Ị́bũrũ 4

1ʼDõvó mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí ʼbã tã trá kĩ, mã âʼdô fĩʼá võ gólâ yí drí ʼẽʼá fẽlâ ãmâ drí rĩzó ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ rî ʼá. Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó ãmâ lị̃fị́ õmbâ ãmâ rú tã Ôvârí kâ ʼẽlé mbị̂mbị̂, tãlâ tã ãzâ õzó kô âʼdólé ãmâ êdrẽlé fĩfĩ ãmákâ tã ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ndrẽlé rî ʼásĩ. 2Nĩ ârî drẽ, óngî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ trá ãmâ drí té õzõ ngĩrĩ lâ trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rî kâtí. Gõʼdá tã âtî-âtî ʼdĩ pá gólĩyî kô, tãlâ gólĩyî ârî cé ĩyî bị́ sĩ cú ĩtí tã lẽ ãkó ʼá lâ. 3Gõʼdá ãmâ gólĩyî tã lâ lẽ ʼbá trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî, îcâ trá fĩlí võ ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ fẽlé ãmâ drí rî ʼá. Õzõ ngã mã õʼê tã rî gógó ʼdĩ ĩtí kôʼdáwá rî, âʼdô âʼdóʼá trá õzõ Ôvârí drí âtálé trá rî kâtí. Gólâ kĩ, "Mâ trá õmbã ró õjílã ʼdî ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ rî, má ʼbã tã trá lãtrítrí ró kĩ, 'Pạ̃tị́ị̃ ró, gólĩyî îcá kô ãlôwálâ fĩlí võ gólâ ámákâ ạ̃ʼdị́ ró rî ʼálâ.' " Lôngó 95.11 Gõʼdá õzõ kpálé Ôvârí ẽêdê võ ạ̃ʼdị́ rî ʼdĩ gólĩyî drí ạ̃kû ró kậyị̂ gólâ drí ãngó nõ ʼbãzó rî sĩ rî, gólâ âʼdô gólĩyî lôgáʼá ĩtí. 4Gõʼdá tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã kpá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lôvô-lôvô kâ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ tú rî, Ôvârí drí lôvózó lôsĩ íyíkâ ngá ãngó nõ kâ rî ʼbá yî lôʼbã-lôʼbã rî kâ tãsĩ." Tã Ómvó Ngá 2.2 5Gõʼdá Ôvârí âtâ tã trá tã îgĩ-îgĩ sĩ kĩ, "Gólĩyî îcá kô ãlôwálâ fĩlí võ ámákâ ạ̃ʼdị́ ró rî ʼálâ lôvólé." 6Drẽ zãâ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩ, õjílã ũrûkậ ʼbá yî âʼdô fĩʼá võ ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ lôvólé gólâ bê. Gõʼdá õjílã gólĩyî sị́sị́ ʼdíyî pãpã Ôvârí kâ tã lâ ârí ʼbá trá rî ʼbá yî fí kô võ ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ, tãlâ gólĩyî ʼé tã Ôvârí kâ drílĩyî ârílí trá ʼdĩ kô. 7Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, Ôvârí drí kậyị̂ ãzâ ʼbãzó õjílã drí fĩzó võ ạ̃ʼdị́ gólâkâ ʼdĩ ʼálâ, gõʼdá kậyị̂ rî ʼdĩ ĩʼdî rĩʼá ãndrõ nô. Gólâ pẽ tã Dạ̃wúdị̃ sị́lị́ kậyị̂ zị̃lị́ ãndrõ nô fĩfĩ õjílã íyíkâ kâ võ ạ̃ʼdị́ íyíkâ rî kâ ʼálâ rî kâ tãsĩ kĩ, "Ãndrõ, nĩ ârî tã gólâ Ôvârí drí âtálé rî, nĩ ʼbã ãnî drị̃ kô âmbálé âmbâ tã gólâkâ rî sĩ." Lôngó 95.7-8 8Mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, võ Yásõwã drí õjílã Ôvârí kâ âjízó ʼá lâ rî âʼdó kô võ ạ̃ʼdị́ gólâ Ôvârí drí tã lâ âtálé trá rî ĩʼdî, tãlâ Ôvârí âtâ tã ʼdî trá kậyị̂ ãzâ ngĩî tãsĩ. 9ʼDĩî âʼdâ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî kĩ, võ ạ̃ʼdị́ pạ̃tị́ị̃ õjílã Ôvârí kâ drí rî bê ạ̃tị́ ʼálâ. 10Õjílã ãzãkã gólâ fĩ ʼbá võ ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ rĩzó rî ʼá rî îcâ trá lôvólé lôsĩ íyíkâ rî ʼásĩ, nyé õzõ Ôvârí drí lôvórẽ lôsĩ íyíkâ ngá lôʼbã-lôʼbã kâ ʼásĩ rî kâtí. 11ʼDõvó mã njû kílíkpâ ró tã gólĩyî ãmâ drí îcáʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî rú, ãʼdô ró bê fĩzó võ ạ̃ʼdị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼálâ, tãlâ tã tã ạ̃ʼdị́ ʼdĩ kâ õzó ãmâ lậvũû tã lẽlẽ ãkõ ãmákâ drí sĩ kô, õzõ tã tã ạ̃ʼdị́ ʼdĩ kâ drí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî lậvũrị̃ kôrô rî kâtí. 12Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú tã ʼdî tãsĩ, tãlâ úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî rĩʼá õzõ lị́gú cĩcĩ néné rî kâtí, tãlâ õsĩ ró bê ãmâ ĩnyĩrĩkõ ãkpẽrẽ trậ fĩzó kạ̃ạ́lũ dị̃ ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Úlị́ ʼdĩ fî kạ̃ạ́lũ dị̃ ʼdî tãlâ tã ị̂sũ ãmâ ʼá gõʼdá kpá tã ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî ʼbá yí bê ậnjúlị́ nị̃lị́ dódó tã lâ kĩzó mbị̂mbị̂. 13Îcá kô tã ãzãkã ãngó nõ ʼá rî lậpị́zó Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼásĩ. Gólâ ndrê tã trá ndrĩ. Ạ́tị̃ bê rĩʼá hûwậ gólâ drí rĩzó tã õjílã kâ ndrẽlé ndrĩ kôrô ʼá lâ sĩ dódó. Gólâ rĩʼá gólâ ãmâ drí ʼẽʼá âdrélé tã ãmákâ ngĩlí ândrá lâ ʼá rî ĩʼdî. 14Gõʼdá õjílã ãzâ bê gólâ tã êdé ʼbá ró Ôvârí ândrá ãmâ pãzó õzõ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ngá lị̃ ʼbá Ôvârí drí rî ʼbá yí kâ rî kâtí. Rú lâ rĩʼá Yésũ, Ôvârí rî mvá. Gólâ ngâ trá gõlé ʼbũû ʼálâ rĩlí Ôvârí lạ̃gạ́tị́ tã ngĩlí Ôvârí drí tã ãmákâ ʼẽlé rî ʼbá yî tãsĩ. Ãʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó mã njû gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãmákâ sĩ Yésũ rî gógó rú. 15Nĩ ndrê drẽ, Yésũ tã êdé ʼbá ạ́ngị́ ró ãmâ lãfálé ʼásĩ Ôvârí bê rî nị̃ ãmâ trá dódó. Gólâ nị̃ âʼdô-âʼdô ãmákâ âʼdózó mbârâkã ãkó tã õnjí gãlé dó rî kpá trá. Gõʼdá gólâ rĩʼá njãâ ãmâ pãlé. Kậyị̂ gólâ drí âʼdózó drẽ bê õjílã mvá ró ãngó nõ ʼá rî sĩ rî, Sãtánã ûjũ gólâ kpị̃ị̂ tã õnjí ʼẽlé tã cé tị̂tị̂ gólâ Sãtánã drí ãmâ ûjũzó ʼá lâ tã õnjí ʼẽlé rî sĩ. Gõʼdá gólâ ʼé tã õnjí kô ãlôwálâ. 16Yésũ bê rĩʼá kárá ãmâ tã ngĩlí Ôvârí drí. ʼDõvó ĩtí rî, mã rî ngị́rị̃-ngị́rị̃ ró lị̃fị́ ʼbãʼbã pạ̃tị́ị̃ rî sĩ Yésũ drị̃ị̂, tãlâ ãmâ drí fĩzó bê võ gólâ Ôvârí drí rĩzó ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ sĩ õjílã íyíkâ tãsĩ nã ʼá, tãlâ gólâ õndrê ró bê ãmâ ĩzã kậyị̂ gólĩyî Sãtánã drí rĩzó ãmâ ûjũlị́ tã õnjí ʼẽlé rî sĩ, gõʼdá gólâ ạ̃ậmû ró ãmâ mbârâkã gólâ ãmâ drí âʼdózó ĩzã lâ bê tã trõzó vólé tã ûjũ-ûjũ ʼdî drị́gạ́ sĩ rî sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\