Ị́bũrũ 10:1

1Tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí âfẽlé õjílã íyíkâ drí Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî îcá kô õjílã pãlé tã õnjí ʼásĩ, tãlâ gólĩyî rĩʼá cé líndrí ʼî tã âʼdálé ãmâ drí cé fũyạ̃-fũyạ̃ ró tã tãndí gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé ãmâ drí Yésũ sĩ ị̃zạ́tú rî tãsĩ. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, õzõ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî ãânĩ ĩyî trá ndrô vósĩ cé kõrõnyã âjílí lị̃lị́ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí âʼdô tã ʼbãʼbã gólâ Músạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî vó ró rî, ngá fẽfẽ rî ʼdĩ ʼbá yî îcá kô õjílã gólĩyî ânĩ ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé járáʼbítí tãndí ró Ôvârí lị̃fị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More