Ị́bũrũ 10:8

8Gõʼdá ãʼdô tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ ʼdĩ vó ró rî, Yésũ Krístõ âtâ tã trá sị́sị́ kĩ nĩ rî, "Ní lẽé kô õjílã drí kõrõnyã yî gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yí bê fẽlé ní drí ngá fẽfẽ ró. Kõrõnyã gólĩyî lị̃lị́ zãlé zãzã ngãtá ngá ãzâ ʼbá yî fẽlé fẽfẽ tã õnjí trõlé rî, âʼdó ĩyî kô ngá gólĩyî ãyĩkõ lâ yî drí ánî cĩlí rî ĩʼdî." Gólâ âtâ úlị́ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí ʼdĩ, õzõ ʼdĩî ʼbá yî ãʼdô kpálé tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî rî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More