Gãlãtíyã lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ tíbê âʼdó ʼbá bê lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ ró gõʼdá ámâ ãzí-ãzí gólĩyî krístõ ʼbá ró tíbê ʼbã ʼbá bê má bê nõlé nõ, mã îgĩ tã nô ʼbá yî nĩ jõlé ãnî gólĩyî krístõ ʼbá ró kạ̃nị́sạ̃ ʼbạ̃drị̃ Gãlãtíyã kâ ʼá nã ʼbá yî drí. Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩ, õjílã mvá njĩí mâ nĩ kô âʼdólé lãjóʼbá Yésũ kâ ró nõ. Gõʼdá Yésũ Krístõ rî nyãányâ átá lâ Ôvârí tíbê gólâ rî lîdrí ʼbá õdrã ʼásĩ rî bê, gólĩyî njĩ mâ nĩ âʼdólé lãjóʼbá Yésũ kâ ró nõ. 3Ôvârí tíbê ʼbã ʼbá bê ãmâ átá ró nõ gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 4Nĩ nị̃ lạ́tị̂ gólâ tíbê Yésũ Krístõ drí íyî nyãányâ fẽzó drãlé tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî tãsĩ, ãʼdô ró bê yí drí ãmâ drị̃ tĩzó ãngó tã õnjí kâ nõ ʼásĩ, té õzõ Ôvârí drí lẽlé gólâ drí ʼẽlé rî kâtí. 5Ĩtí rî, Ôvârí rî rú ãâʼdô ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí. 6Mâ rĩʼá lârõ-lârõ ró gõʼdá tã ị̂sũ-ị̂sũ ró tã má drí ârílí trá ãnî tãsĩ rî tãsĩ. Ãnî rĩʼá gólĩyî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró, tãlâ lõvõ gólâkâ ãnî drí tãkó ĩtí Yésũ sĩ ʼdî tãsĩ, gõʼdá nĩ jâ ãnî kpá trá ʼwãâ tã âtî-âtî tãndí gólâkâ nõ âyélé gõzó tã âtî-âtî gólâ ányâ ró gõʼdá zị̃lị́ kpá kĩʼá nĩ ãâʼdô tã âtî-âtî Ôvârí kâ ʼî nõ ârílí ʼẽlé ĩʼdî! Nĩ âʼdô tã ʼdî ʼẽʼá ĩtí ró ʼdĩ kó ángô tí ró yã? 7Nĩ ârî drẽ, tã âtî-âtî tãndí pạ̃tị́ị̃ rî bê kó cé ãlô. Õjílã ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá ãnî âdóʼá tã âtî-âtî tãndí pạ̃tị́ị̃ gólâ tíbê ngá pãpã kâ nõ jãjã lâ sĩ ányâ ró. Gólĩyî ʼbã ãnî drị̃ trá lîjãlé. 8Má âtâ ãnî drí pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró kĩ, õzõ õjílã ãzâ, gbõ lé mâ, ngãtá ámâ ãzí-ãzí yî, ngãtá mãlãyíkã ûrú lésĩ rî ĩʼdî yã rî õpẽ tã âtî-âtî gólâ ngá pãpã kâ nõ trá ngĩî tã gólâ ãmâ drí rĩʼá pẽlâ ãnî drí sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ rî, nĩ ârî tã gólâkâ ʼdĩ kô. Ôvârí õfẽ lâṇõ õjílã rî ʼdĩ drí. 9Má âtâ tã nô kpá ândálé óʼdí ngbálí-ngbálí õfî ró bê ãnî drị̃ị̂ dódó, õzõ õjílã ãzâ ĩîmbâ tã âtî-âtî tãndí gólâ ngá pãpã kâ nõ trá ãnî drí ngĩî tã gólâ ãmâ drí îmbálé ãnî drí sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ rî, óõtrõ õjílã rî gógó ʼdĩ vũlị́ lạ̃sị́ gólâ âdrã ʼbá kô rĩ ʼbá zãâ rạ̃ʼdạ̃ ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá õvê ró vólé. 10Úlị́ gólâ má drí âtálé ʼdĩ, má rî âtálâ ʼdĩ, âʼdó kô õjílã ʼbãlé ĩʼdî âʼdólé ãyĩkõ ró. Má lẽ cé Ôvârí rî ʼbãlé ĩʼdî âʼdólé ãyĩkõ ró. Õzõ tí má õʼê ʼdĩ cé õjílã ʼbãlé ĩʼdî âʼdólé má bê ãyĩkõ ró rî, má âʼdó kô pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ĩʼdî. 11Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ âʼdálâ ãnî drí nõtí kĩ, tã âtî-âtî tãndí má drí rĩʼá âtálâ nõ rĩʼá tã Ôvârí kâ ĩʼdî, gõʼdá âʼdó kô tã õjílã mvá kâ ʼî. 12Ĩtí rî, má ârí tã âtî-âtî tãndí rî ʼdĩ kpá kô õjílã ãzâ tị́ sĩ. Gõʼdá õjílã ãzâ ãlôlâ îmbá kpá nĩ má drí kô. Yésũ Krístõ rî nyãányâ îmbâ nĩ má drí. 13Nĩ ârî drẽ! Lạ́tị̂ má drí rĩzó ạ̃kû ró má drí ámâ nyãányâ fẽzó nyé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî. Gõʼdá má drí lãʼbí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî ʼbá yî tã lâ ʼbãzó ndrĩ drị̃ ʼá gạ̃rạ̃ ámâ ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ. Tã ʼdî kâ rî tí rî, má rî trá lâṇõ fẽlé õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî drí õnjí ró gõʼdá lạ́tị̂ lôndãlé gólĩyî ûfúzó ngbá vólé. 15Gõʼdá Ôvârí âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ trá má drí. Ĩʼdî ĩtí, gólâ drí tã ʼbãzó íyî mvá Yésũ rî âʼdázó má drí. Drẽ ãkpã útị́ mâ kô rî, Ôvârí njĩ mâ trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró ị̃zạ́tú. Kậyị̂ gólâ drí njĩlí rî sĩ rî, drílâ ámâ ʼbãzó íyî mvá rî nị̃lị́, tãlâ má îcâ ró bê íyî mvá ʼdĩ tã lâ pẽlé ãnî õjílã ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî drí. Gõʼdá má âʼdô bê õjílã Yésũ kâ ró tã gólâkâ pẽlé rî, má îjí õjílã ãzâ kó kô ãlôwálâ, ãʼdô ró bê tã má drí ʼẽʼá pẽlâ rî âʼdálé má drí. 17Gõʼdá má nĩí kpá kô Yẽrõsãlémã ʼálâ nĩʼá gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá trá lãjóʼbá Yésũ kâ sị́sị́ rî yî îjílí tã gólâ má drí ʼẽʼá pẽlâ rî tãsĩ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, má ngâ kôrô nĩlí ʼbạ̃drị̃ Sãwõdíyã kâ rî ʼálâ, nĩʼá rĩlí tólâ. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí ngãzó gõlé Dãmãsékẽ ʼálâ. 18Gõʼdá ndrô nâ vósĩ rî, má drí gõzó ngãlé nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ, nĩʼá rû ûsúlị́ Pétẽrõ bê drị̃-káká lâ ró. Ãmâ drí rĩzó gólâ bê tólâ kậyị̂ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-njị̂ sĩ. 19Gõʼdá má drí ʼbãzó tólâ rî, má drí kpá Kúmú Yésũ rî ậdrúpị̃ rú bê Yãkóbã rî ûsúzó. ʼDĩî ʼbá yî cé lãjóʼbá Yésũ kâ gólĩyî má drí ûsúlị́ tã ngĩzó gólĩyí bê rî ʼbá yî ĩʼdî. 20Tã má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí nõ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Má îtrî lãtrítrí Ôvârí ágálé, má âdó nõ õnjõ ʼî kô. 21Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí ngãzó nĩlí nĩʼá tã pẽlé Sírĩyã ʼálâ gõʼdá kpá Sĩlísĩyã ʼálâ. 22Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, õjílã gólĩyî kạ̃nị́sạ̃ ʼá ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼálâ rî ʼbá yî ndré ĩyî mâ cú ĩyî lị̃fị́ sĩ kô. 23Gõʼdá gólĩyî ârî cé ámâ tã ĩʼdî ĩyî bị́ sĩ ândálé ândálé kĩ, ãgô gólâ tíbê rĩ ʼbá lâṇõ fẽlé ĩyî drí õnjí ró tã âtî-âtî tãndí gólâ tã lẽ kâ Yésũ ʼá nõ pẽrẽ ʼá rî, ãâʼdô gõʼdá kpá trá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí tíbê yí drí ʼẽʼá êdrẽlâ ʼdĩ pẽʼá õjílã drí. 24Gõʼdá gólĩyî ârî ĩyî tã ʼdî bê ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó rĩʼá Ôvârí rî rú lûyị́lị́ tã tãndí Ôvârí drí ʼẽlé má drí ʼdĩ tãsĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\