Tã ʼẼʼẽ 8

1Sĩtĩfánõ rî õdrã tã drí sũzó ágámvá Sóõlõ ʼdĩ rú. Kậyị̂ gólâ Sĩtĩfánõ drí drãzó rî sĩ, gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá lâṇõ ûsúlị́ rõô. Nĩngá sĩ, õjílã dũû gólĩyî lãfálé sĩ rî drí ngãzó lậʼbúlị́ vólé ʼbạ̃drị̃ dãdã gólĩyî Yũdạ́yạ̃ kâ gõʼdá kpá Sãmárĩyã kâ rî ʼbá yî ʼásĩ ngá pãlé lâṇõ rî ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî lâkî ĩyíkâ nĩ ãkpã Yẽrõsãlémã ʼálâ. 2Kpálé lâṇõ âʼdô bê rõô tólâ rî, õjílã ũrûkậ rĩ ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yî drí fĩî zãzó gõzó nĩlí Sĩtĩfánõ rî ãvõ trõlé ʼbãlé ʼbú ʼá. Gólĩyî ʼê Sĩtĩfánõ rî ĩzã rõô lúlũ ʼbẽʼbẽ sĩ. 3Gõʼdá Sóõlõ drí ngãzó nĩlí rĩʼá õjílã tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî lôndã bê. Õzõ gólâ ũûsû gólĩyî trá rî, ĩyíkâ kôrô rũlị́ ãgô õkó bê ndrĩ tílílí ĩyî drí ʼbã ʼásĩ, gõʼdá gólĩyî âmbézó lôʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. ʼDĩî lạ́tị̂ gólâ Sóõlõ drí rĩʼá jũlâ ʼẽzó kạ̃nị́sạ̃ îzãlé rî ĩʼdî. 4Tã lẽ ʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî lậʼbúlị́ bê ĩyî trá ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî, gólĩyî drí rĩzó zãâ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî âtálé õjílã drí. 5Gõʼdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ ní drí ngãzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ zị̃lị́ Sãmárĩyã rî ʼálâ rĩlí tólâ, rĩʼá tã âtálé õjílã drí Yésũ rî tãsĩ kĩ, Yésũ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé trá ʼbũû lésĩ rî ĩʼdî. 6Nĩngá sĩ, õjílã tị́lị́lị́ drí ngãzó ĩyî bị́ îgálé úlị́ Fílĩpõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârílí dódó, tãlâ gólĩyî ndrê gólâ trá rĩʼá tã tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî ʼẽʼá. 7Gólâ lâdrô líndrí õnjí rî ʼbá yî vólé õjílã gólĩyî líndrí õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî drí ômbélé trá rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá líndrí õnjí lôkpô ĩyî cú ôtrê-ôtrê bê ûrû ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́. Dró ʼdĩî drị̃ị̂ sĩ rî, Fílĩpõ drí kpá õjílã tị́lị́lị́ gólĩyî õṇõ ró rî ʼbá yî gõʼdá kpá õjílã gólĩyî pá lâ yî drí ôdrãlé rî ʼbá yí bê êdézó. 8Ĩtí rî, ãyĩkõ drí cĩzó õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ ʼdĩ ʼbá yî rú tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 9Ãgô ãzâ bê rĩʼá ójó ʼî jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼá, gólâ rî rú rĩʼá Sĩmónã. Gõʼdá gólâ rî trá rĩʼá tã tị̂ drí rĩzó ậʼdị́lị́ rî ʼbá yî ʼẽlé õjõ íyíkâ ʼdĩ sĩ õjílã drí ndrô dũû sĩ. Gólâ ʼbã yî âʼdólé õjílã ãmbá ró. 10Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã ndrĩ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ rî trá kárá rĩʼá úlị́ Sĩmónã kâ rî ʼbá yî ârílí ĩʼdî dódó. Gõʼdá gólĩyî âtâ tã trá kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ rĩʼá mbârâkã bê ãmbá tã lârâkô ʼẽzó! Ókĩzõ ʼdĩî mbârâkã Ôvârí kâ ĩʼdî!" 11Ĩtí rî, gólĩyî drí úlị́ gólâkâ rî ʼbá yî ârízó tãndí ró, tãlâ õjõ ãmbá gólâkâ rĩʼá ʼẽlâ gólĩyî lãfálé ʼá rõô ʼdĩ tãsĩ. 12Fílĩpõ ãâtâ tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ tãsĩ gõʼdá kpá Yésũ Krístõ rî tãsĩ õjílã Sãmárĩyã kâ drí rî, gõʼdá gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá úlị́ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ rî, drílâ gólĩyî îbábátízãzó ãgô ró rî ʼbá yî õkó bê ndrĩ. 13Ĩtí rî, Sĩmónã rî ʼdĩ lẽ tã kpá trá úlị́ Fílĩpõ kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá, gõʼdá Fílĩpõ ní drí kpá gólâ rî îbábátízãzó. Nĩngá sĩ, gõʼdá Sĩmónã ní drí ngãzó rĩʼá rĩlí kárá Fílĩpõ bê, gõʼdá ánî tị̂ drí rĩzó ậʼdị́lị́ tã lârâkô gólĩyî Fílĩpõ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî drí sĩ. 14Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî ârílí bê tã kĩ nĩ rî, õjílã Sãmárĩyã kâ lẽ ĩyî tã trá úlị́ Ôvârí kâ ʼá rî, gólĩyî drí Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê jõzó nĩlí õjílã Sãmárĩyã kâ ʼdĩ ʼbá yî ngáá tólâ. 15Gõʼdá Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê câ ĩyî bê tólâ rî, gólĩyî ûsû Fílĩpõ îbábátízã gólĩyî tã Yésũ kâ lẽ ʼbá rî yî trá rú Yésũ Krístõ kâ rî sĩ, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âcá drẽ kô fĩlí gólĩyî ʼá mbârâkã bê. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí rî îjílí Líndrí Tãndí íyíkâ ʼbãlé fĩlí õjílã ʼdî ʼbá yî ʼá mbârâkã bê. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ĩyî drị́ ʼbãzó õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó gólĩyî ʼá. 18Nĩngá sĩ, Sĩmónã rî ʼdĩ ndrê bê kĩʼá nĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fî trá õjílã ʼdî ʼbá yî ʼá drị́ ʼbãʼbã Pétẽrõ yí kâ Yõwánĩ bê gólĩyî drị̃ị̂ rî sĩ rî, gólâ drí ngãzó ậdị̂ âtrõlé ʼẽʼá fẽlâ gólĩyî drí tã âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, 19"Nĩ âfẽ mbârâkã ʼdî kpá má drí, tãlâ õzõ má õʼbã ámâ drị́ trá õjílã ãzá ʼdĩ drị̃ị̂ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfî ró kpá bê gólâ ʼá." 20Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã lôgõzó gólâ drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, "Ngã tí ní fî gbõ lạ̃sị́ ândrê rạ̃ʼdạ̃ rî ʼá ậdị̂ áníkâ ʼdĩ bê! Ní ị̂sũ áníkâ kĩ, órî mbârâkã Ôvârí drí fẽlé õjílã drí rî gĩlí gĩgĩ ậdị̂ sĩ yã? 21Lôsĩ Ôvârí kâ nõ âʼdó kô rĩʼá áníkâ ĩʼdî. Ní îcá kô ûsúlâ, tãlâ tã ị̂sũ áníkâ rĩʼá ị̂sũlâ rî âʼdó kô mbị̂ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 22ʼDõvó ãʼdô bê trá ĩtí rî, ní âyê tã õnjí ró rî ʼbá yî vólé, gõʼdá ní îjî Ôvârí rãtáã ʼá, gólâ ãâyê ró nî bê tã ị̂sũ õnjí ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ, 23tãlâ má nị̃ trá kĩ, nî rĩʼá âgî-âgî ró, gõʼdá tã õnjí áníkâ ômbê nî kpá trá njírí-njírí." 24Ĩtí rî, Sĩmónã ní drí ngãzó rû lôʼbãlé Pétẽrõ yî drí Yõwánĩ bê kĩ, "Ãyẽ! Nĩ ʼê rãtáã Ôvârí drí ámâ tãsĩ, tãlâ gólâ õzó kô tã gólĩyî ãnî drí âtálé trá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãâ âʼdólé má drí!" 25Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí ngãzó ĩyî tã âtî-âtî Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî îmbálé õjílã drí. Gõʼdá gólĩyî ndẽ bê tã drílĩyî rĩʼá îmbálâ ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ Fílĩpõ yí bê. Ậcị́ ʼdĩ ʼá rî, gólĩyî nĩ kpá zãâ nĩʼá âdré bê ʼbạ̃drị̃ mvá dũû ʼbạ̃drị̃ Sãmárĩyã kâ ʼá rî ʼbá yî ʼásĩ tã âtî-âtî tãndí Yésũ kâ âtá bê õjílã drí võ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. 26Nĩngá sĩ, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí ngãzó tã âtálé Fílĩpõ drí kĩ nĩ rî, "Ní ngâ nĩlí drị́-ágó drị̃ ʼálâ ró kôrô lạ́tị̂ gólâ nĩzó Yẽrõsãlémã ʼásĩ Gázã ʼálâ rî ʼásĩ." Õjílã lậmû lạ́tị̂ rî ʼdĩ drị̃ sĩ nĩzó Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ. Õjílã yûʼdạ́wạ́ ʼbã bê lạ́tị̂ rî ʼdĩ drị̃ị̂. 27Gõʼdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ ní drí tã ʼdî ʼẽzó té ĩtí. Ní drí ngãzó nĩlí tólâ, gõʼdá ní drí ãgô ãzâ Sõdánĩ lésĩ rî ûsúzó nyĩî ró lạ́tị̂ rî ʼdĩ drị̃ị̂. Ãgô rî ʼdĩ rĩʼá õjílã ãmbá õkó gólâ kúmú ạ́ngị́ rĩ ʼbá Sõdánĩ ʼálâ rî kâ rî ĩʼdî. Gólâ rî nĩ sũlị́ ậdị̂ kậkậrậ ndrĩ õkó gólâ kúmú ạ́ngị́ ró ʼdĩ kâ rú. Gólâ câ kpá trá Yẽrõsãlémã ʼálâ Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ tólâ kậyị̂ ãzâ sĩ. 28Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ trá gõʼá yí drí ʼbạ̃drị̃ ʼálâ ãrãbíyã íyíkâ õsánĩ drí rĩʼá sẽlâ nĩ rî ʼá. Gõʼdá gólâ õtírĩ rĩî nĩlí ãrãbíyã ʼdî ʼá rî, gólâ rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ gólĩyî tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí îgĩlí trá rî zị̃ʼá. 29Gõʼdá nĩngá rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó Fílĩpõ drí kĩ nĩ rî, "Mí nĩ ãnyî ãrãbíyã ʼdî rú sĩ." 30Ĩtí rî, Fílĩpõ drí ngãzó rãlé nĩlí ãnyî ãrãbíyã ʼdî rú ʼálâ. Gõʼdá gólâ drí ãgô ãmbá ãrãbíyã ʼdî ʼá ʼdĩ gbórókõ lâ ârízó, rĩʼá tã gólâ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí îgĩlí trá rî ʼbá yî zị̃ʼá. Nĩngá sĩ, drílâ tã îjízó kĩ, "Mí nị̃ tã ífí gólâ ní drí rĩʼá zị̃lâ nõ ʼbá yî trá yã?" 31Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Má âʼdô îcáʼá nị̃lâ ángô tí ró cú ĩtí õjílã ãzâ drí ĩtõ lâ ngĩ ãkó má drí yã?" Gõʼdá Fílĩpõ lẽ tã-drị̃ bê trá ĩtõ lâ ngĩzó gólâ drí rî, kôrô gólâ drí Fílĩpõ rî ậzị́zó mbãlé rĩlí íyî gãrã drị̃ ʼá ãrãbíyã ʼálâ íyî âjílí. 32Úlị́ gólĩyî ãgô ʼdĩ drí rĩʼá zị̃lâ búkũ Ôvârí kâ ʼásĩ rî rĩʼá ĩʼdî nõ ʼbá yî, "Ãgô rî nõ rî trá rĩlí õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ gólâ ódrí trõlé fũlị́ rî kâtí, gõʼdá gólâ âʼdô kpá trá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ gólâ õzõ óõtírĩ rĩî ʼbí lâ rẽlé rî ânẽé kô rî kâtí. Té ĩtí, gólâ âtá úlị́ kôʼdáwá. 33Úgû gólâ trá gũgũ gõʼdá ókí tã gólâkâ mbị̂mbị̂ ró kô. Úfúlị́ bê gólâ trá vólé ãngó nõ ʼásĩ ʼwãâʼwâ ró mvá tị̃ ãkó ró rî. Mvá yû gólâ rî tã lôpélé sị́sị́ ʼálâ." Ĩsáyã 53.7-8 ʼDĩî ʼbá yî rĩʼá úlị́ gólĩyî ãgô ʼdĩ drí rĩʼá zị̃lâ rî ʼbá yî ĩʼdî. 34Nĩngá sĩ, ãgô ãmbá ʼdĩ drí tã âtázó Fílĩpõ drí kĩ nĩ rî, "Ĩsáyã íyíkâ ãʼdî ĩʼdî rĩʼá tã âtálé úlị́ nõ ʼbá yî tãsĩ yã? Gólâ rî tã âtálé nõ íyî nyãányâ tãsĩ ngãtá õjílã ãzákôlâ ʼdĩ tãsĩ yã?" 35Gõʼdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ drí ngãzó rĩʼá úlị́ ífí gólĩyî Ĩsáyã kâ Yésũ rî tãsĩ rî ʼbá yî ngĩlí, gõʼdá drílâ kpá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtázó ãgô rî ʼdĩ drí. 36Gõʼdá gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí ĩyî lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ rî, gólĩyî drí âcázó ãpãpã ãzâ ʼá. Gõʼdá ãgô ãmbá ʼdĩ ndrê bê ãpãpã rî ʼdĩ rî, drílâ tã âtázó kĩ, "Ní ndrê drẽ, lị̃mvû rĩʼá nõ. Ĩtí rî, ngá ãzâ bê ʼẽ ʼbá ámâ lôgálé îbábátízãlé lị̃mvû nõ ʼá nõngá yã?" 37(Gõʼdá Fílĩpõ drí tã lôgõzó gólâ drí kĩ, "Õzõ ní õlẽ tã trá Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, áâʼdô ánî îbábátízãʼá." Gõʼdá ãgô rî ʼdĩ drí tã lôgõzó kĩ, "Má lẽ tã trá kĩ nĩ rî, Yésũ Krístõ rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî." 38Nĩngá sĩ, ãgô ʼdĩ drí tã ʼbãzó õsánĩ rĩ ʼbá ãrãbíyã gólâkâ sẽlé rî ʼbá yî drí âdrézó té nĩngá. Gõʼdá gólĩyî Fílĩpõ bê drí ngãzó nĩlí fĩlí lị̃mvû ʼá, gõʼdá Fílĩpõ drí ãgô rî ʼdĩ îbábátízãzó lị̃mvû ãpãpã rî ʼdĩ kâ sĩ. 39Gõʼdá gólĩyî âfõlé bê ĩyî lị̃mvû ʼásĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí Fílĩpõ rî trõzó vólé, gõʼdá ãgô rî ʼdĩ ndré gólâ gõʼdá kô ãlôlâ. Lé rî, ãgô rî ʼdĩ drí nĩzó zãâ ạ̃tị́lị́ ậcị́ íyíkâ ʼdĩ ʼá ãyĩkõ sĩ rõô. 40Gõʼdá Fílĩpõ ní drí ánî ífífí ûsúzó, nî trá gĩâ võ zị̃lị́ Ãzótõ rî ʼálâ. Ĩtí, ní drí ngãzó tólâ sĩ gõʼdá nĩlí ʼbạ̃drị̃ âʼdó ʼbá ãnyî rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtá bê õjílã drí bũúũ ní drí cãzó jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sẽsãréyã rî ʼálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\