Ị́bũrũ 11

1Tã ífí tã lẽlẽ kâ Ôvârí ʼá rî ĩʼdî rĩʼá nõtí. Mã nị̃ trá kĩ, tã gólĩyî ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó vó lâ Ôvârí rî tãsĩ rî ʼbá yî âʼdô pạ̃tị́ị̃ âʼdóʼá té ĩtí, õzõ kpálé mã õndrê tã rî ʼdĩ ʼbá yî kô ngbãângbânõ ãmâ lị̃fị́ nyãányâ sĩ rî. 2Nĩ ndrê drẽ, ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî, tã ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí ĩyî vó ʼbãzó tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, sû trá Ôvârí rú tákányĩ. Gõʼdá nõô yî rĩʼá tã gólĩyî âʼdó ʼbá trá tã tã lẽlẽ kâ tãsĩ ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî ĩʼdî. 3Tã lẽlẽ Ôvârí ʼá rî rĩʼá tã gólâ ãmâ ʼbã ʼbá tã nị̃lị́ kĩ nĩ rî, tã ómvó ngá ʼásĩ rî, Ôvârí lôʼbã ngá gólĩyî ndrĩ ãngó nõ kâ rî ʼbá yî trá gbõ cé úlị́ âtâ-âtâ sĩ. Ĩtí rî, Ôvârí lôʼbã ngá gólĩyî ãmâ drí ndrẽlé rî ʼbá yî nĩ gõʼdá ngá ãmâ drí ndrẽlé ãmâ lị̃fị́ sĩ kôʼdáwá rî ʼbá yí bê. 4Ạ̃kû ró nã sĩ, tãlâ Ábẽlẽ lẽ tã trá Ôvârí ʼá rî drí sĩ, gólâ drí îcázó ngá fẽfẽ tãndí íyíkâ fẽlé Ôvârí drí lậvũlị́ kôrô ậdrúpị̃ lâ Káyĩnã kâ fẽlé Ôvârí drí rî drị̃ị̂ sĩ. Ábẽlẽ rî tã sû trá Ôvârí rú rõô ĩʼdî. Gõʼdá Ôvârí drí gólâ rî ndrẽzó õjílã tã mbị̂ ʼbá ró, gõʼdá drílâ tã tãndí âtázó ngá fẽfẽ gólâkâ rî tãsĩ ʼdî. Gõʼdá nĩngá sĩ, Ábẽlẽ îcâ trá zãâ tã tãndí âʼdálé ãmâ drí ãndrõ nô tã lẽlẽ gólâkâ Ôvârí ʼá rî sĩ, õzõ kpálé gólâ õdrã kpá trá ãkpãkãʼdã ạ̃kû ró nã sĩ rî. 5ʼDĩî vósĩ rî, tãlâ Ẽnókã lẽ tã kpá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî drí sĩ rî, ĩʼdî îcá kô gólâ drí drãzó drãdrã. Ôvârí trõ gólâ rî nyãányâ cú ĩtí kûlûndúndû ró ʼbũû ʼálâ, gõʼdá úûsú gólâ kô ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá. Gõʼdá tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ âtâ trá kĩ, sị́sị́ ãkpãkãʼdã únjị̃ị́ Ẽnókã drẽ kô ûrú ʼálâ rî, gólâ rî tã sû trá Ôvârí rú rõô. 6Gõʼdá bê ĩtí rî, îcá kô õjílã ãzãkã drí Ôvârí rî ʼbãzó ãyĩkõ ró cú ĩtí tã lẽ ãkó gólâ ʼá. Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá ânĩlí Ôvârí ngálâ rî, îcâ trá gólâ drí tã lẽzó kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí bê, rĩʼá zãâ lédrẽ-lédrẽ ró, gõʼdá Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ tã tãndí ʼẽʼá õjílã gólĩyî ânĩ ʼbá gólâ ngálâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî drí. 7ʼDĩî vósĩ rî, tãlâ Nówã lẽ tã trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî drí sĩ rî, gólâ drí îcázó tã gólâ Ôvârí kâ drị́-mbílí sõzó gólâ lị̃fị́ tã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé ị̃zạ́tú drẽ gólâ ndré kô rî tãsĩ rî ârízó ʼẽlé. Gólâ drí Ôvârí rî ị̂njị̃zó tã ʼdî tãsĩ. Gõʼdá drílâ ngãzó kõlóngbõ ândrê pãlé, té õzõ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé drílâ rî tí. Ĩtí rî, Ôvârí drí gólĩyî pãzó õjílã gólâkâ rî ʼbá yí bê ndrĩ kõlóngbõ rî ʼdĩ sĩ. Gõʼdá tã gólâ Nówã drí ʼẽlé tã lẽlẽ sĩ rî âʼdâ tã kĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî ndrĩ ãngó drị̃ kâ rĩʼá ĩyî tã õnjí ʼbá gólĩyî gã ʼbá trá dó tã Ôvârí kâ ârílí rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, Nówã drí âʼdózó õjílã ãlô gólâ Ôvârí drí trõlé ʼbãlé tã mbị̂ ʼbá ró rî ĩʼdî tãlâ tã lẽlẽ gólâkâ sĩ. 8ʼDĩî vósĩ rî, Ãbãrãyámã lẽ tã kpá trá Ôvârí ʼá. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí zị́lị́ bê gólâ nĩʼá rĩlí ʼbạ̃drị̃ ãtrâ ãzâ gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé fẽlé gólâ drí rî ʼálâ rî, gólâ ârî Ôvârí rî tị̂-võ ʼdî té ĩtí. Ĩʼdî drílâ ngãzó ʼbạ̃drị̃ íyíkâ rî âyélé nĩzó, kpálé gólâ nị̃ị́ drẽ ʼbạ̃drị̃ rî gógó Ôvârí drí gólâ rî lẽzó nĩlí ʼálâ ʼdĩ sị́sị́ lâ sĩ kôʼdáwá rî. 9Tãlâ tã lẽlẽ gólâkâ tãsĩ rî, gólâ rî trá rĩlí õzõ õjílã ãtrã kâtí ʼbạ̃drị̃ gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá fẽlâ gólâ drí ị̃zạ́tú ʼdĩ ʼá. Ĩtí rî, Ãbãrãyámã rî trá gũgũ ʼá, gõʼdá Ĩsákã yî Yãkóbã bê rî ĩyî kpá trá õzõ Ãbãrãyámã kâtí gũgũ ʼásĩ ndrô dũû sĩ. Ĩsákã yî Yãkóbã bê ʼdĩ ʼbá yî, Ôvârí ʼbã tã kpá vólé lésĩ ʼbạ̃drị̃ ãlôlâ ʼdĩ fẽzó gólĩyî drí. 10Ãbãrãyámã lẽ tã-drị̃ rĩzó õzõ õjílã ãtrã kâtí ʼdĩ, tãlâ gólâ rî ʼdĩ rĩʼá jạ̃rị́bạ̃ ândrê gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá tã lâ ʼbãlé gõʼdá ʼẽʼá fẽlâ yí drí rĩzó ʼá lâ rî tẽlé. Gõʼdá Ôvârí ʼdị̂ jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ âʼdólé ndạ́ndạ́ zãâ gbạ́dú ûfú ãkó lâ. 11Õzõ Ãbãrãyámã ãʼdô kpálé õjílã gólâ dẽ ʼbá trá kpãrãdĩ rî ĩʼdî rî, gõʼdá õzõ kpálé õkó lâ Sárã ãʼdô íyíkâ óndó ʼî rî, Ãbãrãyámã îcâ trá âʼdólé mvá átá ró, tãlâ gólâ lẽ tã trá tã Ôvârí kâ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. Gólâ lẽ tã trá kĩ, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ tã gólâ drí ʼbãlé ʼẽlé rî ʼẽʼá. 12Gõʼdá õzõ kpálé Ãbãrãyámã drí âʼdózó trá ãrãkã ró kpãrãdĩ ãnyî ʼẽʼá drãlé rî, Ôvârí ʼbã gólâ trá âʼdólé ạ́ʼbị́yạ́ ró ózõwá bê dũûdû. Gõʼdá gólâ rî ózõwá yî lûtị̂ trá âcálé õzõ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ gólĩyî ʼbũû ʼálâ ngãtá õzõ sínyítã gólâ îcálé lãlâ kô lị̃mvû ândrê tị́ sĩ rî kâtí. 13Ĩtí rî, õjílã tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ʼdî ʼbá yî ôdrã ĩyî trá cú ĩtí sị́sị́ drẽ gólĩyî ûsú tã gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí tã lâ yî ʼbãlé ʼẽlé gólĩyî drí rî kô. Gõʼdá rî, gólĩyî nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá ị̃zạ́tú sị́sị́ ʼá tólâ. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî rî trá ãyĩkõ sĩ. Gólĩyî kĩ, ĩyî ãʼdô õjílã ãtrâ kâtí gõʼdá lậmú ʼbá ró õzõ ĩyî ãʼdô drẽ bê rĩʼá nõngá ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂ rî. 14Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî tã âtá ʼbá ĩtí ʼdĩ ʼbá yî rî, âʼdâ tã kĩ, gólĩyî rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼá âʼdózó cú ʼbạ̃drị̃ ĩyî nyãányâ kâ gólĩyî drí lẽlé rî bê ạ̃tị́ ʼá tólâ rî drị̃ị̂ zãâ gbạ́dú ró. 15Gólĩyî rí kô tã ị̂sũlị́ ʼbạ̃drị̃ ĩyî átá yí kâ ĩyî drí âyélé trá vólé rî tãsĩ. Õzõ tí gólĩyî ị̃ị̂sũ tã trá ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ tãsĩ rî, tí gólĩyî gõ nô trá vólé tólâ. 16ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólĩyî ʼbã ĩyî lị̃fị́ ʼbạ̃drị̃ gólâ ʼbũû ʼálâ gólâ ʼbãʼá âʼdólé tãndí ró rõô lậvũlị́ ʼbạ̃drị̃ átá lâ yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ rî drị̃ị̂. Tãlâ ʼdĩî tãsĩ rî, Ôvârí êdê jạ̃rị́bạ̃ ândrê trá ʼbũû ʼálâ gólĩyî drí rĩzó ʼá lâ, ãʼdô ró bê yî Ôvârí drí tã âʼdázó kĩ, yí ãâʼdô rĩʼá cú ĩtí ãnyĩ ãkó gólĩyî tãsĩ. Gõʼdá gólâ rĩʼá ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî drí íyî zị̃zó Ôvârí ĩyíkâ ró rî sĩ. 17Gõʼdá Ôvârí âtâ tã trá Ãbãrãyámã drí Ĩsákã rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Ĩsákã âʼdô lûtị́ʼá nĩ âʼdólé ní drí ózõwá bê dũû, õzõ má drí tã lâ ʼbãlé trá ní drí rî kâtí." Ôvârí ʼbã tã kpálé tã ʼdî ʼẽlé Ãbãrãyámã drí Ĩsákã sĩ rî, Ôvârí õtírĩ tã ị̂njị̃-ị̂njị̃ Ãbãrãyámã kâ ûjũû rî, Ãbãrãyámã âʼdô trá njãâ íyî mvá Ĩsákã rî ômbê lị̃lị́ âʼdólé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, tãlâ gólâ lẽ tã trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá tã lẽlẽ gólâkâ sĩ, gólâ âʼdô trá njãâ mvá rî gógó gólâ Ôvârí drí tã ʼbãzó trá ózõwá dũû fẽzó ĩʼdî sĩ lâ rî ʼdĩ fũlị́. 19Gõʼdá ãʼdô bê trá tã Ôvârí drí ʼbãlé trá rî ĩʼdî rî, Ãbãrãyámã ị̂sũ tã kĩ, Ôvârí îcâ trá Ĩsákã rî lîdrílí õdrã ʼásĩ, ãʼdô ró bê tã yí drí ʼbãlé trá ʼdĩ ʼẽzó. Gõʼdá tã rî ʼdĩ âʼdô trá ókĩzõ Ôvârí lîdrî Ĩsákã trá âtrõlé lôgõlé Ãbãrãyámã drí. 20ʼDĩî vósĩ rî, tãlâ Ĩsákã lẽ tã kpá trá Ôvârí ʼá rî drí sĩ rî, gólâ drí õrẽ fẽzó mvá lâ yî Yãkóbã drí gõʼdá Ẽsáwõ bê âʼdô tã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé ị̃zạ́tú rî tãsĩ, âʼdô tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá rî vó ró. 21ʼDĩî vósĩ rî, tãlâ Yãkóbã lẽ tã kpá trá Ôvârí ʼá rî drí sĩ rî, gõʼdá gólâ õtírĩ ʼẽê drãlé rî, gólâ drí ngãzó õrẽ fẽlé ʼdĩyímvá Yõsépã kâ rî ʼbá yî drí âʼdô tã Ôvârí kâ rî vó ró. Gõʼdá gólâ fẽlé bê õrẽ ʼdî trá rî, gólâ drí rĩzó âdrélé drị̃ ậtị̃-ậtị̃ ró pị̃drị́gú íyíkâ rú íyî ậtị̃lị́ gạ́, gõʼdá gólâ drí rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 22Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yõsépã lẽ tã kpá trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ âʼdólé bê ʼẽʼá drãlé rî, gólâ âtâ tã kĩ, Ôvârí ũnjị̃ lạ́tị̂ trậ õjílã íyíkâ rî ʼbá yî drí fõzó vólé Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ ị̃zạ́tú, õzõ drílâ tã lâ ʼbãlé trá rî kâtí. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó kpá íyî ãvõ tãsĩ. 23Nĩngá sĩ rî, Músạ̃ rî átá yî Músạ̃ rî ândrê bê lẽ ĩyî tã kpá trá Ôvârí ʼá. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, útị́lị́ bê Músạ̃ rî, gólĩyî drí gólâ rî lậpị́zó párá nâ sĩ, tãlâ gólâ sû trá rõô. Ĩʼdî gólĩyî lẽé kô tã gólâ kúmú ạ́ngị́ Mạ́sị̃rị̃ kâ drí ʼbãlé rî ʼẽlé, tãlâ kúmú Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼdĩ ʼbã tã trá mvá õdé ãgô ró Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî ûfúlị́ ndrĩ. Gólĩyî rî trá cú ĩtí ũrị̃ tã kúmú ạ́ngị́ ʼdĩ kâ ʼbãlé ʼdĩ kâ ãkó tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ ʼdĩ tãsĩ. 24Gõʼdá Músạ̃ rî gógó lẽ tã kpá trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ĩʼdî gõʼdá gólâ mbâ bê âcálé ãgô ãmbá ró rî, gólâ gã dó õjílã drí íyî zị̃lị́ kúmú Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼdĩ mvá lâ õkó ró rî mvá lâ ró. 25Gólâ ʼbã bê-rî íyî nyãányâ ĩʼdî âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî lãfálé, ãʼdô ró bê lâṇõ drí ĩyî ûsúzó bê kpãkã ãlô. Gólâ lẽé tã kô rĩzó ãyĩkõ tã õnjí ʼbá Mạ́sị̃rị̃ kâ rî kâ ʼá, õzõ ãʼdô bê kpálé kậyị̂ fínyáwá sĩ rî. 26Tã ị̂sũ gólâkâ trá rĩʼá nõô rî tí. Rĩʼá tãndí ró íyî lôʼdázó õjílã Ôvârí pạ̃tị́ị̃ kâ rî ʼbá yí bê, ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ ị̃zạ́tú rî tãsĩ. Tã rî ʼdĩ lậvũ kôrô drị́-ngá gólĩyî dũû Mạ́sị̃rị̃ kâ gólĩyî yí drí ʼbãʼá ûsúʼá lâ ózõwá kúmú ạ́ngị́ kâ ró rî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ gólâ rî íyî lị̃fị́ ʼbãlé tã lânjã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽlé õjílã íyíkâ drí rî ʼbá yî drị̃ị̂. 27Tãlâ Músạ̃ lẽ tã trá Ôvârí ʼá rî drí sĩ rî, ĩʼdî gólâ drí îcázó âfõlé Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ cú ĩtí ạ̃wạ̃ kúmú ạ́ngị́ kâ rî ũrị̃ lâ ãkó, gólâ rî trá zãâ tã lẽlé Ôvârí ʼá, tãlâ ókĩzõ gólâ îcâ trá Ôvârí gólâ õjílã drí îcálé ndrẽlâ kô ĩyî lị̃fị́ sĩ rî ndrẽlé. 28Tãlâ tã lẽlẽ Músạ̃ kâ Ôvârí ʼá rî sĩ rî, gólâ drí tã Ôvârí kâ kậyị̂ drị̃-káká lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ ʼẽzó. Gólâ ʼbã tã õjílã íyíkâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí kạ́bị̃lị́kị̃ ãrí lûvị́zó ạ́tị̃ tị̂ ĩyíkâ rî ʼbá yî tị́lị́ sĩ cé tị̂tị̂, ãʼdô ró bê mãlãyíkã gólâ âjólé õjílã ûfúlị́ rî drí lậvũzó bê kôrô jó gólĩyíkâ rî ʼbá yî rú sĩ cú ĩtí gólĩyî mvá drị̃-káká mvá ágó ró rî ʼbá yî ûfú ãkó. 29Gõʼdá tãlâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî lẽ tã kpá trá Ôvârí ʼá rî drí sĩ rî, ĩʼdî gólĩyî drí îcázó lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Lị̃mvû Kãâkâ rî mbãlé ʼáʼá lé drị̃ ãzâ rî lésĩ tãndí ró. Gõʼdá õjílã Mạ́sị̃rị̃ kâ ûjũ ĩyî bê kpá ʼẽʼá lômbãlé võ rî gógó ãlôlâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí lômbãzó ʼdĩ ʼásĩ tãlâ gólĩyî ûrúlị́ rî, lị̃mvû ândrê lãfâ cã ʼbá trậ ʼdĩ drí lãfâ âʼbãzó íyî võ ʼá õjílã Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî rú kạ̃ngbû, gõʼdá gólĩyî ûfúlị́ tílílí ngbá. 30Gõʼdá tãlâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ lẽ tã trá Ôvârí ʼá rî drí sĩ rî, gólĩyî drí ngãzó ndrĩ rĩʼá lậmúlị́ mẽʼdẽ mẽʼdẽ mẽʼdẽ jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ zị̃lị́ Yérĩkõ rî rú sĩ kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ sĩ ị̃tú vósĩ zãâ cé, nyé õzõ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá rî tí. Gõʼdá tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, ãbẽ gólâ ndõgõ ró bẽlé trá ngạ́rạ́-ngạ́rạ́ dîrî gbãâ jạ̃rị́bạ̃ ândrê ʼdĩ rú sĩ rî drí ûtúzó rũʼbũ vũdrị́. 31Nĩngá sĩ, Rãhábã âʼdô kpálé ãgô kpã ʼbá ró sị́sị́ jạ̃rị́bạ̃ ândrê rî ʼdĩ ʼá rî, gólâ drí rû jãzó tã lẽlé Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî ʼá. Gõʼdá gólâ drí tã lẽzó kĩ, Ôvârí cú rĩʼá mbârâkã bê ãmbá. Gõʼdá tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ lậgû tã ngõ ʼbá Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî trá. Ĩtí rî, Rãhábã drí ngá pãzó kậyị̂ gólâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî drí fĩzó jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ îzãlé rî sĩ, gõʼdá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá kô Ôvârí ʼá rî ʼbá yî ûfúzó ndrĩ. 32Tí rĩʼá tãndí ró má drí tã âtázó tã lẽlẽ õjílã ãzâ ʼbá yí kâ tãsĩ rî, gõʼdá ị̃tú-pá îcá kô má drí ʼẽzó lâ ngbãângbânõ. Má âtá tã drẽ kô tã gólĩyî Gĩdẽyónã kâ rî ʼbá yî tãsĩ, ngãtá Bãrákã kâ Sãmõsónã kâ, ngãtá Yépẽtã kâ, ngã Dạ̃wúdị̃ kâ, ngã Sãmõwélẽ kâ gõʼdá tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yí kâ bê ndrĩ. 33Gõʼdá tãlâ tã lẽlẽ õjílã ãzâ ʼbá yí kâ Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî tãsĩ rî, Ôvârí ậmû gólĩyî õzõ gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá rî kâtí. Ôvârí ậmû gólĩyî õzõ nõô ʼbá yí kâtí. Tã kĩ ʼbá ãzâ ʼbá yî rî ĩyî trá tã kĩlí mbị̂mbị̂ lâ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Õjílã ãzâ ʼbá yî ʼbû ạ̃jú trá ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yí bê gõʼdá tã trõzó ạ̃jú-ʼbá-ãzí lâ yî ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼbá yí kâ drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá rî, Ôvârí ʼê kạ̃mị̃ rĩlí cú ĩtí gólĩyî ôcí ãkó fũlị́ nyãlé vólé. 34Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî õlẽ tã trá Ôvârí ʼá rî, Ôvârí ʼé lạ̃sị́ ândrê rạ̃ʼdạ̃ rî ʼdĩ kô gólĩyî zãlé vẽlé. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî lẽ tã trá Ôvârí ʼá bê rî, Ôvârí njị̃ lạ́tị̂ trá gólĩyî drí ngá pãzó vólé ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼẽ ʼbá gólĩyî ûfúlị́ drị́-lãfâ sĩ rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî mbârâkã ãkó rî ʼbá yî, ûsû ĩyî mbârâkã kpá Ôvârí drị́gạ́ sĩ tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ Ôvârí ʼá rî tãsĩ. Ôvârí fẽ mbârâkã kpá õjílã ãzâ ʼbá yî drí ạ̃wạ̃ ʼẽzó, tãlâ gólĩyî õtrõ ró tã bê ạ̃jú-ʼbá-ãzí ãtrâ ró rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ gólĩyî ûfû-ûfû sĩ dínyí-dínyí. 35Gõʼdá kpá õkó ũrûkậ ʼbá yî lẽ tã bê trá Ôvârí ʼá rî, Ôvârí ʼê gólĩyî áró ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî lîdrílí õdrã ʼásĩ. Gõʼdá õzõ õjílã õnjí ũûrû õjílã Ôvârí kâ ũrûkậ lâ trá lôʼélé fũlị́ rî, tã lẽ ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî gã ĩyî dó tã lẽlẽ ĩyíkâ Ôvârí ʼá rî âyélé. ʼDĩî rî, gólĩyî rû ĩyî tã Ôvârí kâ gạ́gạ́ njírí-njírí, tãlâ yĩ õrî ró bê Ôvârí bê zãâ gbạ́dú. Tã ʼdî sû nĩ lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã gólâ õjílã drí lîdrízó õdrã ʼásĩ gõʼdá drílĩyî îcázó drãlé kpá óʼdí rî drị̃ị̂ sĩ. 36Õjílã õnjí rî trá tã lẽ ʼbá ũrûkậ ʼbá yî gũlị́ gõʼdá kpá cãlâ ĩyî ônjóróʼbí sĩ. Gólĩyî ômbê õjílã ãzâ ʼbá yî nyãrĩ sĩ trõlé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ Ôvârí ʼá rî tãsĩ. 37Nĩngá sĩ rî, úûfû õjílã Ôvârí kâ ũrûkậ ʼbá yî lûvũ-lûvũ lâ yî kúnị́ mvá sĩ rî sĩ. Ãzâ ʼbá yî óômvã ʼâ lâ ĩyî mõsérẽ sĩ tú tú, gõʼdá úûfû ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ lị́gú ạ́ngị́ mbẽlẽsó-mbélésô rî ʼbá yî sĩ. Õjílã Ôvârí kâ ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá ngá ãkó lé ʼbá ró, gólĩyî rî lậmú bê cé kạ́bị̃lị́kị̃ ínyíríkó ngãtá ị̃ndrị̂ ínyíríkó sõsõ ítá ró rî sĩ. Ĩtí rî, õjílã ʼê tã ãnyĩ kâ trá gólĩyî drí gõʼdá kpá gólĩyî lârâkô ʼẽʼẽ bê. 38Ĩtí rî, õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ âʼdô trá tãndí ró lậvũlị́ kôrô õjílã gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Õjílã ãngó nõ kâ îcá kô âʼdólé ãmbã gólĩyíkâ nị̃lị́ tãndí ró. Gõʼdá ũrûkậ ʼbá yî kpã võ trá ãgângbêlẽ ʼásĩ nĩʼá rĩ bê únị́ lãfálé sĩ, ũgị́ ʼásĩ, gõʼdá kpá ʼbú ʼásĩ. 39Tã õjílã rî ʼdĩ ʼbá yí kâ sû trá Ôvârí rú rõô, tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ tãsĩ. Gõʼdá õzõ ãʼdô trá kpálé ĩtí rî, gólĩyî ûsú drẽ tã lânjã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lẽlé fẽlé õjílã íyíkâ drí rî kô. 40Ôvârí lẽ trá tẽlâ bũúũ ị̃tú-pá ngbãângbânõ kâ sĩ tã lânjã ãzâ ʼdĩ ʼbá yî ʼẽzó ãmâ drí. Îcâ trá õjílã ndrĩ ʼdî ʼbá yî drí âʼdólé ʼdũwạ̃ ãmá bê, gõʼdá gólĩyî drí tã lânjã gólĩyî Ôvârí drí êdélé õjílã íyíkâ drí Yésũ sĩ rî ûsúzó bê ndrĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\