Ị́bũrũ 10:29

29Âʼdô bê trá ĩtí rî, ãʼdô âʼdô rû ʼẽʼá nĩ õjílã gólâ rĩ ʼbá íyíkâ kó Ôvârí rî mvá rî ị̂njị̃lị́ kôʼdáwá rî tãsĩ yã? Lâṇõ gólâ ʼẽ ʼbá ʼdẽlé gólâ drị̃ị̂ rî âʼdô âʼdóʼá ạ́ngị́ lậvũlị́ gạ̃rạ̃. Yésũ âyê íyî ãrí lâdãlé õjílã rî ʼdĩ jĩlí tã õnjí íyíkâ ʼásĩ âʼdô tã tã-drị̃ lẽlẽ kâ rî vó ró, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ndrê ãrí rî ʼdĩ âʼdólé tã ífí ãkó ró mbârâkã ãkó, ókĩzõ gólâ drí Yésũ rî lôtórẽ pá sĩ kpãdí-kpãdí rî kâtí. Ĩtí rî, õjílã rî ʼdĩ ʼdâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gólâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí âʼdá ʼbá ĩʼdî gólâ drí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró rî trá. Nĩ ị̂sũ tã lâṇõ ạ́ngị́ ʼẽ ʼbá âʼdélé gólâ drị̃ị̂ rî tãsĩ. Lâṇõ rî ʼdĩ âʼdô lậvũʼá kôrô lâṇõ õjílã gólâ gã ʼbá trá dó tã ʼbãʼbã gólĩyî Músạ̃ kâ rî ʼbá yî ị̂njị̃lị́ rî kâ drị̃ị̂ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More