Ẽfésõ lé ʼbá 2

1Gõʼdá ạ̃kû ró drẽ ãkpãkãʼdã nĩ nị̃ị́ Ôvârí kô rî, tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ ãnî ʼbã ʼbá Ôvârí rî nị̃lị́ rî trá ãvõ kâtí. Nĩ âʼdô trá ĩtí, tãlâ nĩ ró Ôvârí kô, gõʼdá nĩ rî trá rĩʼá tã õnjî-õnjî ʼẽlé. 2Rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, kậyị̂ rî nã ʼbá yî sĩ rî, nĩ rî trá rĩʼá tã õnjí ʼẽlé kpá nyé õzõ õjílã ãzí gólĩyî ãngó ʼá nõ ʼbá yí kâtí. Gõʼdá nĩ rî trá rĩʼá rû ị̂ʼbũlị́ ĩʼdî Sãtánã kúmú líndrí õnjí ãngó nõ drị̃lị́ rî ʼbá yí kâ rî drí. Gõʼdá gólâ ĩʼdî rĩʼá drị́-ãcê bê õjílã gólĩyî lẽ ʼbá kô tã Ôvârí kâ rõlé ʼdĩ ʼbá yî drị̃lị́. 3Kpálé rî, ãmâ gólĩyî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró nõ ʼbá yî kpá rĩʼá ĩtí. Mã rî trá cé ngá gólĩyî ãmâ rúʼbạ́ ngãtá tã ị̂sũ ãmákâ drí lẽlé rî yî ʼẽlé ĩʼdî. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá lâṇõ fẽlé kpá ãmâ drí tã gólâ ãmâ drí vólé gãzó dó tã gólâkâ ârílí ʼdĩ tãsĩ. 4Kpálé ĩtí rî, Ôvârí rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê bê, gõʼdá gólâ lẽ ãmâ trá rõô. 5Gõʼdá mã ãʼdô bê gbõ lé ãvõ ró tã ị̂sũ-ị̂sũ ãmákâ Ôvârí ʼá rî sĩ, tãlâ mã gâ vólé trá dó tã gólâkâ ârílí rî, Ôvârí íyíkâ zãâ ãmâ lẽʼá. Ĩtí rî, gólâ ʼbã tã ị̂sũ ãmákâ íyî tãsĩ rî trá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró, gõʼdá ãmâ ị̂cúzó ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí pâ ãmâ trá, tãlâ gólâ rĩʼá tãndí ró pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê bê rî ĩʼdî. 6Gõʼdá mã ãʼdô bê trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî, gõʼdá ʼdĩî rî Ôvârí fẽ ãmbã kpá trá ãmâ drí, ãmâ ʼbãlé rĩlí kúmú ró Yésũ bê. Gõʼdá Ôvârí ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ yí âʼdâ ró bê ãmâ drí kĩ, tã íyíkâ ãmâ drí rî lậvũ trá gạ̃rạ̃ õjílã drí rĩʼá ị̂sũlâ rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá gólâ ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá ãmâ drí ĩtí õdrã Yésũ Krístõ kâ ãmâ tãsĩ nô sĩ. 8Má âtâ ãnî drí ámâ ândré rî mvá yî, Ôvârí pâ ãmâ ãní bê nõ, tãlâ Ôvârí rî gógó rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ mvẽêmvê bê rî drí, gõʼdá õzõ nĩ õlẽ tã trá tã Yésũ Krístõ kâ ʼá rî, gólâ drí ãnî pãzó, ʼdĩî rĩʼá ngá fẽfẽ gólâ Ôvârí ngá lésĩ, tíkó ãmâ drí îcázó ʼẽʼá ûsúlâ kô rî ĩʼdî. Gõʼdá âʼdó kpá kô kĩʼá nĩ rî, mã ʼê tã tãndí ãzâ ʼî ãmâ drí rĩzó lómbé-lómbéwá ʼẽlé tã lâ sĩ, îcá kô ãmâ drí ãmâ lômbézó ngãtá ãmâ tã lôngózó tã lâ sĩ. 10Ĩtí rî, Ôvârí ʼbã ãmâ nĩ ngbãângbânõ ãmâ drí âʼdózó gólâ rî mvá yî ró nõ, ãmâ ʼbãʼbã sĩ âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî. Gõʼdá Ôvârí fẽ mbârâkã kpá trá ãmâ drí tã gólĩyî tãndí tãndí yí drí tã lâ ị̂sũlị́ trá ãmâ drí ʼẽlé rî yî ʼẽzó. 11Gõʼdá nĩ âʼdó kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ʼî. Ãnî rĩʼá õrĩ gólĩyî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ drí rĩʼá zị̃lâ "'õrĩ ʼdẽ ʼbá ĩyî bãsã ʼá kô rî ʼbá yî"' ró rî ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, sị́sị́ rî, nĩ âʼdó kpá kô õrĩ gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé íyíkâ ró rî yî ĩʼdî. Gõʼdá ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá ʼdĩ íyíkâ cé tã gólĩyî õjílã drí rĩʼá ʼẽlâ ĩyî drị́ sĩ rî ĩʼdî. 12Gõʼdá nĩ nị̃ kpá tãndí ró kĩ, sị́sị́ rî, ãnî rĩʼá ãrõ ãkó Yésũ Krístõ bê, ãnî rĩʼá õjílã lídí ʼî, gõʼdá âʼdó kpá kô õrĩ gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé íyíkâ ró rî yî ĩʼdî. Ĩtí rî, gõʼdá ãnî rĩʼá yûʼdạ́wạ́ tã-drị̃ lẽlẽ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé õrĩ Yúdạ̃ yí kâ bê rî ʼá. Tã-drị̃ lẽlẽ ʼdî ʼbã õjílã Ôvârí kâ nĩ âʼdólé ngá ãlô ró gólâ bê. Gõʼdá ãnî rî trá lị̃fị́ ʼbãʼbã ãkó ngá tãndí ûsúlị́ Ôvârí drị́gạ́ sĩ, gõʼdá nĩ nị̃ị́ gólâ kpá kô. 13Gõʼdá ngbãângbânõ rî, âʼdó ĩtí kô. Nĩ âʼdó gõʼdá kô jẽjẽ ró Ôvârí rú sĩ. Ãnî gõʼdá trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Ôvârí êsê gõʼdá ãnî trá ãnyî yí lạ̃gạ́tị́, tãlâ Yésũ Krístõ drã trá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ãnî tãsĩ. 14Ĩtí rî, Yésũ Krístõ rî gógó nyãányâ lâ âjî tã ạ̃ʼdị́ kpá trá ãnî lãfálé õrĩ Yúdạ̃ yí kâ bê rî ʼá, Ôvârí ndrê gõʼdá ãnî nyãányâ ndrĩ ʼdó õrĩ ãlô ró. Sị́sị́ rî, âʼdó ĩtí kô. Ãgã ạ́ngị́ âʼdô trá õrĩ Yúdạ̃ yí kâ lãfálé lâ õrĩ ãzâ ʼbá yî ndrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yí bê rî ʼá. Gõʼdá Yésũ Krístõ ûfû ãgã rî ʼdĩ trá ndrĩ vólé drãdrã gólâkâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî sĩ, tãlâ ãgã ãnî lãfálé ʼá õrĩ ãzí bê ʼdĩ rĩʼá ạ̃jũ-ʼbã-ãzĩ ʼî. 15Õrĩ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rĩʼá tã ʼbãʼbã, gõʼdá kpá lãʼbí bê dũû, gõʼdá Yésũ Krístõ ûfũ tã ʼdî ʼbá yî trá ndrĩ. Gõʼdá tã gólâ Yésũ drí lẽlé ʼẽlâ rî, gólâ lẽ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ, gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró rî yî ʼbãlé kpãkã ãlô âʼdólé íyî rúʼbạ́ ró. Ĩtí rî ngbãângbânõ rî, tã ạ̃ʼdị́ bê ãmâ lãfálé ʼá. 16Tãlâ mã âcâ gõʼdá trá ndrĩ õjílã ãlô rî rúʼbạ́ lâ ró. Ĩtí rî, gólâ lẽ kpá ãmâ lôgõlé ndrĩ vólé Ôvârí ngálâ âʼdólé õjílã rúʼbạ́ ãlô ró õdrã íyíkâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî sĩ. Gõʼdá õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ndẽ ạ̃wạ̃ ãmâ lãfálé ʼásĩ rî trá ndrĩ. 17Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ âcâ bê rî, gólâ pẽ tã âtî-âtî tãndí gólâ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ lãfálé lâ êdê-êdê kâ õrĩ ãzí bê rî trá. 18Tã pạ̃tị́ị̃ ró, cé rĩʼá õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî tãsĩ, ĩʼdî ãmâ âyézó âcálé ãnyî Ôvârí rú ʼdĩ. Líndrí Tãndí Ôvârí rî gógó kâ rî nĩ ãmâ pãlé tã ʼdî ʼẽlé ʼdĩ. 19Ĩtí rî, gõʼdá ãnî gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá kô õrĩ Yúdạ̃ kâ ró rî, nĩ âʼdó gõʼdá kô õjílã ãwã ʼî. Gõʼdá ãnî ndrĩ trá õrĩ ãlô Ôvârí kâ ĩʼdî. Ãnî gõʼdá kpá trá gólâ rî mvá yî ĩʼdî. 20Gõʼdá ãnî trá gólĩyí bê õzõ lãré tãndí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdị̃zó ĩʼdî sĩ lâ rî kâtí. Lãré rî ʼdĩ ʼbá yî úʼdị̂ ʼbú lâ trá võ tãndí ʼá fĩlí dị̃. ʼBú gólâ ʼdị̃lị́ võ tãndí ʼá fĩ ʼbá dị̃ ʼdî rĩʼá õzõ tã ậngũ ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá úlị́ Ôvârí kâ pẽlé lãjóʼbá yí bê rî kâtí. Gõʼdá ãnî ndrĩ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ bê ĩyíkâ ĩʼdî õzõ lãré tãndí sõlé ʼbú ʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdị̃zó drị̃ lâ rî kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá Yésũ Krístõ íyíkâ ĩʼdî lãré gólâ tã lâ drí lâzélé kôrô rî. Gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî jó rî ʼdĩ ʼbã ʼbá âʼdólé ʼdũwạ̃ nyé lẽlé rî kâtí, gõʼdá kpá rĩʼá mbãlé âcálé jó ạ́ngị́ Ôvârí rî ị̂njị̃ kâ ró ʼá lâ rî. 22Gõʼdá ãnî trá ndrĩ ʼdó ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gõʼdá ãnî ãlô-ãlô trá ndrĩ ʼdó jó Ôvârí drí rĩzó rĩlí ʼá lâ Líndrí Tãndí íyíkâ bê rî ʼbá yî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\