Gãlãtíyã lé ʼbá 6

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ nĩ õndrê ãnî ãzí-ãzí krístõ ʼbá ró rî ʼbá yî trá tã õnjí ʼẽʼá rî, ãnî gólĩyî rĩ ʼbá tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí rĩʼá âʼdálâ nĩ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî, nĩ ânĩ tã lôgõlé ãnî ãzí-ãzí ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ gõʼdá lạ́tị̂ mbị̂ rî âʼdázó ĩʼdî gólĩyî drí mãnísĩ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ. Ĩtí rî, nĩ âʼdô trá lạ́tị̂ tãndí rî ʼdĩ âʼdáʼá gólĩyî drí rî, gõʼdá nĩ ndrê ãnî vó kpá tãndí ró, nĩ õzó gõʼdá kpá tã õnjí ʼẽê kô. 2Ĩtí rî, ãnî ndrĩ, nĩ pâ ãnî ãzí-ãzí yî lâṇõ gólĩyî drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, ʼdĩî ãnî trá tã gólĩyî Krístõ drí ʼbãlé ãnî drí ʼẽlé rî yî ʼẽʼá. 3Õzõ õjílã ãzâ õʼbã yî trá âʼdólé gạ̃rạ̃ íyî ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ rî, gólâ rî ʼdĩ rî íyî nyãányâ âdóʼá, tãlâ gólâ cé rĩʼá ngá tãkó ʼî. 4Ĩtí rî, ãnî ãlô-ãlô ndrĩ, nĩ ị̂sũ drẽ tã gólĩyî ãnî nyãányâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tã lâ ndrĩ, gõʼdá õzõ tã ndrĩ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ãʼdô trá ndrĩ tãndí ró rî, nĩ âʼdô îcáʼá âʼdólé ãyĩkõ ró tã tãndí ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, cú ĩtí ãnî ị̂ʼbị̃ ãkó tã ʼẽʼẽ õjílã ãzâ kâ bê. 5Ãnî ãlô-ãlô, tã ãníkâ ʼdĩ õndrê ãnî ĩʼdî. 6Gõʼdá ãnî gólĩyî tíbê îmbálé trá tã Ôvârí kâ sĩ rî ʼbá yî, nĩ pâ tã îmbá ʼbá ãníkâ gólĩyî rĩ ʼbá ãnî îmbálé rî ngá ãnî drị́gạ́ rî ʼbá yî sĩ. 7Nĩ âdô ãnî nyãányâ kô, tãlâ õjílã ãzâ yûʼdạ́wạ́ ʼẽ ʼbá ʼdásí ʼẽlé Ôvârí rú. Õjílã âʼdô ĩyíkâ kpá té ngá gólĩyî drí ị̂ʼdị́lị́ rî lõʼwâ lâ êʼbéʼá ĩʼdî ʼbãlé ĩyî drí ẽró ʼá. 8Õzõ gõʼdá õjílã õrî cé tã gólĩyî õnjî-õnjî tã lôvó rúʼbạ́ kâ drí lẽlé rî yî ʼẽlé ĩʼdî, ãʼdô ró bê íyíkâ cé tã lôvó rúʼbạ́ kâ îcázó ĩʼdî rî, gólâ âʼdô íyíkâ õdrã lâṇõ ạ̃dũkũ ãkó rî bê rî ûsúʼá ĩʼdî lõʼwâ lôsĩ íyíkâ ʼẽlé ʼdĩ kâ ró. Gõʼdá õzõ gólâ õʼê tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî ʼbã ʼbá ãyĩkõ ró rî yî ĩʼdî rî, gólâ âʼdô kpá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drị́gạ́ sĩ ĩʼdî lõʼwâ lôsĩ íyíkâ ʼẽlé ʼdĩ kâ ró. 9Âʼdô gõʼdá bê trá ĩtí rî, lâṇõ tã tãndí ʼẽ kâ õʼê ãmâ kô, tãlâ õzõ lâṇõ tã tãndí ʼẽ kâ õʼê gõʼdá ãmâ kô rî, mã âʼdô tã tãndí ûsúʼá rõô Ôvârí drị́gạ́ sĩ kậyị̂ gólâ drí njĩlí trá Yésũ rî âjózó âgõlé rî ʼá. 10Õzõ ãʼdô gõʼdá trá ĩtí rî, õzõ ĩîcâ trá ãmâ drí tã tãndí rî ʼẽzó ãmâ ãzí-ãzí yî drí rî, mã õʼê tã tãndí rî gógó ʼdĩ gólĩyî drí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kậyị̂ vósĩ cé, ngîngî lâ ãmâ ãzí-ãzí gólĩyî krístõ ʼbá ró rî yî drí. 11Nĩ ndrê drẽ tã îgĩ ạ́ngị́ trạ̃kũ má drí îgĩlí ãnî drí ámâ drị́ sĩ nõ, má îgĩ ʼdĩî ãnî drí nĩ zị̂ ró bê dódó. 12Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã âtálé ãnî drí mbârâkã sĩ, tãlâ nĩ õʼdê ró bê bãsã ʼá ʼdĩ ʼbá yî, gólĩyî rî tã ʼdî ʼbá yî âtálé ãnî drí ĩtí ʼdĩ, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãʼdô ró bê ãyĩkõ ró ĩyí bê. Gólĩyî lẽé kô lâṇõ ûsúlị́, tãlâ tã îmbâ kĩʼá nĩ rî, cé õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ãâʼdô ãmâ pãʼá nĩ rî tãsĩ. 13Gõʼdá gbõ lé õjílã ʼdẽ ʼbá trá bãsã ʼá ʼdĩ ʼbá yî rî, ị̂njị̃ị́ ĩyî tã ʼbãʼbã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî kpá ndrĩ kô. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ ĩyíkâ nõ, nĩ õʼdê ró bê bãsã ʼá cé tãlâ yĩ õlômbê ró ĩyî tã bê ãnî sĩ ĩyî ãzí-ãzí yî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kĩ, yĩ õʼbã ãnî nĩ ʼdẽlé bãsã ʼá. 14Ãʼdô íyíkâ ámákâ rî ĩʼdî rî, má lẽ ámákâ ámâ lômbélé cé tã ãlô tãsĩ, cé õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî tãsĩ. Õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ʼdĩ tãsĩ rî, tã ãngó nõ kâ rî ʼbá yî gõʼdá trá mbârâkã ãkó má drí. Gõʼdá õjílã ãngó nõ kâ ndrê mâ trá tõtõ ró ĩyî lị̃fị́ ʼá ngá tãkó ró. 15Tã gólâ tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ ʼẽlé rî âʼdó kô ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá rî ĩʼdî. Tã gólâ tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî nõ, Ôvârí jâ ãmâ trá âʼdólé õjílã óʼdí ró ãmâ pãpã sĩ. 16Gõʼdá õjílã gólĩyî rû jã ʼbá rĩlí zãâ tã Ôvârí kâ ʼẽlé rî ʼbá yî, gólĩyî trá pạ̃tị́ị̃ ró õjílã Ôvârí kâ rî yî ĩʼdî. Ĩtí rî, Ôvârí õndrê gólĩyî ĩzã pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ, gõʼdá gólâ õfẽ tã ạ̃ʼdị́ gólâkâ kpá gólĩyî drí ndrĩ. 17Ạ̃dũkũ lâ ró rî, má âtâ ãnî drí, õjílã ãzâ õrî kô zãâ rĩʼá lâṇõ fẽlé má drí lôsĩ gólâ má drí rĩʼá ʼẽlâ lãjóʼbá Yésũ kâ ró nõ ʼá, tãlâ mâ rî gógó nõ má ûsû lãzé trá lâṇõ bê rõô ʼá lâ, tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ mâ ĩʼdî lãjóʼbá Yésũ Krístõ kâ. 18Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ õfẽ õrẽ ãnî drí pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ. Ãâʼdô ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\