Gãlãtíyã lé ʼbá 5

1Yésũ Krístõ tĩ ãmâ drị̃ trá, mã õrî ró bê drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ngá lậnjị̃ tã ʼbãʼbã kâ ʼásĩ. Âʼdô bê gõʼdá trá ĩtí rî, ʼdõvó mã njû gạ́gạ́ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ãmákâ Yésũ drí âfẽlé ʼdĩ rú, gõʼdá mã âyê ãmâ nyãányâ kô tã ʼbãʼbã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ãmâ ʼbãzó rạ̃gị́ị̃ ró kpá óʼdí. 2Nĩ ârî drẽ, mâ Póõlõ, má âtâ ãnî drí nõtí, õzõ nĩ ãâyê ãnî nyãányâ trá ʼdẽlé bãsã ʼá ngá pãpã ûsúzó rî, ʼdĩî gõʼdá drãdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî âʼdô trá ngá tãkó ró ãnî drí. 3Má âʼdâ tã ãnî drí kpá óʼdí, õzõ má drí âʼdárẽ lâ trá sị́sị́ ãnî drí kâtí kĩʼá nĩ rî, õjílã gólâ íyî nyãányâ âyé ʼbá trá ʼdẽlé bãsã ʼá ngá pãpã ûsúzó rî, ʼdĩî õjílã rî ʼdĩ ʼbã íyî nyãányâ trá tã ʼbãʼbã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃lị́, gõʼdá îcá trá gólâ drí tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ ãkí ãkó. 4Ãnî õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnî ʼbãlé Ôvârí drí ndrẽlé tã mbị̂ ʼbá ró tã ʼbãʼbã ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ ʼdî rî, nĩ kî ãnî lãfálé trá vólé Yésũ Krístõ rú sĩ. Nĩ gã pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ ãmâ pãzó rî trá dó. 5Gõʼdá ãmákâ rî, mã lẽ ãmákâ tã trá Yésũ Krístõ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Tã ʼdî kâ rî tí rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã ãmâ trá lị̃fị́ ʼbãlé kĩ, ãmâ trá tã mbị̂ ʼbá ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tã lẽlẽ ãmákâ ʼdĩ sĩ. 6Tãlâ ãmâ gólĩyî âʼdó ʼbá trá ãlô Yésũ Krístõ bê nõ ʼbá yî rî, ngãtá mã ʼdê trá bãsã ʼá ngãtá mã ʼdé kô yã rî, Ôvârí ndrê ãmâ ndrĩ ʼdó ngá ãlô ró yí lị̃fị́ õjílã íyíkâ ró. Ôvârí drí rî, ngá tã lâ drí ʼbãlé gạ̃rạ̃ rî cé tã lẽlẽ ĩʼdî Yésũ Krístõ ʼá. Gõʼdá ʼdĩî âʼdô kpá ãmâ ʼbãʼá ãmâ ãzí-ãzí yî lẽlé. 7Ĩtí rî, drẽ ãkpã sị́sị́ rî, nĩ rî trá lôsĩ Yésũ kâ ʼẽlé dódó. Gõʼdá ãʼdî âdô ãnî nĩ ãnî drí gõzó vólé gãlé dó tã pạ̃tị́ị̃ Yésũ kâ ʼẽlé rî yã? 8Ôvârí gólâ ãnî ậzị́ ʼbá Yésũ Krístõ ngálâ rî lẽé kô ãnî drí tã ʼdî ʼẽlé. Tã ʼdî âʼdó kô tã gólâkâ ĩʼdî. 9Tã îmbâ ányâ rĩʼá nyé õzõ ngá ãṇâ kâtí. Ngá ãṇâ rĩ ʼbá ngá ãzâ ʼbá yî lãfálé ʼá võ ãlô ʼá rî âʼdô ngá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá ʼdó ṇãlé. 10Gõʼdá má nị̃ trá tãndí ró tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî sĩ rî, nĩ âʼdô úlị́ gólâ má drí âtálé ãnî drí nõ tã-drị̃ lâ lẽʼá. Gõʼdá õjílã gólâ rĩ ʼbá ãnî drị̃ îzãlé ʼdĩ, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólâ drí, ngãtá gólâ ãʼdî ĩʼdî yã rî. 11Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, áâdô ãnî trá õnjõ sĩ tã îmbâ ámákâ tãsĩ. Tí õzõ gõʼdá má õrî kpá zãâ rĩʼá tã pẽlé kĩʼá nĩ rî ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá rî ãâʼdô tãndí ró Ôvârí drí ãmâ ndrẽzó tã mbị̂ ʼbá ró íyî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gõʼdá Yúdạ̃ yî rî ĩyî lâṇõ fẽlé má drí ãʼdô tãsĩ yã? Tã gólĩyî drí ʼbãzó õmbã ró rî rĩʼá tã má drí îmbálé kĩ, cé õdrã Yésũ kâ rî ĩʼdî gólâ îcá ʼbá õjílã pãlé tã õnjí gólâkâ ʼásĩ rî. 12Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã sõlé ãnî ʼá ʼdẽlé bãsã ʼá ʼdĩ ʼbá yî, má ị̂sũ tã tíkó gólĩyî õnĩ nĩʼá ĩyî ṇõlé vólé, tãlâ gólĩyî õrî ró ʼbáṇá ró. 13Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, Ôvârí ậzị̂ ãnî trá âʼdólé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã ʼbãʼbã ʼẽʼẽ tãsĩ. Gõʼdá drị̃-bạ́lạ́yị̂ rî ʼdĩ, tã ífí lâ âʼdó kô ãnî drí ãnî âyélé ngá gólĩyî ãnî rúʼbạ́ drí lôvó lâ ʼbãlé âʼdó ʼbá tã õnjí ró rî yî ʼẽzó. Nĩ ị̂ʼbũ rû bê-rî ĩʼdî ãnî ãzí-ãzí yî drí lõvõ sĩ. 14Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ólôgõ trá ndrĩ ʼdó ãlô tã ʼbãʼbã gólâ tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, "Ní lẽ õjílã ãzí õzõ ní drí ánî nyãányâ lẽrẽ kâtí." 15Ĩtí rî, õzõ gõʼdá nĩ õrî ãnî tị̂ ôcílí ãnî võ ʼásĩ ãnî îzãlé rî, nĩ âyê tã rî gógó ĩtí ʼdĩ vólé, tãlâ nĩ õzó kô ãnî ãzí-ãzí yî ûfú. 16Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, má âtâ ãnî drí, nĩ rî lạ́tị̂ gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdálé trá ãnî drí rî ʼásĩ. Õzõ nĩ õʼê trá tã gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdálé trá ãnî drí rî yî ĩʼdî rî, ʼdĩî nĩ îcá gõʼdá ngá gólĩyî ãnî rúʼbạ́ drí lẽlé rî ʼẽlé kô, tíbê ʼẽ ʼbá ãnî âjílí tã õnjí ʼá rî. 17Má âtâ tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ tã lôvó ãmâ rúʼbạ́ kâ rî lẽ ĩyíkâ zãâ tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí lẽlé kô rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ lẽ ãmâ drí kpá tã gólĩyî tã lôvó ãmâ rúʼbạ́ kâ drí lẽlé kô rî ʼẽlé ĩʼdî. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gõʼdá tã lôvó ãmâ rúʼbạ́ kâ rî bê rî, rî ĩyî ị̃tú vósĩ cé rû fũlị́. Ĩtí rî, gólĩyî lẽé ĩyî rû kô, gólĩyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼî. Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ, ãmâ drí îcázó tã gólĩyî ãmâ drí lẽlé ʼẽlâ rî ʼẽlé kô ʼdĩ cú ĩtí mbârâkã ãmákâ sĩ. 18Gõʼdá õzõ nĩ õrî tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdálé ãnî drí rî ʼẽlé rî, nĩ âʼdô rĩʼá tã mbị̂ ʼẽlé, gõʼdá tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ îcá kô ãnî ômbélé õzõ rạ̃gị́ị̃ kâtí. 19Ĩtí rî, ãmâ ndrĩ mã nị̃ trá tãndí ró tã õnjí gólĩyî tã lôvó ãmâ rúʼbạ́ kâ drí ãmâ ʼbãlé ʼẽlâ rî, gólĩyî ĩʼdî nõ ʼbá yî: ậʼdú kõkõ õkó ngãtá ãgô âʼdó ʼbá kô ãnî õkó ró ngãtá ágó ró kô rî bê rî, ngá gólĩyî õnjí ró ãnyĩ âjí ʼbá rî yî ʼẽʼẽ lâ, ãvẽ ngãtá ngá gólĩyî tã lôvó rúʼbạ́ kâ drí lẽlé sũ ʼbá kô rî yî, 20ôvârí ãbãrãdãgõ îrátã-îrátã õzõ pãrãndã tị́ rî kâtí, bêngê gõʼdá mõndrã fẽfẽ, pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼbã õjílã ãzí rú, rû fũfũ ngãtá ạ̃wạ̃ ʼẽʼẽ õjílã ãzí bê, pị̃pị̂sị́lị́ ʼbãʼbã ngãtá âgî-âgî ngá õjílã ãzí kâ rú, õjílã ãzí ʼbãʼbã gạ̃rạ̃ õjílã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, lãfá cãcã õjílã gólĩyî ãnî lẽ ʼbá rî yî êpẽzó ĩʼdî rî, ʼdíyî fũfũ õdrá sĩ, kãrámã gólĩyî õdrá drí ʼdíyî ʼbãzó rĩʼá tã õnjî-õnjî ãnyĩ kâ ʼẽlé rî ʼẽʼẽ lâ, gõʼdá tã gólĩyî ndrĩ sũ ʼbá kô rî ʼbá yî ʼẽʼẽ lâ. Má sõ drị́-mbílí ãnî lị̃fị́ kpá óʼdí, õzõ má drí ʼẽlé trá sị́sị́ rî kâtí, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá zãâ tã õnjí gólĩyî lãlé ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé rî îcá ĩyî kô cãlé ãngó Ôvârí kâ ûrú ʼálâ rî ʼá. 22Gõʼdá tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ãmâ ʼbãlé ʼẽlâ rî yî kpá ngĩî, gólĩyî ĩʼdî nõ ʼbá yî: õjílã ãzí lẽlẽ, âʼdólé ãyĩkõ bê ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, rĩlí tã ạ̃ʼdị́ sĩ, rĩlí fĩî ậtũ-ậtũ sĩ, rĩlí õjílã bê tãndí ró, tã tãndí ʼẽʼẽ sĩ, rĩlí zãâ tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá, 23tã ʼẽʼẽ mãnísĩ rî, gõʼdá tã trõ ʼbá ró lôvó rúʼbạ́ kâ drị́gạ́ sĩ. Tã ʼbãʼbã ãzâ yûʼdạ́wạ́ gạ̃rạ̃ ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ãmâ êdrẽlé tã tãndí ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ. 24Ĩtí rî, ãmâ gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá trá õjílã Yésũ Krístõ kâ ró nõ ʼbá yî, mã gã gõʼdá tã lôvó rúʼbạ́ kâ tíbê rĩ ʼbá ãmâ ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî yî trá ndrĩ ʼdó. Tã lôvó ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá õzõ ãvõ kâtí mbârâkã ãkó ãmâ ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé. 25Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî bê trá nĩ ãmâ ʼbãlé rĩlí õzõ õjílã Ôvârí kâ drí rĩrĩ rĩlí rî kâtí rî, ʼdõvó mã ãâyê ãmâ nyãányâ nyé gólâ drị́gạ́ tã ʼẽʼẽ ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ gólâ õʼdê ró nĩ sị́sị́ ãmâ drí. 26Mã ʼbã ãmâ nyãányâ kô âʼdólé gạ̃rạ̃ ãmâ ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ ʼdĩî rî âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ õnjí gõʼdá rû lẽ ãkõ bê âjíʼá ãmâ lãfálé ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\