Gãlãtíyã lé ʼbá 4

1Nĩ ndrê drẽ, tã ãmákâ rî âʼdâ-âʼdâ lâ âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ ãgô gólâ ngá-tị̂ dũû bê drã ʼbá mvá lâ drí ʼbãzó drẽ fínyáwá rî kâtí. Mvá lâ drí ʼbãzó gõʼdá nyé õzõ rạ̃gị́ị̃ kâtí. Gbõ lé ngá-tị̂ dũû ãmbá átá lâ kâ ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá gólâkâ ĩʼdî rî. 2Gõʼdá gólâ âʼdô bê drẽ ʼdĩyímvá ró rî, gólâ rî drẽ zãâ õjílã ãzâ drị́gạ́. Õjílã rî ʼdĩ drí kpá rĩzó ngá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî vó lâ ndrẽlé nĩ ĩtíí bũúũ gólâ drí mbãzó ạ́ngị́, gõʼdá kậyị̂ átá lâ drí njĩlí trá ạ̃kû ró ngá ʼdĩ ʼbá yî fẽzó gólâkâ ró drílâ vó lâ ndrẽlé nĩ rî drí âcázó. 3Gõʼdá ãmákâ rî kpá ĩtí. Drẽ sị́sị́ ãmâ drí Yésũ Krístõ rî nị̃zó kô rî, ãmâ drẽ nyé õzõ ʼdĩyímvá fínyáwá rî ʼbá yí kâtí. Lãʼbí ãmâ drí ʼẽlé trá ãmâ pãzó rî ʼbá yî ômbê ãmâ trá nyé õzõ rạ̃gị́ị̃ kâtí. 4Ĩtí rî, gõʼdá kậyị̂ gólâ Ôvârí drí njĩlí rî ʼá, gólâ drí gõzó íyî mvá rî âjólé ãngó nõ ʼá nõngá. Õkó drí gólâ rî tị̃zó õjílã mvá tị̃rị̃ kâtí ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ ʼá rĩlí tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ zẽlé. 5Ôvârí âjô íyî mvá Yésũ Krístõ ãngó nõ ʼá nõngá nõ, tãlâ gólâ ãânĩ ró bê ãmâ gólĩyî ãngó nõ ʼá rĩ ʼbá mbârâkã tã ʼbãʼbã kâ zẽlé nõ înjílí rĩlí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró mbârâkã tã ʼbãʼbã kâ ʼásĩ, gõʼdá mã ũûsû ró ngá gólĩyî ãmâ átá Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî bê gólâ rî mvá yî ró. 6Ĩtí rî, tãlâ nĩ âʼdô bê gõʼdá trá Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî rî, gõʼdá Ôvârí drí Líndrí Tãndí íyî mvá kâ âfẽzó ânĩlí rĩlí ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá ʼdĩ. Líndrí Tãndí mvá lâ kâ ʼdĩ drí gõzó rĩʼá tã âtálé ãmâ tị́ sĩ mã õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé rî, ĩʼdî gõʼdá ãmâ drí rĩzó Ôvârí rî zị̃lị́ "'Tátá"', gõʼdá kpá "'ãmâ átá"'. 7Bê trá ĩtí rî, nĩ âʼdó gõʼdá kô zãâ rạ̃gị́ị̃ ʼî. Ãnî gõʼdá trá ngbãângbânõ Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. Tã ʼdî kâ rî tí rî, ngá tíbê gólâ drí ʼẽʼá fẽlâ íyî mvá yî drí rî, gólâ âʼdô kpá fẽʼá lâ ãnî drí. 8Ạ̃kû ró, drẽ sị́sị́ ãnî drí drẽ Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî nị̃zó kô rî, ãnî trá ndrĩ ʼdó rạ̃gị́ị̃ ôvârí ãníkâ rî ʼbá yí kâ ĩʼdî, tíbê âʼdô-âʼdô lâ yî drí âʼdólé kô ʼẽʼá ị̂njị̃ lâ ĩyî Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ró rî. 9Gõʼdá ngbãângbânõ rî, nĩ nị̃ gõʼdá trá tãndí ró Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî ĩʼdî ãnî átá ró. Gõʼdá tã ãmbá rî rĩʼá nõtí. Ôvârí gõ nị̃ ãnî trá ĩʼdî íyî mvá yî ró. Gõʼdá ĩtí rî, tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí kpá ʼẽzó gõlé óʼdí âʼdólé rạ̃gị́ị̃ ôvârí ʼdĩ ʼbá yí kâ ró yã? 10Tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí kpá ʼẽzó ãnî nyãányâ fẽlé kpá óʼdí rĩʼá lãʼbí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ kãrámã kậyị̂ lânjã kâ sĩ kãrámã párá lânjã kâ bê gõʼdá kpá kãrámã ndrô lânjã kâ bê yã? Tã ʼdî ʼbá yî sû trá Ôvârí rú yã? 11Mâ rĩʼá tã ị̂sũ ró tã ãníkâ ʼẽlé ʼdĩ ʼá! Mâ tã ị̂sũ ró, tãlâ lôsĩ ámákâ ʼẽlé ãnî lãfálé ʼá ʼdĩ õzó kô ʼbãâ tãkó ĩtí. 12Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî rú, nĩ ʼê tã gólâ má drí ʼẽlé rî ĩʼdî, tãlâ sị́sị́ rî, mâ kpá ãnî tí ĩtí. Sị́sị́ lâ sĩ, nĩ ʼé tã ãzâ õnjí lâ kô má drí. 13Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩ, sị́sị́ má õtírĩ nĩî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ pẽlé ãnî drí tólâ rî, ngá lãzé ʼê mâ nĩ. Tã ʼdî ʼbã mâ trá rĩlí zãâ tã Ôvârí kâ ʼdĩ pẽlé võ ãníkâ nã ʼá tólâ. 14Kậyị̂ nã ʼbá yî ʼá rî, ngá lãzé ámákâ nã âʼdô trá ngá lậnjị̃ ró ãnî drí njị̃lị́. Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ rî, nĩ gãá mâ kô dó. Nĩ lậgû mâ trá õzõ ãnî drí mãlãyíkã Ôvârí kâ lậgúrị̃ ngãtá Yésũ Krístõ rî gógó nyãányâ lâ lậgúrị̃ kâtí. 15Sị́sị́ rî, ãnî trá ãyĩkõ ró má bê. Gõʼdá ãʼdô ʼbã ãnî nĩ tã ị̂sũ ãníkâ jãlé yã? Má nị̃ trá, sị́sị́ rî, tí óõró ãnî îjí kĩ, nĩ ângî ãnî lị̃fị́ âfẽlé má drí ʼbãlé ámákâ rî võ lâ ʼá rî, tí nĩ ângî ãnî lị̃fị́ nõ trá âfẽlé má drí. 16Tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ má drí pẽlé ãnî drí ʼdĩ ʼbã ãnî gõʼdá ámâ ndrẽlé ạ̃jú-ʼbá-ãzí ãníkâ ró ãʼdô tãsĩ yã? 17Gõʼdá tã îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ rĩʼá tã tãndí âtálé ãnî drí ãnî âdólé sẽlé tã lẽlé tã âtî-âtî ányâ gólĩyíkâ ʼá. Gólĩyî lẽé kô tã tãndí drí âʼdólé ãnî drí. Gólĩyî lẽ ãnî lãfá cãlé ãmâ rú sĩ, tãlâ nĩ õlẽ ró tã bê cé tã îmbâ ányâ ĩyíkâ ʼdĩ ʼá ĩʼdî. 18Âʼdô ʼbãʼá tãndí ró õjílã drí ãnî lẽzó pạ̃tị́ị̃ ró kárá, kậyị̂ vósĩ cé, âʼdó kô cé kậyị̂ má drí ʼbãzó ãní bê rî ʼá. 19Ámâ mvá yî, pạ̃tị́ị̃ ró, má lẽ ãnî rõô, gõʼdá má õtírĩ tã kĩ ʼbá nĩ, nĩ rî tã lẽlé õnjõ tã îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ rî ʼá rî ârí rî, tã lâ lâzê trá má rú rõô, nyé õzõ mvá lâzé ʼbá õkó ʼá tị̃rị̃ lâ ʼá rî kâtí. Tã ʼdî âʼdô lâzéʼá má rú ĩtí bũúũ má drí ndrẽzó lâ kĩ, nĩ âyê õnjõ ʼdî ʼbá yî trá tã Yésũ Krístõ kâ ậtị́lị́ gạ́ drị́ rị̃ sĩ. 20Pạ̃tị́ị̃ ró, má lẽ trá nĩlí tólâ rĩlí ãní bê ngbãângbânõ. Tí õzõ má õrî trá ãní bê tã ʼdî ị̂ʼbị̃lị́ ãní bê ĩtí rî, tí má âʼdô îcáʼá tã ị̂sũ ámákâ âʼdálé ãnî drí mãnísĩ ãnî drí ârílí dódó. Gõʼdá ngbãângbânõ, mâ rĩʼá tã ị̂sũ bê ãnî tãsĩ. 21Ãnî gólĩyî lẽ ʼbá rĩlí tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ zẽlé ãʼdô ró bê ngá pãpã ûsúzó tã ʼdî ʼbá yî ʼẽʼẽ lâ sĩ rî, nĩ ârî drẽ úlị́ gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá nõ. 22Íîgĩ trá ʼá lâ kĩ, Ãbãrãyámã ãâʼdô trá rĩʼá mvá ágó bê rị̃, ãlô rî Ĩsĩmélẽ õkó gólâ rạ̃gị́ị̃ ró rú bê Hãgárã rî drí tị̃lị́ rî, gõʼdá mvá ágó ãzâ rú bê Ĩsákã õkó rú bê Sárã gólâ âʼdó ʼbá kô rạ̃gị́ị̃ ró rî drí tị̃lị́ rî. 23Mvá ágó gólâ õkó rạ̃gị́ị̃ ró rî drí tị̃lị́ rî, útị̂ íyíkâ trá nyé õzõ õjílã mvá drí kó rĩrĩ mvá tị̃lị́ rî kâtí. Gõʼdá mvá ágó gólâ õkó gólâ âʼdó ʼbá kô rạ̃gị́ị̃ ró rî drí tị̃lị́ rî, útị̂ íyíkâ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ, tã ʼbãʼbã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî vó ró. 24Tã õkó gólĩyî rị̃ ʼdî ʼbá yí kâ trá úlị́ mãnĩgõ ʼî tã îmbálé ãmâ drí. Tã õkó rị̃ ʼdî ʼbá yí kâ rî, rî tã gólâ tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí kâ ʼbãlé trá õjílã íyíkâ drí rị̃ rî ʼbá yî âʼdálé ĩʼdî. Tã-drị̃ lẽlẽ sị́sị́ rĩʼá tã-drị̃ lẽlẽ tã ʼbãʼbã kâ Ôvârí drí ʼbãlé Músạ̃ sĩ rî gõʼdá rị̃ lâ rĩʼá tã-drị̃ lẽlẽ tã gólâ drí ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî ʼbá yí kâ. Õkó rạ̃gị́ị̃ ró rú bê Hãgárã gólâ mvá tị̃ ʼbá ʼdó rạ̃gị́ị̃ ró rî, rî ʼdĩ lãmbé tã-drị̃ lẽlẽ gólâ Ôvârí drí tã ʼbãʼbã íyíkâ âfẽzó õjílã íyíkâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí únị́ zị̃lị́ Sĩnáyĩ ʼbạ̃drị̃ Sãwõdíyã kâ rî ʼá rî drị̃ị̂ rî âʼdáʼá. Gõʼdá Hãgárã ʼdĩ rî kpá Yẽrõsãlémã gólâ ãngó nõ kâ nõ âʼdálé, tãlâ õjílã Yẽrõsãlémã ʼdĩ kâ rĩʼá ĩyî ʼdó rạ̃gị́ị̃ tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rî kâ ĩʼdî. 26Gõʼdá ãmâ rĩʼá nyé õzõ Sárã rî mvá kâtí tã-drị̃ lẽlẽ rị̃ lâ ʼdĩ zẽlé. Sárã ʼdĩ rî kpá ãmâ gólĩyî Yẽrõsãlémã óʼdí ûrú ʼálâ rî lé ʼbá ró rî ʼbá yî âʼdálé. Mã âʼdó kô rạ̃gị́ị̃ ʼî ngá ãzãkã gólĩyî âʼdó ʼbá bê ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî drí. Ãmâ rĩʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró õjílã Ôvârí kâ ʼî. 27Tã îgĩ Ôvârí kâ âʼdâ trá ãmâ drí kĩ, "Nî õkó gólâ óndó ró nõ, ní âʼdô ãyĩkõ bê. Nî gólâ mvá tị̃tị̃ lãzé-lãzé ôtójõ ʼbá kó kô nõ, ní ôtrê ãyĩkõ sĩ, tãlâ ánî mvá yî âʼdô lîzóʼá dũû gạ̃rạ̃ õkó gólĩyî ágó drị́gạ́ mvá bê ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ." Ĩsáyã 54.1 28Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, ãnî rĩʼá mvá gólĩyî tị̃lị́ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ õzõ Ĩsákã rî tị̃rị̃ kâtí, tã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽʼá ʼẽlâ Ãbãrãyámã drí rî vó ró. 29Kậyị̂ ʼdĩyímvá Ãbãrãyámã kâ rị̃ ʼdî ʼbá yî drí âʼdózó drẽ ʼdĩyímvá ró rî, mvá gólâ tị̃lị́ lạ́tị̂ gólâ kó õjílã mvá drí rĩzó mvá tị̃lị́ rî ʼásĩ rî, fẽ lâṇõ trá rõô mvá gólâ tị̃lị́ mbârâkã Ôvârí kâ sĩ rî drí. Tã gólâ ʼdĩ âcâ trá tã pạ̃tị́ị̃ ró kpá ãndrõ nô. Õjílã gólĩyî tị̃lị́ trá Ãbãrãyámã rî ózõwá ró gólĩyî tã lẽ ʼbá trá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ʼá rî ʼbá yî, gólĩyî rî trá lâṇõ fẽlé ãmâ gólĩyî âʼdó ʼbá tã lẽ ʼbá ró Yésũ ʼá mbârâkã Ôvârí kâ rî sĩ rî drí. 30Ĩtí rî, úlị́ Ôvârí kâ rî âtâ ãʼdô tã ʼî tã ʼdî tãsĩ yã? Úlị́ Ôvârí kâ kĩ, "Ní drô õkó gólâ rạ̃gị́ị̃ ró ʼdĩ vólé mvá lâ ʼdĩ bê. Tãlâ mvá ágó õkó gólâ rạ̃gị́ị̃ ró rî drí tị̃lị́ ʼdĩ îcá kó kô drị́-vó gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé mvá ágó õkó gólâ âʼdó ʼbá kô rạ̃gị́ị̃ ró rî kâ drí rî trõlé." 31Ĩtí rî, ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, ãmâ gõʼdá trá ʼdĩyímvá õkó gólâ âʼdó ʼbá kô rạ̃gị́ị̃ ró rî kâ ĩʼdî. Gõʼdá kpá ĩtí rî, mã âʼdó gõʼdá kô rạ̃gị́ị̃ ʼî tã ʼbãʼbã ạ̃kû ʼdĩ ʼbá yî zẽlé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\