Kõlósĩ lé ʼbá 3

1Nĩ ârî drẽ, íîngâ ãnî trá ʼdũwạ̃ Yésũ Krístõ bê õdrã ʼásĩ rĩrĩ óʼdí ʼá gólâ bê, ĩtí rî, gõʼdá nĩ ʼbã lị̃fị́ cé tã tãndí gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãnî drí ûrú ʼálâ Yésũ Krístõ yî drí âʼdózó ĩʼdî kúmú lâ ró Ôvârí bê rî drị̃ị̂ ĩʼdî. Nĩ ị̂sũ gõʼdá cé ngá gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yî, tã lâ ĩʼdî, gõʼdá âʼdó kô ãnî drí gõzó rĩʼá ũrị̃ ʼẽlé ĩʼdî, ngá gólĩyî ãngó nõ ʼá ʼẽ ʼbá ĩyî rû ndẽlé ndẽ nô ʼbá yî tãsĩ. Tã lôvókô ạ̃kû ãnî ʼá rĩ ʼbá ãnî ʼbãlé ngá gólĩyî ãngó nõ kâ nõ ʼbá yî tã lâ ị̂sũlị́ rî drã trá vólé, gõʼdá ãnî trá cú rĩrĩ óʼdí bê ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gõʼdá kpá Ôvârí bê ûrú ʼálâ. 4Gõʼdá ãmâ rĩʼá rĩrĩ tãndí ãzâ ãkó ãngó ʼá nõngá, rĩrĩ tãndí cé rĩrĩ gólâ ãmâ drí ʼẽʼá ậmúlâ Yésũ Krístõ bê rî ĩʼdî. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ Krístõ âʼdô âgõʼá ãngó ʼá nõngá, gõʼdá ãmâ drí kũmũ gólâkâ ûrú ʼálâ rî ậmúzó gólâ bê. 5Ngbãângbânõ rî, nĩ âyê tã õnjí gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ sị́sị́, drẽ ãnî drí âʼdózó kô ngá ãlô ró Yésũ bê rî. Ĩtí rî, nĩ kô ậʼdú gõʼdá cé ãnî õkó ngãtá ágó bê ĩʼdî, nĩ ʼbã ãnî drị̃ kô cé rĩʼá tã õnjî-õnjî rî ʼbá yî ị̂sũlị́ ĩʼdî, nyé õzõ ãvẽ kâtí, gõʼdá ʼdó-má-drí bê, gõʼdá kpá âgî-âgî ngá õjílã ãzí kâ rú rî bê. Ĩtí rî, ãvẽ, ʼdó-má-drí bê rî, rî õjílã ʼbãlé âʼdólé ĩyî nyãányâ kâ ró, gõʼdá âʼdó kô âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró. 6Gõʼdá tã gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî rî Ôvârí rî ʼbãlé âʼdólé ạ̃wạ̃ ró tákányĩ gõʼdá gólâ drí lâṇõ fẽzó õjílã rĩ ʼbá tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé rî yî drí, gõʼdá gólĩyî vólé gã ʼbá dó tã ʼbãʼbã íyíkâ ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yí bê. 7Nĩ rî trá tã õnjî-õnjî gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé drẽ ãkpãkãʼdã kậyị̂ gólĩyî ãnî drí tã Yésũ Krístõ kâ nị̃zó kô rî ʼá. 8Ĩtí rî, nĩ âyê gõʼdá tã rî gógó õnjî-õnjî ʼdĩ ʼbá yî vólé, nyé õzõ ạ̃wạ̃ kâtí, âgî-âgî, tã ʼbãʼbã õjílã ãzí rú, õjílã ãzí ʼdãʼdã, ngãtá tã õnjí âtálé õjílã ãzí rú rî. 9Nĩ âdô õnjõ kô, tãlâ nĩ âyê rĩrĩ ạ̃kû ãníkâ ányâ ró rî yî trá gõʼdá nĩ îtõ trá rĩrĩ óʼdí rĩlí ĩʼdî. Ãnî gõʼdá trá ndrĩ õjílã óʼdí ʼî. Ĩtí rî, gõʼdá âʼdô-âʼdô ãníkâ trá õzõ âʼdô-âʼdô Ôvârí tíbê ãnî ʼbã ʼbá rî kâtí. 11Gbõ lé nĩ âʼdó kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ʼî ʼdĩ, ngãtá nĩ ʼdê trá bãsã ʼá ngãtá nĩ ʼdé kô yã rî, ngãtá ãnî õjílã gólĩyî ãzí-ãzí drí gãlé dó rî ĩʼdî yã rî, ngãtá õjílã ãzí-ãzí drí ndrẽlé ngá õnjí ró rî ĩʼdî yã rî, ngãtá ãnî ngá-tị̂ bê dũû, ngãtá ãnî ngá ãkó lé ʼbá ʼî yã rî, Yésũ Krístõ drí rî, õjílã ĩyíkâ ndrĩ ngá ãlô ró. Ĩtí rî, Yésũ Krístõ rî íyíkâ rĩlí ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ ndrĩ, gõʼdá ʼdĩî ngá gólâ tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî. 12Gõʼdá Ôvârí lẽ ãnî trá rõô, gólâ drí ãnî njĩzó âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró ʼdĩ. Gõʼdá tã rî gógó ʼdĩ tãsĩ rî, nĩ ʼê zãâ tã tãndí ĩʼdî õjílã ãzí drí, gõʼdá nĩ âʼdô kpá pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ bê õjílã rú kậyị̂ vósĩ cé ãyĩkõ sĩ. Nĩ âʼdô mãnísĩ gõʼdá kpá fĩî ậtũ-ậtũ bê, gõʼdá nĩ ʼê lómbé-lómbéwá kô. 13Nĩ âyê ãnî ãzí-ãzí yî tã õnjí gólĩyî drí ʼẽlé trá ãnî drí rî ʼásĩ, tãlâ Ôvârí âyê ãnî kpá trá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ rî drí sĩ. 14Ĩtí rî, nĩ ʼê tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ, gõʼdá tã gólâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ ãnî drí ʼẽlé rî, ãnî drí ãnî ãzí-ãzí yî lẽlé ĩʼdî. Gõʼdá õzõ nĩ õlẽ ãnî ãzí-ãzí yî trá rî, ãnî drí rĩzó ngá ãlô ró, tãlâ ãnî trá gárá rúʼbạ́ kâ rû ị̂cú ʼbá ngĩíngî rúʼbạ́ ãlô rú rî ĩʼdî, gõʼdá gólâ njĩ ãnî trá, tãlâ nĩ rî ró bê ngá ãlô ró tã ạ̃ʼdị́ íyíkâ ʼá. 15Ĩtí rî, gõʼdá tã ạ̃ʼdị́ gólâ Yésũ Krístõ drí âfẽlé rî õrî tã ị̂sũ ãníkâ ʼá kậyị̂ vósĩ cé, tãlâ Ôvârí njĩ ãmâ trá rû êʼbélé ngá ãlô ró õzõ lûkûmậ ngĩíngî drí rû êʼbérẽ rúʼbạ́ ãlô rú rî kâtí. Nĩ rî ró bê zãâ rĩʼá ãwô-ĩtí ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí drí. 16Gõʼdá tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî õrî zãâ kậyị̂ vósĩ cé ãnî drị̃ị̂. Nĩ rî ãzí-ãzí îmbálé lôngó Ôvârí kâ ngõngõ lâ sĩ búkũ gólâkâ ʼásĩ, gõʼdá kpá lôngó ãzâ ʼbá yî rĩzó gólâ rî lûyị́lị́ rî ʼbá yí bê. 17Nĩ ʼbã ngá ndrĩ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî, tã ãnî drí rĩʼá âtálâ rî ʼbá yí bê Yésũ Krístõ rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró. Nĩ ʼê ãwô-ĩtí Ôvârí ãmâ átá drí Yésũ Krístõ rî tãsĩ. 18Ãnî õkó yî, nĩ ârî tã ãnî ágó yí kâ, tãlâ ʼdĩî tã Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî. 19Gõʼdá ãnî ágó yî, nĩ lẽ ãnî õkó yî dódó, gõʼdá nĩ âʼdô tãndí ró gólĩyî drí. 20Ãnî ʼdĩyímvá, nĩ ị̂njị̃ ãnî ândré yî átá yí bê kậyị̂ vósĩ cé. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô âʼdóʼá ãní bê ãyĩkõ ró. 21Gõʼdá átá yî, nĩ ʼê tã õnjí tíbê ʼẽ ʼbá ãnî mvá yî ʼbãlé âʼdólé ạ̃wạ̃ ró rî kô gólĩyî drí. Õzõ nĩ õrî ʼẽlâ ĩtí, õzõ gólĩyî õlẽ trá tã tãndí ʼẽlé rî, drílĩyî âyézó lâ. 22Gõʼdá ãnî rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî yî, nĩ ị̂njị̃ ãnî lị́pị̂ yî kậyị̂ vósĩ cé. Nĩ ị̂njị̃ gólĩyî õzõ gólĩyî ãʼdô bê ãní bê rî, gõʼdá kpálé ĩtí rî, õzõ gólĩyî ãʼdô yûʼdạ́wạ́ rî, nĩ ị̂ʼbũ rû gólĩyî drí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 23Ĩtí rî, õzõ nĩ ãʼdô trá lôsĩ ʼẽʼá rî, nĩ ûjũ lôsĩ ʼẽlé tãndí ró. Rĩʼá îcâ-îcâ ró ãnî drí ʼẽzó lâ ĩtí, tãlâ rû ị̂ʼbũrị̃ ʼá rî, nĩ rî rû ị̂ʼbũlị́ ʼdĩ kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí. Ĩtí rî, nĩ nị̃ trá kĩ, gólâ âʼdô drị́-ʼâ fẽʼá ãnî drí ûrú ʼálâ. 25Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ị̂sũ kpá kĩ, Kúmú Yésũ âʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî yî drí. Gõʼdá gólâ âʼdô õjílã ndrĩ ʼẽʼá lạ́tị̂ ãlô ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\