Ị́bũrũ 1

1Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî, Ôvârí âtâ tã ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî sị́lị́. Gólâ âtâ tã trá gólĩyî drí ĩtí ândâlâ dũû lạ́tị̂ dũû ngĩíngî ãzâ ʼbá yî ʼásĩ. 2Gõʼdá ndrô nõ ʼbá yî sĩ rî, gólâ âʼdâ tã trá ãmâ drí íyî mvá sĩ. Ĩtí rî, gólâ njĩ íyî mvá trá âʼdólé ngá-tị̂ ndrĩ lị́pị̂ ró. Mvá lâ sĩ, gólâ ʼbã ngá-tị̂ ndrĩ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî nĩ. 3Ôvârí rî mvá rĩʼá té õzõ Ôvârí rî gógó kâtí ãmâ drí Ôvârí rî âʼdô nị̃zó dódó. Ĩtí rî, Ôvârí rî mvá rĩʼá Ôvârí rî sũsũ âʼdáʼá ãmâ drí ngbángbá. Úlị́ mvá ʼdĩ kâ rĩʼá cú mbârâkã bê ngá-tị̂ ndrĩ ậtị̃lị́ gạ́gạ́, tãlâ ngá ãngó nõ kâ rî ʼbá yî õrî ró tãndí ró lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé dódó. Ôvârí rî mvá drã trá, ãʼdô ró bê lạ́tị̂ õjílã jĩzó tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ rî njị̃zó, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê ngbángbá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. ʼDĩî vósĩ rî, drílâ rĩzó vũdrị́ võ drị́-ãcê kâ ʼálâ, Ôvârí gólâ âʼdó ʼbá mbârâkã ãkĩ bê rî drị́-ágó drị̃ lâ ʼálâ. 4Ôvârí rî mvá drí rĩrĩ vũdrị́ Ôvârí lạ̃gạ́tị́ ĩtí ʼdĩ ʼá rî, Ôvârí âʼdâ tã trá kĩ, íyî mvá ãâʼdô ãmbá ró kôrô ãmbã mãlãyíkã íyíkâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ãrõ Ôvârí yî lãfálé ʼá íyî mvá bê rî rĩʼá lậnjị̃-lậnjị̃ ró kôrô ãrõ gólâkâ mãlãyíkã gólâkâ rî ʼbá yí bê rî drị̃ị̂ sĩ. 5Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí zị́ mãlãyíkã íyíkâ rî ʼbá yî ãzãkã lâ kô ãlô íyî mvá ró. Gõʼdá rî, gólâ âtâ tã trá Yésũ rî tãsĩ kĩ, "Nî rĩʼá ámâ mvá ĩʼdî. Ãndrõ nô, õjílã âʼdô tã nị̃ʼá kĩ, mâ rĩʼá ánî átá ʼî." Lôngó 2.7 Gõʼdá Ôvârí âtá úlị́ nõ ʼbá yî kô mãlãyíkã ãzãkã tãsĩ kĩ, "Mâ ĩʼdî átá lâ ʼî, gõʼdá gólâ ĩʼdî ámâ mvá ʼî." 2 Sãmõwélẽ 7.14 6Ôvârí ʼê bê ʼẽʼá íyî mvá ãlôwá ʼdĩ âjólé ãngó nõ ʼá rî, gólâ âtâ tã kĩ, "ʼDõvó mãlãyíkã ámákâ ndrĩ ị̃ị̂njị̃ gólâ." Lôngó 97.7 7Nõô ʼbá yî rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ îgĩlí trá mãlãyíkã íyíkâ rî ʼbá yî tãsĩ rî yî ĩʼdî, "Ôvârí ʼbã mãlãyíkã íyíkâ rî ʼbá yî lôsĩ ʼẽ ʼbá íyíkâ rî ró rĩʼá tã íyíkâ ʼẽlé ʼwãâʼwâ, õzõ kạ̃gũmạ́ạ̃ drí vị̃rị̃ kpị̃ kpị̃ rî kâtí lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽrẽ ʼá, gõʼdá kpá õzõ lạ̃sị́ lãndrâ drí âʼdórẽ rî kâtí." Lôngó 104.4 8Gõʼdá íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá gólâ rî mvá rî tãsĩ kĩ, "Ãwô Ôvârí, nî Ôvârí ʼî. Kũmũ áníkâ âʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ní drí ãngó áníkâ nõ rũzó tã mbị̂ ʼẽʼẽ sĩ. 9Gõʼdá nî rĩʼá cú tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî lôvó bê ní ʼá, gõʼdá nî rĩʼá cú ĩtí tã ányâ ró rî ʼbá yî lôvó lâ ãkó ní ʼá. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí, Kúmú áníkâ ró rî, ʼbã nî âʼdólé ãyĩkõ bê ãmbá, tãlâ gólâ njĩ nî nĩ âʼdólé ãmbã bê lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãmbã ánî ãzí-ãzí yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ." Lôngó 45.6-7 10Gõʼdá íîgĩ kpá trá búkũ Ôvârí kâ ʼá gólâ rî mvá rî tãsĩ kĩ, "Ôvârí, tã ómvó ngá ʼásĩ rî, ní ʼbã ãngó nõ nĩ. Gõʼdá ánî nyãányâ drí kpá ʼbũû ʼbãzó. 11Ngá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rû îzãʼá ndẽlé ndrĩ ngbá, gõʼdá nî rî gógó âʼdô rĩʼá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ní âʼdô ngá-tị̂ ãngó nõ kâ rî ʼbá yî vũʼá vólé õzõ õjílã drí ítá lị́rị́kũ âtĩrĩ vũlị́ vólé gõʼdá ngĩî lâ sõzó ĩʼdî rî kâtí. Gõʼdá ĩtí rî, nî rî gógó âʼdô rĩʼá zãâ rû ôjá ãkó ãlôwálâ." Lôngó 102.25-27 13Gõʼdá Ôvârí âtá tã nô kô mãlãyíkã ãzãkã drí kĩ, "Ní rî ámâ gãrã drị̃ ʼá ámâ drị́-ágó drị̃ị̂, gõʼdá má âʼdô ánî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî ʼbãʼá ánî pá zẽlé ʼá." Lôngó 110.1 Gõʼdá gólâ âtâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá cé íyî mvá drí. 14Gõʼdá mãlãyíkã ndrĩ rĩʼá ĩyî cé gólĩyî rĩ ʼbá tã ʼẽlé Ôvârí drí rî ĩʼdî. Ôvârí âjô gólĩyî õjílã gólĩyî drílâ ʼbãʼá pãlâ ĩyî tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî ậmúlị́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\