Ẽfésõ lé ʼbá 5

1Õzõ ʼdĩyímvá drí âʼdórẽ nyé átá lâ yí kâtí rî, ʼdõvó nĩ âʼdô kpá nyé õzõ ãnî átá Ôvârí drí âʼdórẽ tí. 2Gõʼdá nĩ âʼdô cú ãnî ãzí-ãzí yî lôvó bê, tãlâ Yésũ Krístõ ʼbã ãmâ lôvó trá rõô ĩʼdî gólâ drí ânĩzó drãlé ãmâ tãsĩ nô. Tã rî ʼdĩ ʼẽrẽ ʼá rî, gólâ fẽ íyî nyãányâ trá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí ãmâ tãsĩ, gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼbã Ôvârí trá âʼdólé ãyĩkõ ró tákányĩ. 3Ĩtí rî, gõʼdá nĩ âʼdô bê trá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî rî, ʼdõvó nĩ ʼê ãvẽ kô. Nĩ ʼbã pị̃pị̂sị́lị́ ngá õjílã ãzí kâ tãsĩ kô, gõʼdá nĩ âʼdô kô ậdị̂ lôvó bê rõô. Nĩ âtâ úlị́ âzâ-âzâ ãnî lãfálé ʼásĩ ngãtá lõtĩ õnjî-õnjî tĩlí ãnî lãfálé ʼásĩ kô. Gõʼdá tã ʼẽʼẽ ãníkâ ãâʼdô nyé õzõ tã ʼẽʼẽ õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâtí. Nĩ rî ị̃tú vósĩ cé zãâ rĩʼá ãwô-ĩtí ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí drí. 5Ĩtí rî, gõʼdá nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, õjílã gólĩyî ãvẽ ʼbá ró ngãtá gólĩyî ʼdó-má-drí ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî, võ gólĩyî drí ûrú ʼálâ yûʼdạ́wạ́. Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî ʼdĩ ʼbá yî, rî ĩyî ʼdĩ rĩʼá rû ị̂ʼbũlị́ ôvârí lídí drí. 6Nĩ ʼbã lị̃fị́ îcí ʼbá gólĩyî õnjõ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî ãâdô ãnî kô, tãlâ Ôvârí âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé ạ̃wạ̃ ró õjílã gólĩyî ĩtí ʼdĩ ʼbá yí bê, gõʼdá nĩ âʼdô kpá kô gólĩyî rû-lẽ-ãzí yî ró. 8Sị́sị́ rî, nĩ rî trá rĩlí ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá, gõʼdá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ trá ãvõ ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ãnî trá Ôvârí kâ ĩʼdî, ãnî gõʼdá trá ngá îʼĩ ʼá, ãnî pị̃pị̂sị́lị́ gõʼdá trá lédrẽ-lédrẽ ró. Nĩ rî gõʼdá ĩtí. 9Gõʼdá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ âʼdô bê trá ngá îʼĩ ró dũû ʼdĩ rî, ʼdõvó nĩ ʼê gõʼdá cé zãâ tã gólĩyî tãndí ró gõʼdá pạ̃tị́ị̃ ró rî yî ĩʼdî. 10Gõʼdá nĩ ûjũ kpá tã gólĩyî Yésũ rî ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî 11Ĩtí rî, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî õtírĩ ĩyíkâ rĩî tã õnjî-õnjî ʼẽlé rî, nĩ fî kô gólĩyí bê tã õnjî-õnjî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé. Gólĩyî rî tã õnjî-õnjî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ rî, tãlâ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî drí. Gõʼdá tã rî ʼdĩ võ lâ ʼá rî, nĩ ʼbã tã ʼẽʼẽ ãníkâ ãâʼdâ gólĩyî drí kĩ, tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá õnjí ró. Âʼdó kpá kô ãnî drí rĩzó tã ngõlé gólĩyî rú õjílã ãzâ ʼbá yí bê tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 13Ngá îʼĩ rî õjílã ʼbãlé võ ndrẽlé ngbángbá. Gõʼdá ĩtí rî, tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ rî ʼbá yî rĩʼá õzõ võ îʼĩ kâtí, tã âʼdálé õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rĩʼá õnjí ró. Ĩtí rî, únị̃ị́ kô õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî jãʼá, gõʼdá kpá âʼdólé ʼdĩyímvá ngá îʼĩ kâ ró tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ ʼdĩ sĩ. ʼDĩî rî drí âʼdózó nyé õzõ lôngó tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, "Nĩ njị̃ lị̃fị́ yã ãnî ậʼdú kõ ʼbá nõ, nĩ ngâ õdrã ʼásĩ. Yésũ âʼdô ngá îʼĩʼá ãnî drị̃ị̂" rî kâtí. 15Ĩtí rî, nĩ rî gõʼdá kô õzõ õjílã gólĩyî tã nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yí kâtí. Nĩ rî õzõ tã nị̃ ʼbá kâtí, gõʼdá rĩrĩ lạ́tị̂ mbị̂ rî ʼásĩ rî ĩʼdî. 16Nĩ ûjũ kậyị̂ vósĩ cé zãâ rĩʼá tã tãndí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ nõô gõʼdá trá kậyị̂ gólĩyî õjílã dũû drí rĩzó rĩʼá tã õnjî-õnjî rî ʼbá yî ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî. 17Nĩ âʼdô kô tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró, gõʼdá nĩ rî zãâ rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî lôndãlé ĩʼdî ʼẽlé. 18Nĩ ʼbã ãnî kô âʼdólé õdrá lôvó ʼbá ró rõô, õdrá gólâ tíbê cé ʼẽ ʼbá ãnî îzãlé ĩʼdî rî. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, nĩ ʼbã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî ĩʼdî ʼbã ʼdị̃lị́ ãnî ʼâ. 19Gõʼdá nĩ rî úlị́ Ôvârí kâ îgĩlí rî ʼbá yî âtálé ĩʼdî ãnî ãzí-ãzí yî drí, lôngó Ôvârí rî lûyị̂ kâ rî ʼbá yí bê. 20Gõʼdá ị̃tú vósĩ cé, nĩ rî zãâ ãwô-ĩtí ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí drí tã ndrĩ âʼdó ʼbá bê rî ʼbá yî tãsĩ. Mã âʼdô tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá ndrĩ ʼdó Yésũ Krístõ sĩ. 21Ãnî ágó yî gõʼdá kpá õkó yí bê, nĩ ârî ãnî ãnî vó ʼásĩ, tãlâ ʼdĩî rî nĩ ị̂njị̃ Yésũ Krístõ trá. Gõʼdá ãnî õkó yî, nĩ ị̂njị̃ ãnî ágó yî, õzõ ãnî drí Yésũ Krístõ rî ị̂njị̃rị̃ tí, tãlâ ágó rĩʼá õkó lâ drị̃lị́, nyé õzõ Yésũ Krístõ drí âʼdórẽ kạ̃nị́sạ̃ drị̃lị́ rî kâtí. Yésũ Krístõ rî nĩ kạ̃nị́sạ̃ pãlé õzõ íyî rúʼbạ́ kâtí. 24Nyé õzõ kạ̃nị́sạ̃ drí rĩrĩ Yésũ Krístõ rî ị̂njị̃lị́ rî kâtí, ʼdõvó ãnî õkó yî nĩ ị̂njị̃ ãnî ágó yî kpá ĩtí. 25Gõʼdá ãnî ágó yî, nĩ lẽ ãnî õkó yî kpá, té õzõ Yésũ Krístõ drí kạ̃nị́sạ̃ íyíkâ lẽrẽ kâtí. Kạ̃nị́sạ̃ Yésũ kâ ʼdĩ õjílã gólâkâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Yésũ Krístõ drã fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ãmâ tãsĩ, tãlâ yí fẽ ró ãmâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, óʼê ãmâ trá âʼdólé ngbángbá tã õnjí ãkó, bãbãtízĩ sĩ, gõʼdá kpá tã lôfõ-lôfõ kĩʼá nĩ rî mã lẽ tã trá tã Yésũ kâ ʼá rî sĩ. 27Õdrã Yésũ kâ rî ʼê ãmâ trá âʼdólé ngbángbá tã õnjí ãkó, tãlâ yí drí ãmâ trõzó õkó óʼdí gólâ sũsũ ró tã õnjí ãkó rî kâtí. 28Gõʼdá ʼdĩî lõvõ lârâkô tíbê ágó yî drí ʼẽzó ĩyî õkó yî lẽlé ĩʼdî sĩ lâ rî ĩʼdî ʼdĩ. Ágó õlẽ íyî õkó kpá nyé õzõ íyî nyãányâ kâtí. 29Tãlâ õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ íyî rúʼbạ́ nyãányâ gã ʼbá dó rî, gólâ rî ngá nyãnyã fẽlé íyî rúʼbạ́ drí, gõʼdá kpá vó lâ ndrẽlé dódó. ʼDĩî lạ́tị̂ gólâ Yésũ Krístõ drí rĩzó íyî rúʼbạ́ tíbê âʼdó ʼbá kạ̃nị́sạ̃ ró nõ vó lâ ndrẽlé rî ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, ãmâ ndrĩ ʼdó ûnjúkũ rúʼbạ́ ʼdĩ kâ ʼî. 31Úlị́ Ôvârí kâ âtâ trá kĩ, "Ágó yî õkó lâ bê âyê ĩyî átá yî ĩyî ândré yí bê, gõʼdá rû ậmúzó ĩyî âcálé õjílã ãlô ró." Tã Ómvó Ngá 2.24 32Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ yî rĩʼá lậpị̂-lậpị̂ ró. Gõʼdá tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tã ífí lâ kĩ nõtí, Yésũ Krístõ yî kạ̃nị́sạ̃ bê ậmû rû trá ãlô õzõ rúʼbạ́ ãlô kâtí. 33Gõʼdá úlị́ rî ʼdĩ ífí lâ kĩ, kpá ágó yî ndrĩ õlẽ ĩyî õkó yî õzõ gólĩyî drí ĩyî rúʼbạ́ nyãányâ lẽrẽ kâtí, gõʼdá õkó ndrĩ ị̃ị̂njị̃ ĩyî ĩyî ágó yî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\