Ị́bũrũ 12

1ʼDõvó mã ị̂sũ drẽ tã õjílã dũû tã lẽ ʼbá trá sị́sị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gólĩyî îcâ trá tã tãndí âʼdálé ãmâ drí tã lẽlẽ Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî tãsĩ. Âʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó mã âyê tã gólĩyî ndrĩ ãmâ ʼá rĩ ʼbá ãmâ lôgálé dó njũlị́ gạ́gạ́ tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî rú rî vólé, ngîngî lâ tã õnjí gólĩyî ãmâ rũ ʼbá trá ạ̃ngbũ gõʼdá ânjólé vólé tã Ôvârí kâ rî rũrị̃ ʼásĩ njírí-njírí rî ʼbá yî vólé. Gõʼdá ĩtí rî, mã ʼdê mã râ zãâ bạ̃dị̃ ạ̃tị́lị́ ạ̃tị́lị́ ró fĩî ậtũ-ậtũ sĩ tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 2ʼDõvó ãmâ lị̃fị́ ãâdrê cé Yésũ drị̃ị̂, gólâ ãmâ ʼẽ ʼbá âʼdólé tã lẽlẽ bê sị́sị́ Ôvârí ʼá, gõʼdá kpá gólâ ãmâ ʼẽ ʼbá tã lẽlẽ ãmákâ drí mbãzó âʼdólé cú mbârâkã bê gạ̃rạ̃ ãmâ drí rĩzó zãâ rĩʼá ʼdẽlé gólâ vó ĩʼdî rî, tãlâ Yésũ ậtũ fĩî trá drãzó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. Gõʼdá gólâ ndrê ãnyĩ õdrã lârâkô rî gógó ʼdĩ kâ rî yí lị̃fị́ ngá fínyáwá ró, tãlâ gólâ rî lị̃fị́ ʼbãlé ãyĩkõ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé gólâ drí ị̃zạ́tú rî drị̃ị̂ ĩʼdî. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ trá rĩʼá Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró võ gólâkâ âʼdózó cú drị́-ãcê bê ãngó nõ drị̃lị́ rî ʼá. 3Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ tã tã gólâkâ tãsĩ. Gólâ ậtũ ạ̃wạ̃ tã ndrĩ gólĩyî õjílã õnjí gólĩyî gólâ rî lôvó ʼbã ʼbá kô ãlôwálâ rî ʼbá yî drí ʼẽlé gólâ rú rî ʼbá yí kâ trá. Õzõ nĩ ị̃ị̂sũ tã trá tã gólâkâ tãsĩ rî, nĩ âʼdô kpá îcáʼá cú fĩî ậtũlị́ kậyị̂ gólâ lâṇõ kâ rî sĩ, cú ĩtí tã rõrõ gólâ ʼẽ ʼbá ãnî ʼbãlé tã lẽlé tã Ôvârí kâ ʼá rî âyê-âyê lâ ãkó. 4Nĩ ndrê drẽ, õzõ nĩ õtírĩ rĩî rû cẽlé tã ûjũ-ûjũ tã õnjí ʼbá yî drí ʼẽlé ãnî rú rî rú rî, âcálé bũúũ ãndrõ nô rî, ʼdĩî úûfú ãnî drẽ kô tã ʼdî tãsĩ. Bê trá ĩtí rî, nĩ âdrê gạ́gạ́ tã lẽlé Yésũ ʼá. 5Úlị́ gólĩyî Ôvârí kâ âtálé mbârâkã sõlé ãnî ʼá kậyị̂ ódrí ãnî zị̃zó ʼdĩyímvá gólâkâ ró rî ʼbá yî jâ trá ãnî drị̃ị̂ sĩ yã? Nõô yî rĩʼá úlị́ gólĩyî Ôvârí drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Sólõmõ tị́ rî ʼbá yî ĩʼdî. "Ámâ mvá yî, õzõ Ôvârí Yãkóvã õtírĩ ãnî âtí rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ tã mãnísĩ dódó tã tíbê gólâ drí lẽlé îmbálé ãnî drí. Õzõ gólâ ãâtî ãnî rî, tã rî ʼdĩ õʼbã ãnî kô âʼdólé tã ị̂sũ ró rõô tã gólâ tã mbị̂ ʼẽzó rî âyélé. 6Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âʼdô õjílã gólĩyî yí drí lôvó lâ ĩyî ʼbãlé rî ʼbá yî âtíʼá ndrĩ lâṇõ fẽfẽ sĩ, tãlâ gólĩyî õrî ró bê rĩʼá tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî. Gólâ âʼdô õjílã ndrĩ gólĩyî gólâ drí trõlé íyî mvá yî ró rî ʼbá yî âtíʼá." Úlị́ Mãnĩgõ 3.11 7ʼDõvó nĩ ậtũ ʼálé lâṇõ rĩ ʼbá ãnî ʼẽlé rî ʼbá yî drí sĩ. Nĩ trõ lâṇõ rî ʼdĩ âʼdólé ʼdíyî âtî-âtî ró ãnî átá ûrú ʼálâ rî drị́gạ́ sĩ. Ôvârí rî tã ʼẽlé ãnî drí, õzõ íyî mvá nyãányâ ró rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá mvá ãzâ fí bê átá lâ drí âtílí kôʼdáwá drílâ âʼdózó tã mbị̂ ʼbá ró yã? 8Órî bê ãmâ âtílí ndrĩ cé tị̂tị̂. Õzõ gõʼdá ʼdíyî âtî-âtî ãʼdô trá yû ãmâ drí rî, tí ʼdĩî gõʼdá Ôvârí rí ʼdĩ kô tã ʼẽʼá ãmâ drí õzõ íyî mvá pạ̃tị́ị̃ rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá ĩtí rî, ãmâ rĩʼá õzõ ʼdĩyímvá gólĩyî tị̃lị́ cú ĩtí átá lâ yî nị̃lị́ kôʼdáwá rî ʼbá yí kâtí. 9Gõʼdá ãmâ átá nyãányâ gólĩyî ãmâ tị̃ ʼbá trá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá rî ʼbá yî tãsĩ rî, gólĩyî rî ãmâ âtílí ʼdĩ kpá ʼdĩyímvá ĩyíkâ rî ʼbá yî ró. Tãlâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, mã ị̂njị̃ gólĩyî. Gõʼdá tã lâṇõ ʼdíyî âtî-âtî kâ gólâ Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí rî trõzó rî lậvũ trá gạ̃rạ̃ ʼdíyî âtî-âtî gólâ ãmâ átá ị̃nyạ́kú nõ kâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, rĩʼá tã lậnjị̃-lậnjị̃ ʼî rõô ãmâ nyãányâ ʼbãzó tã ị̂njị̃ sĩ ãmâ átá ʼbũû ʼálâ rî zẽlé, ãmâ drí rĩzó rĩrĩ tãndí sĩ gólâ rî mvá yî ró. 10Gõʼdá ãmâ átá gólĩyî ị̃nyạ́kú drị̃ nõngá nõ ʼbá yî rî ãmâ âtílí lâṇõ fẽfẽ sĩ cé kậyị̂ kútúwạ́ sĩ ãmâ ʼdĩmvã drị̃ị̂ ãmâ pãlé, âʼdô tã ị̂sũ gólĩyíkâ rî vó ró. Gõʼdá Ôvârí nị̃ tã gólĩyî ndrĩ ãmâ drí tãndí ró rî ʼbá yî trá. Gólâ rî lâṇõ fẽlé ãmâ drí tãlâ ãmâ pãzó, ãʼdô ró bê ãmâ drí âʼdózó bê járáʼbítí tãndí ró õzõ íyí kâtí. 11Õzõ óõfẽ lâṇõ trá ãmâ drí rî, lâṇõ rî ʼdĩ ʼbã ãmâ âʼdólé ĩzã ró ãmbá. Mã âʼdó kô ãyĩkõ ró tã lâ tãsĩ. Gõʼdá vó lâ sĩ rî, õzõ lâṇõ rî ʼdĩ ĩîcâ trá ãmâ ʼbãlé tã mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé tã mbị̂ ʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî ró rî, ĩtí rî, ʼdĩî ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ âʼdô ậʼdị́ʼá ndrúndrú, tãlâ mã âʼdô îcáʼá cú rĩlí rĩʼá tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 12Nĩngá sĩ, bê trá ĩtí rî, ʼdõvó ãnî gólĩyî ndrĩ ôkõ ʼbá trá kõlõfó-kólófô ró lâṇõ ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ rî, ũûsû ĩyî mbârâkã kpá óʼdí âdrézó bê rákã fê kâtí tã Yésũ kâ ậtị̃lị́ gạ́gạ́ kậyị̂ lâṇõ kâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ. 13Nĩ êdê lạ́tị̂ tã Ôvârí kâ ʼẽ kâ rî tãndí ró mbị̂, tãlâ lĩsí ʼbá pá õzó ûfúdạ̃ậ kô. Gõʼdá võ lâ ʼdĩ ʼá rî, éêdê ró pá lâ ʼdĩ bê. 14ʼDõvó nĩ ʼê tã tãndí ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí rĩzó pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ õjílã bê ndrĩ. ʼDõvó nĩ ûjũ kpá zãâ rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí kâ mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî ngbá. Gõʼdá õzõ õjílã ãzãkã õrî kô rĩlí cé tã gólĩyî Ôvârí kâ mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî, gólâ îcá kô cãlé Kúmú Ôvârí ngálâ. 15Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ndrê ãnî vó dódó, tãlâ nĩ õzó kô kũû vólé lạ́tị̂ Ôvârí gólâ lẽ ʼbá tã gólĩyî lânjã ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî ãnî drí pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ sĩ rî kâ rú sĩ. ʼDõvó kpá ĩtí rî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ tã õnjí ãzãkã õzó ãnî ʼbãâ kô âʼdólé pị̃pị̂sị́lị́ gĩgĩ bê lậvũlị́ kôrô õjílã dũû rî ʼbá yî drị̃ lâ îzãlé. 16ʼDõvó ĩtí rî, õjílã ãzãkã ãnî lãfálé sĩ rî õʼê tã gólĩyî ãnyĩ kâ õzõ ãvẽ kâtí ʼdãzí rî õkó drị̃ rũzó ậyị́zó ĩʼdí bê lâ rî kô. Gõʼdá kpá rî, nĩ âʼdô kô cú ĩtí tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ị̂njị̃ ãkó. ʼDĩî rĩʼá tã õnjí Ẽsáwõ kâ rî ĩʼdî. Gólâ fẽ võ íyíkâ âʼdózó mvá sị́sị́ ró rî ậdrúpị̃ lâ drí tãlâ nyãsá fínyáwá ûsúzó nyãlé. 17Ĩtí rî, mĩ nị̃ Ẽsáwõ rî tã trá. Gõʼdá gólâ drí võ íyíkâ âʼdózó mvá sị́sị́ ró rî fẽzó vólé rî vósĩ rî, gólâ lẽ gõʼdá íyî átá õfẽ ró õrẽ yí drí, gõʼdá îcá kô âʼdólé ĩtí. Lạ́tị̂ ãzâ yûʼdạ́wạ́ átá lâ drí tã gólâ rû ʼẽ ʼbá trá ʼdĩ jãzó, õzõ kpálé Ẽsáwõ rî gógó õlôndã lạ́tị̂ kpị̃ị̂ ị̃lị́ndrị̂ sĩ rõô tã íyíkâ jãzó rî. 18Gõʼdá rî, ãnî tã trá rĩʼá ngĩî tã õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ sị́sị́ ʼdĩ ʼbá yí kâ rú sĩ. Gólĩyî câ trá únị́ ạ́ngị́ rĩʼá dõlâ cú dõdõ drị́ sĩ ãngó nõ kâ rî ʼálâ. Gólĩyî câ trá únị́ ạ́ngị́ zị̃lị́ Sĩnáyĩ gólâ âʼdó ʼbá cú lạ̃sị́ kõkõ Ôvârí kâ bê rî ʼdĩ ʼálâ. Gõʼdá únị́ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí ị́nị́rị́kúwạ́ ndrẽzó gõʼdá ĩzã kõkõ ûsúzó gõʼdá kpá kạ̃gũmạ́ạ̃ kpị̃ kpị̃ rî bê. 19Gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ârî kpá ngá võvõ õzõ tílíʼbá yí kâtí gûnị́yạ́ yí bê rî ʼbá yî gõʼdá kpá gbórókõ ʼbũû lésĩ gólâ gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé ũrị̃ ró rõô rî, ĩtí rî, gólĩyî lôʼbã rúʼbạ́ trá, tãlâ yĩ õzó kô úlị́ ârí gbórókõ ʼdî ʼásĩ ãlôlâ. 20Tãlâ gbórókõ rî ʼdĩ ʼbã tã trá kĩ nĩ rî, "Õzõ ãʼdô cé kõrõnyã ʼî únị́ ạ́ngị́ ʼdĩ dõ ʼbá trá yã rî, áâʼdô gólĩyî ûfúʼá lûvũ-lûvũ lâ yî sĩ kúnị́ mvá sĩ." Âʼdô âʼdóʼá ángô tí ró õzõ õjílã mvá õdõ únị́ ạ́ngị́ rî ʼdĩ trá rî yã? Ĩtí rî, tã ʼbãlé ʼdĩ rĩʼá lậnjị̃-lậnjị̃ ró kôrô õjílã ʼdî ʼbá yî drí trõlé ʼbãlé ĩyî drị̃ị̂. 21Gõʼdá Músạ̃ rî nyãányâ tãsĩ rî, gólâ ndrê bê tã ũrị̃-gâ-dẽ ró ʼdĩ ʼbá yî rî, ũrị̃ drí gãzó gólâ rú, gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ, "Mâ rĩʼá lẽʼá tákányĩ ũrị̃ drí." 22Gõʼdá ãnî nyãányâ tãsĩ rî, ãnî tã âʼdó kô õzõ tã ʼdî rî kâtí, tãlâ nĩ ânĩ trá âcálé jạ̃rị́bạ̃ ândrê Ôvârí gólâ lédrẽ-lédrẽ ró rî kâ ʼá, ʼbũû ʼálâ zị̃lị́ Yẽrõsãlémã óʼdí rî ĩʼdî. Gõʼdá tólâ rî, mãlãyíkã bê rĩʼá ĩyî dũûdû lậvũlị́ kútũ drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá gólĩyî êʼbê rû trá Ôvârí rî lûyị́lị́. 23Nĩ ânĩ trá Ôvârí rî lûyị́lị́ võ ãlô ʼá kpãkã ãlô õjílã gólâkâ ndrĩ rú lâ yî îgĩlí trá búkũ gólâkâ ʼá ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yí bê. Nĩ ânĩ trá Ôvârí rî nyãányâ ngálâ. Gólâ ĩʼdî tã kĩ ʼbá õjílã ndrĩ ãngó nõ ʼá rî ʼbá yí kâ. Ôvârí ndrê õjílã íyíkâ rî ʼbá yî ndrĩ íyî mvá sị́sị́ tã lâ yî drí lậnjị̃lị́ lậnjị̃ rî ʼbá yî ró. Nĩ ânĩ trá võ gólâ õjílã Ôvârí kâ ndrĩ gólĩyî ôdrã ʼbá trá ạ̃kû ró rî ʼbá yî drí rû êʼbézó trá rî ʼá. Ôvârí ʼbã gólĩyî trá âʼdólé járáʼbítí tãndí ró tã õnjí ãzãkã ãkó ãlôwálâ. 24Gõʼdá ʼdĩî, nĩ ânĩ kpá trá Yésũ ngáá tólâ. Gõʼdá gólâ rî gógó ĩʼdî rĩʼá tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí yî lãfálé ʼá õjílã íyíkâ bê rî êdé ʼbá lâ ʼî. Ĩtí rî, Yésũ rî ãrí lâdã trá ãmâ pãlé, ãʼdô ró bê Ôvârí drí ãmâ âyézó tã õnjí ãmákâ ʼásĩ. Ĩtí rî, tã Yésũ rî ãrí kâ rî lậvũ kôrô tã Ábẽlẽ rî ãrí kâ rî drị̃ị̂ sĩ. 25Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, âʼdó kô gãlé dó tã Ôvârí rî nyãányâ drí rĩʼá âtálâ ãnî drí rî ʼbá yî ârílí. Gõʼdá õjílã gólĩyî gã ʼbá trá dó tã Ôvârí kâ ârízó ʼẽlé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá Músạ̃ sĩ rî îcá ĩyî kô ʼbẽlé lâṇõ ândrê ʼẽ ʼbá gólĩyî ûsúlị́ rî ʼásĩ. Âʼdô bê trá ĩtí lâ ʼdĩ ró rî, ngã âʼdô âʼdóʼá ángô tí ró ãmâ drí õzõ mã õjâ ũgúlị́ trá Ôvârí gólâ rĩ ʼbá úlị́ âtálé ʼbũû lésĩ Yésũ sĩ rî drí rî yã? Mã îcá kô tã pạ̃tị́ị̃ ró ʼbẽlé dị̃ lâṇõ Ôvârí kâ rî ʼásĩ. 26Sị́sị́ Ôvârí drí tã âtázó Músạ̃ drí rî sĩ rî, gólâ rî gbórókõ ʼũ ʼbá rî ʼbã ị̃nyạ́kú rû îyálé kĩnyĩ-kĩnyĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí ʼbã tã trá kĩ nĩ rî, "Má âʼdô ị̃nyạ́kú ʼbãʼá rû îyálé rõô cé ândâlâ ãlô sị́sị́ ʼálâ. Gõʼdá ʼbũû âʼdô kpá rû îyáʼá gbị̃ gbị̃ ámâ gbórókõ sĩ." Hãgáyẽ 2.6 27Ôvârí âtâ tã bê kĩ nĩ rî, yí âʼdô ị̃nyạ́kú îyáʼá cé ândâlâ ãlô sị́sị́ ʼálâ rî, úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã trá ãmâ drí kĩ, gólâ âʼdô ngá gólĩyî ndrĩ gólâ drí lôʼbãlé ãngó nõ ʼá rî ʼbá yî îyáʼá ûfúlị́ ngbá, ãʼdô ró bê ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá lâkílí rî ʼbá yî drí âʼdózó cé ngá rî gógó gólĩyî îcá ʼbá kô rû îyálé rî ʼbá yî ĩʼdî. 28Ngá gólĩyî ndrĩ tãndí ró gólĩyî Ôvârí drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ yî ãmâ gólĩyî rĩ ʼbá kũmũ gólâkâ zẽlé rî ʼbá yî drí rî rĩʼá ngá gólĩyî îcá ʼbá kô rû îyálé rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, mã âʼdô rĩʼá trá zãâ õjílã Ôvârí kâ ró. Ĩtí rî, mã ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí, gõʼdá mã ị̂njị̃ ró gólâ kpá tã rõrõ sĩ. ʼDĩî rĩʼá tã sũ ʼbá gólâ rú rî ʼbá yî ĩʼdî. 29Ĩtí rî, ʼdõvó ãmâ lị̃fị́ õmbâ ãmâ rú dódó tã Ôvârí kâ ʼẽlé tãndí ró, tãlâ ʼálé âdrã Ôvârí kâ rî rĩʼá õzõ lạ̃sị́ gólâ îcá ʼbá ngá kậkậrậ ndrĩ zãlé ngbá vólé rî kâtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\