Kõlósĩ lé ʼbá 2

1Nĩ ndrê trá, má lẽ rû cẽcẽ gólâ má drí rĩzó rû cẽlé ãnî tãsĩ, gõʼdá kpá krístõ ʼbá gólĩyî Lõdĩsíyã ʼálâ rî ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá kpá krístõ ʼbá gólĩyî má drí ndrẽlé kô rî ʼbá yí bê nõ tã lâ ʼbãlé ãnî drí nị̃lị́. 2Gõʼdá má ʼê rãtáã ãnî drí âʼdólé gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí tã lẽlẽ ãníkâ ʼá gõʼdá nĩ lẽ kpá ãnî ãzí-ãzí yî rõô. Gõʼdá má ʼê rãtáã kpá ãnî drí âʼdólé tã ị̂sũ-ị̂sũ mbị̂ bê tã nị̃nị̃ ãníkâ Ôvârí ʼá rî tãsĩ, gõʼdá kpá tã gólâkâ lậpị̂-lậpị̂ ró tíbê âʼdó ʼbá Yésũ Krístõ tíbê ãnî drí âʼdózó ngá ãlô ró gólâ bê ʼdĩ ĩʼdî rî tãsĩ. 3Ĩtí rî, Yésũ Krístõ ĩʼdî tã nị̃nị̃ mbị̂ gõʼdá kpá lị̃fị́ lõmbâ pạ̃tị́ị̃ rî ápí lâ ʼî ndrĩ. 4Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ õjílã ãzâ õzó kô ãnî âdó úlị́ lị̃fị́ lõmbâ kâ sĩ tíbê âʼdó ʼbá õnjõ ró rî. 5Gbõ lé má âʼdô bê jẽjẽ ró ãnî rú sĩ rî, má rî zãâ rĩʼá ãnî tã ị̂sũlị́ kárá tã ʼẽʼá ʼẽlâ ãnî tãsĩ rî bê. Gõʼdá mâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ rĩrĩ ãníkâ rĩʼá mbị̂, gõʼdá nĩ lẽ tã kpá trá Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 6Gõʼdá õzõ ãnî drí tã-drị̃ lẽrẽ trá kĩ Yésũ Krístõ ãâʼdô kúmú ãníkâ ʼî ʼdĩ rî, ʼdõvó nĩ ʼbã ãnî nyãányâ rĩlí ngá ãlô ró gólâ bê. 7Gõʼdá ĩtí rî, nĩ ʼbã ãnî índrĩgó õfî dị̃ Yésũ Krístõ ʼá õzõ fê gólâ índrĩgó lâ drí fĩlí trá dị̃ ị̃nyạ́kú tãndí ʼá rî kâtí. Gõʼdá nĩ ʼbã Yésũ Krístõ ĩʼdî âʼdólé ị̃nyạ́kú tãndí ãníkâ ró ãnî índrĩgó drí fĩzó bê ʼá lâ dị̃ gạ́gạ́ gõʼdá kpá rĩ ʼbá ngá nyãnyã tãndí fẽlé ãnî drí gõʼdá kpá ãnî pãlé rî. Gõʼdá ĩtí rî, nĩ ãʼdô ró gạ́gạ́ tã lẽlẽ gólâ ãnî drí lẽlé trá tã pạ̃tị́ị̃ gólâ ãnî îmbázó ʼá lâ nõ ʼá, gõʼdá nĩ rî ró zãâ ãwô-ĩtí ʼẽʼẽ bê Ôvârí drí. 8Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú óõzó ãnî âdó úlị́ lị̃fị́ lõmbâ kâ sĩ tã lẽlé tã îmbâ tíbê âʼdó ʼbá õjílã mvá kâ ró, gõʼdá ʼbã ʼbá õnjõ ró rî ʼá. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã îmbâ lârâkô rî gógó ʼdĩ ânĩ íyíkâ kôrô lãjóʼbá Sãtánã kâ rî ʼbá yî tị́ sĩ, gólĩyî õjílã ãngó nõ kâ nõ ʼbá yî drị̃lị́ kúmú ró rî. Gõʼdá tã îmbâ lârâkô rî ʼdĩ âʼdó kô Yésũ Krístõ ngá lésĩ. 9Yésũ Krístõ cé ĩʼdî âʼdô-âʼdô lâ drí ʼbãlé nyé õzõ Ôvârí kâtí gõʼdá kpá mbârâkã Ôvârí kâ bê ndrĩ gólâ rî rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú ʼá rî. 10Ĩtí rî, gõʼdá ãnî rĩʼá ĩzã õrẽ kâ ãkó Ôvârí drị́gạ́ sĩ, tãlâ ãnî trá rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ bê, gõʼdá gólâ ĩʼdî mbârâkã ndrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yî drị̃lị́, mãlãyíkã tãndí ngãtá líndrí õnjí, ʼbúlị́-ʼbá yí bê, gõʼdá kpá ólé yí bê ndrĩ. 11Mã îcá kô âʼdólé ngá ãlô ró Ôvârí bê ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá tíbê âʼdó ʼbá tótó ãmâ ĩnyĩrĩkõ ṇõṇõ ĩʼdî drị́ õjílã mvá kâ rî sĩ rî. Võ lâ ʼá rî, Ôvârí ʼbã ãmâ trá âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ bê tã lôvókô gólâ ãmâ ʼá, rĩ ʼbá ãmâ ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî ṇõṇõ lâ sĩ vólé ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. 12Ĩtí rî, gõʼdá bãbãtízĩ ãníkâ rî kpá rĩʼá tã ʼdî ʼbá yî âʼdálé, tã rî ʼdĩ õrî ró bê ãnî drị̃ị̂. Tã rî ʼdĩ rî tã âʼdálé kĩ, õzõ ãnî drí âʼdórẽ trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî tí rî, gõʼdá óʼbã tã lôvókô tã õnjí ãníkâ rî kâ trá ʼbú ʼá ʼdũwạ̃ Yésũ Krístõ rî ãvõ bê, gõʼdá nĩ ngâ gõʼdá kpá trá õdrã ʼásĩ ʼdũwạ̃ gólâ bê. Tã ʼdî ʼbá yî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ãnî drí, tãlâ nĩ lẽ tã trá Ôvârí ʼá mbârâkã gólâkâ ãkĩ gólâ drí Yésũ Krístõ rî îngázó ĩʼdî sĩ lâ õdrã ʼásĩ ʼdî ʼá. 13Gõʼdá tã rî ʼdĩ âʼdô trá nõtí, tã lôvókô ãníkâ Ôvârí rî lẽ kâ rî drã trá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ vólé, tãlâ tã õnjí ãníkâ ʼẽlé Ôvârí rú rî drí. Ĩtí rî, Ôvârí âyê ãnî trá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ gõzó kpá tã lôvókô ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá íyî lẽ kâ rî lôgõlé âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró Yésũ Krístõ bê. 14Gõʼdá Ôvârí lî ícícíyá ndrĩ ãmâ rú tã gólâ ãmâ drí tã ʼbãʼbã íyíkâ rõzó kô rî trá ndrĩ ʼdó vólé. Gólâ îzã tã õnjí ãmákâ îgĩlí trá vũdrị́ rî trá ndrĩ îpâ-îpâ lâ sĩ, fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ Yésũ Krístõ bê. 15Tólâ fê lậlị̂-lậlị̂ nã drị̃ị̂ rî, Yésũ Krístõ trõ mbârâkã Sãtánã kâ trá drị́-ãcê gólâkâ bê, gõʼdá kpá líndrí gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá Sãtánã rî ị̂njị̃lị́ rî kâ yí bê. Gõʼdá fê lậlị̂ drị̃ị̂ tólâ rî, gólâ pẽ gólĩyî cú, gõʼdá gólâ âʼdâ kpá ãngó drí kĩ, gólĩyî gõʼdá trá mbârâkã ãkó. 16Ĩtí rî, gõʼdá âʼdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí tã ʼbãʼbã ʼbãzó ãnî drí kĩ, nĩ õnyâ ngá ãzâ ʼbá yî kô ngá mvũmvũ ãzâ ʼbá yí bê. Gõʼdá nĩ ârî tã gólĩyíkâ kpá kô õzõ gólĩyî õʼbã tã trá ãnî drí kĩ nĩ rî, nĩ õʼê lãʼbí ãzâ ʼbá yî nyé õzõ lãʼbí õrĩ Yúdạ̃ yí kâ párá sị́ kâ ʼdĩ tí rî, ngãtá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ kâ ʼdĩ yã rî. 17Tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ âʼdô trá sị́sị́ âʼdô âcâ-âcâ Yésũ Krístõ kâ ãngó drị̃ị̂ nõngá rî âʼdálé, gõʼdá ʼdĩî âʼdô kpá õzõ tã pạ̃tị́ị̃ líndrí kâtí. Gõʼdá tã gólâ âʼdó ʼbá tã pạ̃tị́ị̃ ró, gõʼdá kpá mbị̂ ró rî íyîngá Yésũ Krístõ ĩʼdî. 18Nĩ âyê õjílã ãzâ ãlôlâ ãâdô ãnî kô, gõʼdá nĩ ʼbã ãnyĩ õʼê ãnî kô tã gólâ ãnî drí lãʼbí ʼdãzó kô ngãtá ôvârí ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî îrátãzó kô ʼdĩ ʼá. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ rî, gólĩyî rî ĩyî lômbélé âbĩ-âbĩ ĩyíkâ rĩʼá âbĩlâ rî ʼbá yî tãsĩ ĩʼdî. Tã ndrĩ gólĩyíkâ rĩʼá âtálâ rî ʼbá yî rĩʼá lôsĩ ãkó, tãlâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ĩyíkâ cé ĩyî tã ʼbãlé ĩʼdî âʼdólé gạ̃rạ̃. 19Ĩtí rî, õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdó gõʼdá kô nyé õzõ Yésũ Krístõ rî rúʼbạ́ tíbê Yésũ drí âʼdózó nĩ drị̃ lâ ró rî yí kâtí. Yésũ Krístõ cé ĩʼdî ãmâ drị̃ ʼî tíbê ãmâ êʼbé ʼbá kpãkã ãlô, gõʼdá kpá rĩ ʼbá ãmâ vó ndrẽlé, tãlâ mã õmbâ ró bê lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí mbãzó rî ʼásĩ. 20Ĩtí rî, gõʼdá tã lôvókô tã õnjí ãníkâ rî kâ drã trá Yésũ Krístõ bê, tãlâ ãnî trá ngá ãlô ró gólâ bê. Gõʼdá gólâ înjî ãnî trá mbârâkã líndrí õnjí gólĩyî tíbê rĩ ʼbá õjílã ãngó nõ kâ nõ ʼbá yî drị̃lị́ kúmú ró rî ʼbá yí kâ ʼásĩ. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí gõzó kpá zãâ rĩʼá tã ʼẽlé õzõ ãnî drí ʼbãrẽ kpá zãâ mbârâkã líndrí ãngó kâ rî kâ drị́gạ́ rî kâtí yã? Ãnî drí gõzó kpá zãâ tã ʼbãʼbã gólĩyíkâ vó lâ lôbẽlé ĩʼdî kĩʼá nĩ rî, nĩ nyâ ngá nã kô, nĩ dõ ngá nã kô rî. 22Ngá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rû ndẽʼá ndrĩ. Õjílã mvá rî tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ʼbãlé cé nĩ. 23Tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî lêndrê ĩyíkâ fí tãndí ró rî, âʼdô ãnî ʼbãʼá lêndrélé nyé õzõ nĩ lẽ Ôvârí trá rõô rî kâtí, gõʼdá áâkĩʼá nĩ rî, nĩ lôgõ ãnî trá vũdrị́ ʼálâ rî kâtí, gõʼdá áâkĩʼá nĩ rî kpá, nĩ ãâʼdô îcáʼá cú ãnî rúʼbạ́ vó ndrẽlé rî kâtí. Kpálé ĩtí rî, tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî mbârâkã ãkó tã lôvókô tã õnjí ʼẽ kâ ãnî ʼá rî fũlị́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\