Kõlósĩ lé ʼbá 4

1Ãnî lôsĩ ʼẽ ʼbá lị́pị̂ ró rî ʼbá yî, nĩ âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê bê lôsĩ ʼẽ ʼbá ãníkâ yî drí, nĩ fẽ ngá gólĩyî drí lẽlé ãʼdô ró rĩzó rî gólĩyî drí, ãnî rĩʼá kpá ãnî lị́pị̂ bê ûrú ʼálâ. 2Nĩ rî zãâ rãtáã ʼẽʼẽ sĩ Ôvârí drí, gõʼdá ãnî lị̃fị́ õrî zãâ ngíyá, gõʼdá nĩ rî kpá zãâ ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí. 3Gõʼdá nĩ îjî Ôvârí ãmâ tãsĩ, gólâ õfẽ ró lạ́tị̂ bê ãmâ drí tã âtî-âtî tãndí íyíkâ pẽzó õjílã drí. Nĩ îjî Ôvârí, tãlâ gólâ õpâ ró ãmâ bê tã gólâkâ lậpị̂-lậpị̂ ró, gõʼdá gólâ drí âʼdálé trá õjílã drí nõ pẽlé õjílã drí. ʼDĩî tã ífí gólâ má drí âʼdózó gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõ ĩʼdî. 4Gõʼdá nĩ îjî kpá Ôvârí, tãlâ gólâ õʼbã ró mâ bê tã âtî-âtî tãndí gólâkâ nõ pẽlé mbị̂ õjílã drí, tã lâ õfî ró bê õjílã drị̃ị̂ dódó. 5Gõʼdá õzõ ãnî ãʼdô trá õjílã gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá krístõ ʼbá ró kô rî lãfálé rî, nĩ lôndã lạ́tị̂ íyíkâ zãâ tã Yésũ kâ nõ âtázó ĩʼdî gólĩyî drí. 6Ĩtí rî, õzõ nĩ ãâʼdô trá tã rî ʼdĩ ôjáʼá gólĩyí bê rî, nĩ âʼdô cú ʼdíyî ị̂njị̃-ị̂njị̃ bê gõʼdá kpá tã ị̂sũ-ị̂sũ tãndí bê, tãlâ nĩ îcâ ró bê tã gólĩyî drí rĩʼá îjílâ rî lôgõlé dódó. 7Mâ trá ãmâ ậdrúpị̃ ãzí rú bê Tĩkíkõ rî jõʼá ãnî ngálâ nõ. Gólâ âʼdô ãmâ tã âtáʼá nĩ ãnî drí. Tĩkíkõ rĩʼá ãmâ rû-lẽ-ãzí tãndí tíbê ãmâ drí rĩzó lôsĩ kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ nõ ʼẽlé gólĩyí bê tãndí ró rî ĩʼdî. Gólâ âʼdô mbârâkã sõʼá ãnî ʼá. 9Gólĩyî âʼdô nĩʼá Õnẽsímõ gólâ tíbê âʼdó ʼbá kpá õjílã ãníkâ ró rî bê. Õnẽsímõ rî gógó kpá õjílã tíbê ʼdẽ ʼbá trá Yésũ Krístõ vó pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rî ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî âʼdô ngá gólĩyî ndrĩ âʼdó ʼbá nõlé nõ tã lâ ngĩʼá nĩ ãnî drí tólâ. 10Gõʼdá Ãrĩsĩtãrókõ gólâ tíbê âʼdó ʼbá má bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõlé nõ fẽ nî-bê-yã ãnî drí tólâ. Gõʼdá Márãkõ Bãrãnábã rî ậdrúpị̃ ró rî fẽ kpá nî-bê-yã ãnî drí. Ĩtí rî, má âtâ Márãkõ rî tã trá sị́sị́ ãnî drí, õzõ gólâ õcâ trá tólâ rî, nĩ lậgû gólâ ãyĩkõ sĩ. 11Gõʼdá Yásõwã tíbê zị̃lị́ kpá Yúsẽtũ rî fẽ kpá nî-bê-yã ãnî drí. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî nâ ʼdĩ ʼbá yî õjílã gólĩyî õrĩ ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ʼásĩ rĩ ʼbá ĩyî lôsĩ ʼẽlé ʼdũwạ̃ má bê nõlé Ôvârí drí rî ĩʼdî. Gólĩyî sõ mbârâkã trá má ʼá. 12Ẽpãfãrásĩ, krístõ ʼbá gólâ âʼdó ʼbá õjílã ãníkâ ró rî fẽ nî-bê-yã kpá ãnî drí. Gólâ nõlé zãâ rĩʼá rû cẽʼá rãtáã ʼẽʼẽ bê Ôvârí drí, Ôvârí õʼbã ró ãnî bê âʼdólé gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ʼá, gõʼdá nĩ âʼdô ró bê õjílã lârâkô Ôvârí drí lẽlé rî yî ró. 13Ĩtí rî, gõʼdá gólâ rĩʼá rãtáã ʼẽʼá rõô ãnî tãsĩ õjílã Lõdĩsíyã kâ bê gõʼdá kpá õjílã Hẽrãpólĩ kâ bê. 14Dẽmásĩ yî ãmâ rû-lẽ-ãzí ãmbá Lúkạ̃ tíbê âʼdó ʼbá dõkõtórõ ró rî bê fẽ ĩyî kpá nî-bê-yã ãnî drí. 15Mã fẽ nî-bê-yã ãmákâ krístõ ʼbá gólĩyî Lõdĩsíyã ʼálâ rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá Nĩmífã yî drí krístõ ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá rû êʼbélé gólâ drí ʼbã ʼálâ rî ʼbá yí bê. 16Õzõ gõʼdá úũzị̂ wárãgã nô trá ãnî drí rî, nĩ gõ ró lôpélâ kpá kạ̃nị́sạ̃ Lõdĩsíyã ʼálâ rî drí úzị̂ ró bê kpá tólâ krístõ ʼbá tólâ nã ʼbá yî drí. Gõʼdá nĩ zị̂ kpá wárãgã gólâ má drí jõlé ngĩî õjílã Lõdĩsíyã kâ drí nã. 17Gõʼdá nĩ âtâ Ãkípã drí kĩ, gólâ ũnị̃ tãndí ró gólâ drí lôsĩ Ôvârí drí fẽlé trá gólâ drí ʼdĩ ndẽlé. 18Gõʼdá mâ rî gógó Póõlõ, má fẽ nî-bê-yã ãnî drí, mâ rî gógó nyãányâ lâ mâ trá ámâ rú îgĩʼá nõ. Ámâ tã ũvị̃ ãnî drị̃ị̂ sĩ gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõlé kô, nĩ ʼê rãtáã bê ámâ tãsĩ. Ôvârí ãâʼdô ãní bê ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\