Ị́bũrũ 3

1Ãnî ndrĩ, ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê gólĩyî Ôvârí drí zị̃lị́ trá õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî, ʼdõvó ãnî ndrĩ, nĩ ị̂sũ tã Yésũ rî tãsĩ. Ôvârí âjô gólâ trá ãmâ drí tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé yí bê gõʼdá kpá gólâ ãmâ drí tã lẽzó ʼá lâ rî ró. 2Yésũ rî trá tã Ôvârí kâ ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, õzõ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Músạ̃ drí rĩrĩ tã Ôvârí drí âtálé drílâ rî ʼẽlé lậvũlị́ kôrô rî kâtí. 3Gõʼdá rĩʼá îcâ-îcâ ró Yésũ rî ị̂njị̃lị́ rõô gạ̃rạ̃ Músạ̃ drị̃ị̂ sĩ. Nĩ ndrê drẽ, Músạ̃ rĩʼá cé õjílã ãlô õjílã Ôvârí kâ lãfálé rî ĩʼdî. Gõʼdá Yésũ rĩʼá gólâ õjílã ʼbã ʼbá âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, rĩʼá mbị̂ Yésũ rî ị̂njị̃lị́ gạ̃rạ̃ Músạ̃ drị̃ị̂ sĩ. 4Nĩ ndrê drẽ, ʼbạ̃súrú cé tị̂tị̂ tãsĩ rî, ạ́ʼbị́yạ́ bê rĩʼá ʼbạ̃súrú rî ʼdĩ ʼbá yî lôfõ ʼbá ró, gõʼdá Ôvârí ʼbã ạ́ʼbị́yạ́ rî ʼdĩ ʼbá yî nĩ ndrĩ. 5Õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rî, Músạ̃ rî trá rĩʼá tã Ôvârí kâ ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ ró, gõʼdá tã ʼẽʼẽ gólâkâ úlị́ drílâ âtálé trá rî ʼbá yí bê rî trá tã Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ Yésũ sĩ rî âʼdálé. 6Ĩtí rî, Yésũ Krístõ rî íyíkâ tã Ôvârí kâ ʼẽlé kárá mvá lâ ró, cú drị́-ãcê bê õjílã Ôvârí kâ drị̃lị́ rî ró. Gõʼdá ãmâ nyãányâ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã Ôvârí kâ ʼdĩ ĩʼdî, õzõ mã ũrû Yésũ gạ́gạ́ kárá gõʼdá lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî. 7Ĩtí rî, tã pạ̃tị́ị̃ ârîmâkô õjílã kâ tãsĩ rî rĩʼá tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âtálé trá nõô ʼbá yî ĩʼdî, "Ãndrõ nô rî, ʼdõvó nĩ ârî úlị́ Ôvârí kâ âtálé ãnî drí rî ʼbá yî dódó. 8Ãnî drị̃ ãâmbâ âmbâ kô, õzõ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drị̃ drí âmbárẽ trá sị́sị́ kậyị̂ drílĩyî rû jãzó Ôvârí rú rî sĩ rî kâtí. Gólĩyî ûjũ Ôvârí trá võ ãgângbêlẽ ʼãʼí ró rî ʼá ârîmâkô sĩ, tãlâ nị̃zó lâ bê kĩ, ngãtá gólâ âʼdô rĩʼá zãâ gólĩyî lôvó bê yã rî. 9Ôvârí kĩ nĩ rî, 'Ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî rî bê võ ʼãʼí ʼdĩ ʼá ndrô nyâʼdî-rị̃ sĩ rî, gólĩyî ndrê tã lârâkô ãmbá má drí ʼẽlé gólĩyî pãzó rî ʼbá yî kpálé rî, gólĩyî rî trá ámâ ûjũlị́ ârîmâkô sĩ. 10Tã ʼdî tãsĩ rî, mâ trá õmbã ró gólĩyí bê kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ. Má âtâ úlị́ gólĩyî drí kĩ, gólĩyî jâ rû trá má rú ândâlâ dũû, gõʼdá gólĩyî gã trá dó tã ámákâ ârílí ʼẽlé. 11Tã ʼdî tãsĩ rî, má drí ngãzó lãtrítrí îtrílí gólĩyî drí õmbã sĩ kĩ, gólĩyî îcá kô fĩlí võ má drí lẽlé trá fẽlé gólĩyî drí rĩzó ạ̃ʼdị́ ró nã ʼá ãlôlâ.' " Lôngó 95.7-11 12Gõʼdá ĩtí rî, ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ rî lị̃fị́ lõmbâ sĩ, tãlâ nĩ õzó rĩî cú ĩtí tã lẽlẽ Ôvârí ʼá rî ãkó ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Nĩ ʼbã ãnî pị̃pị̂sị́lị́ kô âʼdólé ísá drị̃ ró ãnî ʼbãlé ũgúlị́ jãlé Ôvârí gólâ pạ̃tị́ị̃ rĩ ʼbá zãâ kárá rî drí. 13Ĩtí rî, nĩ lôsõ bê-rî mbârâkã ĩʼdî ãnî ʼásĩ ãkí ãkó kậyị̂ ãnî drí rĩzó ãngó nõ ʼá rî vósĩ cé, tãlâ ãnî drí rĩzó bê tã lẽlẽ sĩ tã Ôvârí kâ rî ʼá. Nĩ ậmû ãnî ãnî lãfálé ʼásĩ kậyị̂ vósĩ cé, tãlâ óõzó kô õjílã ãzãkã ãnî lãfálé ʼásĩ rî âdó tã õnjí ʼẽlé gõʼdá rû jãlé Ôvârí rú gõzó âʼdólé pị̃pị̂sị́lị́ õnjí bê. 14Ãmâ ndrĩ rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, õzõ mã ũrû tã lẽlẽ ãmákâ ʼbãlé trá sị́sị́ gólâ ʼá nã njírí-njírí rĩzó zãâ ngá ãlô ró gólâ bê rî. 15Nĩ ị̂sũ tã búkũ Ôvârí kâ drí âtálé ãnî drí õzõ nõô rî kâtí rî, "Ãndrõ nô rî, ʼdõvó nĩ ârî úlị́ Ôvârí kâ âtálé ãnî drí rî ʼbá yî dódó. Ãnî drị̃ ãâmbâ âmbâ kô, õzõ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drị̃ drí âmbárẽ trá sị́sị́ kậyị̂ drílĩyî rû jãzó Ôvârí rú rî sĩ rî kâtí." Lôngó 95.7-8 16Ãʼdî ârî úlị́ Ôvârí kâ nĩ gõʼdá rû jãzó kpá gólâ rú rî nĩ yã? Rĩʼá õjílã ndrĩ gólĩyî Músạ̃ drí lôfõlé ʼbạ̃drị̃ Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼásĩ vólé rî ʼbá yî ĩʼdî. 17Ôvârí trá õmbã ró ndrô nyâʼdî-rị̃ rî ãʼdî yí bê yã? Gólâ trá õmbã ró õjílã gólĩyî tã õnjí ʼbá ró gõʼdá ôdrã ʼbá võ gólâ ʼãʼí ró ʼdĩ ʼá ʼdĩ ʼbá yí bê. 18Ôvârí âtâ úlị́ lãtrítrí sĩ kĩ, gólĩyî îcá kô ãlôwálâ fĩlí ʼbạ̃drị̃ gólâ yí drí lẽʼá fẽlâ gólĩyî drí võ gólĩyíkâ rĩzó ạ̃ʼdị́ ró rî ʼá lâ rî ʼá rî, ãʼdî yî drí yã? Gólâ âtâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî lãtrítrí sĩ õjílã gólĩyî gã ʼbá dó tã gólâkâ ârílí rî ʼbá yî drí. 19Bê ĩtí rî, mã ndrê trá kĩ, gólâ âyé gólĩyî kô fĩlí ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ ʼálâ, gõʼdá gólâ âyé gólĩyî kpá kô rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ gólâ bê, tãlâ gólĩyî gã dó tã lẽlé úlị́ gólâkâ rî ʼbá yî ʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\