Ị́bũrũ 2

1Âʼdô ãmbã Yésũ kâ âʼdózó gạ̃rạ̃ lậvũlị́ kôrô rî tãsĩ rî, ãmâ lị̃fị́ õmbâ ãmâ rú, tãlâ tã gólĩyî îmbálé trá ãmâ drí rî yî ârízó bê dódó ʼẽlé. Õzõ mã õʼê trá ĩtí rî, îcá kô ãmâ âdózó kũlị́ mãnísĩ vólé lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ʼásĩ. 2Áâʼdâ trá ãmâ drí kĩ, tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí îmbálé ãmâ drí ʼẽlé mãlãyíkã yî sĩ rî rĩʼá cú ĩtí drị̃ vẽ ãkó ʼá lâ tã pạ̃tị́ị̃ ró. Gõʼdá mã nị̃ trá kĩ, õzõ õjílã ãzâ õʼbã tã lâ kô drị̃ ʼá ʼẽlé yã rî, lâṇõ tã ârîmâkô kâ âʼdô gólâ rî ûsúʼá. 3Bê trá ĩtí rî, lâṇõ âʼdô kpá ãmâ ûsúʼá trá lậvũlị́ kôrô, õzõ mã õnjâ trá ʼdíyî pãpã ạ́ngị́ Ôvârí drí âfẽlé trá ãmâ drí Yésũ rî õdrã sĩ rî rú rî. Kúmú ãmákâ Yésũ rî gógó âʼdô nĩ sị́sị́ tã âtálé ʼdíyî pãpã rî ʼdĩ tãsĩ. Gólĩyî tã lâ ârí ʼbá trá gólâ sị́lị́ sĩ rî, drí ĩyî tã ʼdî âʼdázó ãmâ drí tã pạ̃tị́ị̃ ró. 4Ôvârí rî gógó âʼdâ tã kpá ãmâ drí kĩ, tã âtî-âtî ʼdĩ ãâʼdô rĩʼá pạ̃tị́ị̃, tãlâ tã lârâkô Yésũ yî drí ʼẽlé trá lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yí bê rî ʼbá yî sĩ. Ôvârí ʼbã gólĩyî drí tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé âʼdólé lãmbé tã tã âtî-âtî íyíkâ ʼdĩ kâ âʼdálé kĩ, ãâʼdô rĩʼá pạ̃tị́ị̃ rî ró. Gólâ âfẽ mbârâkã drílĩyî tã tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ ʼdî ʼbá yî ʼẽzó gõʼdá kpá mbârâkã lôsĩ gólâkâ ʼẽzó rî bê Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ, âʼdô tã gólâkâ lẽlé rî vó ró. 5Ôvârí njĩí mãlãyíkã kô âʼdólé drị́-ãcê bê ãngó óʼdí yí drí ʼẽʼá ʼbãlâ rî drị̃lị́. 6Gõʼdá võ ãzâ bê rĩʼá búkũ Ôvârí kâ ʼá gólâ õjílã ãzâ drí tã îgĩzó trá tã õjílã mvá drí lậnjị̃zó lậnjị̃ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî tãsĩ. Tã rî îgĩlí búkũ rî ʼdĩ ʼá rî kĩ, "Ngá õjílã mvá ʼbã ʼbá âʼdólé lậnjị̃-lậnjị̃ ró nî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî íyíkâ ãʼdô ngá ʼî yã? Ngã gõʼdá ní rî vó lâ yî ndrẽlé dódó ãʼdô tãsĩ yã? Âʼdó kô tã õjílã drí rĩʼá ʼẽlâ rî sĩ. 7Gõʼdá ní ʼbã ãmbã gólĩyíkâ rî âʼdólé rõô, gõʼdá rĩzó gólĩyî ị̂njị̃lị́. Ãmbã mãlãyíkã yí kâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ ãmbã gólĩyíkâ rî drị̃ị̂ sĩ cé fínyáwá ĩtí. 8Gõʼdá nĩngá sĩ, ní ʼbã ngá-tị̂ ãmbá nõ ʼbá yî trá ndrĩ gólĩyî zẽlé." Lôngó 8.4-6 Gõʼdá Ôvârí ʼbã ngá-tị̂ ãmbá nõ ʼbá yî bê ndrĩ gólĩyî zẽlé rî, gólâ âyé tã ãzãkã kô ʼbãlé âʼdólé gólĩyî zẽlé. Gõʼdá lé ĩtí rî, ngbãângbânõ, mã ndré drẽ õjílã mvá kô ngá-tị̂ ãngó nõ kâ rî ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé ĩyî zẽlé. 9Ngá gólâ ãmâ drí ndrẽlé rî íyíkâ Yésũ ĩʼdî gólâ tíbê ngá ãngó nõ kâ ndrĩ rî ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé yí zẽlé. Gõʼdá ndrô dã gólâ drí âʼdózó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî sĩ rî, Ôvârí ʼbã ãmbã gólâkâ rî âʼdólé ãmbã mãlãyíkã íyíkâ rî ʼbá yí kâ rî zẽlé. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ãmbã gólâkâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ âʼdólé rõô. Ôvârí ʼbã lậnjị̃ trá drị̃ lâ kúmú ró ĩtí, tãlâ gólâ ûsû lâṇõ trá gõzó kpá drãlé tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ Ôvârí kâ ãmâ õjílã drí rî sĩ rî, Yésũ drí drãzó õjílã ndrĩ rî ʼbá yî võ lâ ʼá, tãlâ lâṇõ tã õnjí gólĩyíkâ rî kâ njị̃lị́. 10Ôvârí lôʼbã ngá-tị̂ ãmbá ndrĩ nô ʼbá yî nĩ, gõʼdá ngá-tị̂ ãmbá drílâ lôʼbãlé ʼdĩ rĩʼá ndrĩ ʼdó gólâ drí gõʼdá tã gólâkâ ʼẽlé cé ĩʼdî. Gõʼdá Yésũ njị̃ lạ́tị̂ bê trá õjílã íyíkâ pãzó íyî õdrã sĩ rî, trá rĩʼá tã mbị̂ ʼî kĩ, Ôvârí ʼbã Yésũ trá tã íyíkâ ʼdíyî pãpã kâ ndẽlé lâṇõ gólâ ʼdẽ ʼbá Yésũ rî gógó drị̃ị̂ rî sĩ. ʼDíyî pãpã ʼdî sĩ rî, gólâ ʼbã õjílã dũû trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró, tãlâ ị́ị̂njị̃ ró bê kpá gólĩyî. 11Yésũ gólâ rĩ ʼbá ãmâ õjílã ʼbãlé âʼdólé tãndí ró mbị̂mbị̂, gõʼdá ãmâ rî gógó ãlôlâ gólĩyî gólâ drí rĩʼá ʼbãlâ âʼdólé tãndí ró mbị̂mbị̂ ʼdĩ rĩʼá ĩyî ndrĩ ʼdó ngá ãlô ʼî gólâ bê. Gõʼdá ãmâ átá rĩʼá ãlô Ôvârí ĩʼdî. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Yésũ rĩʼá ãnyĩ ãkó ãmâ zị̃zó íyî ậdrúpị̃ yî ró gõʼdá kpá íyî îzó yî ró. 12Yésũ õtírĩ tã âtá rû îzã gólâ ʼẽ ʼbá ʼdẽlé gólâ drị̃ị̂ rî tãsĩ rî, gólâ zị̂ ãmâ trá íyî ậdrúpị̃ yî ró íyî îzó yí bê. Gólâ âtâ tã Ôvârí drí Dạ̃wúdị̃ tị́ kĩ, "Má âʼdô tã áníkâ pẽʼá ámâ ậdrúpị̃ yî drí ámâ îzó yí bê. Õjílã áníkâ drí rû êʼbérẽ ʼá rãtáã ʼẽlé rî, mã âʼdô ánî lûyị́ʼá kpãkã ãlô." Lôngó 22.22 13Gõʼdá gólâ âtâ tã ʼdî kpá Ĩsáyã tị́ Ôvârí rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Gõʼdá má fẽ ámâ nyãányâ ní drị́gạ́. Mâ rĩʼá nõ, ʼdĩyímvá Ôvârí kâ âfẽlé trá má drí ậdrúpị̃ ró gõʼdá îzó ró rî ʼbá yí bê." Ĩsáyã 8.17-18 14Gõʼdá ʼdĩyímvá rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã mvá ró cú rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú bê. Bê trá ĩtí rî, Yésũ rî gógó nyãányâ lâ drí âʼdózó kpá õjílã mvá ró gólĩyí kâtí, tãlâ gólâ ĩîcâ ró bê drãlé gólĩyî tãsĩ. Lạ́tị̂ ãlô gólâ drí tã trõzó Sãtánã gólâ âʼdó ʼbá cú fãfã bê õjílã fũzó rî drị́gạ́ sĩ gólâ rî pẽzó rî, cé rĩʼá gólâ drí drãzó tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî tãsĩ. 15Õdrã gólâkâ sĩ, gólâ înjî õjílã gólĩyî ômbélé trá rạ̃gị́ị̃ ró ndrô ndrô rî ʼbá yî trá ũrị̃ gólĩyíkâ õdrã kâ rî ʼásĩ. 16Mã nị̃ trá kĩ, Yésũ pá mãlãyíkã ĩʼdî kô. Gólâ pâ ãmâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá gólâ ʼá õzõ Ãbãrãyámã drí tã lẽrẽ kâtí rî ʼbá yî ĩʼdî. 17Ĩtí rî, îcâ trá Yésũ drí âʼdólé õzõ íyî ậdrúpị̃ yî íyî îzó yí bê kâtí tã ʼásĩ ndrĩ tãlâ tã nô ʼbá yî tãsĩ, tãlâ gólâ ĩîcâ ró bê âʼdólé tã êdé ʼbá ró õjílã lãfálé ʼá Ôvârí bê õzõ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ngá lị̃ ʼbá fẽlé Ôvârí drí rî ʼbá yí kâ tí. Gólâ fẽ íyî nyãányâ trá õdrã sĩ gólĩyî pãlé tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ. Gõʼdá õdrã gólâkâ sĩ rî, Ôvârí âyê tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî trá, gõʼdá mã ãʼdô ró lóʼbó ãlô ʼá Ôvârí bê. 18Gõʼdá gólâ âʼdô îcáʼá kpá õjílã gólĩyî ûjũlị́ tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî pãlé, tãlâ tã ʼdíyî ûjũ-ûjũ kâ tã õnjí ʼẽlé rî trị̃ gólâ trá rõô kpị̃ị̂. Ĩtí rî, gólâ îcâ trá õjílã ʼbãlé rĩlí gạ́gạ́ tã lẽlẽ gólĩyíkâ ʼá kậyị̂ ódrí gólĩyî ûjũzó tã õnjí ʼẽlé rî sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\