Ị́bũrũ 5

1Ĩtí, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ gólĩyî rĩ ʼbá kõrõnyã lị̃lị́ fẽlé Ôvârí drí rî ʼbá yî ãlô-ãlô, õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî íyîngá njĩlâ nĩ ãzí-ãzí lâ yî lãfálé sĩ õzõ Ôvârí drí lẽlé rî kâtí. Lôsĩ ãmbá njĩlí trá ʼdĩ kâ rĩʼá nĩlí âdrélé Ôvârí ândrá tã êdé ʼbá ró õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî lãfálé Ôvârí bê, tãlâ gólâ õrî ró bê ngá fẽfẽ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî drị́gạ́ sĩ rî fẽlé Ôvârí drí, gõʼdá kpá rĩʼá kõrõnyã lị̃lị́ tãlâ tã õnjí õjílã kâ tãsĩ. 2Gólâ rî nyãányâ rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó tã ndrĩ Ôvârí drí lôʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽzó. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ îcâ trá tã Ôvârí kâ âʼdálé tã lĩkpã sĩ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé tã ị̂sũ ãkó kĩʼá nĩ rî, ngãtá tã ʼdî ʼbá yî rĩʼá tã õnjí ʼî yã rî ʼbá yî drí. 3Gõʼdá kpá tãlâ mbârâkã ãkõ gólâkâ tã õnjí gãzó dó rî tãsĩ rî, îcâ trá gólâ drí kõrõnyã lị̃lị́ zãlé fẽlé Ôvârí drí, tãlâ tã õnjí gólâ rî nyãányâ kâ tãsĩ gõʼdá kpá tã õnjí õjílã ãzâ ʼbá yí kâ rî bê. 4Õjílã njĩí ĩyî nyãányâ nĩ kô âʼdólé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ kõrõnyã lị̃ ʼbá Ôvârí drí rî ʼbá yí kâ, tãlâ õjílã ị̃ị̂njị̃ ró ĩyî yî bê. Cé Ôvârí ĩʼdî gólĩyî zĩlí âʼdólé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ ró, nyé õzõ drílâ Ãrónã rî zĩrĩ ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî kâtí. 5Ĩtí rî, Yésũ Krístõ lôndãá õjílã kô íyî ị̂njị̃lị́ âʼdólé tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé Ôvârí bê. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, Ôvârí âtâ tã nĩ gólâ rî tãsĩ kĩ, "Nî rĩʼá ámâ mvá nyãányâ ʼî. Ãndrõ nô rî, õjílã âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, mâ rĩʼá ánî átá ʼî." Lôngó 2.7 6Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ âtâ tã ãzâ kpá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní âʼdô ʼbãʼá kậyị̂ vósĩ cé tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼásĩ õjílã ámákâ bê zãâ gbạ́dú õzõ Mãlẽkĩsẽdékẽ drí rĩrĩ drị̃-ʼbá ró zãâ gbạ́dú rî kâtí." Lôngó 110.4 7Yésũ drẽ bê rĩʼá nõngá ãngó nõ ʼá rî, gólâ nị̃ tã trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí cú rĩʼá mbârâkã bê íyî pãzó õdrã ʼásĩ. Ĩʼdî ĩtí, gólâ drí rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ị̃lị́ndrị̂ sĩ rõô Ôvârí rî îjílí íyî pãlé. Gõʼdá Ôvârí ârî rãtáã gólâkâ ʼdĩ mbârâkã fẽfẽ drílâ fĩî ậtũzó rî sĩ, tãlâ gólâ rî gógó ʼbã yî âʼdólé nyé drị́-ãcê Ôvârí kâ zẽlé Ôvârí rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ. 8Kpálé Yésũ bê trá Ôvârí rî mvá ʼî rî, gólâ ị̂lị̂ tã tã Ôvârí kâ ârízó ʼẽlé rî trá rû îzã íyî ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî sĩ. 9Gólâ îcâ trá lôsĩ tãndí Ôvârí kâ ʼẽlé dódó ngbá rû îzã tíbê gólâ rî ʼẽ ʼbá rî sĩ. Gõʼdá gólâ ndẽ lôsĩ Ôvârí kâ ʼdĩ bê rî, gólâ drí îcázó õjílã ndrĩ gólĩyî úlị́ gólâkâ ârí ʼbá ʼẽlé rî ʼbá yî pãzó tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ gólĩyî õrî ró Ôvârí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 10ʼDĩî ĩʼdî rĩʼá lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí Yésũ rî ʼbãzó âʼdólé tã êdé ʼbá ãmbá ró ĩyî lãfálé ʼásĩ õjílã íyíkâ rî ʼbá yí bê õzõ Mãlẽkĩsẽdékẽ drí âʼdórẽ kâtí rî. 11Tã bê rĩʼá dũû gólĩyî ãmâ drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí tã Yésũ kâ âʼdózó tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼásĩ Ôvârí bê õzõ Mãlẽkĩsẽdékẽ drí âʼdórẽ kâtí rî tãsĩ, gõʼdá rĩʼá tã âmbâ-âmbâ ró tã rî ʼdĩ ʼbá yî ngĩzó fĩlí ãnî drị̃ị̂, tãlâ nĩ îcá kô ĩtõ lâ yî nị̃lị́ dódó ʼwãâʼwâ. 12Âcálé bũúũ ãndrõ nô rî, tíkó nĩ âʼdô îcáʼá nĩ úlị́ Ôvârí kâ ị̂lị́lị́ dódó îcázó ãzí-ãzí îmbálé ĩʼdî sĩ lâ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, drẽ rĩʼá zãâ îcâ-îcâ ró õjílã ãzâ ʼbá yî drí tã Ôvârí kâ îmbázó ãnî drí, gõʼdá kpá gõlé tã îtõ-îtõ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî kâ îmbálé ãnî drí kpá óʼdí. Mĩ rî rĩlí gbõ zãâ bã bê sị́lị́ ʼá kõnõ kõnõ gõʼdá îcázó ãʼwá nyãlé ĩʼdî kô ãʼdô tãsĩ yã? 13Õjílã rĩ ʼbá ĩyî zãâ bã bê sị́lị́ ʼá rî, nị̃ị́ ĩyî tã ãzãkã kô tã mbị̂ ʼẽʼẽ rî tãsĩ. Gólĩyî îcá kô tã nị̃lị́ kĩ, tã ángô rî ĩʼdî rĩʼá tã mbị̂mbị̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé drílĩyî ʼẽlé rî. 14Gõʼdá ĩtí rî, ãʼwá bê rĩʼá õjílã gólĩyî mbãmbã ndẽ ʼbá trá rî ʼbá yî drí îcálé nyãlâ. Gólĩyî ị̂lị̂ tã trá nị̃lị́ kĩ, tã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá mbị̂ gõʼdá ángô rî ʼbá yî íyíkâ ĩʼdî rĩʼá ányâ lâ ró, tãlâ gólĩyî rî ĩyî tã gólâ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽlé zãâ zãâ ró ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\