Ẽfésõ lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî õjílã Ôvârí kâ rĩ ʼbá Ẽfésõ ʼálâ, gólĩyî rĩ ʼbá zãâ tã lẽlé tã Yésũ Krístõ kâ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî drí. Ôvârí ãmâ átá, gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Nĩ ʼdê mã lûyị̂ Ôvârí tíbê âʼdó ʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró, gõʼdá kpá tíbê Yésũ Krístõ rî gógó Kúmú ámákâ ró rî drí rĩʼá ị̂njị̃lâ ĩʼdî Ôvârí íyíkâ ró rî. Gõʼdá nĩ ʼdê mã âtâ tã kĩ, "Ôvârí nî ĩʼdî gạ̃rạ̃ ngá ndrĩ drị̃lị́, tãlâ ní âfẽ õrẽ áníkâ tíbê âʼdó ʼbá bê rî yî trá ndrĩ ãmâ drí, tãlâ ãmâ trá rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ bê." 4Õrẽ lâ yî ĩʼdî rĩʼá nõtí, ạ̃kû ró, drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí ʼbãá ãngó nõ kô rî, gólâ lẽ ãmâ trá rõô, gõʼdá gólâ njĩ ãmâ krístõ ʼbá trá âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró ãmâ ʼbãʼbã sĩ âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gólâ ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólâ lẽ ãmâ ndrẽlé ngbángbá tã õnjí ãkó yí lị̃fị́. 5Tãlâ gólâ lẽ ãmâ trá rõô rî drí rî, ạ̃kû ró rî, gólâ drí tã ị̂sũzó ãmâ ʼbãzó âʼdólé íyî mvá yî ró õdrã Yésũ Krístõ kâ sĩ. ʼDĩî tã gólâ Ôvârí drí ị̂sũlị́ trá ạ̃kû ró ʼẽʼá ʼẽlâ, íyî ʼbãlé ãyĩkõ ró rî ĩʼdî. 6Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ʼdê mã lûyị̂ Ôvârí pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê gólâkâ ʼdĩ tãsĩ, tãlâ gólâ ʼbã ãmâ trá ngá ãlô ró íyî mvá yí drí lẽlé rõô rî bê. 7Tãlâ úfû Yésũ Krístõ trá ãmâ tãsĩ rî drí rî, Ôvârí âʼdô îcáʼá tã õnjí ãmákâ âyélé, gõʼdá ãmâ înjízó vólé mbârâkã Sãtánã kâ rî ʼásĩ. Wúûwú! Tã tãndĩ Ôvârí kâ ãmâ tãsĩ rî, rĩʼá ãmbá. 8Gõʼdá ngá lẽlẽ Ôvârí kâ ãmâ tãsĩ rî rĩʼá kôrô. ʼDĩî tã õnjí ʼî yã? Nĩ ndrê trá, ãmâ tã fî trá gólâ drị̃ị̂ tãndí ró ndrĩ, gõʼdá gólâ nị̃ ãmâ pãpã kậyị̂ vósĩ cé rî trá. 9Gõʼdá gólâ âʼdâ tã ífí íyíkâ Yésũ rî âjózó ãngó ʼá nõ trá. ʼDĩî tã tíbê gólâ drí tã lâ ị̂sũlị́ trá kírî ró ạ̃kû ró ʼẽʼá ʼẽlâ rî ĩʼdî. 10Gõʼdá kậyị̂ îcá ʼbá trá rî tú rî, Ôvârí âʼdô tã íyíkâ ʼbãlé trá rî ʼẽʼá rû ndẽlé. Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí âʼdô õjílã ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró, gõʼdá kpá ôdrã ʼbá trá ãngó nõ ʼá nõngá rî, gõʼdá kpá ngá ndrĩ yí drí ʼbãlé ãngó nõ ʼá rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yí bê ʼbãʼá ĩyî Yésũ Krístõ rî ị̂njị̃lị́ kúmú ĩyíkâ ró. Yésũ Krístõ ĩʼdî gólâ tíbê rĩ ʼbá ãngó nõ drị̃lị́ võ ûrú ʼálâ rî bê rî. 11Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí njĩ mâ trá ámákâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí bê, âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró ãmâ ʼbãʼbã sĩ âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí ị̂sũ tã trá ʼẽzó lâ ĩtí drẽ ãkpãkãʼdã gólâ ʼbãá ãngó nõ kô. Gõʼdá gólâ ʼê ngá ʼdĩ ʼbá yî kpá nĩ âʼdólé té õzõ tã yí drí ị̂sũlị́ trá ʼẽʼá ʼẽlâ rî kâtí. 12Gõʼdá ãmâ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî lị̃fị́ ʼbã ʼbá sị́sị́ âcâ-âcâ ʼdíyî pã ʼbá kâ rî drị̃ị̂ rî, Ôvârí njĩ ãmâ trá, ãʼdô ró mã õrî ró íyî lûyị́lị́ mbârâkã íyíkâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ tã tãndĩ íyíkâ bê ʼdĩ tãsĩ. 13Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ãnî gõʼdá kpá trá õzõ ãmâ tí, tãlâ ãnî drí tã âtî-âtî tãndí pạ̃tị́ị̃ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ãnî pãzó nõ ârízó rî sĩ. Nĩ lẽ tã bê ʼá lâ tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, gõʼdá Ôvârí drí ãnî ʼbãzó âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gõʼdá Ôvârí drí lãmbé íyíkâ ʼbãzó ãnî drị̃ị̂. Lãmbé rî ʼdĩ rĩʼá ngá fẽfẽ gólâkâ tíbê âʼdó ʼbá Líndrí Tãndí gólâkâ gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ạ̃kû ró ʼẽʼá âfẽlâ ãnî drí rî ĩʼdî. 14Gõʼdá ngá fẽfẽ gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ró ʼdĩ drí rî, mã âʼdô kpá nị̃ʼá lâ kĩ, mã ãâʼdô kpá drị́-ʼâ gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ãmâ drí rî ûsúʼá. Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró rî, gólâ âʼdô kpá ãmâ înjíʼá Sãtánã drị́gạ́ sĩ âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró zãâ. Gõʼdá mã lûyị̂ Ôvârí tã tãndĩ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ. 15Gõʼdá má ârî tã bê kĩʼá nĩ rî, nĩ õlẽ tã trá tã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ ʼá, gõʼdá nĩ õlẽ õjílã Ôvârí kâ kpá trá rõô rî, má drí rĩzó ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí ãmbá tã rî ʼdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, gõʼdá tã rî âgálé má drị̃ị̂ má drí kpá rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ãnî tãsĩ. 17Gõʼdá má rî Ôvârí gólâ tíbê Yésũ Krístõ rî âjó ʼbá ãngó nõ ʼá, gõʼdá kpá âʼdó ʼbá ĩʼdî ãmâ átá ró ûrú ʼálâ rî, îjílí Líndrí Tãndí íyíkâ âfẽlé ãnî drí, ãʼdô ró bê ãnî ʼbãlé tã íyíkâ nị̃lị́, gõʼdá kpá ãnî ʼbãlé âʼdô-âʼdô íyíkâ nị̃lị́, tãlâ nĩ ãʼdô ró bê ngá ãlô ró gólâ bê. 18Nĩngá sĩ rî, gõʼdá má rî kpá rĩʼá rãtáã ʼẽlé Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ĩîcî ró ãnî lị̃fị́ bê tã Ôvârí kâ ãzâ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá tã rî yî gógó ĩʼdî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ãnî drí, gõʼdá gólâ drí ãnî ậzị́zó ânĩʼá ûsúlâ Yésũ Krístõ sĩ nô. Ĩtí rî, gõʼdá ãmâ rĩʼá õjílã gólâ rî nyãányâ kâ ĩʼdî, gõʼdá gólâ âʼdô mbârâkã íyíkâ ʼbãʼá ãmâ pãlé. Ĩtí rî, kậyị̂ ãmâ drí ngá tãndí gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ãmâ drí rî ûsúzó rî tú rî, ãmâ tị̂ âʼdô ậʼdị́ʼá ậʼdị̂. Gõʼdá mã nị̃ kpá dódó kĩ, gólâ rĩʼá fãfã bê ãmbá rĩzó gólĩyî tã gólâkâ lẽ ʼbá rî ʼbá yî pãlé. Wúûwú! Ãyĩkõ! Mã âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ândrê bê rĩlí ãnyî Ôvârí lạ̃gạ́tị́ gólâ rî mvá yî ífífí lâ yî ró. 20Gõʼdá mbârâkã rî gógó ʼdĩ kpá ĩʼdî mbârâkã ãlôlâ gólâ drí Yésũ Krístõ rî îngázó õdrã ʼásĩ ĩʼdî sĩ lâ ʼbãlé ị̂njị̃-ị̂njị̃ ró, gõʼdá kpá drị́-ãcê bê rĩlí ãnyî yí lạ̃gạ́tị́ Kúmú ró ûrú ʼálâ rî. ʼDĩî rî âʼdálâ kĩ, Yésũ Krístõ ĩʼdî ngá ndrĩ drị̃lị́, ngãtá líndrí õnjí ʼî, ngãtá ʼbúlị́-ʼbá ʼî, ngãtá ôvârí ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ ĩʼdî, ngãtá ólé ʼî, drị́-ʼbá yí bê, mãlãyíkã yí bê yã rî. Yésũ Krístõ ĩʼdî Kúmú ró gólĩyî drị̃lị́ ndrĩ. Gõʼdá kpá Kúmú ʼî ndrĩ õjílã ãngó ʼá nõ ʼbá yî drị̃lị́. 22Yésũ Krístõ ĩʼdî rĩʼá ngá ndrĩ ãmâ drí rĩʼá ndrẽlâ ãngó ʼá nõ drị̃lị́. Ôvârí ʼbã õjílã trá ndrĩ drị́-ãcê gólâkâ zẽlé, ngbãângbânõ gõʼdá kpá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõʼdá Ôvârí njĩ gólâ kpá trá âʼdólé drị̃-ʼbá ró kạ̃nị́sạ̃ Ôvârí kâ drị̃lị́. 23Gõʼdá õjílã Ôvârí kâ zị̃lị́ kạ̃nị́sạ̃ ró rî ʼbá yî trá, nyé õzõ gólâ Yésũ rî rúʼbạ́ kâtí. Ĩtí rî, mbârâkã gólâkâ fî gõʼdá trá rĩlí gólĩyî ʼásĩ rõô, gõʼdá gólâ rî kpá mbârâkã fẽlé ngá ãzâ ʼbá yî drí lạ́tị̂ ãlô-ãlô lâ ʼdĩ ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\