Gãlãtíyã lé ʼbá 2

1Ndrô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû vósĩ rî, Ôvârí drí tã âtázó má drí Ãnĩtĩyókã ʼálâ kĩ, má õgõ Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá ãmâ drí nĩzó Bãrãnábã bê. Ãmâ drí Títõ rî drị̃zó kpãâ ãmá bê. Gõʼdá mã câ bê Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, ãmâ drí tã ngĩzó drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ tólâ nã ʼbá yí bê, má drí lôsĩ gólâ má drí rĩʼá ʼẽlâ tã âtî-âtî tãndí pẽpẽ kâ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró nõ ʼbá yî drí rî yî tã lâ âtázó cé gólĩyî drí. Má ngî lôsĩ rî ʼdĩ tã lâ gólĩyî drí dódó ʼdĩ rî, tãlâ lôsĩ gólâ tã pẽpẽ kâ má drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî lãfálé gõʼdá kpá ãmâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãní bê ị̃zạ́tú rî, õzó kô âʼdó võ tãkó ʼá. 3Lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ vó ró, õjílã îcâ trá ʼdẽlé bãsã ʼá tãlâ âʼdózó bê õjílã Ôvârí kâ ró. Gõʼdá drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼbãá tã kô Títõ gólâ âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî, drí ʼdẽzó bãsã ʼá. Gólĩyî ndrê gólâ trá cú ĩtí õjílã Ôvârí kâ ró. 4Nĩ ndrê trá, õjílã ãzâ ʼbá yî tíbê ĩyî zị̃ ʼbá kĩ, yĩ ãâʼdô kpá krístõ ʼbá ʼî rî, âfî ĩyî trá ãmâ lãfálé kírî ró tã îmbâ ãmákâ nị̃lị́, ãʼdô ró bê drị̃-bạ́lạ́yị̂ Yésũ Krístõ drí âfẽlé trá ãmâ drí nõ îzãlé, tãlâ yĩ õʼbã ró ãmâ bê lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ nõ ị̂njị̃lị́ kpá óʼdí. 5Ĩtí rî, gbõ lé gólĩyî âtâ bê ãmâ drí mbârâkã sĩ, mã õʼbã ró Títõ ʼdẽlé bãsã ʼá rî, ãmâ drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yí bê gâ ĩyî vólé dó tã gólĩyíkâ ʼdĩ ârílí. Mã ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ tã mbị̂ tã âtî-âtî tãndí ngá pãpã kâ nõ kâ õrî ró bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá gạ́gạ́ õzõ rákã fê kâtí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 6Tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, õjílã gólĩyî tíbê ndrẽlé drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ ró ʼdĩ ʼbá yî, gólĩyî âtá tã kô õnjí ró tã âtî-âtî tãndí ãmâ drí rĩʼá pẽlâ nõ rú. (Õzõ õjílã õndrê gólĩyî õjílã ãmbá ró rî, âʼdó kô tã ạ́ngị́ ró má drí, tãlâ Ôvârí ndrê ãmâ ndrĩ íyî lị̃fị́ ʼá õjílã ãlô ró.) 7Ĩtí rî, drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî nị̃ ĩyî trá kĩ, Ôvârí njĩ mâ nĩ, ãʼdô ró bê tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ nô pẽlé ãnî gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró nõ ʼbá yî drí, kpá nyé õzõ gólâ drí Pétẽrõ rî njĩrĩ tã tãndí ãlô-ãlô nõ pẽlé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rî kâtí. 8ʼDĩî kâ rî tí rî, gõʼdá tã ʼdî fî trá gólĩyî drị̃ị̂ kĩ, tákõ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rĩʼá lôsĩ ʼẽʼá má sĩ, ãnî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî õlẽ ró ĩyî tã kpá bê tã âtî-âtî tãndí nõ ʼá, kpá nyé õzõ Ôvârí drí ʼẽrẽ lâ sị́sị́ Pétẽrõ sĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rî kâtí. 9Ĩtí rî, Pétẽrõ, Yãkóbã gõʼdá Yõwánĩ yí bê tíbê ndrẽlé ĩyî õjílã ãmbâ-ãmbâ kạ̃nị́sạ̃ kâ ró rî ʼbá yî, gólĩyî ârílí bê tã gólâ Ôvârí drí ândrâ-tãndĩ fẽzó ãmâ drí Bãrãnábã bê lôsĩ ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ tã âtî-âtî tãndí kâ ʼdĩ tãsĩ ãmâ tị́ sĩ rî, gólĩyî drí ãmâ lậgúzó ãyĩkõ sĩ gõzó ãmâ drị́ îyálé nî-bê-yã ʼẽrẽ ʼá tã âʼdâ ró kĩ, yĩ õlẽ tã âtî-âtî gólâ ãmâ drí rĩʼá îmbálâ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô Yúdạ̃ yî ró rî lãfálé ʼdĩ trá. Ĩtí rî, yĩ âʼdô ĩyíkâ kpá zãâ rĩʼá tã âtî-âtî tãndí rî ʼdĩ pẽlé õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí. 10Ĩtí rî, tã gólĩyî drí ãmâ îjízó ʼẽlâ rî kó cé ãlô, gólĩyî lẽ ãmâ drí krístõ ʼbá gólĩyî ngá ãkó Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî pãlé, gõʼdá ãmâ rĩʼá ãyĩkõ ró tã gólĩyî drí îjílí ʼdĩ ʼá. 11ʼDĩî vósĩ rî, Pétẽrõ drí ngãzó nĩlí rĩlí Ãnĩtĩyókã ʼálâ, gõʼdá gólâ drí rĩzó ậvị̃lị́ tã ãzâ ʼbá yî ʼá, má drí tã lôgõzó gólâ drị̃ị̂ tã ányâ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ krístõ ʼbá yî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 12Nĩ ndrê drẽ, sị́sị́ rî, Pétẽrõ rî ngá nyãlé kpãkã ãlô krístõ ʼbá gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yí bê võ ãlô ʼá. ʼDĩî vósĩ rî, gõʼdá krístõ ʼbá gólĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró gólĩyî Yãkóbã drí âjólé rî ʼbá yî âcâ bê ĩyî Yẽrõsãlémã lésĩ rî, Pétẽrõ ní drí gõzó kpá ngá gãlé dó nyãlé krístõ ʼbá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yí bê. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ gólâ trá ũrị̃ ró tã ị̂sũ gólĩyíkâ kĩ ʼbá nĩ îcâ trá õjílã drí ʼdẽlé zãlô bãsã ʼá õgõ ró âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî kâ rî tãsĩ. 13ʼDĩî vósĩ rî, drị̃-ʼbá krístõ ʼbá kâ gólĩyî âʼdó ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró ãzâ ʼbá yî ʼdê ĩyî kpá trá Pétẽrõ vósĩ, gbõ lé gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, ʼdĩî rĩʼá tã ányâ ʼî rî. Gõʼdá Bãrãnábã ní drí áníkâ kpá ánî nyãányâ âdózó, ní drí kpá îtõzó tã Pétẽrõ kâ ʼẽlé ʼdĩ ʼẽlé ĩʼdî. 14Gõʼdá má ndrê tã ʼdî bê ĩtí rî, gólĩyî rí ʼdĩ kô tã âtî-âtî tãndí pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ nõ lôbẽlé ĩʼdî, má drí tã lôgõzó Pétẽrõ drị̃ị̂ õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá kĩ, "Nî Pétẽrõ, nî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî, ní âyê tã ʼẽʼẽ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ trá, gõʼdá ní rî rĩlí nyé õzõ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô Yúdạ̃ yî ró rî kâtí. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ní drí áníkâ lẽzó ngá lậnjị̃-lậnjị̃ lãʼbí ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ rî kâ ʼbãlé õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô Yúdạ̃ yî ró rî yî drị̃ị̂ rî yã?" 15Útị̂ ãmâ trá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró. Tã ị̂sũ ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ ʼá rî, mã âʼdó kô tã õnjí ʼbá ʼî õzõ ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yí kâtí tíbê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ nị̃ ʼbá kô rî. 16Gõʼdá gbõ lé ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî rî, ãmâ gólĩyî krístõ ʼbá ró rî, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ndrê cé õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ Krístõ ʼá rî yî ĩʼdî õjílã tã mbị̂ ʼbá ró. Mã nị̃ trá tãndí ró kĩ, õjílã îcá kô Ôvârí rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró cé tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼẽ lâ sĩ. Tã ʼdî kâ rî tí rî, mã lẽ tã trá Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ãʼdô ró bê ãmâ drí ngá pãpã ûsúzó. Tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ ʼá rî âʼdô ãmâ ʼbãʼá nĩ âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, tã gólâ ʼẽ ʼbá ãmâ ʼbãlé âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî âʼdó kô lãʼbí ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ nõ ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ĩʼdî. 17ʼDĩî kâ rî tí rî, õzõ gõʼdá mã õlẽ trá âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tã lẽlẽ sĩ Yésũ Krístõ ʼá rî, âʼdó kô lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ sĩ, ʼdĩî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí ãmâ ʼbãzó âʼdólé tã õnjí tẽtẽ ʼbá ró. ʼDĩî âʼdô âʼdálâ kĩ, Yésũ ʼbã ãmâ nĩ tã õnjí ʼẽlé yã? Âʼdó kô ĩtí! 18Tã gólâ ʼẽ ʼbá ãmâ ʼbãlé âʼdólé tã õnjí ʼbá ró tákányĩ rî, âʼdô ʼbãʼá gõgõ kpá óʼdí lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ ị̂njị̃lị́ ãʼdô ró ngá pãzó rî ĩʼdî. Mã âʼdô kpá zãâ rĩʼá tã õnjí ʼẽlé, õzõ mã õtírĩ tã ʼbãʼbã ʼdî ãlôlâ ṇõô rî. 19Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ rĩʼá nõtí. Sị́sị́ rî, má cê rû trá kpị̃ị̂ ãʼdô ró bê lãʼbí ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃zó. ʼDĩî lãʼbí ʼdĩ kî tã-vó ámákâ trá âʼdólé tã õnjí ʼbá ró lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ãkó. Ĩtí rî, gõʼdá má âyélé bê tã gólâ kĩʼá nĩ rî õrî ngá pãpã ûsúlị́ lãʼbí ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ, má drí gõzó tã lẽlé Yésũ ʼá rî, ʼdĩî ʼbã mâ trá âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 20Nĩ ndrê drẽ, Yésũ drã bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ámâ tãsĩ rî, ʼdĩî rĩʼá ókĩzõ má drã trá kpãâ Yésũ bê rî kâtí. Âʼdô bê trá ĩtí rî, rĩrĩ ámákâ âʼdó gõʼdá kô õzõ ạ̃kû rî tí. Ngbãângbânõ rî, Yésũ Krístõ rî gõʼdá trá nĩ má ʼá. Má rî gõʼdá kpá trá tã lẽlẽ sĩ Yésũ Krístõ tíbê âʼdó ʼbá Ôvârí rî mvá ró tíbê ámâ lẽ ʼbá trá tákányĩ gõʼdá íyî nyãányâ fẽ ʼbá drãlé ámâ pãlé rî ʼá. 21Ôvârí pâ mâ nõ cú ĩtí tãkó ĩtí, âʼdó kô kĩ, má ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã gólâkâ trá. Má îcá gõʼdá kó kô pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ Ôvârí kâ ʼdĩ gãlé dó. Tí õzõ ãʼdô tã pạ̃tị́ị̃ ʼî õjílã âʼdô ngá pãʼá cú ĩtí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼẽʼẽ sĩ rî, ʼdĩî rî âʼdálâ kĩ, Yésũ Krístõ drã íyíkâ nõ kó võ tãkó ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\