Ẽfésõ lé ʼbá 3

1Mâ Póõlõ lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, óʼbã mâ gạ̃nị́mạ̃ ʼá tã gólâ má drí rĩzó rĩʼá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô pẽlé ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró nõ drí rî tãsĩ. 2Ĩtí rî, tã pạ̃tị́ị̃ ró, nĩ nị̃ trá kĩ, Ôvârí âfẽ lôsĩ gólâ tã pẽ kâ ãnî drí ʼdĩ trá má drí õzõ ngá fẽfẽ kâtí. Ôvârí ʼbã mâ trá tã íyíkâ lậpị̂-lậpị̂ ró rî nị̃lị́. 3Gõʼdá gólâ âʼdâ tã lậpị̂-lậpị̂ íyíkâ ʼdĩ kpá trá má drí, ĩʼdî má îgĩ tã lâ kpá trá ãnî drí wárãgã nô ʼá nõ. 4Ĩtí rî, õzõ nĩ ãârî tã gólĩyî má drí îgĩlí wárãgã nô ʼá ãnî drí nõ trá rî, ʼdĩî nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ mã nị̃ tã lậpị̂-lậpị̂ ʼdĩ trá. 5Gõʼdá âcálé bũúũ ngbãângbânõ rî, Ôvârí âʼdá drẽ zãâ tã lậpị̂-lậpị̂ íyíkâ ʼdĩ õjílã ãzâ ʼbá yî drí kô, gõʼdá gólâ âʼdâ íyíkâ trá lãjóʼbá íyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá gólĩyî rĩ ʼbá tã âtî-âtî tãndí íyíkâ âtálé rî ʼbá yí bê. Gólâ âʼdâ trá gólĩyî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ. 6Gõʼdá tã Ôvârí kâ lậpị̂-lậpị̂ ró ʼdĩ rĩʼá nõtí, tã âtî-âtî tãndí õdrã Yésũ Krístõ kâ tãsĩ nô ʼbã lạ́tị̂ trá âʼdólé hûwậ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ, gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ró rî yî drí õrẽ Ôvârí kâ ûsúzó. Gólĩyî gõʼdá trá ndrĩ õrĩ ãlô ʼî, gõʼdá gólĩyî âʼdô kpá tã gólâ ãlô-ãlô Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽzó õjílã pãlé, tãlâ gólĩyî trá ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê rî ûsúʼá. 7Gõʼdá Ôvârí ʼbã mâ trá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ pẽlé. ʼDĩî trá ngá fẽfẽ gólâkâ má drí rî ĩʼdî, gõʼdá gólâ âfẽ fãfã ngĩî rî kpá trá má drí rĩzó tã rî ʼdĩ pẽlé ĩʼdî sĩ lâ dódó. 8Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, mâ rî gógó âʼdó ʼbá íyíkâ õjílã áyábálá ró lãjóʼbá ãzí lãfálé sĩ nô, ónjĩ kpá trá tã tãndĩ Ôvârí kâ tị̂ drí ậʼdị́zó ậʼdị̂ tã lâ sĩ Yésũ Krístõ sĩ rî kâ nõ pẽlé õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô õrĩ Yúdạ̃ kâ ró nõ ʼbá yî drí. 9Gõʼdá Ôvârí ʼbã mâ trá tã lậpị̂-lậpị̂ rî ʼdĩ pẽlé õjílã drí ndrĩ kĩ, yí ãâʼdô õjílã pãʼá õrĩ ʼásĩ ndrĩ. Yî gólâ ãngó nõ ʼbã ʼbá ngá gólĩyî ʼá lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ nô, yí ị̂sũ tã rî gógó ʼdĩ trá ĩtí kó îtõ võ ʼásĩ. 10Ôvârí ʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólâ lẽ õjílã íyíkâ âʼdó ʼbá kạ̃nị́sạ̃ ró rî ʼbãlé tã âʼdálé mãlãyíkã drí ndrĩ, gõʼdá líndrí gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî drí ndrĩ kĩ nĩ rî, yî rĩʼá tã nị̃nị̃ bê rõô, gõʼdá kpá tã ị̂sũ íyíkâ õjílã íyíkâ gólĩyî tíbê âʼdô ʼbá kạ̃nị́sạ̃ íyíkâ ró rî tãsĩ rî, bê rĩʼá tãndí ró. 11Ôvârí ʼê tã ʼdî ʼbá yî trá, nyé õzõ yí drí tã lâ ị̂sũlị́ ʼẽʼá ʼẽlâ drẽ ãkpãkãʼdã yí ʼbãá drẽ ãngó nõ kô rî tí. Ĩtí rî, gólâ ʼbã Yésũ Krístõ trá ĩʼdî tã rî ʼdĩ ʼbá yî drí âʼdózó gólâ sĩ. 12Gõʼdá ãmâ trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gõʼdá mã ʼbã lị̃fị́ gólâ drị̃ị̂, tãlâ tã rî ʼdĩ sĩ rî, mã âʼdô fĩî ậtũʼá cú ậsị́zó ãnyî Ôvârí rú tã âtálé gólâ drí ũrị̃ ãkó. 13Ĩtí rî, mâ rĩʼá Ôvârí rî îjíʼá õfẽ ró mbârâkã ãnî drí, ũrị̃ õzó kô ãnî ʼẽê lâṇõ gólâ má drí rĩʼá njị̃lâ ãnî tãsĩ nô tãsĩ. Mâ rĩʼá ãyĩkõ ró lâṇõ ʼdî ʼbá yî drí ámâ ʼẽ võ ʼá ãnî tãsĩ, tãlâ ãnî rĩʼá ngá lậnjị̃-lậnjị̃ ʼî Ôvârí drí. 14Ĩtí rî, mâ rĩʼá ʼãʼî tị̃ʼá vũdrị́ rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí ãmâ átá drí ûrú ʼálâ tíbê õrĩ ndrĩ ûrú ʼálâ, gõʼdá kpá ãngó nõ drị̃ị̂ rî ʼbã ʼbá rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró nõ. 16Gõʼdá má rî gólâ rî îjílí tã nị̃nị̃ gólâkâ lậvũ ʼbá kôrô lõvõ bê, gõʼdá kpá mbârâkã bê, gõʼdá ndẽ ʼbá kpá kô nõ tãsĩ, gólâ õʼbã ró Líndrí Tãndí íyíkâ bê mbârâkã fẽlé ãnî drí, âʼdô-âʼdô ãníkâ ãʼdô ró bê õzõ Yésũ Krístõ kâtí. 17Ĩtí rî, gõʼdá nĩ fẽ ãnî nyãányâ ndrĩ ʼdó Yésũ Krístõ drí tã ị̂sũ ãníkâ bê. Nĩ âʼdô îcáʼá tã ʼdî ʼẽlé, õzõ nĩ õrî trá lị̃fị́ ʼbãʼbã bê cé gólâ drị̃ị̂ rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ ʼbã tã ndrĩ ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî âʼdólé, õzõ nĩ lẽ Ôvârí trá rõô rî tí, gõʼdá kpá õzõ nĩ lẽ õjílã ãzí trá rõô rî tí. Má rî rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí, tãlâ gólâ ĩîcî ró ãnî lị̃fị́ bê ʼdũwạ̃ õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yí bê, nĩ nị̃ ró bê kĩ, Yésũ Krístõ lẽ ãnî trá rõô lậvũlị́ gạ̃rạ̃. 19Õjílã ãzãkã îcá kô ãmbã lõvõ Ôvârí kâ ãnî drí rî kâ nị̃lị́, gõʼdá íîcá kpá kô ị̂ʼbị̃lâ. Gõʼdá má ʼê rãtáã Ôvârí drí, nĩ ûsû ró lõvõ rî ʼdĩ bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, gõʼdá nĩ âʼdô ró bê õzõ Ôvârí kâtí âʼdô-âʼdô ãníkâ rî ʼá. 20Gõʼdá õzõ Ôvârí õfẽ mbârâkã íyíkâ trá ãmâ drí rî, âʼdô îcáʼá ãmâ drí gõzó tã ʼẽlé gạ̃rạ̃ gólâ ãmâ drí ị̂sũlị́ ʼẽʼá ʼẽlâ rî drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá kpá gạ̃rạ̃ gólâ ãmâ drí îjílí Ôvârí drí ãmâ pãlé ʼẽlâ rî drị̃ị̂ sĩ. 21Ĩtí rî, nĩ ʼdê ãmâ ndrĩ tíbê âʼdó ʼbá kạ̃nị́sạ̃ Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî, ũlûyị̂ Ôvârí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\