Kõlósĩ lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ gólâ Ôvârí drí njĩlí âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ rî ró îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî õjílã nyãányâ Ôvârí kâ Kõlósĩ ʼálâ rî yî drí. Ãnî ĩʼdî tã lẽ ʼbá yî Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî. Ãmâ, ãmâ ậdrúpị̃ Tĩmátĩyã bê, ʼê nî-bê-yã ãnî drí. Ôvârí ãmâ átá õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Õzõ mã õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé Ôvârí, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró rî drí rî, mã rî trá rĩʼá ãwô-ĩtí ʼẽlé gólâ drí ãnî tãsĩ. 4Gõʼdá tã gólâ ãmâ drí rĩzó ãwô-ĩtí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ, mã ârî tã ãnî tãsĩ kĩ, nĩ õlẽ tã trá Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá nĩ õlẽ krístõ ʼbá ãzí kpá trá rõô. 5Nĩ rî tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé, tãlâ ãnî rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã bê ãyĩkõ gólâ Ôvârí drí rĩʼá êdélâ ãnî drí rĩzó ʼálâ ûrú ʼálâ nã drị̃ị̂. Nĩ nị̃ ãyĩkõ ʼdî tã lâ kậyị̂ gólâ tã âtî-âtî tãndí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô tã lâ pẽzó ãnî drí rî ʼá. 6Ĩtí rî, gõʼdá ãngó ʼá nõngá rî, õzõ óõpẽ tã âtî-âtî ʼdĩ trá rî, tã lâ drí lậʼbúzó võ ʼásĩ ndrĩ, gõʼdá õjílã ôjálé rĩlí rĩrĩ óʼdí tãndí rî sĩ. Gõʼdá tã rî ʼdĩ âʼdô kpá trá ãnî drí ĩtí, kậyị̂ gólâ ãnî drí tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô ârízó rî ʼá rî, nĩ nị̃ trá kĩ, tã rî ʼdĩ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, gõʼdá tã lânjã Ôvârí kâ drílâ tã õnjí õjílã kâ âyézó tãkó nõ, tã lâ drí fĩzó ãnî drị̃ị̂. 7Ẽpãfãrásĩ îmbâ tã rî ʼdĩ nĩ ãnî drí. Gólâ ĩʼdî rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí Yésũ kâ tíbê ãmâ drí jõlé nĩʼá tã rî ʼdĩ îmbálé ãnî drí rî. 8Gõʼdá gólâ âtâ tã nĩ ãmâ drí kĩ, nĩ õlẽ õjílã Ôvârí kâ trá rõô, tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfî trá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. 9Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, mã ârî tã rî ʼdĩ bê rî, mã îtõ trá rĩʼá rãtáã ʼẽlé ãnî tãsĩ. Mã rî trá rĩʼá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí, Líndrí Tãndí gólâkâ ãâʼdâ ró, ngá gólĩyî gólâ drí lẽlé ãnî drí nị̃lị́ rî ndrĩ ãnî drí tã ányâ ãkó ʼá lâ gõʼdá nĩ îcâ ró kpá bê rĩlí rĩrĩ tãndí gólâ Ôvârí rî ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî sĩ. Mã rî gõʼdá kpá rĩʼá Ôvârí rî îjílí õfẽ ró mbârâkã ãnî drí tã tãndí ʼẽzó õjílã drí, tã tãndí gólâ tíbê ʼẽ ʼbá õjílã ʼbãlé ãnî ápí Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ rî. Gõʼdá ãmâ kpá rĩʼá gólâ rî îjíʼá gólâ õʼê ró ãnî íyî nị̃lị́ gạ̃rạ̃. 11Gõʼdá ãmâ kpá rĩʼá rúʼbạ́ lôʼbãʼá gólâ drí, tãlâ gólâ õʼbã ró ãnî bê âʼdólé tã nị̃nị̃ bê, tãlâ õzõ gbõ lé rĩrĩ õtírĩ âcá âmbâ-âmbâ ró rî, nĩ rî ró bê mãnísĩ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ, tãlâ gólâ rî nĩ mbârâkã fẽlé ãnî drí. 12Gõʼdá nĩ lûyị̂ kpá Ôvârí ãmâ átá ró rî ãyĩkõ sĩ, tãlâ gólâ ʼbã ãmâ trá âʼdólé rĩlí yí bê õjílã íyíkâ nyãányâ lâ ró, kũmũ íyíkâ ʼá võ îʼĩ-îʼĩ ʼá rî. 13Gõʼdá Ôvârí înjî ãmâ trá kũmũ Sãtánã kâ ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî kâ ʼásĩ, gõʼdá trõlé tãndí ró ʼbãlé kũmũ mvá lâ drílâ lẽlé rõô rî kâ ʼá, gõʼdá gólâ Yésũ Krístõ ĩʼdî tíbê ãmâ înjí ʼbá âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã õnjí drị́gạ́ sĩ rî. Ĩtí rî, ãmâ gõʼdá trá gólâkâ ĩʼdî gõʼdá ólôʼbãá tã ãmâ rú Ôvârí ândrá kô. Gõʼdá Ôvârí âyê tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî trá ndrĩ tãlâ Yésũ drã trá ãmâ võ ʼá. 15Õjílã ãzâ ãlô Ôvârí rî ndrẽ ʼbá trá rî yû, gõʼdá óndrê íyíkâ Yésũ Krístõ trá. Gõʼdá gólâ rî âʼdô-âʼdô rĩʼá nyé õzõ Ôvârí tí. Gólâ rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî drẽ ãkpãkãʼdã ólôʼbãá drẽ ngá ãzãkã ãngó ʼá nõ ʼbá yî kô. Gólâ kpá ĩʼdî ngá ãmbá Ôvârí drí lôʼbãlé nõ ʼbá yî drị̃lị́ ndrĩ. 16Gõʼdá Ôvârí lôʼbã ngá ndrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yî gólâ rî drị́ sĩ. Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ lôʼbã ngá ndrĩ ãmâ drí rĩʼá ndrẽlâ ãmâ lị̃fị́ sĩ ãngó nõ ʼá nõ nĩ, gõʼdá gólâ lôʼbã ngá ndrĩ ãmâ drí ndrẽlé ãmâ lị̃fị́ sĩ kô rî ʼbá yî kpá nĩ, tã âʼdâ-âʼdâ lâ ĩʼdî mãlãyíkã yî, gõʼdá líndrí õnjí yî, ôvârí õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî yí kâ, ʼbúlị́-ʼbá yî, gõʼdá kúmú gólĩyíkâ kũmũ ĩyíkâ ʼá rî ʼbá yí bê ndrĩ. Gõʼdá Ôvârí lôʼbã ngá ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ ʼdó Yésũ Krístõ rî drị́ sĩ, gõʼdá Ôvârí lôʼbã gólĩyî trá ndrĩ ʼdó gólâ drí, gólâ rî rõlé. 17Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ bê rĩʼá drẽ ãkpãkãʼdã ólôʼbãá ngá ndrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yî kô, gõʼdá gólâ rî mbârâkã ʼê ngá ʼdĩ ʼbá yî nĩ rĩʼá rĩlí nõ, tãlâ gólâ lôʼbã ngá ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ nĩ yí drí. 18Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ íyíkâ rĩʼá nyé õzõ drị̃ kâtí, gõʼdá õjílã gólâkâ rî ʼbá yî ĩyíkâ rĩʼá nyé õzõ gólâ rî rúʼbạ́ kâtí. Gõʼdá gólâ kpá õjílã drị̃-káká lîdrí ʼbá õdrã ʼásĩ rî ĩʼdî. Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ rĩʼá õjílã drị̃lị́ ndrĩ, ôvârí õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yí kâ bê ndrĩ gõʼdá kpá ngá ndrĩ drị̃lị́. 19Gõʼdá Ôvârí lẽ gólâ drí âʼdólé nyé õzõ yî Ôvârí tí drị́-ãcê gólâkâ bê, gõʼdá kpá âʼdô-âʼdô gólâkâ rî bê. 20Gõʼdá Ôvârí êdê tã trá ĩyî lãfálé ʼá ngá ndrĩ yí drí ʼbãlé rî ʼbá yí bê õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî sĩ. Gõʼdá õdrã Yésũ Krístõ kâ ʼdĩ ʼbã tã ạ̃ʼdị́ trá âʼdólé Ôvârí yî lãfálé õjílã íyíkâ bê rî ʼá. 21Gõʼdá sị́sị́ rî, ãnî Kõlósĩ lé ʼbá yî rî trá ngĩî Ôvârí rú sĩ, tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ ʼbã ãnî trá âʼdólé ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ ró, gõʼdá nĩ ró tã ʼbãʼbã gólâkâ kô. 22Kpálé rî, ngbãângbânõ rî, Ôvârí ʼbã ãnî trá âʼdólé íyî rû-lẽ-ãzíyã yî ró. Tã rî ʼdĩ âʼdô trá ĩtí, tãlâ Yésũ Krístõ útị̂ trá ãngó ʼá nõngá ãmâ õjílã mvá ró drãlé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. Gõʼdá lõʼwâ lâ ró rî, Ôvârí âjî tã ạ̃ʼdị́ trá ĩyî lãfálé ʼásĩ ãní bê, gõʼdá ngbãângbânõ rî, îcâ trá cú ãnî drí âdrézó Ôvârí ândrá ngbángbá tã õnjí ãkó ãnî rú. 23Ĩtí rî, nĩ rî zãâ tã lẽlé ĩʼdî tã ʼdî ʼá, gõʼdá nĩ rî kpá zãâ rĩʼá lị̃fị́ ʼbãlé ĩʼdî ngá gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãnî drí íyî mvá yî ró rî drị̃ị̂ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî sĩ. Tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô ópẽ trá õrĩ dũû õjílã gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yí kâ drí. Gõʼdá ʼdĩî kpá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí ãlô-ãlô mâ Póõlõ drí rĩʼá pẽ lâ nõ rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ ró rî ĩʼdî. 24Ngbãângbânõ rî, mâ rĩʼá lâṇõ ûsúʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõlé. Kpálé rî, mâ rĩʼá ãyĩkõ ró tãlâ ámâ rúʼbạ́ rî lâṇõ ûsúlị́ nõ ândrâ-tãndĩ tãsĩ ãnî drí. Ĩtí rî, ngá ãzâ ʼbá yî bê Yésũ Krístõ drí drẽ zãâ rĩʼá lâṇõ ûsúlị́ ʼá lâ ãmâ tíbê âʼdó ʼbá Kạ̃nị́sạ̃ ró gólâ rî rúʼbạ́ ró rî yî ʼá sĩ. Ĩtí rî, gõʼdá lâṇõ gólĩyî má drí rĩʼá ûsúlâ ngbãângbânõ rî, ʼdĩî íyíkâ trá lâṇõ rî gógó ámákâ ró má drí ʼẽʼá ûsúlâ rî ĩʼdî. 25Ôvârí zĩ mâ trá âʼdólé rû ị̂ʼbũ ʼbá Kạ̃nị́sạ̃ kâ ró, tãlâ má õpâ ró ãnî õjílã íyíkâ bê, tã âtî-âtî tãndí nõ tã lâ õfî ró bê ãnî drị̃ị̂ dódó. 26Gõʼdá tã âtî-âtî rî ʼdĩ trá rĩʼá tã gólâ tíbê Ôvârí drí lậpị́lị́ trá lậpị̂ õjílã drí ndrĩ îtõ võ ʼásĩ bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî ĩʼdî. Ĩtí rî, gõʼdá trá kậyị̂ gólâ drí âʼdázó lâ ngbálí-ngbálí õjílã íyíkâ drí ndrĩ rî ĩʼdî. 27Ôvârí ị̂sũ tã tã rî ʼdĩ âʼdálé ngbá õjílã íyíkâ rî ʼbá yî drí gõʼdá kpá ãnî tíbê âʼdó ʼbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró rî yî drí. Tã kíríwá tíbê lậpị́lị́ lậpị̂ ʼdĩ rĩʼá Yésũ Krístõ tíbê ãnî drí âʼdózó ngá ãlô ró gólâ bê ʼdĩ ĩʼdî, nĩ ạ̃ậmû ró ngá tãndí gólâkâ ûrú ʼálâ rî bê gólâ bê. ʼDĩî ngá gólâ ãmâ drí rĩzó lị̃fị́ ʼbãlé vó lâ ãyĩkõ sĩ rî ĩʼdî. 28Ĩtí rî, gõʼdá tãlâ ĩʼdî ʼdĩ ãmâ drí rĩzó rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô pẽlé õjílã gólĩyî ndrĩ ãmâ drí rĩʼá ûsúlâ ãlô-ãlô rî ʼbá yî drí rî. Gõʼdá mã rî rĩʼá tã ʼdî pẽlé õjílã drí mbị̂ gõʼdá kpá pạ̃tị́ị̃ ró, tãlâ õjílã ãâdrê ró bê Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ãkó gõʼdá kpá lị̂njị̂-lị̂njị̂ ró tã ʼẽʼẽ tãndí bê nyé õzõ Yésũ Krístõ kâtí. 29ʼDĩî tã ífí gólâ má drí rĩzó lôsĩ ʼẽlé mbârâkã sĩ, gõʼdá kpá rĩʼá rû cẽlé nõ, gõʼdá kpálé ĩtí rî, mbârâkã âʼdó ʼbá Yésũ kâ nõ rî rî nĩ lôsĩ rî gógó ʼẽlé má sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\