Ị́bũrũ 13

1ʼDõvó nĩ ʼdê nĩ rî ãnî lôvó ʼbãʼbã sĩ ãnî ãzí-ãzí yí bê krístõ ʼbá yî ró. 2ʼDõvó nĩ ʼdê rĩʼá õjílã gólĩyî ãnî drí nị̃lị́ kô rî ʼbá yî lậgúlị́ ãnî drí ʼbã ʼásĩ drị́ tãndí rî sĩ. Gõʼdá õzõ õjílã ũrûkậ ʼbá yî õʼê tã ʼdî trá ĩtí rî, ʼdĩî gólĩyî lậgû mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ʼbá yî trá cú ĩtí nị̃ ãkó lâ kĩ, ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdô mãlãyíkã yî ĩʼdî. 3ʼDõvó kpá tã õjílã gólĩyî ômbélé trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ʼbá yí kâ ãâgâ ãnî drị̃ị̂. Nĩ ậmû gólĩyî õzõ ãnî drí lẽlé õjílã ãzâ ʼbá yî drí ʼẽlé ãnî drí rî kâtí, õzõ óõômbê ãnî trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî. ʼDõvó nĩ nị̃ kpá ĩzã õjílã gólĩyî lâṇõ bê rî ʼbá yí kâ kpá õzõ õjílã gólĩyî lâṇõ rî ãlôlâ ʼdĩ bê rî ʼbá yí kâtí. 4Nĩngá sĩ, ʼdõvó nĩ ị̂njị̃ tã gólĩyî lãgĩ kâ rî ʼbá yî. Ãgô gõʼdá õkó lâ bê õrî ngá ãlô ró ĩyî vó ʼásĩ ạ̃tị́lị́ ạ̃tị́lị́ cú ĩtí lị̃fị́ ʼbã ãkó õkó ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂, gõʼdá kpá ĩtí, õkó drí rĩlí lị̃fị́ ʼbã ãkó ãgô ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂. Rĩʼá ĩtí tã pạ̃tị́ị̃ ró õzõ nî ãzákôlâ lị̃fị́ ʼbã ʼbá trá õkó ãzâ ʼbá yî vó ậyị́zó ĩʼdí bê lâ ĩʼdî, gõʼdá ngãtá õkó lị̃fị́ ʼbã ʼbá ãgô ãzâ ʼbá yî vó ậyị́zó ĩʼdí bê lâ ĩʼdî rî, ʼdĩî ạ̃kû ró, õjílã rî ʼdĩ drị̃ lâ âʼdê trá. Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí. 5ʼDõvó nĩ rî cú ĩtí lãfâ lôvó ãkó ãnî ʼá. Nĩ âʼdô ãyĩkõ ró ngá gólĩyî ãnî drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ drị́ ʼá rî ʼbá yî tãsĩ, tãlâ Ôvârí ʼbã tã trá ãnî drí kĩ nĩ rî, "Má îcá kô ãlôwálâ ũgúlị́ dĩlí ãnî drí. Má âyé ãnî kó kô." Tã ʼBãʼbã Ândâ 31.6 6Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó mã sõ ãmâ pá âdrézó ndrándrá úlị́ Dạ̃wúdị̃ kâ âtázó trậ cú ĩtí ũrị̃ ãkó kĩ nĩ rî, "Ôvârí Yãkóvã ĩʼdî rĩʼá gólâ ãmâ pã ʼbá ró rî. Gõʼdá ĩtí rî, mã îcá kô âʼdólé ũrị̃ ró. Õjílã mvá îcá kô tã ʼẽlé ãmâ drí tã gólâ Ôvârí drí lẽlé ʼẽlé ãmâ drí rî îzãlé ãlôwálâ." Lôngó 118.6 7Nĩ ị̂sũ drẽ drị̃-ʼbá ãníkâ gólĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ îmbá ʼbá trá ãnî drí ạ̃kû ró sị́sị́ rî ʼbá yî tã lâ. Nĩ ị̂sũ tã dódó rĩrĩ gólĩyíkâ mbị̂mbị̂ kậyị̂ ndrĩ drílĩyî rĩzó ãngó nõ ʼá rî sĩ rî tãsĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí tã lẽzó Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, õzõ drị̃-ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽlé rî tí. 8Yésũ Krístõ rî íyíkâ kó zãâ yí ró ạ̃tị́lị́ ạ̃tị́lị́ zãâ gbạ́dú. Âʼdô-âʼdô gólâkâ rî ôjá rû kô. Tã ʼẽʼẽ gólâkâ ạ̃kû rî kpá nyé rĩʼá õzõ ãndrõ nô rî kâtí, gõʼdá kpá ị̃zạ́tú rî kâtí. 9Ĩtí rî, nĩ âyê tã îmbâ-îmbâ ányâ lârâkô dũû rî ʼbá yî ãzãkã lâ kô ãnî âdólé ãnî bị̃lị́ ányâ ró tã îmbâ-îmbâ gólâ mbị̂mbị̂ rî ʼásĩ. Rĩʼá tã tãndí ʼî Ôvârí drí mbârâkã sõzó ãmâ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî sĩ, tãlâ ãmâ drí âmbázó ĩʼdî sĩ lâ. Îcá kô mbârâkã lâ ʼdĩ lârâkô lâ ûsúlị́ lãʼbí gólĩyî ngá nyãnyã ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼẽʼẽ lâ yî sĩ. Õjílã gólĩyî drị́ âmó ʼbá trá njírí-njírí lãʼbí rî ʼdĩ ʼbá yî rú rî, îcá ĩyî gõʼdá kô ĩyî nyãányâ pãlé tã rî ʼdĩ sĩ. 10Gõʼdá drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ gólĩyî rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé võ gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ngá fẽfẽ ĩyíkâ sĩ ʼdî ʼá rî îcá ĩyî kô ngá pãpã gólâ ãmâ drí ûsúlị́ Yésũ rî õdrã sĩ rî ûsúlị́ gbõ cú ĩtí tãlâ gólĩyî drí âʼdózó drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ró rî tãsĩ. 11Ĩtí rî, rĩʼá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yí kâ rî ĩʼdî kõrõnyã ãrí lị̃lị́ trá rî trõlé fĩzó ĩʼdí bê lâ ítá ạ́tị̃ tị̂ rî ũgú ʼálâ võ ngîngî Ôvârí drí rĩzó rî ʼá, tãlâ gólâ õfẽ ró ãrí ʼdĩ Ôvârí drí tãlâ tã õnjí õjílã kâ tãsĩ. Gõʼdá únjị̃ kõrõnyã rî ʼdĩ ãvõ lâ lôfõlé vólé táyã ʼásĩ nĩʼá zãlâ. 12Kpá ĩtí, Yésũ ûsû lâṇõ gõʼdá drãzó ĩví ʼálâ Yẽrõsãlémã ʼásĩ, tãlâ õjílã ʼbãlé âʼdólé ngbángbá tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá ãrí íyî nyãányâ kâ rî sĩ. 13Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó mã ngâ, mã nĩ Yésũ rî ûsúlị́ ĩví ʼálâ ró lãʼbí ãmâ nyãányâ kâ rî âyélé vólé, tãlâ mã ãʼdô ró bê njãâ ãnyĩ tíbê gólâ rî ʼẽ ʼbá rî drí kpá ãmâ õjílã gólâkâ ró rî ʼbá yî ʼẽzó. 14Nĩ ndrê drẽ, nõngá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî, jạ̃rị́bạ̃ yûʼdạ́wạ́ ãmâ drí rĩzó ʼá lâ zãâ gbạ́dú tã ạ̃ʼdị́ sĩ. Bê ĩtí rî, ãmâ trá rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ jạ̃rị́bạ̃ ʼbũû ʼálâ tíbê Ôvârí drí rĩʼá tã lâ ʼbãlé ãmâ drí rĩzó ʼá lâ yí bê rî drị̃ị̂. 15Ĩtí rî, ʼdõvó mã rî Ôvârí rî lûyị̂-lûyị̂ sĩ rõô kậyị̂ vósĩ cé ngá fẽfẽ ãmákâ gólâ ãmâ drí fẽlé Ôvârí drí rî ró. Mã fẽ ngá fẽfẽ rî ʼdĩ ãmâ tị̂ sĩ Yésũ sĩ, õzõ mã õtírĩ tã âtá kĩ Ôvârí ãâʼdô ĩʼdî rĩʼá drị́-ãcê bê ãmâ drị̃lị́ rî. 16Tã õjâ ãnî drị̃ị̂ sĩ kô tã tãndí ʼẽzó ĩʼdî ãnî ãzí-ãzí yî drí. ʼDõvó nĩ ậmû ãnî ãnî vó ʼásĩ ngá fẽfẽ gólâ ãnî drí îcáʼá fẽlâ Ôvârí drí rî ró. ʼDĩî rĩʼá tã gólâ sũ ʼbá Ôvârí rú rî ĩʼdî. 17ʼDõvó nĩ sõ drị̃ drị̃-ʼbá ãníkâ krístõ ʼbá ró rî ʼbá yî zẽlé tã ʼbãʼbã ndrĩ gólĩyíkâ rî ʼbá yî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ĩyî sĩ. Nĩ ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí, tãlâ drị̃-ʼbá ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî nĩ ãnî vó ndrẽlé tãlâ tã gólĩyî ãnî lîdrí-lîdrí kâ rî ʼbá yî tãsĩ sị́sị́-lésĩ ró Ôvârí ândrá. Õzõ nĩ ị̃ị̂njị̃ gólĩyî trá rî, gólĩyî âʼdô tã ĩyíkâ rî ʼẽʼá ãnî drí ãyĩkõ sĩ. Gõʼdá õzõ nĩ ị̃ị̂njị̃ gólĩyî kô rî, gólĩyî âʼdô tã ʼẽʼá tã ị̂sũ sĩ. Õzõ nĩ õʼbã tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ âʼdólé âmbâ-âmbâ ró rî, ʼdĩî âʼdô îcáʼá ãnî pãlé ángô tí ró yã? 18ʼDõvó nĩ rî Ôvârí rî îrátã-îrátã sĩ ãmâ tãsĩ ámâ ãzí-ãzí yí bê. Mã nị̃ trá kĩ, mã ʼé tã ányâ ãzãkã kô ãnî tãsĩ, gõʼdá ãmâ trá nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ, nĩʼá rĩlí tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî kôrô. 19Mâ rî gógó, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí rõô, tãlâ nĩ ʼê ró bê rãtáã Ôvârí drí lạ́tị̂ njị̃zó trậ má drí gõzó bê ãnî ngáá tólâ ʼwãâ. 20ʼDõvó Ôvârí gólâ âʼdó ʼbá tã ạ̃ʼdị́ âfẽ ʼbá ró ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ rî ãâfẽ mbârâkã ãnî drí âʼdózó ĩzã ró tã lâ sĩ rî ʼbá yî ãnî drí ndrĩ Yésũ sĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí îcázó tã tãndí gólĩyî gólâ drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽzó. Gõʼdá Kúmú Yésũ ĩʼdî rĩʼá lôkí ʼbá ạ́ngị́ ãmákâ kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ ró rî, tãlâ gólâ drã trá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá gólâ rî ãrí lâdã ʼbá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî âʼdâ tã kĩ nĩ rî, tã rî ʼdĩ ũnjị̃ ạ́tị̃ tị̂ trá tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí Ôvârí kâ õjílã íyíkâ rî ʼbá yí bê drí rĩzó zãâ gbạ́dú zãâ. Gõʼdá Ôvârí lîdrî gólâ trá õdrã ʼásĩ tã âʼdálé kĩ, tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí ʼdĩ sû trá gólâ rú. Má ʼê rãtáã kĩ, Ôvârí ãâʼdô tã tãndí ʼẽʼá ãnî drí dódó Yésũ Krístõ sĩ, tãlâ rĩrĩ ãníkâ ãʼdô ró bê sũsũ ró gólâ Ôvârí rú. ʼDõvó Krístõ õrî rĩʼá lûyị́lâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâʼdô ĩtí. 22Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí bị́ îgázó mãnísĩ tã âtî-âtî gólâ má drí îgĩlí trá mbârâkã sõlé ãnî ʼá nõ ârízó drẽ. Gõʼdá tã îgĩ-îgĩ ámákâ nõ rĩʼá cé kútúwạ́ ĩtí. 23Má âtâ ãnî drí nị̃lị́ kĩ, íînjî ãmâ ậdrúpị̃ Tĩmátĩyã trá gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. Õzõ gólâ ĩîcâ trá ânĩlí má ngálâ ʼwãâ rî, má âʼdô gólâ rî drị̃ʼá kpãâ má bê, õzõ má õtírĩ nĩî ãnî ndrẽlé tólâ rî. 24Má ʼê nî-bê-yã ãnî gólĩyî õjílã Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî drí ndrĩ kpãkã ãlô drị̃-ʼbá ãníkâ rî ʼbá yí bê. Gõʼdá krístõ ʼbá yî gólĩyî ânĩ ʼbá Ĩtálĩyã lésĩ rî ʼbá yî ʼê ĩyî nî-bê-yã kpá ãmbá ãnî drí. 25Ôvârí ãâʼdô ãní bê ndrĩ tã tãndí ʼẽlé ãnî drí íyî pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ rî sĩ. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\