Ị́bũrũ 6

1Âʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó ãmâ ãní bê rî õlôpê rû ạ̃tị́ ʼálâ tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ãmâ lị̂njị́ ʼbá trá rî yî drí nị̃lị́ rî ʼbá yî ʼẽlé dódó mbị̂mbị̂. Gõʼdá mã rî kô rĩʼá cé tã îtõ-îtõ gólĩyî ãmâ drí ârílí trá Yésũ rî tãsĩ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Mã îtõ kô kpá óʼdí cé tã îmbálé ũgúlị́ jãlé tã õnjí ʼásĩ gõʼdá tã lẽlẽ ãmákâ ʼbãlé Ôvârí ʼá rî tãsĩ. 2Tã îtõ-îtõ gólĩyî ãmâ drí îcáʼá nị̃lâ dódó rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî ĩʼdî nõ: tã bãbãtízĩ kâ, gõʼdá kpá tã drị́ ʼbãʼbã kâ, gõʼdá kpá tã Ôvârí kâ õjílã lîdrî kâ õdrã ʼásĩ rî, gõʼdá kpá tã Ôvârí kâ rĩzó tã õjílã kâ kĩlí, ãʼdô ró bê lâṇõ ûsúzó zãâ gbạ́dú tã õnjí tãsĩ rî. Ĩtí rî, mã gõ kô cé tã rî ʼdĩ ʼbá yî îmbálé ĩʼdî. 3Õzõ Ôvârí õlôpê ãmâ rî, ʼdõvó mã ʼdê mã nĩ sị́sị́ ʼálâ tã ãzâ ʼbá yî Ôvârí kâ gólĩyî gólâ drí lẽlé ãmâ lị̂njị́ ʼbá trá rî ʼbá yî drí nị̃lị́ rî ʼbá yî ị̂lị́lị́ ĩʼdî ʼẽlé. 4Ãʼdô õjílã gólĩyî rû jã ʼbá trá lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ tã lẽlẽ kâ Yésũ ʼá rî ʼásĩ rî tãsĩ rî, õzõ gólĩyî õrî tã õnjí ʼdĩ ʼẽlé rî, áâʼdô îcáʼá gólĩyî ʼẽlé ángô tí ró tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî âyélé vólé, tãlâ gólĩyî õʼdê ró bê lạ́tị̂ Ôvârí kâ rî drị̃ị̂ kpá óʼdí yã? ʼDĩî îcá kô, tãlâ sị́sị́ rî gólĩyî nị̃ tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî trá, gõʼdá gólĩyî âmbê tã tãndí ʼdíyî pãpã kâ gólĩyî Ôvârí drí fẽlé gólĩyî drí Yésũ sĩ rî trá, gõʼdá gólĩyî ûsû mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ trá, õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî drí ûsúlị́ trá rî kâtí, 5gõʼdá gólĩyî ndrê tã kĩ ʼbá nĩ tã Ôvârí drí âtálé rî ʼbá yî rĩʼá tã tãndí ʼî rî trá ĩyî lị̃fị́ sĩ, gõʼdá Ôvârí âʼdâ íyî mbârâkã gólâ yí drí ʼbãlé õjílã drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ ị̃zạ́tú rî trá gólĩyî drí, õzõ yí õtírĩ âʼdó cé nĩ drị́-ãcê bê ãngó nõ drị̃lị́ rî. 6Kpálé bê trá ĩtí rî, ạ̃dũ lésĩ ró rî, gólĩyî gã tã Ôvârí kâ dó. Bê trá ĩtí rî, îcá kô ngbãângbânõ gólĩyî ʼbãlé tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî âyélé vólé, tãlâ gólĩyî ʼbã Yésũ trá îpálé kpá óʼdí fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ drãlé gólĩyî gãgã dó rî sĩ. ʼDĩî rî, gólĩyî rî rĩʼá Yésũ rî rú îzãʼá. 7Nĩ ârî drẽ, õjílã ãzâ ʼbá yî rĩʼá õzõ ị̃nyạ́kú tãndí kâtí. Õzõ ôzê õtírĩ rĩî ʼdị̃lị́ rî, ngá-ạ̃rú ʼá lâ rî drí ngãzó âfõlé dódó ĩtí ʼwã ʼbá lâ yî drí lõʼwâ lâ yî nyãlé. Ôvârí ĩʼdî tã tãndí ʼẽ ʼbá ị̃nyạ́kú ʼdĩ drí. 8Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî rĩʼá õzõ ị̃nyạ́kú õnjí kâtí. Õzõ ạ́mvú ʼwã ʼbá õʼwã ạ́mvú trá gõʼdá cé mạ̃gbũlũ ãsõpá ró rî ʼbá yî drí âfõzó nĩ ʼá lâ rî, gõʼdá ạ́mvú ʼdĩ rĩʼá õzõ ạ́mvú gólâ Ôvârí drí trĩlí trá trĩtrĩ rî kâtí. Ạ̃dũkũ lâ ró rî, lạ̃sị́ âʼdô mạ̃gbũlũ ʼá lâ rî zãʼá nĩ túrú-túrú ngbá vólé. 9Ámâ rû-lẽ-ãzí yî, má âtâ tã ãnî drí kpálé ĩtí rî, má nị̃ trá kĩ, tã ãníkâ rî rĩʼá tãndí ró lậvũlị́ kôrô tã ạ́mvú mạ̃gbũlũ bê ʼdĩ kâ drị̃ị̂ sĩ. Nĩ âʼdô õrẽ gólĩyî Ôvârí drí âfẽlé gólĩyî gólâ drí pãlé tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî yî drí rî ûsúʼá. 10Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí rî tã gólâ mbị̂mbị̂ rî ʼẽlé ĩʼdî kárá. Ĩtí rî, tã ʼẽʼẽ tãndí ãnî drí ʼẽlé trá ạ̃kû ró gólâ drí rî já gólâ drị̃ị̂ sĩ kô. Ôvârí rĩʼá lõvõ ãníkâ yí drí ãnî drí rĩzó õjílã íyíkâ ậmúlị́ tã ʼẽʼẽ tãndí ró rî ʼbá yî sĩ rî ndrẽʼá. 11Gõʼdá tã gólâ má drí lẽlé gạ̃rạ̃ ãnî drí ʼẽlé rî, rĩʼá ãnî drí rĩzó zãâ rĩʼá tã Ôvârí kâ ʼẽlé ĩtí, té bũúũ kậyị̂ ạ̃dũkũ ãníkâ ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂ nõngá rî sĩ. Nĩ rî tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ĩtí, tãlâ tã tãndí gólĩyî ãnî drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ yî rî ʼbá yî ûsúzó. 12Ãnî rúʼbạ́ ũûtrậ kô tã Ôvârí kâ rî ʼẽrẽ ʼá. ʼDõvó nĩ rî bê-rî tã ʼẽlé õzõ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kậyị̂ lâṇõ kâ ʼá rî ʼbá yí kâtí. Ĩtí rî, nĩ âʼdô tã tãndí gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá rî ʼbá yî ûsúʼá. 13Ôvârí õtírĩ tã ʼbãʼbã ʼbãâ õrẽ fẽzó Ãbãrãyámã drí rî, gólâ îtrî lãtrítrí trá íyî rú sĩ kĩ, yî Ôvârí ãâʼdô tã gólĩyî yí drí tã lâ ʼbãlé trá rî ʼẽʼá pạ̃tị́ị̃. Ãmbã gólâkâ rî rĩʼá gạ̃rạ̃ kôrô ãmbã õjílã mvá kâ rî drị̃ị̂ sĩ. Bê trá ĩtí rî, gólâ drí lãtrítrí îtrízó tã ʼdî ʼbá yî ʼẽzó Ãbãrãyámã drí íyî rú nyãányâ sĩ kĩ, 14"Tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âʼdô õrẽ fẽʼá ní drí ãmbá, ãʼdô ró bê ní drí âʼdózó ózõwá bê dũû." Tã Ómvó Ngá 22.17 15Gõʼdá Ãbãrãyámã rî trá ndrô ndrô ró pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ, Ôvârí õʼê ró tã rî ʼdĩ bê yí drí. Gõʼdá dị̃yị́ mãní, Ãbãrãyámã drí tã gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ʼẽlé ʼdĩ ûsúzó. 16Õzõ õjílã õlẽ trá lãtrítrí îtrílí tã-drị̃ lẽlẽ ʼẽzó rî, lôndã ĩyî zãâ ngá gólĩyî tã lâ drí lậnjị̃lị́ lậnjị̃ gạ̃rạ̃ rî ʼbá yî rú lâ ĩʼdî sị́sị́, gõʼdá lãtrítrí rî ʼdĩ îtrízó rú lâ sĩ. Lãtrítrí îtrílí tã-drị̃ lẽlẽ tãsĩ rî rî tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ ró, gólĩyî âʼdô tã tã-drị̃ lẽlẽ ʼdî kâ ʼẽʼá trá. Bê ĩtí rî, tã ãzãkã gõʼdá trá yû õjílã ãzâ ʼbá yî drí tị̂ ânyázó tã lâ sĩ. 17Ôvârí lẽ âʼdálâ trậ õjílã gólĩyî yí drí tã ʼbãzó trá tã ʼẽzó gólĩyî drí rî yî drí kĩ, yí âʼdô pạ̃tị́ị̃ tã gólĩyî yí drí tã lâ ʼbãlé ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá, tã ị̂sũ lâ já rû kô. Ĩtí rî, gólâ îtrî lãtrítrí tã-drị̃ lẽlẽ ʼẽzó ʼdĩ kâ ĩʼdî íyî rú sĩ. 18Gõʼdá tã rị̃ ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, tã-drị̃ lẽlẽ gólâkâ gõʼdá kpá lãtrítrí gólâ drí îtrílí trá tã-drị̃ lẽlẽ ʼdî tãsĩ rî bê, rĩʼá ngá rû jã ʼbá kô rî ĩʼdî. Tãlâ tã ʼdî ʼbá yî âʼdâ tã trá kĩ, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ tã lâ yî ʼẽʼá. Gólâ îcá kô ãmâ âdólé tã rî ʼdĩ tãsĩ. Tã tã rî ʼdĩ ʼbá yí kâ sõ mbârâkã trá ãmâ gólĩyî rã ʼbá trá gólâ ngálâ ngá pãlé tã gólĩyî ányâ ró rî ʼbá yî ʼásĩ rî ʼbá yî ʼá rõô. Tãlâ tã gólĩyî Ôvârí kâ rị̃ ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, mã îcâ trá tã ãmâ drí rĩzó lị̃fị́ ʼbãlé drị̃ lâ rî ʼbá yî rũlị́ gạ́gạ́. 19Tãlâ tã ʼdî ʼbá yî rî ãmâ ậtị̃lị́ tũ gạ́gạ́ Ôvârí rú, gõʼdá rî kpá lạ́tị̂ njị̃lị́ trậ ãmâ drí fĩzó kôrô mbị̂ võ lânjã Ôvârí drí rĩzó ʼá lâ ʼbũû ʼálâ nã ʼá. Mã îcâ trá fĩlí kôrô ítá gólâ ạ́tị̃ tị́ võ lânjã rî ʼdĩ kâ rî ũgúlị́ lésĩ, nĩʼá kôrô âdrélé mbị̂ Ôvârí ândrá. 20Nĩ ndrê drẽ, Yésũ câ trá tólâ sị́sị́ ãmâ drí tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé Ôvârí bê rî, rĩʼá zãâ gbạ́dú ĩtí õzõ Mãlẽkĩsẽdékẽ drí rĩrĩ zãâ gbạ́dú drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ró rî kâtí. Yésũ rĩʼá tã ʼdî ʼẽʼá ĩtí, tãlâ lạ́tị̂ njị̃lị́ trậ ãmâ drí fĩzó võ lânjã Ôvârí kâ rî ʼálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\