Ẽfésõ lé ʼbá 6

1ʼDĩyímvá, nĩ ị̂njị̃ ãnî ândré yî átá yí bê, tãlâ ãnî rĩʼá ʼdĩyímvá Ôvârí kâ ĩʼdî, ʼdĩî tã gólâ îcá ʼbá ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî, 2tãlâ Ôvârí âtâ trá kĩ, "Nĩ ị̂njị̃ ãnî átá yî ãnî ândré yí bê, tãlâ Ôvârí õfẽ ró õrẽ bê ãnî drí, ndrô ãníkâ rĩzó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá rî ãʼdô ró bê dũû." Gõʼdá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼdĩ kpá rĩʼá tã ʼbãʼbã õrẽ kâ bê yí ʼá ʼẽʼá âfẽlâ. 4Gõʼdá ândrê yî átá yí bê, nĩ ʼê tã õnjí tíbê ʼẽ ʼbá ãnî mvá yî ʼbãlé âʼdólé ạ̃wạ̃ ró rî kô gólĩyî drí, gõʼdá nĩ îmbâ bê-rî gólĩyî ĩʼdî, nyé õzõ Yésũ Krístõ drí ãnî îmbárẽ tí. 5Ãnî lôsĩ ʼẽ ʼbá yî, nĩ ị̂njị̃ ãnî lị́pị̂ yî ãngó drị̃ ʼá nõngá nõ ʼbá yî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kpá, nyé õzõ ãnî drí ãnî lị́pị̂ Krístõ rî ị̂njị̃rị̃ tí. 6Gõʼdá nĩ ị̂ʼbị̃ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé tãndí ró, cé õzõ lị́pị̂ lâ yî ãʼdô trá gólĩyí bê rî vólé lâ yî kô. Tã ʼdî võ lâ ʼá rî, nĩ ʼê lôsĩ fãfã sĩ gbõ lé ãnî lị́pị̂ yî ãʼdô yûʼdạ́wạ́ ãní bê rî. Nĩ ʼê lôsĩ fãfã sĩ, tãlâ ãnî lôsĩ ʼẽ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî, gõʼdá nĩ rî rû ị̂ʼbũlị́ ʼdĩ Yésũ drí, âʼdó kô õjílã mvá drí. 8Nĩ ârî úlị́ nõ tãndí ró, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá õjílã gólâ tã ʼẽ ʼbá mbị̂ rî drí ngãtá gólâ lị́pị̂ lôsĩ ʼẽ ʼbá kâ ngãtá lôsĩ ʼẽ ʼbá ʼî yã rî. 9Ãnî lị́pị̂ lôsĩ ʼẽ ʼbá yí kâ, nĩ âʼdô tãndí ró lôsĩ ʼẽ ʼbá ãníkâ yí bê. Nĩ tô ũrị̃ kô gólĩyî ʼá lâṇõ fẽfẽ gólĩyî drí rî sĩ. Nĩ nị̃ tãndí ró kĩ, ãnî lị́pị̂ bê ûrú ʼálâ ʼdó gólĩyí bê tíbê rĩ ʼbá tã ʼẽlé õjílã drí ndrĩ ʼdó ãlô rî. 10Nĩ ndrê drẽ, tã ạ̃dũkũ ró ãnî drí ndrĩ rî, nĩ ʼbã fãfã ãníkâ ãânĩ Ôvârí ngá lésĩ. 11Nĩ sõ ítá ạ̃jú ʼbũzó rî ʼbá yî ĩʼdî rĩzó njãâ gõʼdá ngá ndrĩ ạ̃jú ʼbũ kâ gólĩyî Ôvârí drí fẽlé nĩ ãnî drí ãnî lôkízó tã ị̂sũ õnjî-õnjî Sãtánã kâ ʼẽzó ãnî îzãlé rî drị́gạ́ sĩ rî bê. Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ mã rí ạ̃jú ʼbũlị́ nõ kô õjílã mvá yí bê, gõʼdá mã rî bê-rî ạ̃jú ʼbũlị́ líndrí õnjí yí bê, gólĩyî tíbê kúmú ĩyíkâ yí bê âʼdó ʼbá cú mbârâkã bê ãngó tã õnjí kâ nõ drị̃lị́ rî, gõʼdá kpá rĩ ʼbá kúmú gólĩyî ʼbạ̃drị̃ nô ʼbá yí kâ nõ drị̃lị́ rî. Nĩ ndrê ãnî võ dódó gólĩyî drị́gạ́ sĩ. 13Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ãnî vó lôkíʼá nĩ ngá íyíkâ rî ʼbá yî sĩ, nĩ trõ ngá ạ̃jú ʼbũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ạ̃jú ʼbũzó ĩʼdî sĩ lâ, tãlâ nĩ âdrê ró bê ngị́rị̃-ngị́rị̃ ạ̃jú ʼbũlị́ líndrí õnjî-õnjî ʼdĩ ʼbá yí bê, gólĩyî õzó kô ãnî pẽê. 14Gõʼdá nĩ nị̃ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rî tãsĩ rî, gõʼdá nĩ ômbê ró gạ́gạ́ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá õzõ gásĩ ị́pị́tị́kû kâ ômbérẽ gạ́gạ́ rî kâtí. Gõʼdá nĩ âʼdô õjílã mbị̂ ró, ʼdĩî rî âʼdô ãnî pị̃pị̂sị́lị́ lôkíʼá õzõ ítá ạ́gạ́sị́ kâ ậdị̂ ró ạ̃jú ʼbũ ʼbá drí rĩʼá sõlâ rî kâtí. 15Gõʼdá õzõ nĩ ãʼdô trá njãâ nĩlí tã âtî-âtî gólâ tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, Yésũ ûfû mbârâkã líndrí õnjí kâ trá ndrĩ rî pẽ bê rî, ʼdĩî gõʼdá trá nyé õzõ ãnî drí ngá pá kâ ạ̃jú ʼbũ kâ nyạ̃rạ̃ʼwạ̃ rî sõrẽ ngá lãndré õzó ãnî sĩî kô ʼdẽlé vũdrị́ ạ̃jú ʼbũrị̃ ʼá rî kâtí. 16Ĩtí rî, gõʼdá kậyị̂ vósĩ cé rî, nĩ rî zãâ tã lẽlẽ gólâ âʼdó ʼbá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ rî bê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼá, ʼdĩî gõʼdá trá nyé õzõ ạ̃jú ʼbũ ʼbá drí dárãgã ʼbãrẽ kpạ̃ạ́kũ yí ngá lésĩ ạ̃jú ʼbũrị̃ ʼá rî kâtí. Gõʼdá tã lẽlẽ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ãníkâ ʼdĩ âʼdô ãnî lôkíʼá õnjõ Sãtánã kâ âʼdó ʼbá íʼyá âmê-âmê gólâ rĩ ʼbá õjílã zãlé zã rî kâtí ʼdĩ ʼásĩ. 17Gõʼdá nĩ nị̃ kpá kĩ, pạ̃tị́-pạ̃tị̃ Yésũ Krístõ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá ãníkâ ĩʼdî. ʼDĩî âʼdô gõʼdá âʼdóʼá nyé õzõ ạ́pạ̃ ạ̃jú ʼbũ ʼbá drí rĩʼá âkólâ ĩyî drị̃ lôkílí rî kâtí. Nĩngá sĩ, nĩ nĩ gõʼdá, nĩ pẽ zãâ úlị́ Ôvârí kâ îgĩlí búkũ ʼásĩ rî ʼbá yî ĩʼdî tíbê ʼẽ ʼbá âʼdólé nyé õzõ ạ̃jú ãrãwã cĩ ʼbá rõô rî kâtí ʼdẽzó Sãtánã drị̃ị̂. 18Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ʼê tã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ʼdó rãtáã ʼẽʼẽ sĩ rõô Ôvârí drí, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãnî ʼá ʼdĩ ârî-ârî lâ sĩ, gõʼdá kpá îjî-îjî lâ sĩ ngá gólĩyî ãnî drí lẽlé rî yî tãsĩ. Gõʼdá nĩ rî zãâ rĩʼá rãtáã ʼẽlé krístõ ʼbá ãzí tãsĩ ndrĩ gõʼdá kpá ámâ tãsĩ. 19Nĩ îjî Ôvârí ámâ tãsĩ, gólâ ãâfẽ ró tã pạ̃tị́ị̃ rî bê má drí, tãlâ õzõ má õtírĩ tã âtá rî, má âtâ ró tã lậpị́lị́ lậpị̂ tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô rî bê ũrị̃ ãkó. 20Gõʼdá Ôvârí âjô mâ trá kó ânĩlí tã âtî-âtî tãndí nõ pẽlé. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, mâ rĩʼá pẽʼá lâ gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõlé. Nĩ ʼê rãtáã, tãlâ má âtâ ró bê ũrị̃ ãkó. 21Mâ trá ãmâ ậdrúpị̃ Tĩkíkõ tíbê ãmâ drí lẽlé rõô nõ jõʼá ãnî ngálâ, tãlâ gólâ õpẽ ró tã ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá rû ʼẽlé má bê nõlé nõ ʼbá yí bê ãnî drí. Gólâ rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí ʼî, gõʼdá gólâ rî kpá lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé tãndí ró. Má âʼdô gólâ rî jõʼá, nĩ nị̃ ró rĩrĩ ámákâ nõlé nõ bê, gõʼdá õsõ ró kpá mbârâkã bê ãnî ʼá. Ôvârí tíbê ãmâ átá ró, gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ õfẽ tã ạ̃ʼdị́ lõvõ bê, gõʼdá kpá tã lẽlẽ bê ãnî drí. Gõʼdá õrẽ Ôvârí kâ õrî ãnî gólĩyî tíbê Yésũ Krístõ rî lẽ ʼbá trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yí bê ndrĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\