nị̃ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ gólâ mãlãyíkã yî drí âʼdálé ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rî trá rî, nĩ ị̂njị̃ị́ kôʼdáwá." 54Úlị́ Sĩtĩfánõ kâ ʼdĩ ʼbá yî fî bê tã kĩ ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ rî, gólĩyî drí ngãzó õmbã ró kôrô sị́-gílí cĩlí ĩyî gólâ rú. 55Gõʼdá nĩngá rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó mbârâkã bê Sĩtĩfánõ ʼá gólâ rî ʼbãlé võ ndrẽlé ʼbũû ʼálâ gõʼdá lậgû-lậgû Ôvârí kâ rî ndrẽlé, gõʼdá Yésũ rĩʼá âdréʼá Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ị̂. 56Nĩngá sĩ, Sĩtĩfánõ drí tã âtázó kĩ, "Nĩ ndrê, má ndrê ạ́tị̃ rĩzó fĩlí ʼbũû ʼálâ rî trá hậ. Gõʼdá tólâ rî, Yésũ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ãmâ pã ʼbá ró rî rĩʼá âdréʼá gõlé Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró." 57Gõʼdá õjílã tã kĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî rĩʼá ôtrélé ĩyî ûrû, gõʼdá kpá drị́ ʼbãzó kpạ̃ạ́kũ ĩyî bị́-ʼbálé ʼásĩ, tãlâ yĩ õzó úlị́ Sĩtĩfánõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârí kôʼdáwá. Vó lâ sĩ, gólĩyî drí ngãzó ndrĩ ûrû rãlé Sĩtĩfánõ ngálâ. 58Gõʼdá drílĩyî gólâ rî rũzó ạ̃ngbũ gõʼdá gólâ rî trõzó mbârâkã sĩ vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí gólâ rî lûvũzó kúnị́ mvá sĩ fũlị́ vólé. Gólĩyî õtírĩ rĩî Sĩtĩfánõ rî lûvũlị́ rî, drílâ ngãzó lạ̃zị́ zị̃lị́ rãtáã sĩ kĩ nĩ rî, "Yésũ Kúmú ámákâ rî, ní trõ ámâ líndrí." Nĩngá sĩ, gólâ drí ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ gõʼdá tã âtázó kĩ, "Kúmú ámákâ, ní âyê õjílã nô ʼbá yî tã õnjí nõ ʼásĩ. Ní fẽ lâṇõ gólĩyî drí tã lâ tãsĩ kô." Gõʼdá gólâ âtâ bê úlị́ ạ̃dũkũ nô rî, kôrô gólâ drí lôvó-lôvó âyézó ậʼdị́zó. Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá Sĩtĩfánõ rî lûvũlị́ kúnị́ mvá sĩ rî ʼbá yî, sị́sị́ gólĩyî ângî ítá ạ́ngị́ ĩyíkâ trá vólé trõlé fẽlé ágámvá ãzâ rú bê Sóõlõ rî drí sũzó rú lâ ʼá ĩyî drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\