Ẽfésõ lé ʼbá 4

1Tã gólâ ámâ ʼbãzó gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõ rĩʼá tãlâ tã má drí âʼdózó lãjóʼbá Yésũ kâ ró rî tãsĩ. Gõʼdá ĩtí rî, má lẽ tã ãzâ ʼbãlé ãnî drí. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí njĩ ãnî trá âʼdólé õjílã gólĩyî íyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ró. Ĩtí rî, gõʼdá tã ʼẽʼẽ ãníkâ rî ʼbá yî õrî zãâ âʼdálâ kĩ, ãnî õjílã gólâkâ rî ʼbá yî ĩʼdî. 2Nĩ lôgõ ãnî vũdrị́ ʼálâ ró. Gõʼdá nĩ ʼê tã tãndí ĩʼdî õjílã ãzí drí, nĩ âʼdô mãnísĩ ró pị̃pị̂sị́lị́ ậtũ-ậtũ bê tã ʼásĩ ndrĩ. Nĩ lẽ ãnî ãzí-ãzí yî lẽlẽ, nĩ ngô tã gólĩyî rú kô. 3Ĩtí rî, gõʼdá nĩ âʼdô bê trá ngá ãlô ró Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ʼdĩ rî, ʼdõvó nĩ ûjũ dódó ãnî drí rĩlí zãâ ĩtí tã tãndí sĩ ãzí-ãzí bê. 4Nĩ ndrê drẽ, ãmâ trá gárá rúʼbạ́ kâ rû ị̂cú ʼbá ngĩíngî rúʼbạ́ ãlô rú, gõʼdá Líndrí Tãndí drí ị̂cúzó lâ ʼdó nĩ rúʼbạ́ ãlô ʼdĩ rú rî yî ĩʼdî. Gõʼdá ónjĩ ãmâ trá ndrĩ ʼdó nĩ âʼdólé lị̃fị́ ʼbãʼbã bê ndrĩ ʼdó ngá ãlô vó. 5Ãmâ gõʼdá trá ndrĩ ʼdó cé kúmú ãlô bê. Gõʼdá Ôvârí pâ ãmâ trá ndrĩ lạ́tị̂ ãlô-ãlô ʼdĩ ʼásĩ, gõʼdá óʼê bãbãtízĩ trá ãmâ drí ndrĩ tã ãlô-ãlô ʼdĩ tãsĩ. 6Ĩtí rî, mã rî gõʼdá kpá trá Ôvârí ãlô-ãlô ʼdĩ ị̂njị̃lị́ ĩʼdî, gõʼdá Ôvârí rî gógó ʼdĩ kpá trá ĩʼdî õjílã átá ʼî ndrĩ. Gólâ ĩʼdî ngá ndrĩ drị̃lị́, gõʼdá gólâ rî kpá nĩ õjílã ndrĩ ʼbãlé tã gólâ yí drí lẽlé ʼẽlé rî yî ʼẽlé. Gólâ bê võ ʼásĩ ndrĩ. 7Nĩ ndrê drẽ, Yésũ Krístõ fẽ lôsĩ trá ãmâ drí ʼẽlé ndrĩ ʼdó ngĩíngî. Ĩtí rî, gõʼdá lôsĩ rî ʼdĩ trá nyé õzõ ngá fẽfẽ ngãtá õrẽ kâtí ãâfẽ trá, ẽró ãmbá gólâ õrẽ bê yí ʼá dũû rî ʼásĩ. 8Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ, îgĩzó lâ búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, "Kậyị̂ gólâ drí ngãzó gõlé ûrú ʼálâ rî, gólâ trõ tã íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî ró rî drị́gạ́ sĩ, gõʼdá ûrû gólĩyî trá. Gõʼdá gólâ drí ngá fẽfẽ fẽzó õjílã íyíkâ rî ʼbá yî drí." Lôngó 68.18 9Ĩtí rî, gõʼdá úlị́ ʼdĩ ʼbá yî íîgĩ trá Yésũ Krístõ rî tãsĩ, gõʼdá ífí lâ kĩ nĩ rî, drẽ ãkpãkãʼdã gólâ drí ngã ãkó gõlé ûrú ʼálâ rî, gólâ ânĩ trá sị́sị́ ãngó nõ ʼá nõngá ûrú lésĩ. Sị́sị́ rî, gólâ ânĩ trá ãngó nõ ʼá, gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ ngâ trá nĩʼá gõlé ûrú ʼálâ. Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ, Yésũ drí âʼdózó võ ʼásĩ ndrĩ rî. 11Gõʼdá Yésũ Krístõ fẽ ngá fẽfẽ trá õjílã íyíkâ drí ndrĩ ãlô-ãlô. Gólâ njĩ õjílã ũrûkậ ʼbá yî trá âʼdólé lãjóʼbá ró, ũrûkậ ʼbá yî ĩyíkâ âʼdólé tã ậngũ ʼbá ró, ũrûkậ ʼbá yî ĩyíkâ âʼdólé tã âtî-âtî tãndí pẽ ʼbá ró, ũrûkậ ʼbá yî ĩyíkâ õjílã Ôvârí kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ró, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ lị̃fị́ îmbá ʼbá ró. 12Yésũ Krístõ fẽ ngá fẽfẽ ʼdî ʼbá yî trá õjílã Ôvârí kâ drí, tãlâ õʼbã ró gólĩyî bê kạ̃nị́sạ̃ Ôvârí kâ pãlé mbãlé âʼdólé mbârâkã bê. 13Ĩtí rî, gõʼdá lôsĩ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá ĩtí bũúũ ãmâ drí ndrĩ âcázó âʼdólé õrĩ ãlô ró lạ́tị̂ gólâ ãmâ drí âʼdózó ʼdó lị̃fị́ ʼbãʼbã bê Ôvârí vó rî ʼá, gõʼdá tã gólâ ãmâ drí Ôvârí rî mvá Yésũ Krístõ rî nị̃zó trá rî ʼá. Ĩtí rî, gõʼdá ãmâ drí âʼdózó ndrĩ õjílã gólĩyî mbã ʼbá trá ạ́ngị́ tã nị̃nị̃ bê rî ʼbá yí kâtí, gõʼdá kpá nyé õzõ ãmâ pã ʼbá Yésũ Krístõ kâtí. 14Ĩtí rî, gõʼdá mã âʼdó kô zãâ õzõ ʼdĩyímvá kâtí, tíbê rĩ ʼbá tã lẽlé tã ndrĩ gólĩyî õjílã drí rĩʼá âtálâ gólĩyî drí õzõ tã pạ̃tị́ị̃ kâtí rî ʼá. Ĩtí rî, gõʼdá mã lẽé tã kô õnjõ lị̃fị́ lõmbâ kâ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩʼá ãnî âdólé tã îmbâ-îmbâ ányâ Ôvârí rî tãsĩ mvá lâ Yésũ Krístõ bê rî kâ ʼá. 15Mã pẽ bê-rî tã pạ̃tị́ị̃ gólâ Ôvârí rî tãsĩ rî ĩʼdî lõvõ sĩ õjílã drí. Õzõ mã õrî trá rĩʼá ʼẽlâ ĩtí rî, ãmâ drí âʼdózó Yésũ Krístõ gólâ âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá ãmákâ ró rî kâtí rõô. 16Gõʼdá Yésũ Krístõ tíbê âʼdó ʼbá nĩ drị̃-ʼbá ãmákâ ró rî, rî nĩ rĩʼá tã lẽ ʼbá ndrĩ tíbê âʼdó ʼbá lûkûmậ íyî rúʼbạ́ kâ ró rî ʼbá yî vó lâ ĩyî ndrẽlé, lûkûmậ rúʼbạ́ kâ ʼdĩ ʼbá yî ị̂cû rû ĩyî trá rúʼbạ́ rú âʼdólé ndrĩ õzõ ngá ãlô kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá lûkûmậ rúʼbạ́ kâ ʼdĩ ʼbá yî ị̂cû rû ĩyî trá ndrĩ ãlô-ãlô ãzí-ãzí rú, gõʼdá lûkûmậ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî trá rĩʼá lôsĩ ĩyî nyãányâ kâ ʼẽlé, ãʼdô ró bê rúʼbạ́ ʼbãlé mbãlé, gõʼdá kpá ʼbãlâ âʼdólé fãfã bê. ʼDĩî rî âʼdô-âʼdô lâ ĩʼdî krístõ ʼbá drí âʼdózó lõvõ bê rĩzó ĩyî ãzí-ãzí yî lẽlé rõô ʼdĩ. 17Gõʼdá mâ cú drị́-ãcê Kúmú Yésũ kâ rî bê, ĩʼdî má drí tã âtázó ãnî drí kĩzó nĩ rî, nĩ âyê tã ʼẽʼẽ ạ̃kû ãníkâ rî ʼbá yî rî. Gõʼdá nĩ rî kô rĩlí zãâ õzõ õjílã gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yí kâtí. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî tã ị̂sũ ãkó. Gólĩyî nị̃ị́ tã kô, tãlâ gólĩyî gâ vólé dó tã Ôvârí kâ ârílí rî drí. Ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí îcá kô gólĩyî pãlé. Gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ rĩʼá õnjí ró, gõʼdá gólĩyî kpá rĩʼá ârîmâkô ʼbá ʼî. 19Gõʼdá ãnyĩ ʼé gólĩyî kó kô tã õnjî-õnjî gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, gõʼdá gólĩyî fẽ ĩyî nyãányâ trá, nyé rĩʼá tã õnjî-õnjî ʼẽ bê ĩʼdî. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ zãâ rĩʼá tã õnjî-õnjî tị̂ ʼẽlé cé tị̂tị̂ ndrĩ. 20Gõʼdá tã gólĩyî Yésũ Krístõ drí îmbálé ãnî drí rî âʼdó kô ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî. Má nị̃ trá kĩ, íîmbâ ãnî trá tã pạ̃tị́ị̃ rî ʼbá yî sĩ. 22ʼDõvó nĩ âyê rĩrĩ gólâ sị́sị́ ãnî drí rĩzó rĩlí nã. Gõʼdá rĩrĩ gólâ ãnî drí rĩzó rĩlí sị́sị́ nã rî îzã ãnî trá, tãlâ tã gólĩyî õnjî-õnjî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî âdô ãnî trá. ʼDĩî rî gõʼdá trá nyé õzõ õjílã drí ítá ôwẽ ʼbá trá cãkãlãwõ, vũlị́ trá ísá drị̃ ʼálâ rî âtrõrẽ kpá óʼdí sõlé dró ítá óʼdí gólâ ngbángbá ị̃ndị́kũ ãkó ódrí fẽlé trá gólâ drí rî drị̃ị̂ rî kâtí. Nĩ sõ cé ítá óʼdí ʼdĩ ʼbá yî. 24Ĩtí rî, gõʼdá íîmbâ trá ãnî drí kĩ, nĩ ãâʼdô gõʼdá trá õjílã óʼdí âʼdô-âʼdô gólĩyíkâ drí âʼdólé nyé õzõ Ôvârí kâ tí rî yî ĩʼdî, gõʼdá âʼdô-âʼdô gólĩyíkâ drí âʼdólé ị̃tú vósĩ cé tã tãndí ʼbá ró rî ʼbá yî ĩʼdî. 25Ĩtí rî, gõʼdá nĩ âdô õnjõ kô, nĩ rî zãâ ị̃tú vósĩ cé tã pạ̃tị́ị̃ âʼdó ʼbá mbị̂ rî ʼbá yî âtálé ĩʼdî tã lẽ ʼbá ãzí drí. Tãlâ ãmâ ndrĩ ʼdó Krístõ kâ ĩʼdî, nyé õzõ rúʼbạ́ drí âʼdórẽ drị̃ kâ rî kâtí. 26Õzõ gõʼdá nĩ õngâ trá õmbã ró ãnî ãzí-ãzí yí bê rî, nĩ ʼbã õmbã ʼdî kô ị̃tú drí fĩzó drị̃ lâ ãnî ʼá, tãlâ õzó kô ãnî ʼbãâ tã õnjí ʼẽlé. Gõʼdá nĩ ndẽ õmbã rî gógó ʼdĩ ãnî lãfálé ʼásĩ drẽ ãkpãkãʼdã ị̃tú fí kô ró. 27Õzõ gõʼdá nĩ õrî trá õmbã ʼdî bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá bũúũ ị̃tú drí fĩzó rî, ʼdĩî nĩ fẽ ãnî trá âʼdólé mbârâkã Sãtánã kâ zẽlé. 28Õzõ nĩ ãʼdô ũgú ʼî rî, nĩ âyê ũgũ ʼdî vólé, gõʼdá nĩ ʼê lôsĩ mbârâkã sĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí ãnî tị̂ nyãzó, gõʼdá nĩ pâ ró kpá ngá ãkó lé ʼbá ãzâ ʼbá yî bê ngá gólĩyî ãnî drí ûsúlị́ trá ʼdĩ ʼbá yî sĩ. 29Nĩ âtâ úlị́ õnjî-õnjî kô ãnî ãzí-ãzí yî drí. Gõʼdá nĩ rî zãâ rĩʼá úlị́ gólĩyî tãndí rî ʼbá yî âtálé ĩʼdî ãnî lãfálé ʼásĩ, úlị́ õjílã ãzí pã ʼbá bê rî. Úlị́ tãndí ãnî drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ ãʼdô ró bê õzõ õrẽ kâtí ãnî ngá lésĩ õjílã ãzí drí. 30Gõʼdá nĩ ʼbã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãnî ʼá ʼdĩ kô âʼdólé ĩzã ró úlị́ õnjî-õnjî âtâ-âtâ sĩ õjílã ãzí drí. Ôvârí fẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá ãnî drí, ãâʼdâ ró bê tã kĩ, ãnî õjílã íyíkâ ĩʼdî. Gõʼdá nĩ âʼdô bê trá cú Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê ãnî ʼá ʼdĩ rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, Líndrí Tãndí rî ʼdĩ âʼdô ãnî vó ndrẽʼá tãndí ró bũúũ cãlé kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ʼẽzó ãnî pãlé zãâ rî tú. 31Gõʼdá nĩ gã tã tã õnjí âyê-âyê kâ dó kô, nĩ âyê pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼbã õjílã ãzí rú rî ʼbá yî, nĩ âyê lâwã-lâwã õjílã ãzí bê rî ʼbá yî, gõʼdá nĩ âyê kpá lãʼdá tã ngõngõ bê. 32Gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼbá yî võ lâ ʼá rî, nĩ âʼdô tãndí ró õjílã ãzí bê, gõʼdá kpá gólĩyî pãlé. Nĩ âyê õjílã ãzí tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ, õzõ Ôvârí drí ãnî âyérẽ tã õnjí ãníkâ ʼásĩ Yésũ Krístõ sĩ rî tí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\