Gãlãtíyã lé ʼbá 3

1Ãnî õjílã Gãlãtíyã kâ tã nị̃ ãkõ lé ʼbá ró nõ ʼbá yî, ãʼdî âdô ãnî nĩ, ãnî drí gãzó dó tã pạ̃tị́ị̃ rî nị̃lị́ nõ yã? Tã gólâ ãmâ drí âtálé trá ãnî drí dódó kĩ, íîpâ Yésũ Krístõ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ nõ tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî vị̃ trá ãnî drị̃ị̂ sĩ yã? 2Ĩtí rî, ʼdõvó nĩ âʼdâ drẽ cé tã ãlô nõ ĩʼdî má drí. Ófẽ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ãnî drí ʼdĩ, tãlâ nĩ ị̂njị̃ lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ trá rî drí yã? Kó kô, âʼdó ĩtí kô. Nĩ ârî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ ĩʼdî ãnî drí gõzó tã lẽlé ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ĩʼdî Ôvârí drí gõzó Líndrí Tãndí íyíkâ fẽlé ãnî drí ʼdĩ. 3Bê trá ĩtí rî, gõʼdá nĩ âʼdô tã nị̃ ãkõ lé ʼbá ró ĩtí ãʼdô drí yã? Sị́sị́ rî, nĩ lẽ tã trá Yésũ ʼá mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí kpá îtõzó tã ʼẽlé mbârâkã ãnî nyãányâ kâ sĩ yã? 4Ãʼdô ĩtí rî, gõʼdá lâṇõ ndrĩ gólĩyî rû ʼẽ ʼbá trá ãnî krístõ ʼbá ró rî drí rî âʼdô trá tãkó ĩtí yã? 5Ôvârí âjô Líndrí Tãndí íyíkâ trá ãnî drí, gõʼdá Líndrí Tãndí rî ʼdĩ ʼê tã lârâkô trá ãnî lãfálé ʼá dũû. Ôvârí âjô Líndrí Tãndí íyíkâ trá tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ãnî lãfálé ʼdĩ rî, tãlâ nĩ ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã gólâkâ trá rî drí sĩ yã? ʼÉʼẽ, âʼdó ĩtí kô. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ nĩ ârî tã âtî-âtî tãndí gólâkâ ʼdĩ trá gõʼdá nĩ lẽ tã trá ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî drí. 6Tã ngá pãpã kâ ʼdĩ rĩʼá nyé õzõ tã Ãbãrãyámã kâ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá ạ̃kû ró nã rî kâtí. Íîgĩ trá kĩ, "Ãbãrãyámã lẽ tã trá úlị́ Ôvârí kâ ʼá, ĩʼdî ʼdĩ gólâ drí ʼbãzó tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tã lẽlẽ gólâkâ ʼdĩ drí sĩ." 7Nĩ ị̂sũ drẽ tã ʼdî. Tã ʼdî âʼdâ tã ãmâ drí kĩ, gólĩyî tíbê tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá rî yî âʼdô ʼbãʼá ĩyî õjílã Ôvârí kâ ró, õzõ Ãbãrãyámã rî ózõwá yî drí âʼdórẽ õjílã Ôvârí kâ ró rî kâtí. 8Gõʼdá íîgĩ kpá trá búkũ Ôvârí kâ ʼá ạ̃kû ró kĩ, Ôvârí ãâʼdô kpá õjílã gólĩyî ʼbạ̃súrú lídí kâ ró rî ʼbá yî ndrẽʼá tã mbị̂ ʼbá ró íyî lị̃fị́ drị̃ ʼá, õzõ gólĩyî õlẽ tã trá yí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî. Mã nị̃ tã ʼdî trá úlị́ Ôvârí drí âtálé Ãbãrãyámã drí nõ ʼbá yî sĩ. Gólâ kĩ nĩ rî, yí âʼdô õrẽ fẽʼá ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî drí ndrĩ Ãbãrãyámã sĩ. 9Ĩtí rî, õjílã gólĩyî ndrĩ tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá gólĩyî drí, õzõ gólâ drí fẽrẽ lâ Ãbãrãyámã drí tã lẽlẽ gólâkâ tãsĩ rî kâtí. 10Ĩtí rî, gõʼdá gólĩyî ĩyíkâ tã ị̂sũ ʼbá kĩ, Ôvârí âʼdô ĩyî ndrẽʼá tã mbị̂ ʼbá ró gólâ lị̃fị́ tãlâ yĩ ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã gólâkâ trá rî drí rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî trĩʼá ârîmâ ãkõ gólĩyíkâ tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólâ îcá ʼbá tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ ị̃tú vósĩ cé rî yûʼdạ́wạ́. Gõʼdá íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, "Õjílã ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá ĩyíkâ ûjũlị́ tã Ôvârí drí ʼbãlé trá búkũ íyíkâ ʼá õjílã drí rî ʼẽlé ndrĩ rî, gbõ lé õzõ tã õnjí gólĩyíkâ tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî ãʼdô cé ãlô rî, lãtrí íyíkâ âʼdô ʼbãʼá gólĩyî drị̃ị̂." 11Mã nị̃ trá dódó ãní bê kĩ nĩ rî, õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ âʼdó ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tã ʼbãʼbã gólâkâ ʼẽʼẽ lâ sĩ, tãlâ íîgĩ kpá trá búkũ gólâkâ ʼá kĩ, "Gólĩyî tíbê Ôvârí drí ndrẽlé tã mbị̂ ʼbá ró íyî lị̃fị́ drị̃ ʼá, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá gólâ ʼá rî, âʼdô ĩyî rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." 12Tã gólâ cé tã ʼbãʼbã ʼẽzó ĩʼdî rî rĩʼá tã ngĩî ʼî. Âʼdó kô tã lẽlẽ Ôvârí ʼá rî tãsĩ, tãlâ tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ kpá trá kĩ, õjílã gólâ lẽ ʼbá trá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî ãʼdô ró bê ngá pãpã ûsúzó rî, ʼdõvó gólâ õrî zãâ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ, ãʼdô ró bê ngá pãpã ûsúzó. 13Nĩ ndrê drẽ, lãtrí Ôvârí kâ bê ãmâ drị̃ị̂ sĩ ndrĩ, tãlâ mã ʼé tã ʼbãʼbã gólâkâ ndrĩ kô. Gõʼdá Yésũ Krístõ ĩʼdî tíbê ãmâ drị̃ tĩ ʼbá ró lãtrí Ôvârí kâ ʼdĩ ʼásĩ gõʼdá lãtrí rî ʼdĩ ʼbá yî trõlé ndrĩ ʼdó yí drị̃ị̂ ãmâ võ ʼá. Mã nị̃ trá kĩ, gõʼdá ótrî gólâ trá ĩʼdî ãmâ võ ʼá, tãlâ íîgĩ kpá trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, "Õjílã gólĩyî ʼĩlí trá fê drị̃ị̂ rî ʼbá yî, lãtrí Ôvârí kâ bê gólĩyî drị̃ị̂ sĩ." 14Yésũ Krístõ tĩ ãmâ drị̃ ʼdî kậyị̂ ódrí gólâ rî ʼĩzó fê drị̃ị̂ îpâ-îpâ lâ sĩ rî ʼá ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ õjílã ʼbạ̃drị̃ ʼásĩ ndrĩ rî ʼbá yî ũûsû ró ĩyî õrẽ tíbê ãlô-ãlô lâ Ãbãrãyámã drí ûsúlị́ rî bê kpá té lạ́tị̂ Ãbãrãyámã drí ûsúzó lâ rî ʼásĩ Yésũ Krístõ sĩ. Gólâ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ yí ãâfẽ ró Líndrí Tãndí íyíkâ bê ãmâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá yí ʼá rî yî drí, nyé õzõ yí drí ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî kâtí. 15Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ trá tã ámákâ âʼdálé ãnî drí ngá gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî sĩ. Õzõ õjílã ãzâ ũmvû ĩyî ãrí trá õjílã ãzâ bê rî, õjílã ãzãkã îcá kô tã gólĩyíkâ ị̂ʼbị̃lị́ ãrí mvũzó ʼdĩ îzãlé. Gõʼdá õjílã ãzãkã îcá kpá kô tã ãzâ âtrõlé âsõlé ʼá lâ. 16Kpá ĩtí, Ôvârí ʼbã tã trá ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí gólâ rî ózõwá bê kậyị̂ yí drí tã-drị̃ lẽlẽ ʼbãzó Ãbãrãyámã bê rî ʼá. Tã îgĩ Ôvârí kâ ʼdĩ âtá kô kĩ, "'ánî ózõwá yî"'. Gõʼdá íîgĩ trá kĩ, "'ánî ózõwá"'. ʼDĩî rî âʼdálâ kĩ, cé õjílã ãlô ʼî, tãlâ úzị̂ trá cé "'ózõwá"'. Ózõwá rî gógó tã lâ îgĩlí ʼdĩ Yésũ ĩʼdî. 17Má âʼdô tã ʼdî ífí lâ ngĩʼá ãnî drí nõtí. Ạ̃kû ró rî, Ôvârí ʼbã tã-drị̃ lẽlẽ trá Ãbãrãyámã bê. Gõʼdá ndrô dũûdû vósĩ, gólâ drí gõzó tã ʼbãʼbã íyíkâ âfẽlé õjílã íyíkâ rî ʼbá yî drí ʼẽlé. Gõʼdá tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî îcá kô tã-drị̃ lẽlẽ gólâkâ ʼbãlé trá õjílã gólâkâ rî ʼbá yí bê sị́sị́ rî îzãlé. Tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî îcá kô úlị́ gólâ õrẽ kâ âtálé Ãbãrãyámã drí rî îzãlé. 18Gõʼdá bê trá ĩtí rî, tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó tã âtálé kĩ, Ôvârí ãâʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó fẽʼá ãnî drí, tãlâ nĩ ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã gólâkâ trá yã? Tí õzõ ãʼdô trá pạ̃tị́ị̃ ĩtí rî, ʼdĩî ʼbã tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí kâ ʼbãlé ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî trá âcálé tã tãkó ró. ʼDĩî rî âʼdálâ kĩ, âʼdó kô pạ̃tị́ị̃ Ôvârí drí õrẽ íyíkâ fẽlé ãmâ drí cú ĩtí, tãlâ tã gólâ drí ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî tãsĩ. Gõʼdá mã nị̃ trá tãndí ró kĩ, Ôvârí fẽ õrẽ trá Ãbãrãyámã drí cú ĩtí tã tãndí ʼẽʼẽ gólâkâ ãkó, cé tãlâ gólâ ʼbã tã trá ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî drí. 19Gõʼdá nĩ âʼdô tã îjíʼá kĩ, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî Ôvârí drí tã ʼbãʼbã íyíkâ ʼbãzó ãmâ drí ʼẽlé yã?" ʼDĩî má âʼdô tã-drị̃ lâ lôgõʼá ãnî drí nõtí, Ôvârí ʼbã tã ʼbãʼbã íyíkâ õjílã drí ʼdĩ rî, tãlâ áâʼdâ ró bê õjílã drí kĩ, gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá ʼî. Gólâ ʼbã tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî trá õjílã drí cé cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ Ãbãrãyámã rî ózõwá yí drí tã lâ ʼbãlé ʼẽ ʼbá âcálé rî tú. Ôvârí âfẽ tã ʼbãʼbã íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ãmâ drí mãlãyíkã yî sĩ, gõʼdá mãlãyíkã yî drí fẽzó lâ Músạ̃ drí, Músạ̃ drí gõzó âʼdólé tã êdé ʼbá ró õjílã Ôvârí kâ drí Ôvârí bê. 20Gõʼdá tã êdé ʼbá rî íyíkâ õjílã gólâ drí rĩʼá lãfálé lâ êdélé ʼdĩ ʼbá yî ʼbãlé ĩyî ndrĩ ãyĩkõ ró, gõʼdá kậyị̂ Ôvârí drí tã ʼbãzó ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî sĩ, gõʼdá gólâ âʼdô bê cé élêwálâ tã êdé ʼbá ãkó rî, gólâ ʼê íyíkâ tã íyíkâ trá drị́-ãcê íyíkâ rî sĩ. 21Gõʼdá nĩ âkĩʼá nĩ rî, "Tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼbãlé õjílã íyíkâ drí ʼẽlé rî îzã tã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ʼẽʼá ʼẽlâ õjílã íyíkâ drí rî yî trá." ʼÉʼẽ, âʼdó kô ĩtí. Îcá kô õjílã mvá drí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽzó ndrĩ. ʼDĩî kâ rî tí rî, õjílã îcá kô âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá lạ́tị̂ ʼdĩ sĩ. Õzõ tí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼbãlé õjílã mvá drí ʼẽlé rî ĩîcâ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó fẽlé õjílã drí rî, tí âʼdô õjílã ʼbãʼá âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê tã ʼbãʼbã ʼdî ʼẽʼẽ sĩ. 22Gõʼdá búkũ Ôvârí kâ âtâ trá kĩ, tã õnjí õjílã drí ʼẽlé rî âʼdô gólâ rî ʼbãʼá âʼdólé rạ̃gị́ị̃ tã õnjí kâ ró, tãlâ gólĩyî ndrĩ îcá ĩyî kô tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼbãlé gólĩyî drí ʼẽlé rî yî ʼẽlé ndrĩ. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, õrẽ gólĩyî Ôvârí drí tã lâ yî ʼbãlé ʼẽʼá âfẽlâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá yí ʼá rî yî drí rî, gólâ âʼdô gõʼdá âfẽʼá lâ cé õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ Krístõ ʼá rî yî drí. 23Ĩtí rî, drẽ ãkpã sị́sị́ pávó tị̂ njị̃ị́ rû drẽ kô ãmâ õjílã drí tã lẽzó Yésũ ʼá rî, tã ʼbãʼbã Ôvârí drí fẽlé õjílã drí Músạ̃ sĩ rî, rî nĩ ãmâ õjílã ômbélé âʼdólé rạ̃gị́ị̃ ró, bũúũ cãlé kậyị̂ gólâ Ôvârí drí lạ́tị̂ gólâ tã lẽlẽ kâ Yésũ Krístõ ʼá rî âʼdázó ãmâ drí rî ʼá. 24Ạ̃kû ró rî, tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ fẽlé Músạ̃ sĩ ʼdî ʼbá yî trá ãmâ drí lôkí ʼbá ró ãmâ âjílí Yésũ ngálâ rî, tãlâ mã õlẽ ró tã bê Yésũ ʼá õzõ Yésũ õtírĩ âcá rî, gõʼdá mã âʼdô ró bê tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tã lẽlẽ Yésũ Krístõ ʼá rî sĩ. 25Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí âʼdâ lạ́tị̂ trá ãmâ drí ngá pãzó, tã lẽlé ĩʼdî Yésũ ʼá. Ĩtí rî, îcá kô ãmâ drí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ Músạ̃ sĩ ʼdî ʼbá yî ndrẽzó ãmâ drí lôkí ʼbá ró. 26Nĩ ndrê drẽ, lạ́tị̂ ãnî drí ndrĩ âʼdózó õjílã Ôvârí kâ yî ró rî cé tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ʼá rî sĩ. 27Kậyị̂ gólâ ãnî îbábátízãzó ãnî drí ãnî nyãányâ âʼdázó krístõ ʼbá ró rî, ʼdĩî nĩ âcâ trá kpãkã ãlô Yésũ bê. 28Kpá ĩtí, ãnî ndrĩ nĩ âʼdô trá õjílã Yésũ Krístõ kâ ró kpá lạ́tị̂ ãlô-ãlô ʼdĩ ʼásĩ. Lạ́tị̂ tã lẽlẽ kâ kó cé ĩʼdî ãlô ʼdĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kpá ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî drí, gõʼdá kpá gólĩyî ngá tãkó ró gõʼdá kpá gólĩyî õjílã ãmbâ-ãmbâ ró rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá õkó ãgô bê rî ʼbá yî drí ndrĩ. 29ʼDĩî kâ rî tí rî, õzõ ãnî gólĩyî ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yí kâ ró rî ãʼdô gõʼdá trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî, ãnî gõʼdá trá kpá Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, ãnî ndrĩ, nĩ âʼdô kpá õrẽ gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá fẽlâ Ãbãrãyámã drí ózõwá lâ yí bê rî ûsúʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\