Tã ʼẼʼẽ 9

1Sóõlõ drẽ kpá zãâ lạ́tị̂ ãzâ lôndãʼá lâṇõ fẽzó õjílã tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí, tãlâ gólâ âtâ tã kĩ nĩ rî, yí õlẽ trá gólĩyî ûfúlị́ vólé. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ ârílí bê kĩ, tã lẽ ʼbá ũrûkậ ʼbá yî õrâ ĩyî trá jẽjẽ ró jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Dãmãsékẽ rî ʼálâ rî, gólâ drí ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ ngálâ, 2tãlâ gólâ rî îjílí wárãgã ʼdíyî âʼdâ kâ îgĩlí yí drí trõlé yí drị́gạ́ nĩzó Dãmãsékẽ ʼálâ íyî âʼdázó drị̃-ʼbá jó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ ârílí rî ʼbá yí kâ rî ʼbá yî drí, gólĩyî îjílí íyî pãlé õjílã gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá Kúmú Yésũ lạ́tị̂ ró rî vósĩ Dãmãsékẽ ʼá tólâ rî ûsúlị́, ãʼdô ró bê yí drí îcázó ûrúlâ ĩyî, ãgô ró rî ʼbá yî õkó bê ndrĩ, tãlâ yí trõ ró bê lôgõlé vólé Yẽrõsãlémã ʼálâ ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 3Nĩngá sĩ, Sóõlõ yî drí ậcị́ îngázó nĩzó Dãmãsékẽ ʼálâ wárãgã ʼdî bê. Gõʼdá gólĩyî bê lạ́tị̂ drị̃ị̂ ãnyî cãzó Dãmãsékẽ ʼálâ rî, ʼwãâ võ îʼĩ ndrạ̃ạ̃ kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ûrú lésĩ drí võ gólĩyî gãrã drị̃ ʼásĩ rî îʼĩzó ngbángbá. 4Gõʼdá ĩtí rî, Sóõlõ drí ngãzó ʼdẽlé ạ̃drũ vũdrị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ võ îʼĩ ʼdî drí sĩ. Gõʼdá gólâ drí gbórókõ ârízó rĩʼá úlị́ âtáʼá gólâ drí ʼbũû lésĩ kĩ nĩ rî, "Sóõlõ! Sóõlõ! Ní rî rĩʼá lâṇõ õnjí fẽlé má drí rõô nõtí ãʼdô tãsĩ yã?" 5Nĩngá sĩ, Sóõlõ drí ngãzó tã îjílí tã rõrõ sĩ kĩ nĩ rî, "Kúmú, nî ãʼdî ĩʼdî yã?" Ĩtí, gbórókõ rî ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Mâ Yésũ ĩʼdî, mâ gólâ ní drí rĩʼá lâṇõ fẽlé drílâ rî ĩʼdî. 6Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ní ngâ ûrû nĩlí fĩlí Dãmãsékẽ ʼálâ, tãlâ áâʼdâ ró lôsĩ má drí ʼbãlé ní drí ʼẽlé má drí rî tã lâ ní drí." 7Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼá rî, õjílã Sóõlõ bê rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî âdréʼá njũrũ ũrị̃ drí sĩ, tãlâ gólĩyî ârî gbórókõ lûʼû trá cú ĩtí tã ífí lâ nị̃ ãkó gõʼdá kpá õjílã gbórókõ lâ drí lûʼúlị́ ʼdĩ ndrẽ ãkó. 8Gõʼdá nĩngá sĩ, Sóõlõ drí ngãzó ạ̃vũ âdrélé ûrû íyî lị̃fị́ njị̃lị́. Gõʼdá lị̃fị́ lâ njị̃ rû bê rî, lị̃fị́ lâ ndré võ gõʼdá kô. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ãzí-ãzí lâ yî drí gõzó gólâ rî drị́ rũlị́ sẽlé kũdũ-kũdũ âjílí fĩlí Dãmãsékẽ ʼálâ. 9Gõʼdá Sóõlõ drí rĩzó tólâ kậyị̂ nâ võ ndrẽ ãkó. Kậyị̂ nâ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, gólâ rî cú ĩtí ʼálé ʼãʼí ró. 10Tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ãzâ bê rĩʼá Dãmãsékẽ ʼá tólâ rú lâ Ãnãníyã. Kúmú Yésũ drí rû âʼdázó gólâ drí õzõ âbĩ-âbĩ kâtí, gõʼdá gólâ rî zị̃lị́ kĩ nĩ rî, "Ãnãníyã!" Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã kõlé kĩ nĩ rî, "Kúmú, mâ rĩʼá nõ." 11Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Mí ngâ ûrû gõʼdá nĩlí lạ́tị̂ gólâ rĩʼá zị̃lâ Lạ́tị̂ Mbị̂ rî ʼálâ. Mí nĩ nĩʼá ãgô ãzâ Tãrásõ lé ʼbá ró zị̃lị́ Sóõlõ rî ûsúlị́. Gólâ rĩʼá Yúdạ̃ drí jó ʼálâ, gõʼdá gólâ rĩʼá ngbãângbânõ rãtáã ʼẽʼá má drí. 12Má âʼdâ tã trá gólâ drí âbĩ-âbĩ ʼá, gólâ ndrê nî Ãnãníyã trá rĩʼá ânĩʼá jó gólâ drí rĩzó ʼdĩ ʼálâ, gõʼdá ánî drị́ ʼbãlé gólâ drị̃ị̂, ãʼdô ró bê gólâ drí võ ndrẽzó kpá óʼdí." 13Gõʼdá nĩngá sĩ, Ãnãníyã drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé kĩ nĩ rî, "Kúmú, má ârî ãgô ʼdĩ tã lâ trá õjílã dũû sị́lị́ sĩ. Gólĩyî âtâ kĩ nĩ rî, gólâ ʼbã lâṇõ ʼdẽlé õjílã ãmákâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ ûfû-ûfû lâ yî sĩ rõô. 14Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ókĩ nĩ rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî îgĩ tã trá fẽlé gólâ drị́gạ́, tãlâ gólâ drí âtrõlé ânĩzó nõngá õjílã gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá ánî ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yî ûrúlị́ ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá." 15Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Ní ị̂sũ tã kô. Mí nĩ! Gólâ rĩʼá ãgô gólâ má drí njĩlí trá rû ị̂ʼbũlị́ má drí rî ĩʼdî, tãlâ gólâ õpẽ ró tã âtî-âtî ámákâ bê gólĩyî ngá ãwã ró rî yî drí kúmú lâ yí bê ndrĩ gõʼdá kpá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî drí. 16Má âʼdô rû îzã tíbê õjílã drí ʼẽlé gólâ rú ámâ tãsĩ rî âʼdáʼá nĩ gólâ drí." 17Ĩtí rî, Ãnãníyã drí úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârízó, gõʼdá ngãzó nĩlí ʼbã gólâ Sóõlõ drí rĩzó ʼá lâ rî ndãlé. Gõʼdá gólâ ûsû ʼbã ʼdî bê rî, drílâ fĩzó jó ʼálâ Sóõlõ rî ûsúlị́. ʼDĩî vósĩ rî, gólâ drí ngãzó drị́ ʼbãlé Sóõlõ drị̃ị̂, gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ nĩ rî, "Sóõlõ ámâ ãzí-ãzí, Kúmú Yésũ âjô mâ trá nĩ ní ngálâ. Gólâ ĩʼdî gólâ ní drí ûsúlị́ lạ́tị̂ ʼá rî. Gólâ âjô mâ trá ánî ʼbãlé võ ndrẽlé kpá óʼdí, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfî ró kpá ní ʼá mbârâkã bê." 18Nĩngá sĩ ʼwãâ, ngá ãzâ ʼbá yî ókĩzõ ị̃ʼbị̂ õʼbõrõkõ ʼî rî kâtí rî ʼbá yî drí rĩzó rĩʼá lôʼdélé Sóõlõ rî lị̃fị́ ʼásĩ, gõʼdá gólâ drí ngãzó rĩʼá võ ndrẽlé kpá óʼdí. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó ûrû, gõʼdá Ãnãníyã drí gólâ rî îbábátízãzó. 19Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, Sóõlõ drí nyãsá nyãzó gõʼdá rúʼbạ́ lâ drí âmbázó âgõlé võ lâ ʼá óʼdí. Nĩngá sĩ, Sóõlõ drí rĩzó tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yí bê kậyị̂ fínyáwá sĩ Dãmãsékẽ ʼálâ. 20Gõʼdá nĩngá sĩ, Dãmãsékẽ ʼá tólâ rî, Sóõlõ drí ngãzó nĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ kậyị̂ vósĩ cé, tãlâ yí ngî ró tã bê Yésũ ʼdíyî pã ʼbá ró rî tãsĩ õjílã drí ngbálí-ngbálí kĩ nĩ rî, pạ̃tị́ị̃ ró, Yésũ ĩʼdî rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî. 21Nĩngá sĩ, õjílã ndrĩ gólĩyî tã gólâkâ ngĩlí ʼdĩ ʼbá yî ârí ʼbá rî ʼbá yî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrú. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô rî nõ, gólâ âʼdó gólâ rĩ ʼbá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá Yésũ rî ị̂njị̃lị́ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ûfúlị́ rî ĩʼdî kô yã? Gõʼdá gólâ drí ânĩzó nõngá nõ kpá tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá gólĩyî nõngá rî ʼbá yî ûrúlị́ trõlé fẽlé drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ drí yã?" 22Gõʼdá tã ị̂sũ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ rî âʼdô bê kpá trá lé rị̃ rị̃ ĩtí ró rî, Sóõlõ drí rĩzó tã âtî-âtî tãndí Yésũ kâ pẽlé dódó ĩtí mbârâkã sĩ, tãlâ ʼdĩî õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá úlị́ gólâkâ ʼá gólĩyî lãfálé ʼá rî ʼbá yî õlîzô ró bê âcálé dũû. Gõʼdá gólâ rî trá tã pẽlé õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá Dãmãsékẽ ʼálâ rî yî drí kĩ nĩ rî, Yésũ ĩʼdî rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé ãngó nõ ʼá rî. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô tị̂ ânyálé úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá. 23Gõʼdá kậyị̂ dũû vósĩ, õjílã ũrûkậ Yúdạ̃ yí kâ Dãmãsékẽ ʼálâ rî ʼbá yî drí rû êʼbézó ĩyî võ ãlô ʼá tã ị̂ʼbị̃lị́ Sóõlõ rî fũzó bê vólé. 24Gõʼdá nĩngá sĩ, Sóõlõ drí tã gólĩyíkâ ị̂ʼbị̃lị́ ʼdĩ tã lâ ârízó. Gólĩyî rî rĩlí ị̃tú ngạ́cị̂ gị̃rị̃ ạ́tị̃ ãgã jạ̃rị́bạ̃ kâ rî tị́ gólâ rî tẽlé fũlị́, õzõ gólâ õtírĩ ʼẽê âfõlé nĩlí rî. 25Âʼdólé bê trá ĩtí rî, ngạ́cị̂ ãlô sĩ, tã ârí ʼbá ũrûkậ gólâkâ rî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí gólâ rî pãlé fõlé vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼdî âyélé. Gólĩyî njị̃ gólâ ívõ ạ́ngị́ sĩ trõlé îngálé îrílí bãgó sĩ kôrô ũpị̃ ãgã kâ drị̃ị̂ sĩ vũdrị́ ʼálâ ãgã ʼdî ũgúlị́ lésĩ. 26Gõʼdá nĩngá sĩ, Sóõlõ drí nĩzó cãlé Yẽrõsãlémã ʼálâ. Tólâ rî, gólâ lẽ trá fĩlí tã lẽ ʼbá Yésũ kâ tólâ nã ʼbá yî lãfálé lâ yî ʼá, gõʼdá tã lẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî gã ĩyî dó tã lẽlé kĩ nĩ rî, pạ̃tị́ị̃ gólâ õlẽ tã trá Yésũ ʼá. Ĩtí rî drí sĩ, gólĩyî drí âʼdózó ndrĩ zãâ ũrị̃ ró gólâ drí sĩ. 27Tã ʼdî tãsĩ rî, Bãrãnábã drí ngãzó nĩlí gólâ rî pãlé tã âtálé lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí gólâ rî tãsĩ. Bãrãnábã drí tã ngĩzó gólĩyî drí gólâ rî tãsĩ, tãlâ tã gólâ Yésũ drí rû âʼdázó gólâ drí lạ́tị̂ ʼá gõʼdá kpá tã Yésũ drí âtálé gólâ drí rî tãsĩ. Gõʼdá Bãrãnábã ngî tã kpá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, Sóõlõ ĩîyâ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî trá dódó cú ĩtí ũrị̃ ãkó Dãmãsékẽ ʼálâ. Tãlâ úlị́ Bãrãnábã kâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, gólĩyî drí tã-drị̃ lẽzó Sóõlõ drí âʼdózó tã ârí ʼbá Yésũ kâ ró. 28Ĩtí Sóõlõ drí fĩzó lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî lãfálé, gõʼdá gólĩyî drí rĩzó rĩʼá lậmúlị́ võ Yẽrõsãlémã kâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî pẽlé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró õjílã drí ũrị̃ ãkó. 29Gõʼdá ĩtí rî, Sóõlõ rî kpá rĩʼá tã pẽlé õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá Gị̃rị́kị̃ tị̂ âtálé ĩʼdî rî ʼbá yî drí. Gólâ rî trá kárá rĩʼá tị̂ ânyálé gólĩyí bê tã Yésũ kâ tãsĩ. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, drílĩyî rĩzó lạ́tị̂ tãndí lôndãlé gólâ rî fũzó bê vólé, gólâ õzó lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ îzãâ. 30Nĩngá sĩ, tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí tã ʼbãlé ʼẽzó Sóõlõ rî fũlị́ ʼdĩ ârízó. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó Sóõlõ rî trõlé âjílí jạ̃rị́bạ̃ Sẽsãréyã kâ rî ʼálâ, gõʼdá gólâ rî ʼbãzó kõlóngbõ ạ́ngị́ ʼá jõlé tólâ sĩ nĩlí jạ̃rị́bạ̃ gólâkâ zị̃lị́ Tãrásõ rî ʼálâ. 31Gõʼdá kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî rî ĩyî trá rĩlí cú ĩtí õjílã ãzãkã rĩ ʼbá lâṇõ fẽlé gólĩyî drí rî ãkó ʼbạ̃drị̃ gólĩyî zị̃lị́ Yũdạ́yạ̃, Gãlĩláyã, gõʼdá kpá Sãmárĩyã rî ʼá. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sõ mbârâkã trá gólĩyî ʼá gõʼdá kpá õjílã dũû ãzâ ʼbá yî ʼẽzó tã lẽlé tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî ʼá. Gõʼdá Líndrí Tãndí ʼdĩ ʼê kpá tã nị̃nị̃ gólĩyíkâ Yésũ rî tãsĩ rî mbãlé nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ. Ĩtí rî, gólĩyî drí rĩzó zãâ rĩʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rĩrĩ gólĩyíkâ rî ʼbá yî sĩ. 32Gõʼdá kậyị̂ rĩrĩ kâ lâṇõ ãkó ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Pétẽrõ kpã jạ̃rị́bạ̃ ʼálé Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî trá ndrĩ. Kậyị̂ ãlô sĩ, gólâ drí ngãzó nĩlí tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá gólĩyî rĩ ʼbá Lídã ʼálâ rî ʼbá yî lômílí. 33Nĩngá sĩ, jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼá rî, gólâ drí ãgô ãzâ rú bê Ãyĩnéyã rî ûsúzó pá lâ yî ôdrã-ôdrã ndrô njị̂-drị̃-lâ-nâ sĩ, gólâ tó ậcị́ kô ngãtá ngbãâ íyî îngálé ûrû gbãrãkã drị̃ị̂ sĩ. 34Gõʼdá Pétẽrõ ndrê gólâ bê rî, Pétẽrõ drí tã âtázó kĩ, "Ãyĩnéyã, Yésũ Krístõ ʼbã nî trá âʼdólé dódó. Mí ngâ ûrû gbãrãkã drị̃ áníkâ ʼdĩ êdélé ãʼdô ró bê dódó." Gõʼdá ʼwãâ Ãyĩnéyã drí ngãzó ạ̃vũ ûrû gbãrãkã drị̃ íyíkâ êdélé. 35Gõʼdá tólâ sĩ, õjílã dũû Lídã kâ gõʼdá kpá õjílã fạ́fạ̃ Sãrónã kâ rî ʼbá yí kâ bê drí gólâ rî ndrẽzó lậmúʼá. Tãlâ tã tị̂ drí ậʼdị́zó ʼdĩ drí sĩ rî, gólĩyî drí tã lẽzó tã âtî-âtî tãndí Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî ʼá. 36Gõʼdá nĩngá sĩ, õkó ãzâ kạ̃nị́sạ̃ kâ bê rĩʼá jạ̃rị́bạ̃ Yópã kâ rî ʼá. Õkó rî ʼdĩ rú lâ Tãbítã. Gólâ rî trá kárá rĩʼá tã ʼẽʼẽ tãndí ʼẽlé ĩʼdî õjílã drí gõʼdá kpá rĩʼá õjílã ngá ãkó rî ʼbá yî pãlé. 37Gõʼdá Pétẽrõ drẽ bê zãâ Lídã ʼálâ rî, ngá lãzé drí õkó rî ʼdĩ ʼẽzó rõô, gõʼdá drílâ drãzó. Nĩngá sĩ, õjílã drí lũmvû dãzó ãvõ lâ ʼdĩ rú, gõʼdá njị̃zó lâ ʼbãlé jó ʼálé ûrú lésĩ gá ãzí drị̃ị̂ rî ʼá drílâ ʼbã ʼá. 38Võ gólâ Yópã ʼdĩ rĩʼá ãnyî Lídã rú. Ĩtí rî, õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí ãgô rị̃ jõzó nĩlí Lídã ʼálâ võrã bê Pétẽrõ vó, tãlâ gólĩyî ârî trá kĩ, gólâ ãâʼdô bê Lídã ʼá tólâ. Gõʼdá ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yî câ ĩyî bê tólâ rî, drílĩyî tã âtázó Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ĩîcâ trá ní drí rî, ní ânĩ drẽ ʼwãâ ãmâ ngáá nõlé." 39Ĩtí rî, Pétẽrõ drí ngãzó nĩlí Yópã ʼálâ. Gõʼdá gólâ câ bê tólâ rî, õjílã drí gólâ rî trõzó jó ʼálé gá ãzí drị̃ị̂ ûrú lésĩ ãvõ bê ʼdĩ ʼálâ. Gõʼdá ạ̃yị́zị́ dũû drí rĩzó ĩyî îfílí gbãâ gólâ rú sĩ tólâ ĩzã ʼẽʼá ĩyî rõô, gõʼdá kpá ítá gólĩyî Tãbítã drí lôsélé trá drẽ Tãbítã rî gógó drí âʼdózó lị̃fị́ bê rî âtrõzó âʼdálé Pétẽrõ rî drí ndrẽlé. 40Gõʼdá nĩngá sĩ, Pétẽrõ ní drí ngãzó õjílã ndrĩ lôfõlé ĩví ʼálâ jó rî ʼdĩ ʼásĩ vólé. Gõʼdá ní drí ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ gõʼdá rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí. ʼDĩî vósĩ, gólâ drí rû jãzó gõlé ãvõ ʼdî ngálâ tã âtálé kĩ, "Tãbítã, ní ngâ ûrû." Nĩngá sĩ, Tãbítã ãvõ ró ʼdĩ drí lị̃fị́ njị̃zó. Gõʼdá gólâ ndrê Pétẽrõ bê rî, drílâ ngãzó rĩlí ûrû õdó drị̃ị̂. 41Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí drị́ lâ rũzó îngálé, tãlâ gólâ ĩîcâ ró bê âdrélé ûrû. Gõʼdá Pétẽrõ drí ạ̃yị́zị́ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó, gõʼdá kpá õjílã ãzâ ʼbá yî kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yí bê Tãbítã rî âʼdázó gólĩyî drí, gõʼdá trá rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. 42Gõʼdá nĩngá sĩ, tã tị̂ drí ậʼdị́zó ʼdĩ drí lûʼúzó lậʼbúlị́ õjílã Yópã kâ drí ndrĩ. Gõʼdá õjílã dũû gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî ʼbá yî drí tã lẽzó Kúmú Yésũ ʼá. 43Ĩtí rî, Pétẽrõ drí ʼẽzó lâ tólâ kậyị̂ dũû, rĩʼá rĩlí ãgô ãzâ rú bê Sĩmónã rî bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\