Ị́bũrũ 7

1Tã Mãlẽkĩsẽdékẽ kâ rĩʼá nõtí. Mãlẽkĩsẽdékẽ rî trá kúmú ạ́ngị́ ró jạ̃rị́bạ̃ Sãlámõ kâ rî drị̃lị́, gólâ rî kpá trá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ró ngá fẽfẽ fẽlé Ôvârí gólâ ãmákâ ãmbã lâ drí lậvũlị́ kôrô rî drí. Gõʼdá Ãbãrãyámã yî nĩnĩ ngá ĩyíkâ gólĩyî kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ ãngó nõ kâ sû rî ʼbá yî drí ôpálé trá rî ʼbá yî âtrõlé rî vósĩ rî, gõʼdá Ãbãrãyámã yî õtírĩ rĩî âgõlé ạ̃wạ̃ rî ʼdĩ võ lâ ʼásĩ rî, Mãlẽkĩsẽdékẽ drí gólĩyî ûsúzó gõʼdá õrẽ fẽzó Ãbãrãyámã rî gógó drí. 2Gõʼdá nĩngá sĩ, Ãbãrãyámã drí ngãzó ngá-tị̂ íyíkâ gólĩyî ĩyî drí âtrõlé âgõzó ạ̃jú ʼásĩ rî ʼbá yî lônyĩzó võ ʼásĩ zãlô mûdrị́, gõʼdá drílâ võ ãlô rî trõzó fẽlé kôrô Mãlẽkĩsẽdékẽ drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ rî ró rî sĩ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí. Rú Mãlẽkĩsẽdékẽ ʼdĩ ĩtõ lâ kĩ, kúmú ạ́ngị́ rĩrĩ tã mbị̂mbị̂ sĩ rî kâ. Gõʼdá gólâ kpá rĩʼá kúmú Sãlámõ kâ ĩʼdî. Tã ífí lâ kĩ, kúmú tã ạ̃ʼdị́ kâ. 3Tã îgĩ-îgĩ yûʼdạ́wạ́ tã âʼdálé ãmâ drí Mãlẽkĩsẽdékẽ rî tãsĩ kĩ, ngãtá gólâ fí cú átá bê ngãtá ândrê bê ngã ózõwá bê yã rî. Tã îgĩ-îgĩ kpá yûʼdạ́wạ́ âʼdálâ kĩ, ngãtá útị̂ gólâ tị̃tị̃ ngã gólâ drã trá yã rî. Gõʼdá ókĩzõ gólâ rî trá drị̃-ʼbá gólâ tã êdé ʼbá Ôvârí drí rî ró zãâ gbạ́dú îtõ võ lâ ãkó gõʼdá kpá ạ̃dũkũ lâ ãkó. Bê trá ĩtí rî, gólâ rĩʼá õzõ Yésũ Ôvârí rî mvá gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú îtõ võ ãkó gõʼdá kpá ạ̃dũkũ ãkó tã êdé ʼbá ró rî kâtí. 4Gõʼdá ĩtí rî, nĩ ị̂sũ drẽ tã ãmbã Mãlẽkĩsẽdékẽ kâ gólâ lậvũ ʼbá kôrô rî tãsĩ. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ ạ́ngị́ Ãbãrãyámã fẽ ngá-tị̂ ãlô-ãlô ngá cé tị̂tị̂ mûdrị́ ʼásĩ tíbê drílâ ậʼdúlị́ âgõzó ĩʼdí bê lâ ạ̃jú võ ʼásĩ rî ʼbá yî ndrĩ Mãlẽkĩsẽdékẽ drí. 5Õjílã ʼbạ̃súrú Lạ́vị̃ kâ rî kâ gólĩyî âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ Ôvârí drí rî ʼbá yî tãsĩ rî, Ôvârí ʼbã tã trá gólĩyî drí ngá ãlô-ãlô cé tị̂tị̂ mûdrị́ ʼásĩ rî ûʼdúlị́ õjílã ĩyíkâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drị́gạ́ sĩ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yî trõlé. Drị̃-ʼbá gólĩyî ngá fẽfẽ õjílã kâ fẽ ʼbá Ôvârí drí ʼdĩ ʼbá yî gõʼdá kpá õjílã gólĩyî ngá ʼdĩ ʼbá yî fẽ ʼbá drílĩyî rî ʼbá yí bê ãʼdô ĩyî kpálé õrĩ ãlô ʼásĩ Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ró rî, rĩʼá tã mbị̂mbị̂ ʼî ngá ʼdĩ ʼbá yî fẽzó gólĩyî drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ró rî ʼbá yî drí. 6Gõʼdá drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ Mãlẽkĩsẽdékẽ ʼdĩ âʼdó kô ʼbạ̃súrú Lạ́vị̃ yí kâ rî ʼásĩ kpálé ĩtí rî, gólâ trõ ngá ãlô-ãlô trá mûdrị́ ʼásĩ cé tị̂tị̂ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá gólâ fẽ õrẽ kpá Ãbãrãyámã gólâ Ôvârí drí tã ʼbãzó õrẽ fẽzó drílâ rî drí. 7Ãmâ ndrĩ nị̃ trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî rî ĩyî nĩ õrẽ fẽlé gólĩyî ạ̃dũ lésĩ rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, Mãlẽkĩsẽdékẽ ʼdĩ rĩʼá sị́sị́-lésĩ ró Ãbãrãyámã drí sĩ. 8Ãʼdô drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ gólĩyî âʼdó ʼbá Lạ́vị̃ kâ rî ʼbá yî tãsĩ rî, gólĩyî rĩʼá õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá drãlé gólĩyî ngá ûʼdú ʼbá ró cé tị̂tị̂ ngá ãlô-ãlô mûdrị́ ʼásĩ âtrõlé fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá Mãlẽkĩsẽdékẽ rî tãsĩ rî, trá rĩʼá ókĩzõ drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ gólâ rĩ ʼbá zãâ rĩlí zãâ bạ̃dị̃ ró gólâ ngá-tị̂ ãlô-ãlô mûdrị́ ʼásĩ gólĩyî Ãbãrãyámã drí ậʼdúlị́ trá ʼdĩ ʼbá yî trõ ʼbá rî ĩʼdî. 9Lạ́vị̃ ʼdĩ rĩʼá ạ́ʼbị́yạ́ ró drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ʼdĩ ʼbá yí kâ ndrĩ gólĩyî ngá trõ ʼbá trá ãlô-ãlô ĩyî drí ngá cé tị̂tị̂ mûdrị́ âtrõlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yî ʼásĩ rî, mã âʼdô âtáʼá lâ kpá kĩ, Lạ́vị̃ rî gógó ʼdĩ fẽ ngá kpá ãlô-ãlô cé tị̂tị̂ ngá íyíkâ mûdrị́ âtrõlé ạ̃jú lésĩ rî ʼbá yî ʼásĩ ngá fẽfẽ ró Mãlẽkĩsẽdékẽ drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ʼdĩ drí kôrô ạ́ʼbị́yạ́ lâ Ãbãrãyámã sĩ. Ĩtí rî, Mãlẽkĩsẽdékẽ ʼdĩ rĩʼá sị́sị́-lésĩ ró kpá Lạ́vị̃ yî drí sĩ. 10Nĩ ndrê drẽ, kpálé útị́ drẽ Lạ́vị̃ rî ʼdĩ kôʼdáwá rî, lêndrê õzõ gólâ trá njãâ ạ́ʼbị́yạ́ lâ Ãbãrãyámã rî ʼá tị̃lị́ kậyị̂ gólâ Ãbãrãyámã drí Mãlẽkĩsẽdékẽ rî ûsúzó ngá fẽzó drílâ rî sĩ rî kâtí. 11Drẽ sị́sị́, tã ngá âtrõlé fẽlé drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ gólĩyî âʼdó ʼbá Lạ́vị̃ kâ rî ʼbá yî drí ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî, rĩʼá lạ́tị̂ ânĩzó Ôvârí ngálâ tãlâ gólâ ãâyê ró õjílã bê tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî ĩʼdî. Trá rĩʼá té ĩtí kậyị̂ gólâ Ôvârí drí tã ʼbãʼbã íyíkâ rî ʼbá yî fẽzó Músạ̃ drí tãlâ õjílã drí tã lâ yî ʼẽzó bê rî sĩ. Gõʼdá lạ́tị̂ rî ʼdĩ gõʼdá tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ ʼẽʼẽ lâ bê rî îcá kô õjílã pãlé tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ ãlôlâ. Bê trá ĩtí rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró Ôvârí drí drị̃-ʼbá tã êdé ʼbá ró ngĩíngî âjózó drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî võ lâ ʼá. ʼDĩî Yésũ ĩʼdî. Yésũ âʼdó kô Lạ́vị̃ rî ózõwá ʼî õzõ Ãrónã tí, gõʼdá gólâ rĩʼá drị̃-ʼbá tã êdé ʼbá ró âʼdô tã Mãlẽkĩsẽdékẽ kâ vó ró. 12Nĩ ndrê drẽ, îcâ bê trá drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ drí ngá fẽlé Ôvârí drí tã õnjí tãsĩ rî lârâkô lâ jãlé rî, ĩtí rî, îcâ kpá trá Ôvârí drí tã drílâ ʼbãlé trá õjílã pãzó rî jãlé. Gõʼdá ĩtí rî, gólâ âjô Yésũ trá õjílã pãlé tã õnjí ʼásĩ. 13Gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ tã lâ pẽlé trá búkũ Ôvârí kâ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró rî tãsĩ rî, gólâ âʼdó kô ʼbạ̃súrú Lạ́vị̃ kâ ʼásĩ. ʼBạ̃súrú gólâkâ rĩʼá ngĩî, rĩʼá ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ kâ rî ĩʼdî. Músạ̃ ʼbãlé bê tã kĩʼá nĩ rî, ãʼdî âʼdô îcáʼá nĩ âʼdólé drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ró rî nĩ yã rî tãsĩ rî, gólâ âyé õjílã ãzãkã Yúdạ̃ kâ kô âʼdólé drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ró ãlôwálâ, gbõ cé õjílã Lạ́vị̃ kâ rî ʼbá yî ĩʼdî. 15Ngbãângbânõ rî, mã nị̃ trá dódó rõô kĩ, Ôvârí njị̃ lạ́tị̂ óʼdí õjílã pãzó rî trá, tã êdé ʼbá ngĩî lâ gólâ õzõ drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ Mãlẽkĩsẽdékẽ kâtí rî âjózó tã êdélé ãmâ lãfálé ʼá Ôvârí bê. Tã êdé ʼbá rî ʼdĩ rĩʼá Yésũ ĩʼdî. 16Gólâ âʼdó kô drị̃-ʼbá tã êdé ʼbá ró âʼdô tã gólĩyî Músạ̃ drí ʼbãlé trá rî vó ró. Âʼdó tã âʼdózó té ʼbạ̃súrú mbị̂mbị̂ rî ʼásĩ kô. Gólâ âʼdô trá tã êdé ʼbá ró drị́-ãcê Ôvârí drí fẽlé gólâ drí rî sĩ, tãlâ mbârâkã gólâ ʼá tíbê gólâ rî ʼbã ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî tãsĩ. 17Ôvârí pẽ tã gólâ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Ní âʼdô ʼbãʼá kậyị̂ vósĩ cé tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼásĩ õjílã ámákâ bê zãâ gbạ́dú õzõ Mãlẽkĩsẽdékẽ drí rĩrĩ drị̃-ʼbá ró zãâ gbạ́dú rî kâtí." Lôngó 110.4 18Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí nã lạ́tị̂ tã ʼbãʼbã ʼẽʼẽ kâ trá gãrã drị̃ị̂, tãlâ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá mbârâkã ãkó õjílã pãlé. 19Nĩ ndrê drẽ, tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí âfẽlé Músạ̃ sĩ rî îcá ĩyî kô õjílã ãzãkã ʼbãlé âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âjô Yésũ trá lạ́tị̂ óʼdí gólâ âʼdó ʼbá tãndí ró rõô lạ́tị̂ tã ʼbãʼbã gólĩyî âfẽlé kôrô Músạ̃ ʼásĩ rî vó ró rî drị̃ị̂ sĩ rî njị̃lị́. Mã ʼbã lị̃fị́ Yésũ drị̃ị̂ lạ́tị̂ njị̃lị́ ãmâ drí cãzó ãnyî Ôvârí rú. 20Rĩʼá tã lậnjị̃-lậnjị̃ ʼî kĩ, Ôvârí ʼbã Yésũ trá tã êdé ʼbá ró ĩtí lãtrítrí sĩ. Gõʼdá õjílã Lạ́vị̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî âcâ ĩyî trá âʼdólé drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ró cú ĩtí lãtrítrí îtrí ãkó. 21Gõʼdá Ôvârí îtrî lãtrítrí trá kậyị̂ gólâ drí Yésũ Krístõ rî ʼbãzó âʼdólé tã êdé ʼbá ãmákâ ró Ôvârí bê rî tú. Gólâ âtâ tã trá Yésũ rî tãsĩ kĩ, "Mâ Ôvârí Yãkóvã îtrî lãtrítrí trá tã ʼdî tãsĩ. Má já tã ị̂sũ ámákâ kôʼdáwá. Má ʼbã tã trá kĩ, 'Ní âʼdô ʼbãʼá kậyị̂ vósĩ cé tã êdé ʼbá ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.' " Lôngó 110.4 22Lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí Yésũ rî ʼbãzó tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼá yí bê rî âʼdâ tã ãmâ drí kĩ, tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí drílâ ʼbãlé trá ãmâ lãfálé ʼá yí bê rî rĩʼá ĩʼdî tãndí ró gạ̃rạ̃ tã-drị̃ lẽlẽ gólâ ạ̃kû ró rî drị̃ị̂ sĩ. Yésũ rî gógó rĩʼá má-tị̃tị̃ ʼî ãmâ drí, pạ̃tị́ị̃ ró ãmâ drí nị̃lị́ kĩ, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ tã gólâ drílâ ʼbãlé tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí gólâkâ vó ró ʼdĩ ʼẽʼá. 23Tã ãzâ bê gólâ Yésũ rî ʼbã ʼbá âʼdólé íyíkâ tã êdé ʼbá lârâkô ngĩî lâ ró drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî. Ạ̃kû ró rî, drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî bê rĩʼá dũû. Gõʼdá õzõ drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ãlôlâ õdrã trá rî, ʼdĩî lôsĩ gólâkâ âdrê trá, îcâ trá õjílã ãzâ ʼbãlé âʼdólé drị̃-ʼbá ró gólâ rî võ ʼá, tãlâ lôsĩ ngá fẽfẽ kâ ʼdĩ õnĩ ró bê sị́sị́ ʼálâ. 24Gõʼdá Yésũ rî tãsĩ rî, gólâ rî íyíkâ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼá Ôvârí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 25Bê trá ĩtí rî, gólâ îcâ trá õjílã gólĩyî ânĩ ʼbá âcálé ãnyî Ôvârí ngálâ kôrô yí sĩ rî ʼbá yî pãlé ngbá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó, tãlâ gólâ rĩʼá tólâ kậyị̂ vósĩ kárá lédrẽ-lédrẽ ró Ôvârí bê, rĩʼá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí tã êdé ʼbá gólĩyíkâ ró tã gólĩyíkâ tãsĩ, ãʼdô ró bê Ôvârí drí gólĩyî pãzó. 26Îcâ trá ãmâ drí Yésũ rî trõzó tã êdé ʼbá ạ́ngị́ ãmákâ ró tã ãmákâ tãsĩ ndrĩ. Nĩ ndrê drẽ, gólâ rĩʼá tãndí ró járáʼbítí cú ĩtí tã õnjí ãkó yí ʼá. Ĩtí rî, gólâ rĩʼá ngĩî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ngá lị̃ kâ Ôvârí drí gólĩyî âʼdó ʼbá tã õnjí ʼbá ró rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Ôvârí îngâ gólâ trá ûrû ãmbã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã ûrú ʼálâ rî kâ drị̃ị̂ sĩ, ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ ãmbá lậvũlị́ kôrô. Îcâ trá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ãzâ ʼdĩ ʼbá yî drí kõrõnyã lị̃lị́ ândálé ândâ kậyị̂ vósĩ cé, sị́sị́ lâ, tãlâ tã õnjí gólĩyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî tãsĩ, gõʼdá rị̃ lâ kpá, tãlâ tã õnjí õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yí kâ tãsĩ ndrĩ. Gõʼdá îcá kô Yésũ drí tã ʼẽzó ândálé ândâ tã õnjí tãsĩ õzõ gólĩyí kâtí. Gólâ ʼbã cé ngá ãlô ĩʼdî ngá fẽfẽ ró tãlâ tã õnjí tãsĩ cú ĩtí tã lâ ândá ãkó. Gólâ fẽ íyî nyãányâ ĩʼdî drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí. ʼDĩî rî îcâ trá Ôvârí drí tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî âyézó gólâ rî õdrã sĩ. 28Pạ̃tị́ị̃ ró, tã ʼbãʼbã gólĩyî âfẽlé kôrô Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî ʼbã õjílã gólĩyî cú tã ậvị̃-ậvị̃ bê rî ʼbá yî âʼdólé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ drị̃-ʼbá ngá fẽfẽ kâ rî ʼbá yí kâ ró. Gõʼdá vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, Ôvârí drí lãtrítrí îtrízó íyî mvá nyãányâ rî ʼbãlé ĩʼdî tã êdé ʼbá ạ́ngị́ ãmákâ ró. Óʼbã gólâ cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ãkó ãlôwálâ, tãlâ ãʼdô ró bê tã êdé ʼbá tãndí ró ãmâ lãfálé Ôvârí bê rî ʼá lậvũlị́ gạ̃rạ̃ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\